Afkortingen BOA (beveiliging.rv-webdesign.nl)

From Termhotel.com

Algemene / veel voorkomende afkortingen

oh = onherroepelijk vonnis

noh = niet-onherroepelijk vonnis

betip = betekenis in persoon (niet te verwarren met uitreiken dagvaarding)

oav = opsporen aanhouden voorgeleiden

oao = opsporen aanhouden overbrengen

oat = opsporen aanhouden teruggeleiden

onopv = onopvallend gegevens verzamelen

MB = mulder met buiten gebruikstelling voertuig als dwangmiddel

MG = mulder met gijzeling als dwangmiddel

MBG = mulder met buiten gebuikstelling vtg en gijzeling persoon als dwangmiddel:

VVS = vervangende straf

ongew = ongewenst verklaarde vreemdeling ex art 67 Vreemdelingenwet

OVR = ongewenst vreemdeling

VMWN = Geen visum zonder machtiging visadienst nederland

ovp = opsporen verblijfplaats

aand = aandachtsvestiging

im = internationaal misdadiger

pasp = paspoortaangelegenheid biza

A

AAB = aangever/benadeelde

AAN = aangever

AC = Alarmcentrale

AC = Aanmeldcentrum (asielzoekers)

ACP = Algemene Christelijke Politiebond

AE = Aanhoudingseenheid

AFUP = Aanvullende Flexibele Uittredingsregeling Politie

AGS = Adviseur Gevaarlijke Stoffen

AICP = Afdeling informatie- en communicatiecentrum

AID = Algemene inspectiedienst

ALP = Afdeling lokale projecten

ALVS = Automatische voertuiglocatie systeem

AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMVB = Algemene maatregel van bestuur

ANWB = Algemene Nederlansche Wielrijdersbond

ANPV = Algemene Nederlandse Politie Vereniging

AO = Algemene Ondersteuning

AOA = Algemeen Opsporingsambtenaar

AOT = Arrestant onder toezicht

APV = Algemene Plaatselijke Verordening

ARBO = Arbeidsomstandigheden

ARI = Afdelingen recherche informatie

AS = Algemene surveillance

ASA = Algemene surveillance met auto

AT = Arrestatieteam

ATL = Additionele Opleiding voor Tactisch Leidinggevenden

ATM = Arbeidstijd management

AVAS = Afwezigheid van alle schuld

AVB = Aankondiging van beschikking

AVS = Audio visuele shouldering. = via videobewaking meekijken naar het intoetsen van de pincode.

AVLS = Automatic Vihicle Location System

AVLS = Automatisch Voertuigenlocatiesysteem

Awob = Algemene Wet op het Binnentreden

AZ = Aanhouding en Zelfverdediging

AZC = Asielzoeker centrum

B

BAJO = Bureau Arrestantenverzorging en -vervoer en Justitiele ondersteuning

BARD = Bureau auto- en rijwieldiefstal

BARP = Besluit Algemene Rechtspositie Politie

BAS = Bekeurings-afhandelsysteem

BAT = Bureau arrestantentransport

BBC = Bureau bijstand coordinatie

BBE = Bijzondere bijstandseenheid

BBP = Besluit Bezoldiging Politie

BBOT = Bureau bijzondere opdrachten en taken

BC = Berichtencentrum

BCDO = Bureau centraal dactyloscopisch onderzoek

BDM = Beheerdienst motorvoertuigen

BE = betrokkene

BEN = benadeelde

BERT = Beschonken En Rijd Toch

BFO = Bureau Financiele Ondersteuning

BFR = Bureau financiele recherche

BGO = Bijzonder Georganiseerd Overleg

BHD = Bureau herkenningsdienst

BIBEKO = binnen de bebouwde kom

BIS = Bedrijven Informatie Systeem

BIV = Bureau interne veiligheid

BIZ = Bureau Interne Zaken

BIZA = Ministerie binnenlandse zaken

BM = Burgemeester

BMA = Bureau Misdaadanalyse

BMPF = Bureau Milieuhandhaving Politie Friesland

BMS = Beheers- en Mandaadstatuut

BO = Bijzondere opdracht

BOA = Bijzondere Opsporings Ambtenaar (bv boswachter, FIOD, AID)

