Apple glossary (45,000 Dutch-English entries) - Part 2

From Termhotel.com
Dutch English
Gecodeerde digitale audio Encoded Digital Audio
Gecodeerde gegevens Encrypted Data
Gecodeerde iChat Encrypted iChat
Gecodeerde inhoud Encrypted Content
Gecodeerde PDF-bestanden Encrypted PDF files
Gecodeerde pixels Encoded Pixels
Gecodeerde schijfkopieën zijn uitgeschakeld encrypted images are disabled
Gecodeerde sector gelezen zonder identiteitscontrole Read of scrambled sector without authentication
Gecombineerd Concat
Gecombineerde bitsnelheid van de audio en video in het medium. Combined bit rate of the audio and video in the media
Gecombineerde schijvenset Concatenated Disk Set
Gecomprimeerd Compressed
Gecomprimeerd (ADC) compressed (ADC)
gecomprimeerd (ADC) [1x schrijven] compressed (ADC) [write-once]
Gecomprimeerd (bzip2) compressed (bzip2)
gecomprimeerd (bzip2) [1x schrijven] compressed (bzip2) [write-once]
gecomprimeerd [1x schrijven] compressed [write-once]
gecomprimeerd archief compressed archive
gecomprimeerd bzip2-archief bzip2 compressed archive
gecomprimeerd bzip2-tararchief bzip2 compressed tar archive
gecomprimeerd gzip-archief gzip compressed archive
gecomprimeerd gzip-tararchief gzip compressed tar archive
gecomprimeerd unixarchief unix compressed archive
Gecomprimeerde bits per pixel Compressed Bits Per Pixel
Gecomprimeerde resource kan niet worden gedecomprimeerd Can't decompress a compressed resource
Geconfigureerd configured
Geconfigureerd Configured
Gecontroleerd Verified
Gecontroleerd: %1$@ %2$@ verified %1$@ %2$@
Gecontroleerde downloads Verified Downloads
Gecontroleerde S/MIME-kenmerken S/MIME Authenticated Attributes
Gedeactiveerd Deactivated
Gedeactiveerd volume Unmounted Volume
Gedeactiveerd volume: %@ Unmounted volume: %@
Gedeeld Shared
GEDEELD SHARED
gedeeld door divided by
Gedeeld door Divided By
Gedeeld geheim IPSec IPSec Shared Secret
Gedeeld geheim: Shared Secret:
Gedeeld geheugen Shared Memory
Gedeeld via netwerk Network Shared
Gedeeld via systeem System Shared
Gedeelde accounts Sharing Accounts
Gedeelde agenda Shared Calendar
Gedeelde bibliotheek Shared Library
Gedeelde contactpersoon Shared Contact
Gedeelde fax Shared Fax
Gedeelde faxen Shared Faxes
Gedeelde foto's Shared Photos
Gedeelde foto's zoeken… Locating Shared Photos…
Gedeelde iTunes-muziek iTunes Music Sharing
Gedeelde map Shared Folder
Gedeelde mappen Shared folders
Gedeelde mappen: Shared Folders:
Gedeelde muziek Shared Music
Gedeelde printer Shared Printer
Gedeelde printergroep Shared Printer Pool
Gedeeld-kenmerk Shared Badge
Gedeelte Section
Gedeeltelijk Partial
Gedeeltelijk partial
Gedeeltelijk gedownload (%d%%) Partially downloaded (%d%%)
Gedeeltelijk gestopt Partialy stopped
Gedeeltelijke differentiaal Partial differential
gedeeltelijke inhoud partial content
Gedeeltelijke overdracht van defectenlijst Partial defect list transfer
Gedeelten van deze software zijn vertrouwelijk en ongepubliceerd werk. © 1992-2005 Dolby Labs. © 1998 FhG. Alle rechten voorbehouden. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” is een handelsmerk van Dolby Laboratories. Portions of this Software are Confidential Unpublished work. © 1992-2005 Dolby Labs. © 1998 FhG. All rights reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” is a trademark of Dolby Laboratories.
Gedefinieerd door gebruiker User defined
Gedefinieerd door gebruiker 1 (SIGUSR1) User Defined 1 (SIGUSR1)
Gedefinieerd door gebruiker 2 (SIGUSR2) User Defined 2 (SIGUSR2)
Gedeïnstalleerd Uninstalled
Gedekte talen Covered languages
gedelegeerd delegated
Gedempte trompet Muted Trumpet
Gedetailleerd rapport afdrukken Print detailed report
Gedetailleerde logbestanden Verbose Logging
Gedetailleerdheid Verbosity
gedetecteerde apparaten discovered devices
Gedetecteerde bandbreedte: %d kbps versturen en %d kbps ontvangen; %d kbps vereist. Detected %d kbps upstream and %d kbps downstream bandwidth; %d kbps required.
Gedimd Dimmed
gedimd dimmed
Gedimd Dim
Gedistribueerde Xcode-build Xcode distributed build
Gedownload Downloaded
gedownload Downloaded
gedownload van het internet downloaded from the Internet
Gedownload: ^0 (^1) Downloaded: ^0 (^1)
Gedownloade applets Downloaded Applets
Gedownloade bestanden controleren Checking the downloaded files
Gedownloade gegevens van %@ zijn niet geldig. Data downloaded from %@ is not valid.
Gedownloade gegevens zijn niet geldig. Data downloaded is not valid.
Gedownloade programma's Downloaded Applications
gedupliceerd duplicated
Geef ^0 onderdelen snel weer Quick Look ^0 Items
Geef '^0' snel weer Quick Look “^0”
Geef aan wanneer er wordt geobserveerd Show when being observed
Geef aan wanneer voltooiingen beschikbaar zijn Indicate when completions are available
Geef accountwachtwoord op\nssssssss\ndddd Enter Account Password\nssssssss\ndddd
Geef afbeeldingen weer Display Images
Geef afbeeldingen weer wanneer de pagina wordt geopend Display images when the page opens
Geef alleen frames weer met meer dan Limit shown frames to those with more than
Geef bijlage snel weer Quick Look Attachment
Geef bijlagen snel weer Quick Look Attachments
Geef bijlagen snel weer… Quick Look Attachments…
Geef client toegang via Allow client by
Geef de account van de contactpersoon op: Enter the buddy’s account:
Geef de accountnaam en het wachtwoord op. Enter the account name and password.
Geef de accountnaam op die bij dit sleutelhangeronderdeel hoort. Enter the account name associated with this keychain item.
Geef de AIM- of .Mac-account van de contactpersoon op: Enter the buddy’s AIM or .Mac account:
Geef de AirPort-ID of het draadloze MAC-adres van de client op die u toegang wilt geven tot dit netwerk. Enter the AirPort ID or Wireless MAC address for the client you want to give access to this network.
Geef de AirPort-ID of het draadloze MAC-adres voor de WDS-peers op. Enter the AirPort ID or Wireless MAC Address for the WDS peers.
Geef de AirPort-ID van een extern basisstation op. Enter the AirPort ID of a remote base station.
Geef de code op waarmee u wisselgesprek uitschakelt: Enter the code used to turn off call waiting:
Geef de DHCP-client-ID op van de draadloze client voor wie de reservering is bedoeld. Enter the DHCP Client ID for the wireless client receiving the reservation.
Geef de exacte naam op van het menucommando dat u wilt toevoegen. Enter the exact name of the menu command you want to add.
Geef de gebruikersnaam en het domeinadres van de gebruiker op waarover u met finger informatie wilt opvragen. Please enter a user name and domain address to finger that user
Geef de gebruikersnaam op voor de ingevulde servernaam Please fill in the username for the given servername
Geef de Jabber-account van de contactpersoon op: Enter the buddy’s Jabber account:
Geef de modeminstellingen op voor deze %@. Enter the modem settings for this %@.
Geef de naam en het type draadloze beveiliging op van het netwerk waarmee de AirPort Express verbinding moet maken. Enter the name and choose the wireless security for the network AirPort Express will join.
Geef de naam en het wachtwoord op voor identiteitscontrole door server %@: Please enter the name and password to authenticate on server %@:
Geef de naam en het wachtwoord van een beheerder op om %1$@ wijzigingen te laten doorvoeren. Type an administrator’s name and password to allow %1$@ to make changes.
Geef de naam en het wachtwoord van een gebruiker in de groep '%1$@' op om %2$@ wijzigingen te laten doorvoeren. Type the name and password of a user in the “%1$@” group to allow %2$@ to make changes.
Geef de naam of het IP-adres van een server op om in het serververbindingsvenster weer te geven: Enter the name or IP address of a server to display in the server connection browser
Geef de naam op die u zou invoeren in het QuickTime Pro-registratievenster. Enter the name that you would enter in the QuickTime Pro registration window.
Geef de naam op die voor de PPPoE-voorziening moet worden gebruikt. Enter the name to use for the PPPoE Service.
Geef de naam op van de nieuwe agenda. Deze wordt aangemaakt in de account '%@'. Enter name for new calendar to be created in account “%@”.
Geef de naam op van de nieuwe agenda. Deze wordt lokaal aangemaakt. Enter name for new local calendar to be created.
Geef de naam op van de nieuwe lokale postbus. Deze wordt aangemaakt op het hoogste niveau van het gedeelte 'Op mijn Mac'. Enter name for new local mailbox to be created at the top level of the “On My Mac” section.
geef de naam op van een niet-weergegeven netwerk. Enter the name of a network not shown in the list.
Geef de naam op van het computer-naar-computer-netwerk dat u wilt aanmaken. Enter the name of the Computer-to-Computer network you want to create.
Geef de naam van de contactpersoon op: Enter the buddy’s name:
Geef de naam van de nieuwe postbus op. Deze wordt aangemaakt als onderliggende postbus van de lokale postbus '%@'. Enter name for new mailbox to be created inside the local mailbox “%@”.
Geef de naam van de nieuwe postbus op. Deze wordt aangemaakt onder '%1$@' in de account '%2$@'. Enter name for new mailbox to be created inside “%1$@” in account “%2$@”.
Geef de naam van de nieuwe postbus op. Deze wordt aangemaakt op het hoogste niveau in de account '%@'. Enter name for new mailbox to be created at the top level in account “%@”.
Geef de naam van het AirPort-netwerk op waarmee u verbinding wilt maken en kies een beveiligingsmethode met desgewenst een wachtwoord. Enter the name of the AirPort network to join and choose a security type with an optional password.
Geef de naam voor de nieuwe bibliotheek op: Enter the name for the new library:
Geef de onderstaande informatie op om een camera-naar-computer-netwerk aan te maken. Please enter the following information to create a Camera-to-Computer Network.
Geef de organisatie op die u zou invoeren in het QuickTime Pro-registratievenster. Enter the organization that you would enter in the QuickTime Pro registration window.
Geef de poortkoppelingsinformatie op. Enter the information for the port mapping.
Geef de principalnaam op Please enter your principal name
Geef de servernaam op voor de ingevulde gebruikersnaam en het wachtwoord Please fill in the server name for the given user and password
Geef de sleutelgrootte en het algoritme op die zijn gebruikt bij het aanmaken van het sleutelpaar voor de CA.\n\nHet sleutelpaar bestaat uit een private en publieke sleutel. De private sleutel is geheim en moet ook geheim blijven. De publieke sleutel wordt algemeen bekendgemaakt als onderdeel van het digitale certificaat. Specify the key size and algorithm used to create your key pair for the Certificate Authority.\n\nThe key pair is made up of your private and public keys. The private key is the secret part of the key pair and should be kept secret. The public key is made publicly available as part of the digital certificate.
Geef de sleutelgrootte en het algoritme op die zijn gebruikt bij het aanmaken van het sleutelpaar.\n\nHet sleutelpaar bestaat uit een private en publieke sleutel. De private sleutel is geheim en moet ook geheim blijven. De publieke sleutel wordt algemeen bekendgemaakt als onderdeel van het digitale certificaat. Specify the key size and algorithm used to create your key pair.\n\nThe key pair is made up of your private and public keys. The private key is the secret part of the key pair and should be kept secret. The public key is made publicly available as part of the digital certificate.
Geef de sleutelhanger op waarin het certificaat moet worden bewaard. Please specify a keychain where the certificate will be stored.
Geef de TCP/IP-informatie op die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen. Kies 'Via DHCP' als automatisch een IP-adres wordt toegekend. Kies 'Handmatig' om een specifiek IP-adres op te geven. Enter the TCP/IP information you received from your Internet service provider. Choose Using DHCP if you receive an IP address automatically. Choose Manually to enter a specific IP address.
Geef de verstrekkende certificaatautoriteit op voor de certificaataanvraag van %1$@ (%2$@). Please specify the issuing Certificate Authority for %1$@’s (%2$@) certificate request.
Geef de verstrekkende certificaatautoriteit op voor deze certificaataanvraag. Please specify the issuing Certificate Authority for this certificate request.
Geef de wachtwoorden opnieuw op om te controleren of ze overeenkomen. Reenter the passwords to make sure they match.
Geef een aangepaste kanaal-URL op Specify a custom feed URL
Geef een andere locatienaam op. Please enter a different location name.
Geef een andere naam op Enter another name
Geef een andere naam op. Try entering a different name.
Geef een beschrijvende naam op die wordt weergegeven bij het verbinden met de server. Enter a descriptive name that is shown when connecting to the server.
Geef een beschrijving voor dit poortkoppelingsonderdeel op. Enter the description for this port mapping entry.
Geef een certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) op. Deze aanvraag wordt gebruikt om het certificaat aan te maken. Please specify a Certificate Signing Request (CSR) used to generate a certificate.
Geef een draadloos wachtwoord op dat bestaat uit minimaal 8 en maximaal 63 tekens. Please enter a Wireless Password between 8 and 63 characters.
Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op als voor uw DNS-server identiteitscontrole is vereist. Enter a username and password if your DNS server requires authentication.
Geef een geldig abonneenummer op. Please enter a valid local number.
Geef een geldig getal op voor het laatste octet van het adres en probeer het opnieuw. Please enter a valid number for the final octet of the address and try again.
Geef een geldig netnummer op. Please enter a valid area code.
Geef een geldig telefoonnummer op. Please enter a valid phone number.
Geef een geldige postcode op. Please enter a valid postal code.
Geef een getal tussen 1 en %d op. Please enter a number between 1 and %d.
Geef een getal tussen 1 en 10000 op. Please enter a number between 1 and 10000.
Geef een hostnaam voor dit basisstation op. Computers op het internet kunnen via deze hostnaam verbinding maken met dit basisstation. Enter a hostname for this base station. Computers on the Internet will be able to connect to this base station using this hostname.
Geef een inlognaam en een wachtwoord op: Use a login and a password:
Geef een IP-adres op: Enter an IP address:
Geef een langere naam op. Try entering a name with more characters.
Geef een naam en locatie voor uw slimme map op: Specify a name and location for your Smart Folder
Geef een naam op en probeer het opnieuw. Enter a name and try again.
Geef een naam op van maximaal %1$@ tekens. Please provide a name that is up to %1$@ characters.
Geef een naam op voor de host. Please enter a server host name.
Geef een naam op voor de locatie. Please enter a location name.
Geef een naam op voor de map: Please provide a name for the folder:
Geef een naam op voor de realm. Please enter a realm name.
Geef een naam op voor de slimme map Specify a name for your Smart Folder
Geef een naam op voor het domein. Please enter a domain name.
