Afkortingenlijst (found 2020-01-14)

From Termhotel.com

(N)SIS: (Nationaal) Schengen Informatie Systeem
24/7: 24 uur per dag, 7 dagen per week
2D/3D: Driedimensionaal / Tweedimensionaal
AID: Algemene Inpectiediensten
AIRS: Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken
AIVD: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur
ANPR: Automatic Number Plate Recognition
AO/IC: Administratieve Organisatie / Interne Controle
AO: Algemene Overleggen
AOE: Aanhoudings- en Ondersteuningseenheid
AOT: Aanhoudings- en Ondersteuningteam
ATH-functies: Administratief-technische functies
ATW: Arbeidstijdenwet
AVR: Auditieve Verhoor Registratie
B&B: Bewaken en Beveiligen
BAC: Bezwarenadviescommissie
BBO: Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOA: Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOB: Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
BOD: Bijzondere Opsporingsdiensten
BOM: Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie
BRO: Basis Recherche Ondersteuning
BRT’s: Bovenregionale Recherche Teams
BSB: Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
BT: Basisteam
BVS: Budgetverdeelsysteem
BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BiSL: Business Information Services Library
CCB: Conflict- en Crisisbeheersing
CGOP: Centraal Georganiseerd Overleg Politie
CHON: Chef Ondersteuning
CIO: Chief Information Officer
CIV: Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
COM: Communicatie
COPI: Commando Plaats Incident
COR i.o.: Centrale Ondernemingsraad in oprichting
COR: Centrale Ondernemingsraad
COSI: Comité de Sécurité Intérieure
CSV: Criminele samenwerkingsverbanden
CT-Infobox: Contra Terrorisme-Infobox
DB&B: Dienst Bewaken en Beveiligen
DBV: Dienst Bedrijfsvoering
DG Pol: Directoraat-Generaal Politie
DG: Directoraat-Generaal
DIV: Documentaire Informatievoorziening
DLIO: Dienst Landelijke Informatieorganisatie
DLOC: Dienst Landelijk Operationeel Centrum
DLOS: Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
DLR: Dienst Landelijke Recherche
DPC: Diensten- en Productencatalogus
DRIO: Diensten Regionale Informatieorganisatie
DROC: Dienst Regionaal Operationeel Centrum
DROS: Dienst Regionale Operationele Samenwerking
DRR: Dienst Regionale Recherche
DSI: Dienst Speciale Interventies
ECID: Expertisecentrum Identiteitsfraude
EIS: Europol Informatiesysteem
EMM: Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel
EMPACT: European Multidisciplinary Platform Against Crime Threaths
EPICC: Euregionaal Politie Informatie- en Coördinatiecentrum
ESS: Employee Self Service
EU: Europese Unie
ExO: Executieve Ondersteuning
FFW: Flora- en Faunawet
FFW: Flora- en Faunawet
FIN: Financiën
FIOD: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIU
FM: Facility Management
FO: Forensische Opsporing
FP&C: Financiële Planning en Control
FinEc: Financieel-Economische Criminaliteit
FoBo: Frontoffice-Backoffice
Fte: Fulltime-equivalent
GGP: Gebiedsgebonden Politie
GHOR: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GRIP: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
HAVANK: Automatisch Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie
HIC: High Impact Crime
HOvD: Hulpofficier van Dienst
HOvJ: Hoofdofficier van Justitie
HRM: Human Resource Management
HTC: High Tech Crime
IBT: Integrale Beroepsvaardigheden Training
ICT: Informatie- en Communicatietechnologie
ICTRA: Informatie- en Communicatietechnologie Regie en Architectuur
IK: Informatieknooppunt
ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport
IM: Informatiemanagement
INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit
IOOV: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPS: Internationale politiesamenwerking
IRC: Internationaal Rechtshulpcentrum
ITIL: IT Infrastucture Library
IV: Informatievoorziening
JIT: Joint Investigations Team
KLPD: Korps Landelijke Politiediensten
KMT: Korpsmanagementteam
KMar: Koninklijke Marechaussee
KNP: Kwartiermaker Nationale Politie
LE: Landelijke Eenheid
LEC EEG: Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld
LFNP: Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie
LFSC: Landelijk Forensisch Service Centrum
LFTO: Landelijk Team Forensische Opsporing
LID: Landelijke Informatie Dienst
LID: Landelijke Informatiedienst
LID: Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
LIEC: Landelijk Informatie- en Expertisecentrum
LIRC: Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum
LOCC: Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
LOS: Landelijke Operationele Staf
LR: Landelijke Recherche
LTFO: Landelijk Team Forensische Opsporing
MD: Management Development
ME: Mobiele Eenheid
MEC: Milieu Expertise Centrum
MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MKB: Midden- en Kleinbedrijf
MOT: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
MSS: Management Self Service
MT BV: Managementteam Bedrijfsvoering
MT EL: Managementteam Eenheidsleiding
MT IV: Managementteam Informatievoorziening
MT KL: Management Team Korpsleiding
MT: Managementteam
Marap: Managementrapportage
NCSC: Nationaal Cyber Security Center
NCSS: Nationale Cyber Security Strategie
NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NEN: Nederlandse norm
NIC: Nationale Informatiecoördinator
NP: Nationale Politie
NSGBO: Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
OBT: Operationele Begeleiding en Training
OC: Operationeel Centrum
OKMT: Operationeel Korpsmanagementteam
OM: Openbaar ministerie
OR: Ondernemingsraad
OvD-I: Officier van Dienst Informatie
OvD: Officier van Dienst
OvJ: Officier van Justitie
P&C: Planning en Control
PA: Politieacademie
PD: Plaats-Delict
PD: Professional Development
PDC: Politiedienstencentrum
PG: Procureurs-Generaal
PG’s: Procureurs-generaal
PID: Project Initiatie Document
PIOFACH: Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Comm. en Huisvesting
PPM: Programma- en Projectmanagement
Pij’ers: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
Progis: Programma Informatievoorziening Strafrechtketen
RAC: Rijksalarmcentrale
RBP: Referentiemodel Bedrijfsprocessen Politie
RBT: Regionaal Beleidsteam
RE: Regionale Eenheid
RIC: Regionale Informatiecoördinator
RID: Regionale Informatiedienst
RIEC: Regionale Informatie- en Expertisecentrum
RIK: Regionaal Informatie Knooppunt
RKC: Raad van Korpschefs
RMT: Regionaal Managementteam
ROC: Regionaal Operationeel Centrum
ROT: Regionaal Operationeel Team
RSC: Regionaal Service Centrum
RTGB: Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar
RTGP: Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie
RTIC: Real Time Intelligence Center
RUD: Regionale Uitvoeringsdiensten
SCC: Selectie en Coördinatiecentrum
SGBO: Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
SIOD: Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
SRO: Specialistische rechercheondersteuning
SSC Noord: Shared Service Centrum Noord
STO: Specialistische en technische ondersteuning
SVO: Stukken van overtuiging
TBS: Terbeschikkingstelling
TEV: Team Explosieven Verkenning
TGO: Team Grootschalige Opsporing
TNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
ULI: Unit Landelijke Interceptie
VGW: Veilig en Gezond Werken
VHT: Verkeershandhavingsteam
VN: Verenigde Naties
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW: Verbond Nederlandse Ondernemingen en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VOA: Verkeersongevallenanalyse
VOA: Verkeersongevallenanalyse
VVC: Veel Voorkomende Criminaliteit
Viclas: Violent Criminal Linkage Analyses System
VtsPN: Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland
WECG: Wet Explosieven voor Civiel Gebruik
WIV: Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WME: Wapens, Munitie en Explosieven
WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur
WOD: Werken Onder Dekmantel
WODC: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
WOR: Wet op de Ondernemingsraden
WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus
WPG: Wet Politiegegevens
WWM: Wet Wapens en Munitie
Wvr: Wet op de Veiligheidsregio’s
ZSM: Zo Snel, Slim, Samenlevingsgericht, Selectief en Simpel als Mogelijk
cao: Collectieve arbeidsovereenkomst
hbo: Hoger Beroepsonderwijs