BOB = Bewakings- en opsporingsbrigade

BOB = Bewust Onbeschonken Bestuurder

BOG = Bedrijfsopvanggroep

BOR = Bureau Order en Registratie

BORB = Buitengewone oproep rampenbestrijding

BOM = Bureau opsporing minderjarigen

BOT = Bedrijfs opvangteam

BOVIS = BOnnen Verwerkings- en Informatie Systeem

Bpolr = Besluit Politieregisters

BPO = Brede PublieksOpvang

BPS = Bedrijfs Processen Systeem

BPZ = Basispolitiezorg

Bra-Tra = Brand- en traangasgroep

BSB = Brigade speciale beveiligingsopdrachten

BTGV = Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten

BTO = Bureau technische ondersteuning

BUBEKOM = Buiten Bebouwde Kom

Buco = Buurtcoördinator

BUD = Bureau uitvoerende dienst

BUZA = Ministerie van buitenlandse zaken

BVD = Binnenlandse veiligheidsdienst

BVE = Budget Verdeel Eenheid

BVO = Bureau verkeers onderzoek

BW = Burgerlijk Wetboek

BZK = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

CAD = Consultatiebureau voor alcohol en drugs

CBB = Crisis- en Conflict Beheersing

CBR = Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen

CBW = Chef bijzondere wetten

CC = Coordinatie- en/of crisiscentrum

CCK = Calamiteiten commandokamer

CCLD = Communicatie centrum landelijke diensten

CIB = Centrale incidentenbehandeling

CID = Centrale inlichtingen dienst

CIE = Criminele Inlichtingen Eenheid

CIP = Coorperatie Informatiemanagement Politie

CJIB = Centraal Justitieel Incassobureau (Leeuwarden)

CMIJ = Centrale Meldpost IJsselmeer

CMK = Centrale meldkamer

CMP = Capaciteitsmanagement Politie

CMS = Content Management Systeem (Bij BI&A) ATM

CMW = Centrale Meldpost Waddenzee

COA = Centraal orgaan opvang asielzoekers

COH = Commando Haakarmbak

COME = Centrale opleiding Mobiele Eenheid

COMPlot = Centraal opereren meldkamer plotsysteem

CONO = Coördinator Noodhulp

COPI = Commando-plaats incident

CORF = Commissie Ontwikkeling Recherche Functie

CORT = Commando Rampterrein

COZ = Chef Operationele Zaken

CP = Centraal post

CPA = Centrale post ambulance

CPVC = Centrale politie verkeers commissie

CRI(D) = Centrale Recherche Informatie (Dienst)

CRKMAR = Centrale Recherche Koninklijke Marechaussee

CRR = Centraal register rijbewijzen

CRVL = Centrale radio verkeersleiding (NS)

CRYPTO = Computergestuurde spraakvervormer

CTPI = CoordinatieTeam Plaats Incident

CVD = Chef van dienst

CVI = Crimineel verleden informatiesysteem

CVKMAR = Centrale verkeerspost Kon.Marechaussee

CVO = Civiele verkeersondersteuning bij ongeval

CVS = Cliënt Volgsysteem (jeugd)