Geef een naam op voor uw certificaat: Please specify a name for your certificate:
Geef een naam op voor uw certificaatautoriteit: Please specify a name for your Certificate Authority:
Geef een naam op voor uw sjabloon. De sjabloon wordt bewaard in het gedeelte 'Aangepast' van de sjabloonkiezer. Give your stationery a name. It will be saved in the \"Custom\"\nsection of the stationery picker.
Geef een naam voor de reservering op Name your reservation
Geef een naam voor deze notitie op. Enter a name for this note.
Geef een netwerkwachtwoord op en probeer het opnieuw. Enter a network password and try again.
Geef een nieuw wachtwoord op om '%1$@' te beveiligen. Als u dit wachtwoord vergeet Enter a new password to secure %1$@. If you forget this password you will not be able to access the files stored on this image. Forgotten passwords cannot be retrieved.
Geef een nieuw wachtwoord op om de bestanden op '%1$@' te beveiligen. Als u dit wachtwoord vergeet Enter a password to secure %1$@. If you forget this password you will not be able to access the files stored on this image. Forgotten passwords cannot be retrieved.
Geef een nieuw wachtwoord op voor de sleutelhanger '%1$@'. Enter a new password for the keychain “%1$@.”
Geef een nieuw wachtwoord voor deze gebruiker op. Enter a new password for this user
Geef een nieuwe korte naam op. U kunt niet twee dezelfde namen opgeven die alleen van elkaar verschillen qua hoofdlettergebruik. Enter a new short name. You can’t use the same letters with different capitalization.
Geef een nieuwe mediasleutel op: Enter a new media key:
Geef een nieuwe naam op voor de stapel '%@'. Please enter a new name for the stack “%@”.
Geef een nieuwe naam op. Please supply a new name.
Geef een nieuwe wachtwoordaanwijzing voor deze gebruiker op (optioneel). Enter a new password hint for this user (optional)
Geef een numeriek IPv4-adres op Enter a numeric IPv4 addess
Geef een numeriek IPv4-subnetmasker op Enter a numeric IPv4 subnet mask
Geef een registratiedomein op om ook buiten het lokale netwerk Bonjour-informatie te verspreiden. Enter a registration domain to enable Bonjour advertising beyond the local subnet.
Geef een wachtwoord op dat gebruikers moeten invoeren als ze verbinding willen maken met een USB-schijf. Enter a password for users to type when connecting to USB disks.
Geef een wachtwoord op om de instellingen van deze %@ te beveiligen. Enter a password to use to protect the settings of this %@.
Geef een wachtwoord op om dit sleutelbestand te bewaren:\n Enter a password to save this key file:\n
Geef een wachtwoord op om toegang te krijgen tot '%1$@'. Enter password to access %1$@
Geef een wachtwoord op om toegang te krijgen tot '%1$@'. Enter password to access \"%1$@\":
Geef een wachtwoord op om toegang te krijgen tot de sleutelopslag voor clientidentiteitscontrole:\n Enter a password to access client authentication keystore:\n
Geef een wachtwoord op om toegang te krijgen tot deze private sleutel in de sleutelopslag voor clientidentiteitscontrole:\n Enter a password to access this private key in client authentication keystore:\n
Geef een wachtwoord op ter beveiliging van uw map 'Public': Enter a password to protect your Public folder:
Geef een wachtwoord op voor toegang tot dit bestand:\n Enter a password to access this file:\n
Geef een woord of zin op als geheugensteuntje voor uw wachtwoord. Enter a word or phrase to help you remember your password.
Geef externe afbeeldingen in HTML-berichten weer Display remote images in HTML messages
Geef flitserfunctie No flash function
Geef gebruikersnaam door aan commando Passes username to command
Geef gecodeerde beeldresolutie op Specify Encoded Image Resolution
Geef geluidssignaal weer wanneer speciale toets wordt vergrendeld Beep when a modifier key is set
Geef getal als macht weer Display Number as Power
geef groep als lijst weer view group as list
geef groep als symbolen weer view group as icons
Geef groepsnaam op: Enter group name:
Geef het adres en wachtwoord voor het andere basisstation op: Enter the address and password for the other base station:
Geef het adres op van degene die u wilt uitnodigen. Enter the address of the person to invite.
Geef het basisstationwachtwoord op voor: Enter the base station password for:
Geef het domein en uw gebruikersnaam en wachtwoord op om toegang te krijgen tot de server met het adres '%1$@' in de realm '%2$@'.\n\n%3$@ Enter the domain and your user name and password to access the server at the URL \"%1$@\" in the realm \"%2$@.\"\n\n%3$@
Geef het domeinadres op waarvan u de whois-informatie wilt opzoeken. Please enter a domain address to look up its \"whois\" information
Geef het draadloze MAC-adres of de AirPort-ID en beschrijving van de client op. Enter the client's wireless MAC address or AirPort ID and description.
Geef het draadloze wachtwoord op voor: Enter the wireless password for:
Geef het internet- of IP-adres op dat u op open poorten wilt controleren. Please enter an internet or IP address to scan for open ports
Geef het internetadres (URL) voor deze koppeling op. Enter the Internet address (URL) for this link.
Geef het internetadres op dat u wilt opzoeken met lookup. Please enter an internet address to lookup
Geef het IP-adres op dat u voor de client wilt reserveren. Het gereserveerde IP-adres wordt alleen verstrekt aan de client met het MAC-adres of de DHCP-client-ID die u hebt opgegeven. Enter the IP address you want to reserve for the client. The IP address you reserve will only be given to the client with the MAC address or DHCP Client ID you entered.
Geef het MAC-adres op van de draadloze client voor wie de reservering is bedoeld. Enter the MAC address for the wireless client receiving the reservation.
Geef het netwerkadres op dat u wilt pingen. Please enter the network address to ping
Geef het netwerkadres op waarvan u de internetroute wilt traceren. Please enter the network address to trace an internet route to
Geef het nieuwe wachtwoord op voor %s Please enter the new password for %s
Geef het nieuwe wachtwoord voor deze gebruiker nogmaals op. Reenter the new password for this user
Geef het nummer op dat u gebruikt voor een buitenlijn: Enter the number you use to get an outside line:
Geef het onderdeel een andere naam en probeer het opnieuw. Rename the item and try again.
Geef het oude wachtwoord op voor %s Please enter the old password for %s
Geef het sleutelhangerwachtwoord op. Please enter the keychain password.
Geef het volumewachtwoord op voor 'Volumename' Enter Volume Password for "Volumename"
Geef het wachtwoord op dat u in de sleutelhanger wilt bewaren. Enter the password to be stored in the keychain.
Geef het wachtwoord op om het scherm van '%@' te delen. Enter the password to share the screen of “%@”.
Geef het wachtwoord op om het scherm van '%@' te observeren. Enter the password to view the screen of “%@”.
Geef het wachtwoord op voor '%@': Enter the password for “%@”:
Geef het wachtwoord op voor '%@': Please enter the password for “%@”:
Geef het wachtwoord op voor %s Please enter the password for %s
Geef het wachtwoord op voor {0}:\n Please enter the password for the {0}:\n
Geef het wachtwoord op voor de ingevulde gebruikersnaam en servernaam Please fill in the password for the given user and servername
Geef het wachtwoord op voor deze account. Laat dit veld leeg als u wilt dat er bij het ophalen van nieuwe berichten om uw wachtwoord wordt gevraagd. Enter the password for this account. Leave this field blank if you want to be prompted for your password when checking for new mail.
Geef het wachtwoord op voor exporteren: Enter the password for exporting:
Geef het wachtwoord op voor het geselecteerde basisstation: Enter the password for the selected base station:
Geef het wachtwoord voor de account '%@' op Enter Password for Account “%@”
Geef het wachtwoord voor de sleutelhanger '%1$@' op '%2$@' op. Enter the password for keychain “%1$@” on “%2$@”.
Geef het wachtwoord voor dit AirPort-basisstation op. Enter the password for this AirPort Base Station.
Geef het wachtwoord voor uw gebruikersaccount op '%1$@' op. Enter the password for your user account on “%1$@”.
Geef het Yahoo! wachtwoord op voor %@. Enter the Yahoo! password for %@.
Geef hier de naam op van de proxyserver die moet worden gebruikt. Enter the name of the proxy server to use here.
Geef hier het poortnummer op dat moet worden gebruikt bij het tot stand brengen van een verbinding met de proxyserver. Enter the port number to use when contacting this proxy server.
Geef hieronder informatie over het certificaat op: Please specify some certificate information below:
Geef hieronder persoonlijke gegevens op voor gebruik in het certificaat: Please specify some personal information below to be used in the certificate:
Geef hieronder uw gegevens voor de EAP-FAST-identiteitscontrole op. De externe identiteit wordt ongecodeerd verstuurd. Enter your EAP-FAST authentication information below. The Outer Identity will be sent in the clear.
Geef hieronder uw gegevens voor de PEAP-identiteitscontrole op. De externe identiteit wordt ongecodeerd verstuurd. Enter your PEAP authentication information below. The Outer Identity will be sent in the clear.
Geef hieronder uw gegevens voor de TTLS-identiteitscontrole op. De externe identiteit wordt ongecodeerd verstuurd. Enter your TTLS authentication information below. The Outer Identity will be sent in the clear.
Geef hieronder uw gegevens voor TLS-identiteitscontrole op. Enter your TLS authentication information below.
Geef hostnaam of IP-adres op. Enter host name or IP address.
Geef in beide vakken hetzelfde wachtwoord op. Please type the same password in both fields.
Geef in dit veld de SQL-instructies op die u wilt uitvoeren. Enter SQL commands to execute in this field.
Geef index weer Display Index Sheet
Geef klikkend geluid weer bij indrukken toetsen Use click key sounds
Geef nieuwe bestandsnaam en locatie op Specify new file name and location
Geef nieuwe internetaanbieder op… Get New ISP…
Geef nieuwe locatie van archief op na uitpakken. Select where to move archive after expanding.
Geef nieuwe locatie van de bestanden op na archivering. Select where to move the files after archiving them.
Geef onderdelen die zijn gekopieerd van internetschijfkopieën niet weer Don't reveal items copied from Internet-enabled images
Geef onderdelen die zijn gekopieerd van internetschijfkopieën weer Reveal items copied from Internet-enabled images
Geef ongelezen berichten in vet lettertype weer Display unread messages with bold font
Geef op hoelang clients standaard toegang tot dit netwerk hebben. Enter a description for the default amount of access on this network.
Geef op of u een nieuwe %@ wilt configureren of de instellingen van een reeds geconfigureerd apparaat wilt wijzigen. Select whether you want to set up a new %@ or make changes to one you have already set up.
Geef op waar de inhoud van het archief moet worden bewaard. Select where to save the contents of the archive.
Geef op waar het archief moet worden bewaard. Select where to save the archive.
Geef op waarvoor u de %@ wilt gebruiken. Select what you want to do with your %@.
Geef op welke toegangsbevoegdheden deze account heeft voor gedeelde schijven. Choose this account's access to shared disks.
Geef precies 64 hexadecimale tekens op.\n Enter exactly 64 hexadecimal characters.\n
Geef scriptnaam en locatie op Specify script name and location
Geef snel weer Quick Look
Geef snel weer QuickLook
Geef tekst in Java-applets vloeiender weer Smooth all text in Java applets
Geef terminal weer als: Declare terminal as:
Geef terminalvenster weer Display Terminal Window
Geef toegang Allow
Geef uitnodiging voor %@ op: Enter invitation message for %@:
Geef uitnodigingsbericht op: Enter invitation message:
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om af te drukken op de printer '%@'. Enter your name and password to print to the printer “%@”.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om Time Machine toegang te geven tot de bestandsserver '%@'. Enter your user name and password so Time Machine can access the file server “%@”.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om toegang te krijgen tot de bestandsserver '%@'. Enter your user name and password to access the file server “%@”.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om toegang te krijgen tot de printserver '%@'. Enter your user name and password to access the print server “%@”.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om toegang te krijgen tot de server met het adres '%1$@' in de realm '%2$@'.\n\n%3$@ Enter your user name and password to access the server at the URL \"%1$@\" in the realm \"%2$@.\"\n\n%3$@
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om toegang te krijgen tot de server met het adres '%1$@'.\n\n%2$@ Enter your user name and password to access the server at the URL \"%1$@.\"\n\n%2$@
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om toegang te krijgen tot de server op '%@'. Enter your user name and password to access the server at “%@”.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om verbinding te maken met '%@'. Enter your user name and password to connect to “%@”.
Geef uw gegevens voor de EAP-FAST-identiteitscontrole hieronder op. De externe identiteit wordt ongecodeerd verstuurd. Enter your EAP-FAST authentication information below. The Outer Identity will be sent in the clear.
Geef uw inlogwachtwoord op. Dit wachtwoord wordt gebruikt om een nieuwe sleutelhanger aan te maken. Please enter your login password. This password will be used to create your new keychain.
Geef uw Kerberos-wachtwoord op Please type your Kerberos password
Geef uw naam en wachtwoord op om het RSS-kanaal te benaderen. Enter your name and password to access the RSS feed.
Geef uw naam en wachtwoord op om het scherm van '%@' te delen. Enter your name and password to share the screen of “%@”.
Geef uw naam en wachtwoord op om het scherm van '%@' te observeren. Enter your name and password to view the screen of “%@”.
Geef uw naam op: Please enter your name:
Geef uw nieuwe PIN-code op: Please enter your new PIN:
Geef uw nieuwe viercijferige toegangscode op. Enter your new four-digit passcode.
Geef uw nieuwe wachtwoord op: Please enter your new password:
Geef uw oude viercijferige toegangscode op. Enter your old four-digit passcode.
Geef uw profiel een naam. Give your profile a name.
Geef uw viercijferige toegangscode opnieuw op. Reenter your four-digit passcode.
Geef uw viercijferige toegangscode voor ouderlijk toezicht op. Enter your four-digit parental controls passcode.
Geef uw wachtwoord op om de schermbeveiliging te ontgrendelen. Enter your password to unlock the screen saver.
Geef uw wachtwoord op om een mobiele account aan te maken. Enter your password to create a mobile account.
Geef uw wachtwoord op. Please enter your password.
Geef uw wachtwoord op: Please enter your password:
Geef vensters standaard als symbolen weer Default Iconic Windows
Geef vervaldatum op Enter due date
Geef voltooiingsdatum op Enter completed date
Geef volumewachtwoord op voor ' using:,' via:,Mac OS X Glossary,C:\Documents and Settings\Owner\My Documents\My Dropbox\_META\[GLOSSARY]\Apple\exported,AppleShareClientLib_Leopard.9A550.01_N_1.ad,138,Translated
Enter Volume Password for "
Geef wachtwoord op Enter Password
Geef wachtwoord op om '%1$@' te beveiligen: Enter password to secure \"%1$@\":
Geef wachtwoord op voor '%@': Enter password for %@:
Geef wachtwoord op… Enter Password…
Geef wachtwoord opnieuw op: Enter password again:
Geef wachtzin op: Enter Passphrase:
Geef weer op: Show on display:
Geeft aan dat van deze map een reservekopie is gemaakt Indicates that this folder is backed up
Geeft beelden weer die ongecomprimeerd zijn bewaard. Displays images stored without any compression
Geeft de bronafbeelding weer in een pointillistische stijl. Renders the source image in a pointillistic style.
Geeft de inhoud van de tweede bron weer op de plaats waar de eerste bron de geselecteerde kleur heeft. This effect displays content of a second source wherever the first source is the chosen color.
Geeft een afbeelding weer als gekleurde zeshoeken waarvan de kleur een gemiddelde is van de pixels die worden vervangen. Displays an image as colored hexagons whose color is an average of the pixels they replace.
Geeft één bron in reliëf weer. Embosses a single source
Geeft een overzicht van de onderdelen in de geselecteerde sectie van het systeemprofiel Lists the items available in the selected section of the system profile
Geeft een overzicht van de secties in het systeemprofiel Lists the sections available in the system profile
Geeft een voorvertoning van QUALCOMM PureVoice-audiobestanden weer. Previews QUALCOMM PureVoice audio files.
Geel Yellow
'Geel' “Yellow”
Geen None
Geen Use None
geen none
Geen none
Geen - corrupte informatie None - corrupted information
Geen %@ No %@
Geen (dithering toegestaan) None (allow dithering)
Geen (geen dithering) None (no dithering)
Geen @ in naamreeks SERVICE-NAME No @ in SERVICE-NAME name string
Geen aanvullende sense-informatie No additional sense information
Geen account geactiveerd No Account Enabled
Geen accounts No Accounts
Geen accounts geconfigureerd No accounts configured
Geen actieve voorzieningen beschikbaar No active services available
Geen activeerbare bestandssystemen no mountable file systems
Geen adres opgegeven No address specified.
Geen afgeleide vector gevonden voor differentiaalvergelijking No derivative vector found for differential equation
Geen AFP URL. Not an AFP URL.
Geen agenda beschikbaar No calendar available
geen agenda's in account no calendars in account
Geen annotatie geselecteerd No annotation selected
Geen annotaties No Annotations
Geen apparaat aangesloten No Image Capture Device Connected
Geen apparaat geactiveerd… No device activated…
Geen apparaat geselecteerd No Device Selected
Geen apparaat geselecteerd. No device selected.
Geen apparaat gevonden No device found
Geen apparaat. No device.
Geen apparaatinvoer toegewezen. No device input assigned.
Geen apparaten No Devices
Geen apparaten gevonden… No devices present…
Geen apparaten met 2+-as gevonden. No devices with 2+ axis found.
Geen apparaten met 6+-as gevonden. No devices with 6+ axis found.
Geen Apple Fibre Channel-kaart gevonden No Apple Fibre Channel card found
Geen artikelen No Articles
Geen audiospoor in bronfilm No audio track in source movie
Geen automatische taak geselecteerd. No automatic task selected
Geen batterijen No batteries available
Geen beeld van de camera. No video from the camera.
Geen beeldscherm aangesloten No display connected
Geen beeldschermnaam beschikbaar No display name available
Geen beheer van steunkleuren en kleurscheidingen Don't Manage Spot Colors and Separations
Geen beheerder No Administrator
Geen beheerserver gevonden voor realm No administration server found for realm
Geen bericht beschikbaar op STREAM No message available on STREAM
Geen bericht van het gewenste type No message of desired type
Geen berichten No messages
Geen berichten over certificaatcontrole. No certificate validation messages.
Geen berichtenreeksen No Threads
Geen beschikbaar None Available
Geen beschikbare apparaten No Devices Available
Geen beschikbare gebruikers No available users
Geen beschikking over Kerberos TGT (get_ad_tkt) Don't have Kerberos ticket-granting ticket (get_ad_tkt)
Geen bestaande AirPort-netwerken gevonden No existing AirPort networks were found
geen bestand geselecteerd no file selected
Geen bestanden No Files
Geen besturingsbestand van de printerfabrikant gevonden. Gebruik Software-update om een bestand te downloaden Unable to locate a manufacturer-supplied driver. Use Software Update to download a driver if one is available.
Geen beveiliging No security
geen bevoegdheden om bestand te lezen no permissions to read file
Geen bevoegdhedeninfo No Privileges Info
Geen bibliotheken No Libraries
Geen bijbehorende operator in database. No matching Operator in database.
Geen bladwijzers in balk No bookmarks in bar
Geen Bluetooth-apparaat gevonden. No Bluetooth device present.
Geen Bluetooth-hardware gevonden No Bluetooth Hardware Found
Geen Bonjour-websites beschikbaar No Bonjour websites available
Geen bronnen gevonden No resources found
Geen bufferruimte No buffer space
Geen bufferruimte beschikbaar No buffer space available
Geen bundel; fout in bestandsstructuur of kenmerkenlijst? Not a bundle; file structure or property list error?
Geen cache met inloggegevens gevonden No credentials cache found
Geen camera No Camera
Geen camera No Camera Message
Geen camera aangesloten No camera connected
Geen camerabericht No Camera Message
Geen certificaten gevonden No Certificates Found
Geen certificaten gevonden No certificates found
Geen certificaten voor computer gevonden No machine certificates found
Geen chats No Chats
Geen communicatie mogelijk met hulpprogramma. Could not establish communication with helper tool.
Geen conflicten No Conflicts
Geen contact met een KDC mogelijk voor gevraagde realm Cannot contact any KDC for requested realm
Geen contact met spellingcontrole. Couldn’t contact Spell Checker.
Geen contactgegevens No contact
Geen context-ID's meer beschikbaar No more context IDs available
Geen conversie beschikbaar voor gevraagde principal No translation available for requested principal
Geen CRL No CRL
Geen CSS No CSS
Geen datum No Date
geen deelnemer non participant
Geen definitie geselecteerd No Definition Selected
Geen differentiaalvergelijking gevonden No differential equation found
Geen directory Not a directory
Geen DNS-servers No DNS Servers
Geen document No document
Geen draaggolf gedetecteerd. No carrier detected.
Geen draaggolf gedetecteerd. Controleer de telefoonverbinding en probeer het opnieuw. No carrier detected. Please check phone line connection and try again.
Geen editor No Editor
Geen eenvoudige hostnamen Exclude simple hostnames
Geen eenvoudige hostnamen Exclude Simple Hostnames
Geen e-mail- en chatbeperkingen ingesteld Email and chat restrictions are not active
Geen enkele deelnemer mag bezig zijn met een andere chat. All participants must not be busy in another chat.
Geen enkele principal in keytab komt overeen met gewenste naam No principal in keytab matches desired name
Geen externe volumes aangesloten No external volumes attached
Geen fax geselecteerd No Fax Selected
Geen feedbag beschikbaar. No feedbag available.
Geen filmregelbalk None Movie Controller
Geen filmregelbalk \"None\" Movie Controller
Geen filters beschikbaar No Filters available
Geen foto's No photos
geen fout no error
Geen fout No error
Geen fout No Error
Geen fout. No Error.
Geen fout. No error.
Geen gebruikersinteractie toegestaan No user interaction allowed
Geen gebruikersinteractie toegestaan. No user interaction allowed.
Geen gedeelde foto's beschikbaar No Shared Photos Available
Geen gegevens No Data
Geen gegevens beschikbaar No data available
geen gegevens beschikbaar voor naam van host/domein no data available for host/domain name
Geen gegevens meer om te decoderen Decoding out of data
Geen gegevens ontvangen van %@ No data received from %@
Geen gegevensklasse om te synchroniseren No dataclass to sync
Geen gegevensklasse-info voor .Mac-client. No data class info for .Mac client.
Geen geheugen beschikbaar meer voor toewijzing (in code van cache met inloggegevens) No more memory to allocate (in credentials cache code)
Geen geheugen beschikbaar meer voor toewijzing (in code van replaycache) No more memory to allocate (in replay cache code)
Geen geheugen beschikbaar meer voor toewijzing (in i/O-code van replaycache) No more memory to allocate (in replay cache I/O code)
Geen geheugen meer Out of Memory
Geen geheugen meer Out of memory
Geen geldig assensysteem gevonden No valid axis system found
geen geldige agenda's no valid calendars
Geen geldige bewerking gevonden No valid operation found
Geen geldige descriptorrecord Not a valid descriptor record
Geen geldige integratievariabele No valid integration variable
Geen geldige lijstindex Not a valid list index
Geen geldige pakketten. No valid packages.
Geen geldige uitdrukking voor reeksdefinitie No valid expression for series definition
Geen geluid geselecteerd No Sound Selected
Geen geplande reservekopieën No backups scheduled
Geen geschikt besturingsbestand gevonden. Gebruik Software-update om een bestand te downloaden Unable to locate a suitable driver. Use Software Update to download a driver if one is available.
Geen geschikte volumes gevonden No suitable volumes found
Geen getal Not a number
Geen grafiek geselecteerd No Graph Selected
Geen groepen No groups in Address Book
Geen groepen gevonden No groups found
Geen handler gevonden voor een Apple event of een conversie No handler found for an Apple event or a coercion or no object callback function found
Geen handtekening No Signature
Geen hardware No Hardware
Geen headset geselecteerd. No headset selected.
Geen headsets gevonden. Zorg dat de headset ingeschakeld en \"detecteerbaar\" is. No headsets have been found. Please make sure your headset is powered on and “discoverable.”
Geen herinnering No alarm
Geen hoofd-JAR-bestand opgegeven. No main JAR file specified.
Geen hoofdklasse opgegeven. No main class specified.
Geen hoofdklasse voor programma opgegeven No main class specified for application
Geen huidige schrijfbewerking No write current
Geen in aanmerking komend proces met opgegeven proces-serienummer No eligible process with specified process serial number
Geen info over tijdsmarkering beschikbaar No timestamping info available
GEEN INFORMATIE NO INFORMATION
Geen informatie beschikbaar Information not available
Geen informatie beschikbaar Information Not Available
Geen informatie gevonden. No information found.
Geen ingebouwde audio. No Built-in Audio.
geen inhoud no content
Geen initiële conditie voor reeksdefinitie No initial condition for series definition
Geen initiële vector gevonden voor reeksdefinitie No initial vector found for series definition
Geen inloggegevens met ondersteunde coderingstypen gevonden No credentials found with supported encryption types
Geen instrument No Instrument
Geen integratievariabele No integration variable
geen internetverbinding no Internet connection
Geen interval gevonden No gap found
Geen invoer opgegeven. No input specified.
Geen invoerapparaten gevonden No input devices found
Geen IP-adres No IP Address
Geen JRE-versie gevonden in startbestand voor dit systeem No JRE version found in launch file for this system
Geen kaart gevonden No card detected
Geen kaarten die voldoen aan de criteria. No Matching Cards
Geen KDC gevonden voor gevraagde realm Cannot find KDC for requested realm
Geen Kext geladen No Kext Loaded
Geen kiestoon gedetecteerd. Controleer de telefoonverbinding en probeer het opnieuw. No dial tone detected. Please check phone line connection and try again.
Geen kiestoon gedetecteerd. Controleer de telefoonverbinding en probeer het opnieuw. No dial tone detected. Check phone line connection and try again.
Geen klasse. No class.
Geen kleurconversie beschikbaar voor dit scherm No color translation available for this display
Geen koppeling gemaakt No Link Established
Geen koppeling tot stand gebracht No Link Established
geen label no label
geen leestekens punctuation none
Geen lettertypen geselecteerd No fonts selected
Geen lijstcodes voor logbestanden meer Log list codes exhausted
Geen limiet No limit
Geen limiet No Limit
Geen locaties gevonden No locations found
Geen logbestand geselecteerd. No log selected.
Geen lokale naam gevonden voor principalnaam No local name found for principal name
Geen Mac OS X-volume geselecteerd No Mac OS X volume selected
Geen makers No Authors
Geen map No Folder
Geen materiaal gevonden. No content was found.
Geen medium Medium not present
Geen medium - lade geopend Medium not present - tray open
Geen medium - lade gesloten Medium not present - tray closed
Geen miniatuur No Thumbnail
Geen MMU aanwezig No MMU present
Geen modellen gevonden! No models found!
Geen modemconfiguraties aangetroffen No modem configurations were found
Geen 'moov'-atom gevonden No 'moov' atom could be found
Geen muis geselecteerd. No mouse selected.
Geen muis gevonden. Bezig met zoeken... Unable to find a mouse. Searching...
Geen muizen gevonden. Zorg dat de muis \"detecteerbaar\" is. No mice have been found. Please make sure your mouse is “discoverable.”
Geen muziek beschikbaar No Music Available
Geen naam No Name
Geen netwerk No network
Geen netwerk geselecteerd No network selected
Geen netwerken gevonden No networks found
Geen nieuwe AirPort-netwerken gevonden No new AirPort networks were found
Geen nieuwe RAID-schijf gevonden na '%s' opstartbaar maken. Could not find new RAID disk after making bootable %s.
Geen nulpunt gevonden. Probeer het opnieuw met andere beginwaarden. No root could be found. Try again with different initial values.
Geen nummer No Song
geen onderdeel no item
Geen onderdeel geselecteerd No item selected
geen onderdelen no items
Geen onderdelen No items
Geen onderdelen in No items in
Geen onderdelen in <WINDOW_TYPE/> No items in <WINDOW_TYPE/>
Geen onderdelen in dialoogvenster No items in dialog
Geen onderdelen in dialoogvenster No Items in dialog
Geen onderdelen in Dock No items in Dock
Geen onderdelen in Dock No Items in Dock
Geen onderdelen op bureaublad No items on Desktop
Geen onderdelen op bureaublad No Items on Desktop
Geen onderliggend proces No child processes
Geen ondersteunde coderingstypen (fout in configuratiebestand?) No supported encryption types (config file error?)
Geen ondersteunde voorzieningen gevonden op dit apparaat. There were no supported services found on this device.
Geen ondertekenaar voor OCSP-reactie gevonden No signer for OCSP response found
Geen onderwerp No Subject
Geen onderwerp No subject
Geen ontvangstbewijs gevonden voor '$$$1' op '$$$2'. No receipt for \"$$$1\" found at \"$$$2\".
Geen Open Directory-servers geconfigureerd. No Open Directory servers configured.
Geen opnameapparaat gevonden. No recording device found.
Geen opties No options
Geen overdracht No Transfers
Geen overeenkomende inloggegevens gevonden Matching credential not found
Geen overeenkomende sleutel in vermelding No matching key in entry
Geen overeenkomende sleutel in vermelding met toegestaan coderingstype No matching key in entry having a permitted enctype
Geen pad naar host No route to host
Geen partitie geselecteerd No partition selected
Geen partitie-indeling No partition map
Geen partner No Partner
Geen personen gevonden No people found
Geen post No Mail
Geen postbus geselecteerd No Mailbox Selected
Geen PPPoE-configuraties aangetroffen No PPPoE configurations were found
Geen PPPoE-server gevonden. Could not find a PPPoE server.
Geen printer geselecteerd No Printer Selected
Geen printer geselecteerd. No printer selected.
Geen prioriteit No Priority
Geen problemen Passed
Geen problemen No problems
Geen problemen gevonden No problems detected
Geen problemen gevonden No problems found
Geen problemen gevonden in één lettertype. Dit lettertype kan veilig worden gebruikt. 1 font passed. This font should be safe to use.
Geen programma No application
Geen programma No Application
Geen programma automatisch openen. Don’t open an application automatically.
Geen programma gevonden in 'cfrg'-resource No application found in 'cfrg' resource
Geen programmabeperkingen ingesteld Application restrictions are not active
Geen programma's gevonden No Applications Found
Geen programma's gevonden voor ^1. No applications found for ^1.
Geen programma's gevonden. No Applications Found.
Geen proxy No proxy
Geen proxy No Proxy
Geen Quartz-filter No Quartz Filter
Geen rapport No special reporting
Geen reactie ontvangen van %@. Did not receive a response from %@.
Geen reactie van %@ No response from %@
Geen reactie van de externe site. Controleer het telefoonnummer en probeer het opnieuw. No answer from the remote site. Please verify your phone number and try again.
Geen reactie van de iDisk-server. Probeer het opnieuw. No response from the iDisk server. Please Try again.