D

Daco = Dagcoordinator

DB = Districtsbureau

DB = Dagelijks Bestuur

DBO-tje = Doelloos Blokje Om

DC = Districtscommandant

DCB = Districtlijke criminaliteitsbureau

DCMR = Dienst centraal milieubeheer Rijnmond

DCR = Dienst Centrale Recherche

DESP = Dienst enginering en service politie

DGvP = Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

DHV = Directe Hulpverlening

DIASP = Dienst informatie en automatisering politie

DICP = Dienst informatie communicatiecentrum politie

DIK = Districtelijk Informatie Knooppunt

DIP = Dagvaarden In Persoon

DIV = Documentaire-Informatievoorziening

DKDB = Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

DKMARLV = District Koninklijke Marechaussee afd. luchtvaart

DLHP = Dienst levende have politie

DMT = districtelijk managementteam

DMV = Dienst motorvoertuigen

DNA = Desoxyribo Nuclei Acid

DNRI = Dienst Nationale Recherche Informatie

DPB = Dienst persoonsbeveiliging

DR = districtsrecherche

DRO = Dienst recherche ondersteuning

DTCP = Dienst telecommunicatie politie

DTOO = Dienst technologie en operationele ondersteuning

DUO = Dienst uitvoering overige politiezaken

DVP = Digital voice protection (krypto)

E

EAvB = Electronische aankondiging van Beschikking

EBI = Extra beveiligde inrichting

ECB = Eeenheid Criminaliteitsbeheersing

ECD = Economische Controledienst

EDACS = Enhanced digital access communications system

EDISON = Electronisch documentatie- informatiesysteem vooropsporingnetwerk

EHD = Eerste hulpdienst

EMA - Educatieve maatregel alcohol en verkeer

EOC = Explosieven Opruimingscommando (Koninklijke Landmacht)

F

FAP= Faculteit Algemene Politiekunde

FAZ / FZ =Facilitaire Zaken

FE = Functionele eenheid

FEB = Dienst Financieel-Economische Bedrijfsvoering

FEZ = Financieel Economische Zaken

FIDO = (wet) Financiering Decentrale Overheden

FIOD = Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

Flying Squad = Snel inzetbare ME-eenheid

FMS = Flexibel meldkamersysteem

FMV = Fysiek-mentale vorming

Fon = fonetisch (zoals uitgesproken opgeschreven)

FPU = Flexibele Pensioen Uittreding

FROS = Foto-registratie onopvallende surveillance

FTE = Full Time Equivalent

FZ = Facilitaire Zaken

G

GAGS = Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen

GAIK = Geregistreerde Afgifte en Inname Kentekenplaten

GBE = Geografische basiseenheid

GBO = Groep bijzondere opdrachten (AVD)

GBS = Groep basis surveillance KLPD

GGPW = Gebiedsgebonden politiewerk

GG en GD = Gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst

GGO = Gebiedsgebonden onderdelen

GHOR = Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

GIDS = Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische Bedrijfsinformatie

GIS = Geografisch Informatiesysteem (meldkamer)

GMC = Gemeenschappelijk Meldcentrum (politie/brandweer/GGD)

GMK = Gemeenschappelijk Meldkamer

GMS = Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GMS = Groep motorsurveillance(AVD)

GNK = Geneeskundige combinatie

GNS = Groep nachtsurveillance

GOA = Gemeentelijke Opsporings Ambtenaar

GOS = Groep onopvallende surveillance

GPF = Gebiedsgebonden politiefunctionaris

GRC = Groep radarcontrolewagens

GRS = Gemeentelijke rampenstaf

GS = Groepssurveillance

GSAS = Groepssurveillance autosnelwegen

GSB: Groot Steden beleid

GSC = Groep snelheidscontrole

GSD = Gemeentelijke sociale dienst

GSM = Global System Mobile Communication

GTC = Groep technische controle

GVAK = Gemeenschappelijke Voorziening Aanpak Kinderporno

GVO = gerechtelijk vooronderzoek (olv rechter-commissaris)

GVT = Gericht verkeerstoezicht

GW = Grondwet

H

HALT: Het Alternatief (voor jeugdigen)