Geen reactie van de server. Probeer het opnieuw. No response from the server. Please try again.
Geen reactie van externe bovenliggende server No response from remote parent
Geen reactie verkregen Could not obtain the response
Geen recente zoekacties No recent searches
Geen recente zoekacties No Recent Searches
Geen rechterzijde No right hand side
Geen rechterzijde van definitie No right hand side of definition
Geen reclame Not Junk
Geen reclame As Not Junk Mail
Geen records gevonden No records found
Geen referentiepositie gevonden No reference position found
Geen reservekopieën gevonden No backups found
Geen reservekopieën van het Mac OS X-systeem gevonden No Mac OS X System Backups Found
Geen reservelocatie voor defecten beschikbaar No defect spare location available
Geen resterend high-level event No outstanding high-level event
Geen resterend high-level event. No outstanding high-level event.
Geen resultaat geproduceerd. No results produced.
Geen resultaten No Results
Geen resultaten gevonden No Results Found
Geen resultaten gevonden. No Results Found.
Geen route naar host No route to host
Geen samenvatting beschikbaar van resultaat. No summary provided.
Geen scherm gedetecteerd No Display Detected
Geen schijfeenheden No Drives
Geen schijven gevonden No disks found
Geen schijven gevonden No Disks Found
Geen schijven gevonden. No disks found.
Geen scripteditor gevonden No Script Editor found
Geen scripts beschikbaar No Available Scripts
Geen secties No Sections
Geen secties meer No more sections
Geen secties\n No Sections\n
Geen selectie No mailbox selected
Geen servers No servers
Geen signaal No Signal
Geen speciale toets No Modifier Key
Geen speciale toets No Modifier
Geen spoor in uitvoerfilm No track in the output movie.
Geen status No Status
Geen status beschikbaar No Status Available
geen stem voice none
Geen stijl beschikbaar No style available
Geen STREAM Not a STREAM
Geen STREAM-bronnen No STREAM resources
Geen streaming Loss of streaming
Geen streams No Streams
Geen suggesties gevonden No Guesses Found
Geen symbolen gevonden in deze set No icons found in this set
Geen synthesizers No Synthesizers
Geen systemen gevonden No Systems Found
Geen taak No Action
Geen takenreeksbestand opgegeven. No workflow file specified.
Geen tekens met tekenvarianten in selectie.\n\n. No characters with variant glyphs in selection.\n\n.
Geen tekstspoor in bronfilm No text track in source movie
Geen tekststijl beschikbaar No text style available
Geen telefoon geselecteerd. No phone selected.
Geen tests uitgevoerd No tests run
Geen ticket gevonden voor gevraagde realm Cannot find ticket for requested realm
Geen tickets beschikbaar No Tickets Available
Geen tickets in cache You have no tickets cached
Geen tijdzones No time zones
Geen Time Machine-reservekopieën No Time Machine backups
geen Time Machine-reservekopieën beschikbaar no Time Machine backups available
Geen Time Machine-reservekopieën gevonden No Time Machine backups found
Geen toegang No Access
Geen toegang tot %@ Cannot access %@
Geen toegang tot bestand. Could not access file.
Geen toegang tot doelmap. Could not access destination folder.
Geen toegang tot informatie over multicaststream Could not access multicast stream information
Geen toegang tot map. Could not access folder.
Geen toegang tot ticketbestand (tf_util) Couldn't access ticket file (tf_util)
Geen toegang verleend Missing access permission
Geen toestemming om beperkt toegankelijke netwerkpoort te gebruiken Not allowed to use restricted network port
Geen toetsenbord geselecteerd. No keyboard selected.
Geen toetsenbord gevonden. Bezig met zoeken... Unable to find a keyboard. Searching...
Geen trackreserveringen meer toegestaan No more track reservations allowed
Geen transformatie No Transform
Geen trefwoorden No Keywords
Geen uitvoerapparaten gevonden No output devices found
Geen van de beschikbare contactpersonen kan worden toegevoegd. None of the available buddies can be added
Geen van de deel uitmakende interfaces is verbonden. Klik op 'Geavanceerd' voor meer informatie. None of the member interfaces are connected. Click Advanced for details.
Geen van de geselecteerde updates kan worden bewaard. None of the checked updates could be saved.
Geen van de geselecteerde updates kan worden geïnstalleerd. None of the checked updates could be installed.
Geen van uw vertrouwde draadloze netwerken kan worden gevonden. Wilt u verbinding maken met een van de volgende draadloze netwerken? None of your trusted wireless networks can be found. Would you like to join any of the following wireless networks?
Geen van uw voorkeursnetwerken is beschikbaar None of your preferred networks are available.
Geen variabele met bereik gevonden voor differentiaalvergelijking No variable with range found for differential equation
Geen variabele met bereik voor reeksdefinitie No variable with range for series definition
Geen venstergroepen bewaard No Window Groups Saved
geen vensters no windows
Geen verbinding Disconnected
Geen verbinding Not Connected
Geen verbinding Not connected
Geen verbinding met AIM-server mogelijk. Unable to connect to AIM server.
Geen verbinding met chatruimte '%@' mogelijk. %@ Couldn’t join chatroom “%@”. %@
Geen verbinding met printer; nieuwe poging over 30 seconden… Printer not connected; will retry in 30 seconds…
Geen verbinding met scriptcomponent mogelijk Can't connect to scripting component
Geen verbinding met server '%1$@' mogelijk via poort %2$d. The server “%1$@” cannot be contacted on port %2$d.
Geen verbinding mogelijk Unable to Connect
Geen verbinding mogelijk met %@ Could not connect to %@ because registration is required for this chat room.
Geen verbinding mogelijk met %@ Could not connect to %@ because the server could not be found.
Geen verbinding mogelijk met de chatruimte %@. Could not connect to chat room %@.
Geen verbinding via Ethernet Not connected to Ethernet
Geen vergelijking geselecteerd No Equation Selected
Geen vergelijking gevonden voor reeksdefinitie No equation found for series definition
Geen vergrendelingen beschikbaar No locks available
Geen vermeldingen gevonden. No entries found.
Geen vermeldingen gevonden. Bedoelde u soms? No entries found. Did you mean?
Geen vertrouwensinstellingen gevonden. No Trust Settings were found.
geen verzegelde resources in code gevonden cannot find sealed resources in code
Geen verzending toegestaan No transfer allowed
geen verzoek in behandeling voor opgegeven gebruiker no request pending for specified user
Geen video uit bron No video from source
Geen videospoor in bronfilm No video track in source movie
Geen voltooide zoekactie No seek complete
Geen voltooiingen gevonden No completions found
Geen voorblad No Cover Page
Geen voorvertoning No preview
Geen voorvertoning beschikbaar No preview provided
Geen voorvertoning geselecteerd No preview selected
Geen waarde No value
Geen waarde No Value
geen waarde opgegeven no value specified
Geen wachtwoord opgegeven voor gebruiker '%1$@' op server '%2$@'. No password provided for user “%1$@” on server “%2$@”.
Geen wachtwoord opgegeven. No password provided.
Geen webpagina's in Adresboek No home pages in Address Book
Geen websitebeperkingen ingesteld Website restrictions are not active
geen widgets no widgets
Geen wijzigingen No Changes
Geen woordenboek geïnstalleerd No dictionary installed
Geen zoeklocatie. Nowhere to search
Geen;WEP;WEP 40/128-bits hex;WEP 40/128-bits ASCII;LEAP None;WEP;WEP 40/128-bit hex;WEP 40/128-bit ASCII;LEAP
Geest uit fles Genie Effect
Geëxporteerde lettertypen Exported Fonts
Gefeliciteerd! Alle problemen zijn verholpen. Congratulations! All problems have been resolved.
Gefeliciteerd! Het probleem is verholpen. Congratulations! This problem has been resolved.
Gefluit Whistle
Geforceerd Forced
Geforceerd stoppen met identiteitscontrole Authorize and force quit
gegeven kenmerkwaarden zijn ongeldig given attribute values are invalid
gegevens data
Gegevens Data
Gegevens beveiligen op deze computer Protect your data on this computer
Gegevens hersteld - Gegevens automatisch opnieuw toegewezen Recovered data - data auto-reallocated
Gegevens hersteld - Opnieuw schrijven aanbevolen Recovered data - Recommend rewrite
Gegevens hersteld - Opnieuw toewijzen aanbevolen Recovered data - Recommend reassignment
Gegevens hersteld met behulp van vorige sector-ID Recovered data using previous sector ID
Gegevens hersteld met CIRC Recovered data with CIRC
Gegevens hersteld met ECC - Gegevens opnieuw geschreven Recovered data with ECC - Data rewritten
Gegevens hersteld met koppeling Recovered data with linking
Gegevens hersteld met L-EC Recovered data with L-EC
Gegevens hersteld met negatieve offset van kop Recovered data with negative head offset
Gegevens hersteld met positieve offset van kop Recovered data with positive head offset
Gegevens hersteld met toepassing van foutcorrectie Recovered data with error correction applied
Gegevens hersteld na meerdere pogingen Recovered data with retries
Gegevens hersteld na meerdere pogingen en toepassing van foutcorrectie Recovered data with error correction and retries applied
Gegevens hersteld na meerdere pogingen en/of toepassing van CIRC Recovered data with retries and/or CIRC applied
Gegevens hersteld zonder ECC - Gegevens automatisch opnieuw toegewezen Recovered data without ECC - Data auto-reallocated
Gegevens hersteld zonder ECC - Gegevens opnieuw geschreven Recovered data without ECC - Data rewritten
Gegevens hersteld zonder ECC - Opnieuw schrijven aanbevolen Recovered data without ECC - Recommend rewrite
Gegevens hersteld zonder ECC - Opnieuw toewijzen aanbevolen Recovered data without ECC - Recommend reassignment
Gegevens hersteld zonder toepassing van foutcorrectie Recovered data with no error correction applied
Gegevens in een Apple event kunnen niet worden gelezen Data in an Apple event could not be read
Gegevens kopiëren Transfer Your Information
Gegevens kopiëren… Transferring Information…
Gegevens kunnen niet worden gelezen Data couldn’t be read because its format is obsolete.
Gegevens kunnen niet worden gelezen Data couldn’t be read because its format is too new.
Gegevens met de lengte %d Data with length %d
Gegevens met kenmerken Data with Attributes
Gegevens niet beschikbaar. Data unavailable.
Gegevens opgevraagd requested data
Gegevens ophalen. Retrieving data.
Gegevens ophalen… Getting .Mac Info…
Gegevens overschrijden taglengte. Data overruns tag length.
Gegevens overzetten… Migrating data…
Gegevens uitwisselen Negotiating
Gegevens van schijf kunnen niet worden bepaald. Could not stat disk.
Gegevens van: Information from:
Gegevens vergelijken met server… Comparing notes with server…
Gegevens versturen Sending data
Gegevens versturen (%d%% voltooid) Sending data (%d%% done)
Gegevens voorbereiden voor '^0' Preparing data for “^0”
Gegevens voorbereiden voor branden Preparing data for burn
Gegevens worden gecomprimeerd Compressing data
Gegevens worden gekopieerd Transferring Information
Gegevens worden voorbereid Preparing data
Gegevens worden weggeschreven voorbij EOF-markering Writing past end of file
Gegevens zoeken… Searching for data…
Gegevensbron: Data Source:
gegevenscode data code
Gegevensgrootte Data Size
Gegevensgrootte afbeelding is te groot voor MPEG-4-video Simple Profile Level 1 Image data size too large for MPEG-4 Video Simple Profile Level 1
Gegevensgrootte afbeelding is te groot voor MPEG-4-video Simple Profile Level 3 Image data size too large for MPEG-4 Video Simple Profile Level 3
Gegevensgrootte: Data Size:
Gegevensklasse Dataclass
Gegevensklasse kan niet worden verwijderd. Failed to delete dataclass
Gegevensoverdracht: Data Transfer:
Gegevenspartitie voor terugzetten niet gevonden Could not find data partition to restore
Gegevenssnelheid Data Rate
Gegevenssnelheid afbeelding is te hoog voor MPEG-4-video Simple Profile Level 1 Image data rate too high for MPEG-4 Video Simple Profile Level 1
Gegevenssnelheid afbeelding is te hoog voor MPEG-4-video Simple Profile Level 3 Image data rate too high for MPEG-4 Video Simple Profile Level 3
Gegevenssnelheid: Data Rate:
Gegevenssnelheid: ^0 KB/sec Data rate: ^0 KBytes/sec
Gegevenssnelheid: ^0 kbits/sec DataRate: ^0 kbits/sec
Gegevenssnelheid: onbekend DataRate: bitrate unknown
Gegevenssynchronisatiefout - Gegevens automatisch opnieuw toegewezen Data sync error - Data auto-reallocated
Gegevenssynchronisatiefout - Gegevens opnieuw geschreven Data sync error - Data rewritten
Gegevenssynchronisatiefout - Opnieuw schrijven gegevens aanbevolen Data sync error - Recommend rewrite
Gegevenssynchronisatiefout - Opnieuw toewijzen aanbevolen Data sync error - Recommend reassignment
Gegevenstypedefinitie Data Type Definition
Gegevensverlies van logische eenheid Data loss on logical unit
Gegevensversleuteling Data Encipherment
Gegroeide defectenlijst niet gevonden Grown defect list not found
Gegroepeerd Grouped
Geheel bericht Entire Message
Geheel getal Integer
Geheel getal zonder teken Unsigned Integer
Geheel rapport Entire report
Geheim Secret
geheim secret
Gehele apparaat entire device
Gehele bericht bevat '%@' Entire message contains \"%@\"
gehele dag all day
gehele schijf whole disk
Gehele taak Entire To Do
Geheugen Memory
Geheugen min Memory Minus
geheugen min memory minus
geheugen oproepen memory recall
Geheugen plus Memory Plus
geheugen plus memory plus
Geheugen van telefoon is vol Phone Memory full
Geheugen van telefoon is vol. Phone memory full.
Geheugen vol Memory Full
Geheugen vol (openen) of bestand te groot (laden) Memory full (open) or file won't fit (load)
geheugen wissen memory clear
Geheugen wissen Clear memory.
Geheugen: Memory:
Geheugen: {0}K Vrij: {1}K ({2}%) Memory: {0}K Free: {1}K ({2}%)
Geheugencontroller Memory Controller
Geheugenkaart niet gevonden Memory card not found
Geheugenkaart van telefoon opnieuw activeren… Remounting phone’s Memory Card…
Geheugensleuf Memory Slot
Geheugensleuf Memory slot
Geheugensleuven Memory slots
Geïmporteerd Import
Geïmporteerd %@ imported %@
Geïmporteerde accounts Imported Accounts
Geïmporteerde IE-favorieten Imported IE Favorites
Geïmporteerde lettertypen Imported Fonts
Geïmporteerde Netscape-/Mozilla-favorieten Imported Netscape/Mozilla Favorites
Geïndexeerd Indexed
Geïndexeerde as vereist Indexed axis is required
Geïnstalleerd Installed
Geïnstalleerde besturingsbestanden zoeken… Searching for installed printer drivers…
Geïnstalleerde CS-profielen: Installed ColorSync profiles:
Geïnstalleerde PCI Express-kaarten: Installed PCI Express Cards:
Geïnstalleerde plugins Installed Plug-ins
Geïnstalleerde standaardinstellingen Default Presets Installed
Geïnstalleerde updates Installed Updates
Geïntegreerd oppervlak Integrated Area
Gekalibreerd profiel Calibrated Profile
Gekleurde stippen Color Dots
Gekopieerde netwerkinstellingen Transferred Network Settings
Gekoppeld Paired
Gekoppeld aan echt veld Attached to Real Field
Gekoppeld aan map: Attached to Folder:
gekoppeld aan meerdere apparaten attached to multiple devices
Gekoppeld onderdeel Linked item
Gekoppelde apparaten Paired Devices
Gekoppelde apparaten: Paired Devices:
Gekoppelde schijfbeveiliging Associated write protect
gekoppelde schijfkopie attached image
Gekoppelde URL Link To URL
Gekwalificeerde certificaatverklaringen Qualified Certificate Statements
Gekwalificeerde ondergeschiktheid Qualified Subordination
Gelabeld kenmerk Labeled Attribute
Geladen fragment bevat niet-toegestane Loaded fragment has unacceptableunresolved symbols
Geldig Valid
Geldig en volledig adres. Valid and complete address.
Geldig tot: Valid To:
Geldig van: Valid From:
Geldig van:\n: Valid From:
Geldig vanaf: Valid Starting:
Geldig wachtwoord Password valid
Geldigheid Validity
Geldigheid (dagen): Validity Period (days):
Geldigheid certificaat kan niet worden gecontroleerd Can't verify certificate
Geldigheid handtekening kan niet worden gecontroleerd Signature cannot be authenticated
Geldigheid van pakket controleren Validating package
Geldigheidscontrole van Kerberos-ticket is mislukt: Kerberos Ticket Validation Failed:
Geldigheidscontrole vereist Needs Validation
Geldigheidscontrolefout Validation error
Geldigheidsfouten Validity Errors
geleden\n ago\n
Gelei Jelly
Geleidelijk veegeffect Gradient Wipe Effect
Geleidelijk vegen Gradient Wipe
Gelezen As Read
Gelezen Read
Gelezen Read Status
Gelezen berichten verwijderen van server Removing seen messages from server
Gelezen gegevens/sec: Data read/sec:
Gelezen gegevens: Data read:
gelijk aan equal
gelijk aan equals
Gelijke tekenreeks String Matching
Gelijktijdig gebruik van kRestoreOpTargetKey en kRestoreOpTargetFileKey niet mogelijk Can't have both kRestoreOpTargetKey and kRestoreOpTargetFileKey
Gelokaliseerd cameramodel Localized Camera Model
Gelokaliseerde beschrijving Localized description strings
Gelokaliseerde beschrijving van apparaatmodel Localized device model description strings
Gelokaliseerde beschrijving van fabrikant van apparaat Localized device manufacturer description strings
Gelokaliseerde beschrijving van schermweergave Localized screening description strings
Gelokaliseerde beschrijving van weergaveomstandigheden Localized viewing conditions description strings
Gelokaliseerde naam Localized Name
Gelokaliseerde naam van het bestand. Localized name of the file
Gelokaliseerde onderdelen in thuisdirectory '%s' opnieuw instellen. Resetting localized items in home directory %s.
Gelokaliseerde tekenreeksen Localized strings
Geluid Sound
geluid Sound
Geluid Audio
geluid sound
Geluid aan Mute Off
geluid aan/uit toggle mute
Geluid bij nieuw bericht: New mail sound:
Geluid chat uit Mute Chat
Geluid is uitgeschakeld Audio is muted
Geluid niet bewaard Sound Not Saved
geluid uit mute
Geluid uit Mute
Geluid uit Mute sounds
Geluid uit Muting
Geluid uit Mute On
Geluid uitschakelen Turn off sound
Geluid voor nieuwe post New Mail Sound
Geluid: Use:
Geluid: Sound:
geluiden sounds
Geluiden Sounds
Geluidenbank Sound Bank
Geluidenbank: Sound Bank:
Geluidenbanken Sound Banks
Geluid-menu-extra Sound Menu Extra
Geluidsbron Sound Source
Geluidsdocument Sound Document
Geluidseffecten Sound effects
Geluidseffecten Sound Effects
Geluidseffecten gebruikersinterface User interface sound effects
Geluidsfragment Sound Clip
Geluidsinstellingen Sound Settings
Geluidsinvoer Sound Input
Geluidsinvoerniveau Sound input level
Geluidsklok Sound Clock
Geluidsknipsel Sound Clipping
Geluidsknipsel Sound clipping
Geluidssignaal Audible bell
Geluidssignaal bij vergrendeling speciale toets Beep when modifier key is set
Geluidssignaal bij wijziging volume Alert when volume is changed
Geluidsspoor Sound Track
Geluidsuitvoer Output sound
Geluidsuitvoer: Sound Output:
Geluidsuitvoer: Audio output:
Geluidsvoorkeuren Sound Preferences
Geluidtracks Sound Tracks
GEM GEM
Gem. bitsnelheid Average Bit Rate
Gemaakt met Content Creator
Gemaakt met Powered by
Gemaakt met: Content creator:
Gemakkelijk te onthouden Memorable
gemarkeerd highlighted
gemarkeerd flagged
Gemarkeerd As Flagged
Gemarkeerd Flagged Status
Gemaskeerde tekst Keyed Text
Gematigd Gentle
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde achtergrondsynchronisatie Managed Background sync union policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde achtergrondsynchronisatie Managed Background Sync Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde synchronisatie tijdens in- en uitloggen Managed Login & Logout sync union policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde synchronisatie tijdens in- en uitloggen Managed Login & Logout Sync Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde uitsluiting tijdens achtergrondsynchronisatie Managed Background exclusions union policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde uitsluiting tijdens achtergrondsynchronisatie Managed Background Exclusions Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde uitsluiting tijdens in- en uitloggen Managed Login & Logout exclusions union policy
Gemeenschappelijk beleid voor beheerde uitsluiting tijdens in- en uitloggen Managed Login & Logout Exclusions Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor documenttegels - Beheerd Managed Document Tiles Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor documenttegels - Gebruiker User Document Tiles Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor programmategels - Beheerd Managed Application Tiles Union Policy
Gemeenschappelijk beleid voor programmategels - Gebruiker User Application Tiles Union Policy
Gemeenschappelijke beleidssleutels voor documenttegels voor een beheerd domein. Document tiles union policy keys for managed domain.
Gemeenschappelijke beleidssleutels voor documenttegels voor een gebruikersdomein. Document tiles union policy keys for user domain.
Gemeenschappelijke beleidssleutels voor programmategels voor een beheerd domein. Application tiles union policy keys for managed domain.
Gemeenschappelijke beleidssleutels voor programmategels voor een gebruikersdomein. Application tiles union policy keys for user domain.
gemengd mixed
Gemengd Blended
Gemeten belichtingswaarden (EV) Measured EV
Gemiddeld Medium
Gemiddeld Median
Gemiddeld Average
gemiddeld medium
Gemiddeld - beste voor flat-panelbeeldschermen Medium - best for Flat Panel
Gemiddeld: Average:
Gemiddelde belasting: Average Load:
Gemiddelde bitsnelheid: Average bit rate:
Gemiddelde bps: Average FPS:
Gemiddelde cyclus Medium Cycle
Gemiddelde kleur in de apertuur Average color surrounded by the aperture
Gemiddelde van gedeelte Area Average
Gemiddelde van kolom Column Average
Gemiddelde van rij Row Average
geminimaliseerd venster minimized window
geminimaliseerd venster dock onderdeel minimized window dock item
geminimaliseerde vensters minimized windows
Gemplus Gemplus
Genegeerd Ignored
General MIDI General MIDI
General MIDI-reeks General MIDI sequence
Generatie bestaat niet Generation does not exist
Generatiekwalificatie Generation Qualifier
Generator Generator
Generators Generators
Genereer HTML Generate HTML
Genereer HTML Embed-tags Generate HTML Embed Tags
Genereert brandend vuur Generates real time fire
Genereert een effen kleur. Doorgaans gebruikt u de uitvoer van dit filter als de invoer voor een ander filter. Generates a solid color. You typically use the output of this filter as the input to another filter.
Genereert een gradiënt die radiaal varieert tussen twee cirkels met hetzelfde middelpunt. Een van de twee cirkels mag een radius van 0 hebben. Generates a gradient that varies radially between two circles having the same center. It is valid for one of the two circles to have a radius of 0.
Genereert een gradiënt die van een kleur naar een andere loopt via een Gaussiaanse verdeling. Generates a gradient that varies from one color to another using a Gaussian distribution.
Genereert een gradiënt die varieert langs een lineaire as tussen twee opgegeven eindpunten. Generates a gradient that varies along a linear axis between two defined endpoints.
Genereert een sterpatroon. De uitvoerafbeelding wordt meestal gebruikt als invoer voor een ander filter. Generates a starburst pattern. The output image is typically used as input to another filter
Genereert een zoneffect. De uitvoer van het zonnestraalfilter wordt doorgaans gebruikt als invoer voor een compositefilter. Generates a sun effect. You typically use the output of the sunbeams filter as input to a composite filter.
Genereert naar andere mediahandlers te sturen tussenwaarden. Generates in-between values to send to other media handlers.
Genereert real-time wolk Generates real time cloud
Generic Scripting System Generic Scripting System
Generieke gameport-controller Generic Gameport Controller
Geneste tabel Nest Table
Geneva geneva
Genève Geneva
genr genr
Genre Genre
genre musicalgenre
Genres Genres
genser genser
genserAcquisition genserAcquisition
genserComsec genserComsec
genserNations genserNations
genserSecurityCategories genserSecurityCategories
genserTagSetName genserTagSetName
Genummerd Numbered
Geometrie Geometry
Geometrie en Dingbats Geometries & Dingbats
Geometrie-aanpassing Geometry Adjustment
Geometrisch Geometric
Geometrische symbolen Geometrical Symbols
Geometrische vormen Geometric Shapes
Geometrische vormen Geometrical Shapes
Geopend Opened
Geopende bestanden Open Files
Geoptimaliseerd voor: Optimized for:
Georgetown Georgetown
Georgië Georgia
Georgisch Georgian
Georgisch Aanvulling Georgian Supplement
Gepauzeerd paused
Gepauzeerd Paused
Gepauzeerd. Paused.
Gepensioneerd Retired
gepland voor %@ om %@ tot %@ om %@\n scheduled for %@ at %@ to %@ at %@\n
gepland voor %@ tot %@\n scheduled for %@ to %@\n
gepland voor %@\n scheduled for %@\n
geplande activiteit timed event
Geplande activiteiten Timed Events
Geplande controle Scheduled Check
Geplande dagelijkse back-ups Daily backups scheduled
Geplande wekelijkse reservekopieën Weekly backups scheduled
Geprobeerd te plaatsen vóór begin van bestand '@1'. Tried to position before beginning of file @1.
Geprobeerd werd om 'invite' (UDP SIP) te versturen naar de volgende IP-adressen en poorten:\n Tried to send UDP SIP “invite” to the following IP addresses and ports:\n
Geproduceerd op: Manufacture Date:
Gepubliceerd door Publishers
Gepubliceerd op: Published to:
Gepubliceerde agenda '%@' verwijderen? Remove published calendar “%@”?
gepubliceerde agenda automatisch bijwerken automatic refresh of published calendar
gerapporteerde server bestaat al server-reported already exists
gerapporteerde server niet beschikbaar server-reported not available
gerapporteerde server niet geïmplementeerd server-reported unimplemented
Gereduceerd Reduced
Gereed Done
Gereed ready
Gereed Ready
GEREED DONE
gereed done
Gereed om de schijf te wissen en vervolgens te branden. Ready to burn the disc after first erasing it.
Gereed om te wissen. Ready to erase
Gereed voor afdrukken. Ready to print.
Gereed voor branden. Ready to burn.
Gereed. Ready.
Gereed. Done.
Gereed/u2026 Done/u2026
Gereed-modus Ready Mode
Gereedschap Tool
Geregistreerd adres Registered Address
Geregistreerde code Registered ID
Geregistreerde computer Registered Computer
Geregistreerde CS-apparaten: Registered ColorSync devices:
Geregistreerde gebruiker Registered User
Geregistreerde modaliteitluisteraar Registered modality listener
Geregistreerde naam is al in gebruik Registered name already in use
Gereserveerd Reserved
gereserveerd reserved
GERESERVEERD (%02X/%02X) RESERVED (%02X/%02X)
Gereserveerd curveveld is niet nul. Curve reserved field is not zero.