HAVANK = Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie

HB = Hoofdbureau

HBD = Haven beveiligingsdienst

HEISA-team = Bestrijding drugsoverlast

HGD = Hoofd geuniformeerde dienst

HIK-team = Handel in kinderen-team

HIT-team = Horeca Interventie Team

HKD = Herkenningsdienst

HKS = Herkenningdienst systeem

HOVD = Hoofdofficier van Dienst

HOVJ = Hulpofficier van justitie

HRD = Hoofd recherchedienst

HVB = Huis van bewaring

I

IAC = Informatie- en adviescentrum

IBP = Interregionaal Bureau Personeelsvoorziening

IBS = In bewaringstelling

IBT = Integrale Beroepsvaardigheden Training

ICC = Informatie- en Coordinatiecentrum politie Driebergen

ICR = Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde

ICT = Informatie & communicatietechnologie

ID = Inlichtingendienst

IFORA = Informatie ongevallen- en rampenbestrijding

IFT = Interregionaal Fraude Team

IKP = Informatie knooppunt Politie (Driebergen)

ILM = Interim landelijk mobilofoonnet

IM = Internationale misdadiger

IMC = Info- en meldcentrum

IN = Internationale netwerken

IND = Immigratie- en Naturalisatiedienst

INFOPOL = Politie Informatie Systeem

INK = Instituut Nederlandse Kwaliteit

INP = Informatiemodel Nederlandse politie

IOM = in overleg meldkamer

IOO = Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

IOT = Team Interceptie, observatie en techniek

IP = Inspectie Politie

IPA = International Police Association

IPOP = Individueel Prestatie en Ontwikkelingsplan

IRT = Interregionaal recherche team

ISC = ICT-Service Cooperatietie politie justitie en veiligheid

ISP = Intensivering samenwerking Politie

ITIL = Information Technology Infrastructure Library

ITO = Informatie- en Communicatietechnologie Organisatie

IVD = Inspecteur van dienst

IVZ = Integrale Veiligheidszorg

J

JZZ = Jeugd-en Zedenzaken

JZ/H = Jeugd- en zedenzaken/hulpverlening

K

KB = korpsbeheerder (=burgemeester gemeente 's-Hertogenbosch)

KBB = Korpsbeheerdersberaad

KC = Kleine criminaliteit

KCGS = Korps controleurs gevaarlijke stoffen

KICKS = Kennis Informatie en Communicatie Kring

KL = korpsleiding

KLO = Korpsleidingoverleg

KLPD = Korps landelijke politiediensten

KM = Koninklijke marine

KMA = Koninklijke militaire academie

KMAR = Koninklijke Marechaussee

KMC = Korps mobiele colonnes

KMT = Korpsmanagementteam

KNAC = Koninklijke nederlandse automobiel club

KNBRD = Koninklijke Nederlandse Bond Redden Drenkelingen

KNMI = Koninklijke nederlandse meteorologisch instituut

KNRM = Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

KNWU = Koninklijke nederlandse wielrijders unie

KOMA = Koninklijke marechaussee

KSA = Kleine Surveillance Auto

KTO = Klanttevredenheidsonderzoek

KTS = Korte termijn Schengen

KWC = Kustwacht Centrum

L

LA (Lima Alfa) = Loos Alarm

LAK = Landelijk assistentiekanaal

LBT = Landelijk bijstandsgroep terreurbestrijding

LCC = Landelijk communicatie centrum

LCT = Landelijk coordinatie-team

LID = Landelijke inspectiedienst dierenbescherming

LIST = Landelijke Informatie Systemen

LLO = Leergang Leidinggevende Operationeel niveau

LME = Landelijke mobiele eenheid

LN = Landelijk net

LOEP = Landelijk overleg emancipatie politie

LOTT = Landelijke organisatie trauma-teams

LPD = Leider plaats delict

LPK = Landelijk Politie Kanaal (38-H)

LRT = Landelijk Recherche Team

LTP = Landelijk telefoonnummer politie (0900-8844)

LTSP = Landelijk team scherpschutters politie

LUPO = Luchthavenpolitie

LVBT = Landelijk verkeers bijstandsteam

M

Marap = Management Rapportage

MARPOL = Maritieme Pollution (zeeschip/milieu-overtreding)

MAV = Meldpunt Asociaal Verkeersgedrag (Horkenlijn)