Gereserveerd foutbericht 100 Reserved error message 100
Gereserveerd foutbericht 101 Reserved error message 101
Gereserveerd foutbericht 102 Reserved error message 102
Gereserveerd foutbericht 103 Reserved error message 103
Gereserveerd foutbericht 104 Reserved error message 104
Gereserveerd foutbericht 105 Reserved error message 105
Gereserveerd foutbericht 106 Reserved error message 106
Gereserveerd foutbericht 107 Reserved error message 107
Gereserveerd foutbericht 108 Reserved error message 108
Gereserveerd foutbericht 109 Reserved error message 109
Gereserveerd foutbericht 11 (kerberos) Reserved error message 11 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 110 Reserved error message 110
Gereserveerd foutbericht 111 Reserved error message 111
Gereserveerd foutbericht 112 Reserved error message 112
Gereserveerd foutbericht 113 Reserved error message 113
Gereserveerd foutbericht 114 Reserved error message 114
Gereserveerd foutbericht 115 Reserved error message 115
Gereserveerd foutbericht 116 Reserved error message 116
Gereserveerd foutbericht 117 Reserved error message 117
Gereserveerd foutbericht 118 Reserved error message 118
Gereserveerd foutbericht 119 Reserved error message 119
Gereserveerd foutbericht 12 (kerberos) Reserved error message 12 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 120 Reserved error message 120
Gereserveerd foutbericht 121 Reserved error message 121
Gereserveerd foutbericht 122 Reserved error message 122
Gereserveerd foutbericht 123 Reserved error message 123
Gereserveerd foutbericht 124 Reserved error message 124
Gereserveerd foutbericht 125 Reserved error message 125
Gereserveerd foutbericht 126 Reserved error message 126
Gereserveerd foutbericht 127 Reserved error message 127
Gereserveerd foutbericht 128 Reserved error message 128
Gereserveerd foutbericht 129 Reserved error message 129
Gereserveerd foutbericht 13 (kerberos) Reserved error message 13 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 130 Reserved error message 130
Gereserveerd foutbericht 131 Reserved error message 131
Gereserveerd foutbericht 132 Reserved error message 132
Gereserveerd foutbericht 133 Reserved error message 133
Gereserveerd foutbericht 134 Reserved error message 134
Gereserveerd foutbericht 135 Reserved error message 135
Gereserveerd foutbericht 136 Reserved error message 136
Gereserveerd foutbericht 137 Reserved error message 137
Gereserveerd foutbericht 138 Reserved error message 138
Gereserveerd foutbericht 139 Reserved error message 139
Gereserveerd foutbericht 14 (kerberos) Reserved error message 14 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 140 Reserved error message 140
Gereserveerd foutbericht 141 Reserved error message 141
Gereserveerd foutbericht 142 Reserved error message 142
Gereserveerd foutbericht 143 Reserved error message 143
Gereserveerd foutbericht 144 Reserved error message 144
Gereserveerd foutbericht 145 Reserved error message 145
Gereserveerd foutbericht 146 Reserved error message 146
Gereserveerd foutbericht 147 Reserved error message 147
Gereserveerd foutbericht 148 Reserved error message 148
Gereserveerd foutbericht 149 Reserved error message 149
Gereserveerd foutbericht 15 (kerberos) Reserved error message 15 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 150 Reserved error message 150
Gereserveerd foutbericht 151 Reserved error message 151
Gereserveerd foutbericht 152 Reserved error message 152
Gereserveerd foutbericht 153 Reserved error message 153
Gereserveerd foutbericht 154 Reserved error message 154
Gereserveerd foutbericht 155 Reserved error message 155
Gereserveerd foutbericht 156 Reserved error message 156
Gereserveerd foutbericht 157 Reserved error message 157
Gereserveerd foutbericht 158 Reserved error message 158
Gereserveerd foutbericht 159 Reserved error message 159
Gereserveerd foutbericht 16 (kerberos) Reserved error message 16 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 160 Reserved error message 160
Gereserveerd foutbericht 161 Reserved error message 161
Gereserveerd foutbericht 162 Reserved error message 162
Gereserveerd foutbericht 163 Reserved error message 163
Gereserveerd foutbericht 164 Reserved error message 164
Gereserveerd foutbericht 165 Reserved error message 165
Gereserveerd foutbericht 166 Reserved error message 166
Gereserveerd foutbericht 167 Reserved error message 167
Gereserveerd foutbericht 168 Reserved error message 168
Gereserveerd foutbericht 169 Reserved error message 169
Gereserveerd foutbericht 17 (kerberos) Reserved error message 17 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 170 Reserved error message 170
Gereserveerd foutbericht 171 Reserved error message 171
Gereserveerd foutbericht 172 Reserved error message 172
Gereserveerd foutbericht 173 Reserved error message 173
Gereserveerd foutbericht 174 Reserved error message 174
Gereserveerd foutbericht 175 Reserved error message 175
Gereserveerd foutbericht 176 Reserved error message 176
Gereserveerd foutbericht 177 Reserved error message 177
Gereserveerd foutbericht 178 Reserved error message 178
Gereserveerd foutbericht 179 Reserved error message 179
Gereserveerd foutbericht 18 (kerberos) Reserved error message 18 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 180 Reserved error message 180
Gereserveerd foutbericht 181 Reserved error message 181
Gereserveerd foutbericht 182 Reserved error message 182
Gereserveerd foutbericht 183 Reserved error message 183
Gereserveerd foutbericht 184 Reserved error message 184
Gereserveerd foutbericht 185 Reserved error message 185
Gereserveerd foutbericht 186 Reserved error message 186
Gereserveerd foutbericht 187 Reserved error message 187
Gereserveerd foutbericht 188 Reserved error message 188
Gereserveerd foutbericht 189 Reserved error message 189
Gereserveerd foutbericht 19 (kerberos) Reserved error message 19 (kerberos)
Gereserveerd foutbericht 190 Reserved error message 190
Gereserveerd foutbericht 191 Reserved error message 191
Gereserveerd foutbericht 192 Reserved error message 192
Gereserveerd foutbericht 193 Reserved error message 193
Gereserveerd foutbericht 194 Reserved error message 194
Gereserveerd foutbericht 195 Reserved error message 195
Gereserveerd foutbericht 196 Reserved error message 196
Gereserveerd foutbericht 197 Reserved error message 197
Gereserveerd foutbericht 198 Reserved error message 198
Gereserveerd foutbericht 199 Reserved error message 199
Gereserveerd foutbericht 200 Reserved error message 200
Gereserveerd foutbericht 201 Reserved error message 201
Gereserveerd foutbericht 202 Reserved error message 202
Gereserveerd foutbericht 203 Reserved error message 203
Gereserveerd foutbericht 204 Reserved error message 204
Gereserveerd foutbericht 205 Reserved error message 205
Gereserveerd foutbericht 206 Reserved error message 206
Gereserveerd foutbericht 207 Reserved error message 207
Gereserveerd foutbericht 208 Reserved error message 208
Gereserveerd foutbericht 209 Reserved error message 209
Gereserveerd foutbericht 210 Reserved error message 210
Gereserveerd foutbericht 211 Reserved error message 211
Gereserveerd foutbericht 212 Reserved error message 212
Gereserveerd foutbericht 213 Reserved error message 213
Gereserveerd foutbericht 214 Reserved error message 214
Gereserveerd foutbericht 215 Reserved error message 215
Gereserveerd foutbericht 216 Reserved error message 216
Gereserveerd foutbericht 217 Reserved error message 217
Gereserveerd foutbericht 218 Reserved error message 218
Gereserveerd foutbericht 219 Reserved error message 219
Gereserveerd foutbericht 220 Reserved error message 220
Gereserveerd foutbericht 221 Reserved error message 221
Gereserveerd foutbericht 222 Reserved error message 222
Gereserveerd foutbericht 223 Reserved error message 223
Gereserveerd foutbericht 224 Reserved error message 224
Gereserveerd foutbericht 225 Reserved error message 225
Gereserveerd foutbericht 226 Reserved error message 226
Gereserveerd foutbericht 227 Reserved error message 227
Gereserveerd foutbericht 228 Reserved error message 228
Gereserveerd foutbericht 229 Reserved error message 229
Gereserveerd foutbericht 23 (krb_get_cred) Reserved error message 23 (krb_get_cred)
Gereserveerd foutbericht 230 Reserved error message 230
Gereserveerd foutbericht 231 Reserved error message 231
Gereserveerd foutbericht 232 Reserved error message 232
Gereserveerd foutbericht 233 Reserved error message 233
Gereserveerd foutbericht 234 Reserved error message 234
Gereserveerd foutbericht 235 Reserved error message 235
Gereserveerd foutbericht 236 Reserved error message 236
Gereserveerd foutbericht 237 Reserved error message 237
Gereserveerd foutbericht 238 Reserved error message 238
Gereserveerd foutbericht 239 Reserved error message 239
Gereserveerd foutbericht 24 (krb_get_cred) Reserved error message 24 (krb_get_cred)
Gereserveerd foutbericht 240 Reserved error message 240
Gereserveerd foutbericht 241 Reserved error message 241
Gereserveerd foutbericht 242 Reserved error message 242
Gereserveerd foutbericht 243 Reserved error message 243
Gereserveerd foutbericht 244 Reserved error message 244
Gereserveerd foutbericht 245 Reserved error message 245
Gereserveerd foutbericht 246 Reserved error message 246
Gereserveerd foutbericht 247 Reserved error message 247
Gereserveerd foutbericht 248 Reserved error message 248
Gereserveerd foutbericht 249 Reserved error message 249
Gereserveerd foutbericht 25 (krb_get_cred) Reserved error message 25 (krb_get_cred)
Gereserveerd foutbericht 250 Reserved error message 250
Gereserveerd foutbericht 251 Reserved error message 251
Gereserveerd foutbericht 252 Reserved error message 252
Gereserveerd foutbericht 253 Reserved error message 253
Gereserveerd foutbericht 254 Reserved error message 254
Gereserveerd foutbericht 27 (krb_mk_req) Reserved error message 27 (krb_mk_req)
Gereserveerd foutbericht 28 (krb_mk_req) Reserved error message 28 (krb_mk_req)
Gereserveerd foutbericht 29 (krb_mk_req) Reserved error message 29 (krb_mk_req)
Gereserveerd foutbericht 30 (krb_mk_req) Reserved error message 30 (krb_mk_req)
Gereserveerd foutbericht 44 (krb_rd_req) Reserved error message 44 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 45 (krb_rd_req) Reserved error message 45 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 46 (krb_rd_req) Reserved error message 46 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 47 (krb_rd_req) Reserved error message 47 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 48 (krb_rd_req) Reserved error message 48 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 49 (krb_rd_req) Reserved error message 49 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 50 (krb_rd_req) Reserved error message 50 (krb_rd_req)
Gereserveerd foutbericht 58 (send_to_kdc) Reserved error message 58 (send_to_kdc)
Gereserveerd foutbericht 59 (send_to_kdc) Reserved error message 59 (send_to_kdc)
Gereserveerd foutbericht 60 (send_to_kdc) Reserved error message 60 (send_to_kdc)
Gereserveerd foutbericht 64 (get_in_tkt) Reserved error message 64 (get_in_tkt)
Gereserveerd foutbericht 65 (get_in_tkt) Reserved error message 65 (get_in_tkt)
Gereserveerd foutbericht 66 (get_in_tkt) Reserved error message 66 (get_in_tkt)
Gereserveerd foutbericht 67 (get_in_tkt) Reserved error message 67 (get_in_tkt)
Gereserveerd foutbericht 68 (get_in_tkt) Reserved error message 68 (get_in_tkt)
Gereserveerd foutbericht 69 (get_in_tkt) Reserved error message 69 (get_in_tkt)
Gereserveerd foutbericht 72 (get_ad_tkt) Reserved error message 72 (get_ad_tkt)
Gereserveerd foutbericht 73 (get_ad_tkt) Reserved error message 73 (get_ad_tkt)
Gereserveerd foutbericht 74 (get_ad_tkt) Reserved error message 74 (get_ad_tkt)
Gereserveerd foutbericht 75 (get_ad_tkt) Reserved error message 75 (get_ad_tkt)
Gereserveerd foutbericht 82 Reserved error message 82
Gereserveerd foutbericht 83 Reserved error message 83
Gereserveerd foutbericht 84 Reserved error message 84
Gereserveerd foutbericht 85 Reserved error message 85
Gereserveerd foutbericht 86 Reserved error message 86
Gereserveerd foutbericht 87 Reserved error message 87
Gereserveerd foutbericht 88 Reserved error message 88
Gereserveerd foutbericht 89 Reserved error message 89
Gereserveerd foutbericht 90 Reserved error message 90
Gereserveerd foutbericht 91 Reserved error message 91
Gereserveerd foutbericht 92 Reserved error message 92
Gereserveerd foutbericht 93 Reserved error message 93
Gereserveerd foutbericht 94 Reserved error message 94
Gereserveerd foutbericht 95 Reserved error message 95
Gereserveerd foutbericht 96 Reserved error message 96
Gereserveerd foutbericht 97 Reserved error message 97
Gereserveerd foutbericht 98 Reserved error message 98
Gereserveerd foutbericht 99 Reserved error message 99
Gereserveerd tagveld is niet nul. Tag reserved field is not zero.
Gereserveerd veld is niet nul. Reserved field not zero.
Gereserveerde bits in '^FILE' zijn onjuist ingesteld. Reserved bits in “^FILE” are set incorrectly.
Gereserveerde sense Reserved Sense
Gereserveerde velden in de catalogusrecord bevatten onjuiste gegevens Reserved fields in the catalog record have incorrect data
Geschaduwde schijfkopie shadowed disk image
Geschatte bestandsgrootte: Estimated file size:
Geschatte bitsnelheid Estimated Bit Rate
Geschatte bitsnelheid voor codering met een constante geluidskwaliteit Estimated bit rate for encoding with a constant sound quality
Geschatte grootte LVG-set: LVG Set Estimated Size:
Geschatte grootte RAID-set: RAID Set Estimated Size:
Geschatte grootte: Estimated Size:
Geschatte resterende tijd voor opnieuw opbouwen:\n\t%@ Estimated time left in rebuild:\n\t%@
Geschatte tijd: %@ Estimated time: %@
Geschiedenis History
Geschiedenis aankondigingen Announcement History
Geschiedenis van lees-/schrijfbewerkingen op netwerk per seconde History of network reads/writes per second
Geschiedenis van lees-/schrijfbewerkingen op schijf per seconde History of disk reads/writes per second
Geschiedenislimiet History Age Limit
Geschikt voor meerwegsaudio. Multiway Audio capable.
Geschikt voor meerwegsvideo. Multiway Video capable.
Geschikt voor opstarten Bootable
Geschikt voor sleutelherstel Key Recovery Capable
Geschikt voor streaming Streamable
Geschikt voor weergave Suitable for view
Geschikte CRL is onvindbaar Can-t find appropriate CRL
Geschikte SSL ExtendedKeyUsage niet gevonden Appropriate SSL ExtendedKeyUsage not found
Geschreven gegevens/sec: Data written/sec:
Geschreven gegevens: Data written:
Geselecteerd Selected
geselecteerd selected
Geselecteerd geluidsuitvoerapparaat Selected sound output device
geselecteerd pad zoekresultaten selected search results path
Geselecteerd profiel Selected Profile
Geselecteerde bestanden: %d\nTotale duur: %d:%02d Selected Files: %d\nTotal Duration: %d:%02d
Geselecteerde onderdelen: %@ Selected Items: %@
Geselecteerde postbussen Selected Mailboxes
Geselecteerde processen Selected Processes
Geselecteerde reservekopiedatum Selected Backup Date
geselecteerde schijf selected disk
geselecteerde schijven selected disks
Geselecteerde sectie Selected section
Geselecteerde structuur voor samengestelde apparaten: Selected Aggregate Device Structure:
Geselecteerde tekst Selected Text
geslaagd success
Geslaagd Success
Geslaagd - Browser Success - Browser
Geslaagd. %@. Successful. %@.
Geslacht Gender
Gesloten Closed
Gesloten oppervlak in richting: Closed Surface in Direction:
Gesorteerd Collated
Gesorteerde CTL-uitbreiding Sorted CTL Extension
gesplitste groep split group
gesplitste groep navigatiekolom Sidebar split group
Gesproken commando Make speakable
Gesproken commando's Speech Commands
Gesproken commando's Spoken commands
Gesproken feedback Speech Feedback
Gesproken tekst Spoken Word
Gestalt Manager Gestalt Manager
Gestapeld Stacked
Gestart Started
Gestippeld Dotted
gestopt stopped
Gestopt Stopped
Gestopt Stop
Gestopt door gebruiker Stopped by user
Gestreamde hints Streaming Hints
get a directory listing? (default: false) get a directory listing? (default: false)
getal number
Getal Number
Getal van Avogadro Avogadro’s number
Getal van Euler Euler’s Number
Getallen Numbers
getalnotatie Number Formats
Getalnotatie: Number Format:
Getalnotaties Number formats
Getalnotaties Number Formats
gevoeligheid sensitivity
Gevoeligheid van toetsen aanpassen Adjust key sensitivity
gevonden found
Gevonden apparaat Device Present
Gevonden apparaten: %d. Found %d device(s).
Gevonden in %d secties Found in %d sections
Gevonden in 1 sectie Found in 1 section
Gevonden op %d pagina's Found on %d pages
Gevonden op 1 pagina Found on 1 page
Gevonden: %d helponderwerpen Found: %d help topics
Gevraagd certificaat Requested Certificate
Gevraagd coderingstype wordt niet gebruikt in bericht Requested encryption type not used in message
Gevraagd: {0} Requested {0}
Gevraagde databasetype kan niet worden gevonden Unable to find requested database type
Gevraagde effectieve levensduur is negatief of te kort Requested effective lifetime is negative or too short
Gevraagde principal en ticket komen niet overeen Requested principal and ticket don't match
Gevraagde protocolversie wordt niet ondersteund Requested protocol version not supported
Gevraagde server en ticket komen niet overeen Requested server and ticket don't match
Gevraagde versie van authdata context niet ondersteund Requested authdata context version not supported
Gevraagde versie van lucid context wordt niet ondersteund Requested lucid context version not supported
Gevraagde versie van SysEnvirons niet beschikbaar Requested version of SysEnvirons not available
Gevulde V Filled V
Gevulde V links Filled V left
Gevulde V onder Filled V bottom
Gevulde V rechts Filled V right
Geweigerde deelnemers Attendees rejected
Gewenste woordenboek: Dictionary to use:
Gewicht Weight
gewijzigd changed
Gewijzigd proces: Changed Process:
Gewijzigd proces:\n Changed Process:\n
Gewijzigde Besselfunctie Modified Bessel Function
Gewijzigde bijlagen Attachments changed
Gewone alfa Straight Alpha
gewoon plain
Gezondheidszorg Medical
Gezoomde video Zoomed video
ggss ggss
Ghana Ghana
GHz GHz
Gibraltar Gibraltar
GIF GIF
gif gif
GIF (Graphics Interchange Format) Graphics Interchange Format (GIF)
GIF Image GIF Image
GIF-afbeelding GIF image
GIF-afbeelding GIF Image
GIF-afbeelding Graphics Interchange Format Image
GIF-afbeelding Gif Image
GIF-kenmerken GIF Properties
Gifu Gifu
Gimp-printerbestanden Gimp Printer Drivers
Gisteren Yesterday
gisteren yesterday
gisteren Yesterday
Gisteren geen artikelen No Articles Yesterday
Gisteren om Yesterday at
gisteren om Yesterday at
gisteren om %@ yesterday at %@
gisteren om ^0 Yesterday at ^0
Gisteren om REPLACE_WITH_TIME Yesterday at REPLACE_WITH_TIME
Gitaar Guitar
Gitaarflageolet Guitar Harmonics
Gitaarfretgeluid Guitar Fret Noise
GL GL
Glagolitisch Glagolitic
Glans Shine
Glans: Shininess:
Glas Glass
Glass Glass
Glasvervorming Glass Distortion
Glasvezel Fiber Optic
Glazen knop Glass Button
Glazen ruit Glass Lozenge
Glijdend weerspiegelde tegel Glide Reflected Tile
Glijdende schaal Scale Effect
GL-nummer GL Number
GlobeSet GlobeSet
Gloed Glow
GLUT GLUT
GLUT-voorkeuren GLUT Preferences
GlyphViewFonts.plist GlyphViewFonts.plist
GM/GS® Sound Set © Copyright 1997-2005 Roland Corporation U.S. Alle rechten voorbehouden. GM/GS® Sound Set © Copyright 1997-2005 Roland Corporation U.S. All rights reserved.
gmac+ gmac+
gmail gmail
GMT GMT
GMT Greenwich GMT Greenwich
GMT+0 GMT+0
GMT+0100 GMT+0100
GMT+0200 GMT+0200
GMT+0300 GMT+0300
GMT+0400 GMT+0400
GMT+0500 GMT+0500
GMT+0600 GMT+0600
GMT+0700 GMT+0700
GMT+0800 GMT+0800
GMT+0900 GMT+0900
GMT+1000 GMT+1000
GMT+1100 GMT+1100
GMT+1200 GMT+1200
GMT+1300 GMT+1300
GMT0 GMT0
GMT-0 GMT-0
GMT-0100 GMT-0100
GMT-0200 GMT-0200
GMT-0300 GMT-0300
GMT-0400 GMT-0400
GMT-0500 GMT-0500
GMT-0600 GMT-0600
GMT-0700 GMT-0700
GMT-0800 GMT-0800
GMT-0900 GMT-0900
GMT-1000 GMT-1000
Goed Good
Goed (MPEG-4) Good (MPEG-4)
Goed (MPEG-4) Good (MPEG-4)
Goede kwaliteit Good Quality
Golf Golf
Golfvorm Waveform
GO-nummer GO Number
Google Google
Google heeft geconstateerd dat dit een frauduleuze webpagina is. Voer op deze pagina geen persoonlijke gegevens in. Google has identified this webpage as fraudulent. Do not enter any personal information on this page.
Google Talk-account Google Talk Account
Google-account: Google Account:
Gopher-proxy Gopher Proxy
Gopher-proxy Gopher proxy
Gopher-proxy geactiveerd Gopher Proxy Enabled
Gopher-proxypoort Gopher Proxy Port
Gopher-proxyserver Gopher Proxy Server
Gordijn Curtain
Gordijnmodus is niet beschikbaar voor '%@'. Curtain mode is not available for “%@”.
Gordijnmodus is niet beschikbaar voor de versie van Mac OS X op '%@'. Curtain mode is not available for the version of Mac OS X running on “%@”.
Gospel Gospel
Gothic Gothic
Gothic rock Gothic Rock
Gotisch Gothic
Goud Gold
GPIB-controller GPIB Controller
GPS GPS
GPS-kenmerken GPS Properties
GPS-versie GPS Version
GPT (GUID-partitietabel) GPT (GUID Partition Table)
Graafschap/plaats County/City
Graafschap: County
Grab Grab
Graden Degrees
Gradiënt Gradient
Gradiëntafbeelding Gradient Image
Gradiënten Gradients
gradiënten Gradients
Grafiek CPU-gebruik CPU usage graph
Grafiek CPU-gebruik CPU Usage graph
Grafiek geheugengebruik Memory usage graph
Grafiek netwerkactiviteit Network activity graph
Grafiek schijfactiviteit Disk activity graph
Grafiek schijfgebruik Disk usage graph
Grafieken Graphs
grafieken graphs
Grafieksjabloon… Graph Template…
Grafische bestanden Graphic Files
Grafische frequentie-equalizer Graphic frequency equalizer.
Gram Gram
grammatica grammar
Grapher Grapher
Grapher Help Grapher Help
GrapherMovie GrapherMovie
Graphics Graphics
Graphics Interchange Format-afbeelding Graphics Interchange Format Image
Gravitatieconstante Gravitational constant
Greeking-drempel: Greeking threshold:
Greenwich Greenwich
greep voor aanpassing kolombreedte column resizer
Gregoriaans Gregorian
Grenada Grenada
Grendeltoets Sticky key
Grendeltoetsen Sticky keys
Grendeltoetsen Sticky Keys
Grendeltoetsen aan Sticky Keys On
Grendeltoetsen uit Sticky Keys Off
Grendeltoetsen: Sticky Keys:
Grens bereikt Boundary reached
Griekenland Greece
Grieks Greek
Grieks - polytonaal Greek Polytonic
Grieks (DOS Grieks 1) Greek (DOS Greek 1)
Grieks (DOS Grieks 2) Greek (DOS Greek 2)
Grieks (DOS) Greek (DOS)
Grieks (ISO 8859-7) Greek (ISO 8859-7)
Grieks (Mac OS) Greek (Mac OS)
Grieks (Windows) Greek (Windows)
Grieks en Koptisch Greek and Coptic
Grieks Uitgebreid Greek Extended
Griffin Griffin
Grijs Gray
'Grijs' “Gray”
Grijs - negatief Negative Gray
Grijs - positief Positive Gray
Grijsprofielen Gray Profiles
Grijsschalen Grayscale
Grijstabel Gray Table
Grijstinten Grays
Grijstinten-schuifbalk Gray Scale Slider
Grijstintgegevens Gray data
Grijze tekst of Grayish Text Or
GRL-info GRL Inspector
GRL-toets GRL Key
Groeien Bloom
groeigebied grow area
Groen Green
'Groen' “Green”
Groen op zwart Green on Black
Groen van A A's green
Groen van B B's green
Groene vector Green Vector
Groenkleurige tristimulus Green colorant tristimulus
Groenland Greenland
Groentabel Green Table
Groep Group
groep group
Groep '%@' Group %@
Groep '%@' kan niet worden toegevoegd. Could not add group \"%@.\"
Groep 1 Group 1
Groep 2 Group 2
Groep 3 Group 3
Groep agenda's Group of calendars
groep is vereist group is required
groep moet abonnement zijn group must be subscription
groep moet een account zijn group must be an account
groep moet lokaal zijn group must be local
Groep namen Group of Names
Groep proces:\n Process Group:\n
Groep tabbladen Set of Tabs
Groep toevoegen Add Group
Groep uit contactpersonenlijst verwijderen? Remove group from buddy list?
Groep unieke namen Group of Unique Names
Groep: Group:
Groep: Add to Group:
Groepeer Group
Groepeer in secties Group into sections
Groepeer op bereik Group by space
Groepeer op klasse Group by class
Groepeer op locatie Group by location
Groepeer op: Group by:
Groepeer per pagina Group by page
Groepeer per sectie Group by section
Groepen Groups
groepen groups
Groepen uit contactpersonenlijst verwijderen? Remove groups from buddy list?
Groepen wijzigen Edit groups
Groepering op berichtenreeks ongedaan maken Ungrouping messages by thread
Groep-ID: Group ID:
Groepinfo Group Info
Groepnavigatie Group navigation
Groeps-ID van de eigenaar van het bestand. Group ID of owner of the file
Groepsidentificatie applicatie Application Group Identifier
groepsinfo wijzigen Group Info Change
groepskop group header
Groepsleden Group members
Groepsmap Group Folder
Groepsnaam kan niet worden gewijzigd. Couldn’t Rename Group
Groepsnaam wijzigen Rename Group
Groepsnaam: Group Name:
groepsweergave group view
groepsweergave ^0 groep group view ^0 group
groepsweergave-overschakeling group view switcher
Groot Large
Groot Big
Groot drumstel Power Kit
groot vertr. bereik large delay range
groot/klein-mix small/large mix
Groot-Brittannië/Ierland Great Britain-Eire
Grootste tegelformaat Largest Tile Size
Grootste tegelformaat in pixels. Largest tile size in pixels.
Grootste vastgelegde netwerkactiviteit Highest recorded rate of network activity
Grootste vastgelegde schijfactiviteit Highest recorded rate of disk activity
grootte size
Grootte Size
grootte aanpassen Resize
Grootte aanpassen Resize
Grootte afbeelding: Image Size:
Grootte afbeeldingen wijzigen Resizing Images
grootte annotatie wijzigen Resize Annotation
Grootte berekenen Calculating Size
Grootte berekenen\U2026 Calculating Size\U2026
Grootte berekenen… Calculating sizes…
Grootte bericht Message Size
Grootte bericht: Message Size:
Grootte bestand File Size
grootte bestand file size
Grootte braillepaneel: Braille Panel Size:
Grootte bron: Source Size:
Grootte compleet beeld: Key Frame Size:
Grootte controleren... Validating sizes...
Grootte dialoogvenster wijzigen Resize dialog
Grootte downloadcache films: Movie Download Cache Size:
Grootte en positie Size & Position
Grootte gedeeld geheugen:\n Shared Memory Size:\n
Grootte kan niet worden gelezen. Could not read size.
Grootte LVG-set: LVG Set Size:
grootte miniaturen thumbnail size
Grootte miniaturen Thumbnail Size
Grootte ondertitelpaneel: Caption Panel Size:
Grootte privé-geheugen:\n Private Memory Size:\n
Grootte RAID-blokken: RAID Block Size:
Grootte RAID-set: RAID Set Size:
Grootte schijfkopie Disk Image Size
Grootte schijfkopie wijzigen Resize Image
grootte selectie wijzigen Resize Selection
Grootte tegel Tile Size
Grootte tekenvariant Glyph Size
Grootte uitgevoerde pagina's Output Page Size
Grootte van '%@' bepalen… Sizing “%@”…
Grootte van '%@' wijzigen Resizing %@
Grootte van <WINDOW_TYPE/> gewijzigd en verplaatst naar %@ het scherm. Resized and moved <WINDOW_TYPE/> to %@ the screen.
Grootte van aanwijzer wijzigen Change cursor size
Grootte van berichten ophalen… Fetching message sizes…
Grootte van bestand in cache Cached file size
Grootte van braillepaneel aanpassen Resizing Braille Panel
Grootte van dit <WINDOW_TYPE/> kan niet worden gewijzigd This <WINDOW_TYPE/> cannot be resized
Grootte van dit onderdeel en alle resources Size of this item and all it's resources
Grootte van ondertitelpaneel wijzigen Resizing Caption Panel
Grootte VG: VM size:
Grootte virtueel geheugen:\n Virtual Memory Size:\n
Grootte VoiceOver-cursor: VoiceOver cursor size:
Grootte voor afzonderlijk venster: Size for separate window:
Grootte wijzigen Size Edit
Grootte: Size:
grootte: size:
Grootte: %@ Size: %@
Grootte\n Size\n
Grootte\n\n Size\n\n
Grootte… Size…
Groottecontrole is mislukt Size Check failed
Groottelimiet van mobiele FileVault-thuismap FileVault Mobile Home Size Limit
groottenlijst size list
Groottenlijst Size List
Groottes Sizes
Groottes sizes
Groottes berekenen\U2026 Calculating Sizes\U2026
Groottewijziging Size Change
Groove Groove
Grote afbeelding Large image
grote energiebesparing high energy savings
Grote kamer Large Room
Grote kamer 2 Large Room 2
Grote Oceaan Pacific
Grote Oceaan/Apia Pacific/Apia
Grote Oceaan/Auckland Pacific/Auckland
Grote Oceaan/Chatham Pacific/Chatham
Grote Oceaan/Efate Pacific/Efate
Grote Oceaan/Enderbury Pacific/Enderbury
Grote Oceaan/Fakaofo Pacific/Fakaofo
Grote Oceaan/Fiji Pacific/Fiji
Grote Oceaan/Funafuti Pacific/Funafuti
Grote Oceaan/Galápagos Pacific/Galapagos
Grote Oceaan/Gambier Pacific/Gambier
Grote Oceaan/Guadalcanal Pacific/Guadalcanal
Grote Oceaan/Guam Pacific/Guam
Grote Oceaan/Honolulu Pacific/Honolulu
Grote Oceaan/Johnston Pacific/Johnston
Grote Oceaan/Kiritimati Pacific/Kiritimati
Grote Oceaan/Kosrae Pacific/Kosrae
Grote Oceaan/Kwajalein Pacific/Kwajalein
Grote Oceaan/Majuro Pacific/Majuro
Grote Oceaan/Marquesaseilanden Pacific/Marquesas
Grote Oceaan/Midway Pacific/Midway
Grote Oceaan/Nauru Pacific/Nauru
Grote Oceaan/Niue Pacific/Niue
Grote Oceaan/Norfolk Pacific/Norfolk
Grote Oceaan/Noumea Pacific/Noumea
Grote Oceaan/Paaseiland Pacific/Easter
Grote Oceaan/Pago Pago Pacific/Pago Pago
Grote Oceaan/Palau Pacific/Palau
Grote Oceaan/Pitcairneilanden Pacific/Pitcairn
Grote Oceaan/Ponape Pacific/Ponape
Grote Oceaan/Port Moresby Pacific/Port Moresby
Grote Oceaan/Rarotonga Pacific/Rarotonga
Grote Oceaan/Saipan Pacific/Saipan
Grote Oceaan/Samoa Pacific/Samoa
Grote Oceaan/Tahiti Pacific/Tahiti
Grote Oceaan/Tarawa Pacific/Tarawa
Grote Oceaan/Tongatapu Pacific/Tongatapu
Grote Oceaan/Truk Pacific/Truk
Grote Oceaan/Wake Pacific/Wake
Grote Oceaan/Wallis Pacific/Wallis
Grote Oceaan/Yap Pacific/Yap
grote omvang large size
Grote ruimte Large Chamber
grote symbolen large icon size
grote vertraging large delay
Grote zaal Large Hall
Grote zaal 2 Large Hall 2
Groter Bigger
Groter Larger
groter dan greater than
groter dan of gelijk aan greater-than or equal to
Grotere bijschriften voor spraak en geluiden Bigger Captioned
Grotere regie-opmerkingen Bigger Directors Comments
Grotere tekst Bigger Text
grotere tekst bigger text
Grotere tekst Bigger text
Grunge Grunge
Grytviken Grytviken
GS 12-str.Gt GS 12-str.Gt
GS 60's E.Piano GS 60's E.Piano
GS 60's Organ 1 GS 60's Organ 1
GS 808 Tom GS 808 Tom
GS Accordion It GS Accordion It
GS AnalogBrass1 GS AnalogBrass1
GS AnalogBrass2 GS AnalogBrass2
GS Bird 2 GS Bird 2
GS Brass 2 GS Brass 2
GS Bubble GS Bubble
GS Burst Noise GS Burst Noise
GS Car-Crash GS Car-Crash
GS Car-Engine GS Car-Engine
GS Carillon GS Carillon
GS Car-Pass GS Car-Pass
GS Car-Stop GS Car-Stop
GS Castanets GS Castanets
GS Choir Aahs 2 GS Choir Aahs 2
GS Chorus Gt. GS Chorus Gt.