MB = Motor brigade

MBF = Mobilofoon

MBT = Milieu bijstandsteam

MCL = Medisch Centrum Leeuwarden

MCU = Mobiele communicatieunit

MD = Management Development

MDT = Mobiele dataterminal, boordcomputer surveillance-auto

ME = Mobiele Eenheid

MEOC = Mobiele eenheid, opvangcentrum

MHHT = Milieu handhavingsteam

MIC = Meld- en Informatie Centrum

MID = Militaire inlichtingendienst

MIOT = Milieuinspectie- en opsporingsteam

MLD = Marine luchtvaartdienst

MMT = Mobiel medisch team

MO = Materiele ondersteuning

MOB = met onbekende bestemming vertrokken

MOT = Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

MP = Militaire politie

MRF = Milieu Rechercheteam Friesland

MTO = Medewerkerstevredenheidsonderzoek

MTOD = Managementteam Ondersteunende Diensten

MVBZK = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MPO = Meetplanorganisatie

MRB = Dienst motorrijtuigenbelasting

MUH = Medische urgentie helicopter

N

NAO = Noordelijk Afstemmingsoverleg C2000

NCC = Nationaal Coördinatie Centrum

NCIPS = Nederlands Centrum voor Interregionale Politiesamenwerking

NFC = Nederlands frequentiecommissie

NFI = Nederlands Forensisch Instituut (voorheen het GL)

Nibra = Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding

NIK = Nationaal Informatie Knooppunt

NKP = Nederlands Kwaliteitmodel Politie

NMI = Nederlands Meetinstituut (voorheen IJkwezen)

NMR = Nationaal Meetnet Radioactiviteit

NN = anoniem (letterlijk : nomen nescio, ik weet de naam niet of non nominandus : niet te noemen.)

NPA = Nederlandse Politieacademie

NPB = Nederlandse Politiebond

NPI = Nederlands Politieinstituut

NRI = Nationaal recherche-informatie

NS = Nederlandse spoorwegen

NSIS = Nationaal Schengen Informatiesysteem

NSO = Netwerk service organisatie

NVVA = Nederlands Vereniging van Assuradeuren

NVD = Nederlandse veiligheidsdienst

O

O&I = Organisatieontwikkeling & Informatiemanagement

O&V = Opleiding & Vorming

OA = Opsporingsambtenaar

OAO MF = Operationeel Afstemmingsoverleg Meldkamer Fryslan

OAT = Opsporing, aanhouding en terugbezorging

OAV = Opsporing, aanhouding en voorgeleiding

OBM = Ontzegging besturen van motorvoertuigen (incl. bromfiets)

OC = Onderdeelscommissie

OC = Onderzoekscentrum (asielzoekers)

OC = Operationele coordinator

OCKMAR = Opleidingscentrum Kon. marechaussee

OD = Onbekende dader

OGS = Optische en geluidssignalen

OGS-team = Ongeval Gevaarlijke Stoffenteam (gaspakkenteam)

OH = onherroepelijk

OL = Operationeel Leider

OLL = Operationele Leergang Leidinggevenden

OLN = Openbaar landelijk net

OM = Openbaar ministerie

OMP = Ordenings Methodiek Processen

OMT = Operationeel Managementteam

ONTSV = om niet te spreken van...

OOB = Onderafdeling opsporing en bijstand

OO&V = Openbare Orde en Veiligheid

OPS = Opsporingssysteem

OR = Opsporingsregister

OR = Ondernemingsraad

OS = Overkoepelende surveillance

Oscar = roepnaam hondengeleiders tijdens ME-inzet

OT = Observatie Team

OV = Openbaar vervoer

OVD = Officier van dienst, brandweer

OVDG = Officier van Dienst Geneeskundig

OVDP = Officier van Dienst Politie

OVJ = Officier van Justitie

OVP = Opsporen verblijfplaats

OVP = Onverdacht persoon

P

P&O = Personeel en Opleidingen

PA = Personenauto

PA = Politie-assistentie

PA(G)O = Periodiek arbeidskundig (geneeskundig) onderzoek

PAC =particuliere alarmcentrale

PAPOS = Parketpolitiesysteem

PAVLOV = Probleemgerichte aanpak Veiligheid en Leefbaarheid

PBM = Persoonlijke beschermingsmiddelen

PC = Persoonscontrole

PCC = Provinciaal coordinatiecentrum

PCOO = Planning Control Onderzoek en Ontwikkeling

PCS = Planning- en controlesysteem

PD = Plaats delict

PG = Procureur-generaal (staat aanhoofd van ressort/OM)

PI = Penitentiaire inrichting

PID = Politie informatiedienst

PIN = Politie Intranet Nederland

PIOV = Politie-instituut voor openbare orde en veiligheid

PIOG = Politie-instituut voor orde en gevaarsbeheersing

PIP = Politie Innovatie Prijs

PIT = Politieinfiltratieteam

PIVM = Politie Instituut Verkeer en Milieu

PLD = Politie luchtvaartdienst

PM = Personeels Management

PMA = PersoneelsManagementAdviseur

PMP: Training professioneel Verhoor (?)

PODACS = Politie data communicatiesysteem

POMB = Primaire opleiding medewerkers basispolitie

PORTO = Portofoon

POS: Personeelsontwikkelingssysteem

PPOI = Praktisch Politieel Ongevallen Inzicht.

POWER: Periodiek Overleg Werk en Resultaten

PPS: publiek-private samenwerking

PRA: post- en registratiesysteem

PS = Project-surveillance

PSC : Politie Service Centrum

PSO = Project-surveillance-opvang

PuFu: publieksfunctionaris

PTD = Politie technische dienst

PV = Procesverbaal

PVD = Politie verbindingsdienst

PVI = Politie verkeersinstituut

PWS : Provinciale Waterstaat

PZ = Personeelszaken

R

RA = Recherche assistentie

RAC = Regionale alarmcentrale, brandweer

RAG = Recherche assistentiegroep

RASA = Recherche assistentie surveillance-auto

RBC = Regionaal bureau criminaliteitspreventie

RBS = Recherchebasissysteem

RBT = Regionaal bijstandteam

RC = Rechter-commissaris

RC = Regionaal college (van burgemeesters, hoofdofficier en korpschef)

RCC = Regionaal Commando Centrum

RCC = Regionaal Coördinatie Centrum

RCC = Regionaal Coördinatie Centrum

RCIE = Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid

RCK = Recherche commandokamer

RCT = Roof coordinatieteam

RCVD = Regionaal Commandant van Dienst

RDR = Rijksdienst voor radiocommunicatie

RDW = Rijksdienst wegverkeer

RIT = Rampen Identificatie Team

RECON = Reconstructieteam voor aanrijdingen

RGO = Regionaal Georganiseerd Overleg (vakbonden)

RHD = Rijkshavendienst

RI&E of RIE = Risico-inventarisatie & evaluatie

RID = Regionale Inlichtingendienst

RIK = Regionaal Informatieknooppunt

RIPO = Rivierpolitie

RIT = Rampen identificatieteam

RKK = Rode kruis korps

RLD = Rijksluchtvaartdienst

RMC = Regionaal meldcentrum politie

RMT = Regionaal Managementteam

RMO = Regionale motorondersteuning

RMT = Regionaal managementteam

RO = Recherche onderzoeken

ROA = Regeling opvang asielzoekers

ROC = Regionaal operationeel centrum bij calamiteiten

ROGS = Regionale ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen

ROOZ = Regionale operationele ondersteunende zaken

ROT = Regionaal operationeel team bij calamiteiten

RRC = Regionaal recherche-commando

RS = Radio stilte

RTU = Regionale technische uitvoering

RVB = Rijksverkeersbrigade

RVD = Rijks voorlichtingsdienst

RvH = Raad van Hoofdcommissarissen

RvdK = Raad van de Kinderbescherming

RVI = Rijksverkeersinspectie

RVP = Rivierpolitie

RVV = Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels

RWS = Rijkswaterstaat

S

SAMIJ = Samenwerkingovereenkomst IJsselmeer

SAOP = Subsidiecommissie Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojecten Politie

SAS = Surveillance autosnelwegen (AVD)

SCS = Scheepvaart controle systeem

SDA = stelselmatige daders aanpak

SFOB = Samenwerking forensisch onderzoek bomexplosies

SGO = Staf Grootschalig Optreden ('rampenstaf')

SI = Scheepvaart-inspectie

SIGMA = Snel inzetbare groep medische assistentie

SKB = Secretaris korpsbeheerder

SKL = Secretaris korpsleiding

SMS = Short Message Service

SOW = Samenwerkingsovereenkomst Ongevalsbestrijding Waddenzee

SPA = Staat van politie-alarm

SPOPO = Spoorwegpolitie

Sr = Wetboek van Strafrecht

STO = Sectie Technische Ondersteuning (DCR)

STOP = alternatieve straffen voor jeugdigen onder 12 jaar (12-minners)

STRABIS = Strafrecht Boete Incassosysteem

Sv = Wetboek van Strafvordering

SWAB = Samen werken aan bereikbaarheid (spitsteams)

S.W.A.T = Special Weapons And Tactics (Amerikaanse Arrestatieteams)

T

'taco' = taakaccenthouder (in de teams)

TAS = Tankautospuit

TAWA = Tankwagen

TB = Ter beschikking

TD = Technische dienst

TELERAIL = Internationale treinmobilofoon

TGO = Team Grootschalig Optreden

TIC = Traffic (verkeers) informatiecentrum

TMC = Transport- en milieucontrole

TNV = Tijdelijke noodvoorziening (opvang asielzoekers)

TO = Technisch onderzoek

TOBIAS = Totale Bekeuring Invoer en Afhandelings Systeem

TOD = Technische ongevallendienst

TOHD = Technische opsporings- en herkenningsdienst

TOR = Tijdelijke Ouderenregeling

TP = Ter plaatse

TPW = Technische patrouillewagen

TR = Technische recherche

TRIS = Technische Recherche Informatiesysteem

TTO = Technische en tactische ondersteuning

TVA = Technische verkeersassistentie

TVO = Technische verkeersondersteuning

TW = Telefoonwacht

U

UCK = Uniformdienst commandokamer

USD = Unit Synthetische Drugs (Eindhoven)

UTBT = Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken

V

VVS = vervangende straf

VMWN = Geen visum zonder machtiging visadienst nederland

W

WA = Waarschuwingsadres (sleutelhouder)

WAM = Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen

WAP = Wide Area Protocol

WAV = Wet Arbeid Vreemdelingen

WBP = Wet Bescherming Persoonsgegevens

WCDT = Wachtcommandant

WED = Wet op de Economische Delicten

Wet PolR = Wet op de Politieregisters

WG = Werkgroep

WGP = Werkgezondheidsproject

WID = Wet op de Identificatieplicht

WIP = Woninginbraken preventie

WM = Wet Milieubeheer

WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur

WODC = Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (Ministerie van Justitie)

WOR = Wet op de Ondernemingsraden

WPR = Wet persoonsregistratie

WRM = Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

WSR = Wegsleepregeling

WVD = Waarschuwing- en verkenningsdienst

WVDdesk = Waarschuwings- en Verkenningsdeskundige

WVO = Wet verontreiniging oppervlaktewater

WvSr = Wetboek van Strafrecht

WvSv = Wetboek van Strafvordering

WVTTK = Wat verder ter tafel komt

WVW = Wegenverkeerswet

WWK = Woonwagenkamp

WWM = Wet Wapens en Munitie

X

X-POL = Landelijk systeem proces verbaal

Y

Z

ZIB = Zeer intensieve behandeling

ZWACRI = Zware criminaliteit

ZVWOP = zonder vaste woon- of verblijfplaats