GS Church Bell GS Church Bell
GS Church Org.2 GS Church Org.2
GS Church Org.3 GS Church Org.3
GS Concert BD GS Concert BD
GS Coupled Hps. GS Coupled Hps.
GS Detuned EP 1 GS Detuned EP 1
GS Detuned EP 2 GS Detuned EP 2
GS Detuned Or.1 GS Detuned Or.1
GS Detuned Or.2 GS Detuned Or.2
GS Doctor Solo GS Doctor Solo
GS Dog GS Dog
GS Door GS Door
GS DoorCreaking GS DoorCreaking
GS E.Piano 1v GS E.Piano 1v
GS E.Piano 2v GS E.Piano 2v
GS Echo Bell GS Echo Bell
GS Echo Pan GS Echo Pan
GS Elec Perc. GS Elec Perc.
GS Explosion GS Explosion
GS Feedback Gt. GS Feedback Gt.
GS Fl.Key Click GS Fl.Key Click
GS Footsteps GS Footsteps
GS Fr.Horn 2 GS Fr.Horn 2
GS Funk Gt. GS Funk Gt.
GS Funk Gt.2 GS Funk Gt.2
GS Gt. Feedback GS Gt. Feedback
GS Gt.Cut Noise GS Gt.Cut Noise
GS Harpsi.o GS Harpsi.o
GS Harpsichord GS Harpsichord
GS Hawaiian Gt. GS Hawaiian Gt.
GS Heart Beat GS Heart Beat
GS Honky-tonk GS Honky-tonk
GS Horse-Gallop GS Horse-Gallop
GS Jetplane GS Jetplane
GS Lasergun GS Lasergun
GS Laughing GS Laughing
GS Machine Gun GS Machine Gun
GS Mandolin GS Mandolin
GS Marimba GS Marimba
GS Melo. Tom 2 GS Melo. Tom 2
GS Nylon Gt.2 GS Nylon Gt.2
GS Nylon Gt.o GS Nylon Gt.o
GS Orchestra GS Orchestra
GS Organ 4 GS Organ 4
GS Organ 5 GS Organ 5
GS Piano 1 GS Piano 1
GS Piano 1d GS Piano 1d
GS Piano 2 GS Piano 2
GS Piano 3 GS Piano 3
GS Punch GS Punch
GS Rain GS Rain
GS Rubber Bass GS Rubber Bass
GS Saw GS Saw
GS Scratch GS Scratch
GS Screaming GS Screaming
GS Sine Wave GS Sine Wave
GS Siren GS Siren
GS Sitar 2 GS Sitar 2
GS Slow Violin GS Slow Violin
GS Square GS Square
GS Starship GS Starship
GS Stream GS Stream
GS String Slap GS String Slap
GS Syn Mallet GS Syn Mallet
GS Syn.Strings3 GS Syn.Strings3
GS Synth Bass 3 GS Synth Bass 3
GS Synth Bass 4 GS Synth Bass 4
GS Synth Brass3 GS Synth Brass3
GS Synth Brass4 GS Synth Brass4
GS SynthBass101 GS SynthBass101
GS Taisho Koto GS Taisho Koto
GS Telephone 2 GS Telephone 2
GS Thunder GS Thunder
GS Train GS Train
GS Trombone 2 GS Trombone 2
GS Ukulele GS Ukulele
GS Vibraphone GS Vibraphone
GS Wind GS Wind
GS Wind Chimes GS Wind Chimes
G-sleutelgegevens G Key Data
gsm gsm
GSM audio GSM audio
GSM Audio Importer GSM Audio Importer
GSM/8000/1 GSM/8000/1
GSM-audio GSM audio
GSM-audio GSM Audio
GSM-audio-importmodule GSM audio importer
GSM-geluid GSM sound
GSS-API-fout (of Kerberos-fout) GSS-API (or Kerberos) error
GTE GTE
Guadeloupe Guadeloupe
Guam Guam
Guarani Guarani
Guard Guard
Guatemala Guatemala
GUID GUID
GUID-partitie-indeling GUID Partition Table
GUID-partitietabel (GPT) GUID Partition Table
GUID-partitie-tabelindeling GUID Partition Table Scheme
Guinea Guinea
Guinee-Bissau Guinea-Bissau
Gujarati Gujarati
Gujarati - QWERTY Gujarati - QWERTY
Gujarati (Mac OS) Gujarati (Mac OS)
Gunma Gunma
Gurmukhi Gurmukhi
Gurmukhi - QWERTY Gurmukhi - QWERTY
Gurmukhi (Mac OS) Gurmukhi (Mac OS)
Gutenprint-printerbestanden Gutenprint Printer Drivers
Guyana Guyana
gzip gzip
GZip-archief GZip archive
h h
H M
H H
H.261 H.261
H.261 Media Packetizer H.261 Media Packetizer
H.263 H.263
H.263+ 3GPP Media Packetizer H.263+ 3GPP Media Packetizer
H.263+ Media Packetizer H.263+ Media Packetizer
H.263-coderingsopties H.263 Encoder Options
H.264 H.264
H.264 160 x 120 H.264 160x120
H.264 320 x 240 H.264 320x240
H.264 Decoder H.264 Decoder
H.264 HD 1080 H.264 HD 1080
H.264 HD 720 H.264 HD 720
H.264 SD H.264 SD
H.264-video H.264 Video
H.264-video-opties H.264 Video Options
h: h:
h: toon dit helpbericht\n h: display this help message\n
H261/90000 H261/90000
H263/90000 H263/90000
Haakje Bracket
Haakje niet gesloten Bracket not closed
haakje openen left parenthesis
haakje openen left paren
Haakje openen - ( Left Paren - (
haakje sluiten right parenthesis
haakje sluiten right paren
Haakje sluiten - ) Right Paren - )
Haakje verwacht Bracket expected
Haal alle nieuwe post op Get All New Mail
Haal AppleTalk-informatie op Get AppleTalk Information
Haal certificaat op… Get Certificate…
Haal de waarheid uit het apparaat Pull the truth from the device
Haal definitie van woord op Get Definition of Word
Haal iCal-versie op Get iCal Version
Haal iCal-versies op Get iCal Versions
Haal inhoud op van: Get content from:
Haal klembord op Get Clipboard
Haal lettertypebestanden op Get Files for Fonts
Haal lettertype-info op Get Font Info
Haal lettertypen uit lettertypebestanden op Get Fonts from Font Files
Haal lettertypen uit Teksteditor-document op Get Fonts from TextEdit Document
Haal Mac OS X-software op Get Mac OS X Software
Haal nieuwe post op Get New Mail
Haal nieuwe post op van '%@' Get New Mail from “%@”
Haal op Get Mail
Haal op Get
Haal op… Get…
Haal PDF-metagegevens op Get PDF Metadata
Haal PostScript-naam van lettertype op Get PostScript name of Font
Haal serverversie op Get Server Version
Haal serverversies op Get Server Versions
Haal sleutel op uit Java-sleutelopslag Get key from Java Keystore
Haal sleutel op uit sleutelhanger Get key from Keychain
Haal sporen op uit QuickTime Get Tracks from QuickTime
Haal tekst door Strike Through Text
Haal uitnodigingen automatisch op uit Mail Automatically retrieve invitations from Mail
Haardichtheid Hair Density
Haarlengte Hair Length
Haïti Haiti
Haïtiaans Haitian
Haken Parentheses
Hakkebord Dulcimer
Half Half
half Half
half half
half duplex half-duplex
Half duplex Half Duplex
Halftinteffect Halftone Effect
Halifax Halifax
Halo Halo
Halve breedte Use Half-width
Halve combinatietekens Combining Half Marks
Halve grootte Half Size
Hamburg Hamburg
Hammond-orgel Drawbar Organ
Han Han
Han Aanvulling Han Supplement
Han Uitbreiding A Han Extension A
Han Uitbreiding B Han Extension B
Handcomputer Handheld Device
Handelaarsgegevens Merchant Data
Handelsmerk Trademark
Handhaaf ^0 Keep ^0
Handhaaf afbeelding-DPI voor 'Werkelijke grootte' Respect image and screen DPI for scale
Handhaaf dezelfde lettergrootte Keep same apparent font size
Handhaaf dezelfde lettergrootte Keep the same apparent font size
Handhaaf verbinding Stay connected
Handhaaf verhoudingen Preserve Aspect Ratio
Handhaaf verhoudingen: Preserve aspect ratio using:
Handheld Handheld
Handige tips... Helpful Tips...
Handle Handle
Handle-argument is NIL; NIL master-pointer Handle argument is NIL; NIL master pointer
Handler biedt geen ondersteuning voor een parameter die vereist is voor de client Handler cannot understand a parameter the client considers required
Handler kan niet worden geopend Can't Open Handler
Handler kan objecten van deze klasse niet verwerken. Handler can’t handle objects of this class.
Handler onvindbaar Can't Find Handler
Handler verwerkt alleen enkelvoudige objecten. Handler only handles single objects.
Handler: Handler:
Handlers Handlers
Handm. configuratie.… Manual Setup…
Handmatig Manually
Handmatig Manual
handmatig manually
Handmatig… Manual…
Handmatige belichting Manual exposure
Handmatige configuratie Manual Configuration
Handmatige configuratie Manual Setup
Handmatige IP-instellingen controleren Verify manual IP settings
Handmatige IP-instellingen gebruiken? Use manual IP settings?
Handmatige proxyconfiguratie gebruiken niet mogelijk - gebruik DIRECT Unable to use manual proxy configuration - fallback to DIRECT
Handmatige proxyconfiguratie laden… Loading manual proxy configuration…
Handmatige tab Manual Tab
Handmatige WDS-configuratie vereist Manual WDS set up required
Handmatige witbalans Manual white balance
Handsfree Handsfree
handshakefout handshake failure
Handtekening Signature
Handtekening Sign
Handtekening %u Signature #%u
Handtekening aanmaker Originator Signature
Handtekening extra kenmerken Additional Attributes Signature
Handtekening herstellen Sign Recover
Handtekening- of sleutelbeheerbevoegdheden Signature or Key Management Privileges
Handtekening verwijderen Remove Signature
handtekening wijzigen Change Signature
Handtekening: Signature:
Handtekeningalgoritme Signature Algorithm
Handtekeningbevoegdheden Signature Privileges
Handtekeningbitmap persoon Subject Signature Bitmap
Handtekeningen Signatures
Handtekeningen van account Signatures of account
Handtekeningen verwijderen Remove Signatures
Handtekeningschema Signature Scheme
Hang nu op Hang up Now
Hang op (SIGHUP) Hangup (SIGHUP)
Hangul Hangul
Hangul Jamo Hangul Jamo
Hangul-compatibiliteit Jamo Hangul Compatibility Jamo
Hangul-syllabenschrift Hangul Syllables
Hanoi Hanoi
Hanunoo Hanunoo
Haptisch Haptic
Harare Harare
Hard Hard
Harde gate Hard Gate
Harde schijf Hard Disk
Harde schijf Hard disk
Harde schijven Hard disks
Harde schijven Hard Disks
Harde-loop-ID Hard Loop ID
Harde-loop-ID: Hard Loop ID:
harder louder
Hardrock Hard Rock
Hardware Hardware
Hardware schrijfbeveiligd Hardware write protected
Hardware synchrone weergave Hardware Mirror
Hardwareadres (MAC-adres) Hardware (MAC) Address
Hardware-adres: Hardware Address:
Hardwareconfiguratie Hardware Configuration
hardwareconfiguratie onjuist voor aanroep hardware configuration not correct for call
Hardware-instellingen Hardware Settings
Hardwarematige identiteitscontrole: Hardware Authenticated:
Hardwareoverzicht Hardware Overview
Hardwarerevisie Hardware Revision
Hardwaretype Hardware Type
Hardwareversie Hardware Version
Hardwareversnelling Hardware Accelerated
Haren Hairs
Harmonica Harmonica
Harmonium Reed Organ
Hart Heart
Hartelijk dank. Thank you!
HasFolderCount-markering moet worden ingesteld (id = %@) HasFolderCount flag needs to be set (id = %@)
Hash door middel van blokcode Hash using Block Cipher
Hash van publieke sleutel Hash of Public Key
Hash-algoritme Hash Algorithm
Hashed-rootsleutel Hashed Root Key
Havana Havana
Hawaïaans Hawaiian
HBCI RSA-handtekening HBCI RSA Signature
HCI-revisie HCI Revision
HCI-versie HCI Version
hd hd
HD 1280 x 720 16:9 HD 1280 x 720 16:9
HD 1440 x 1080 16:9 HD 1440 x 1080 16:9
HD 16:9 HD 16:9
HD 1920 x 1080 16:9 HD 1920 x 1080 16:9
hd-dvd HD DVD
HDDVD 0.9 HDDVD 0.9
HDDVD 1.0 HDDVD 1.0
Hd-dvd-r HD DVD-R
Hd-dvd-r HD DVD-R DL
Hd-dvd-ram HD DVD-RAM
Hd-dvd-rom HD DVD-ROM
Hd-dvd-rw HD DVD-RW
Hd-dvd-rw HD DVD-RW DL
HD-trailers HD Trailers
Header van profielsectie bevindt zich niet op hoogste niveau Profile section header not at top level
Headset Headset
Headset-gateway Headset Gateway
Headsets Headsets
Heard- en McDonaldeilanden Heard and Mc Donald Islands
Hebreeuws Hebrew
Hebreeuws (DOS) Hebrew (DOS)
Hebreeuws (ISO 8859-8 expliciete volgorde) Hebrew (ISO 8859-8 explicit order)
Hebreeuws (ISO 8859-8 impliciete volgorde) Hebrew (ISO 8859-8 implicit order)
Hebreeuws (ISO 8859-8 visuele volgorde) Hebrew (ISO 8859-8 visual order)
Hebreeuws (ISO 8859-8) Hebrew (ISO 8859-8)
Hebreeuws (Mac OS) Hebrew (Mac OS)
Hebreeuws (Windows) Hebrew (Windows)
Hebreews - QWERTY Hebrew - QWERTY
Hebt u al een Mac? Do You Already Own a Mac?
Hebt u een .Mac-account? Are you a .Mac member?
Hebt u hulp nodig bij het configureren van een nieuwe netwerkverbinding of bij het oplossen van een netwerkprobleem? Do you need assistance setting up a new network connection or solving a network problem?
Hectare Hectare
Heeft alfa Has Alpha
Heeft algemeen kleurenschema Has Global Color Map
heeft de toetsenbordfocus has keyboard focus
Heeft de volgende herinneringen:\n Has the following alarms:\n
Heeft een hoge prioriteit. Has high priority.
Heeft een lage prioriteit. Has low priority.
Heeft geen effect Does nothing
Heeft geen herinneringen. Has no alarms.
Heeft geen notitie. Has no note.
Heeft geen prioriteit. Has no priority.
Heeft geen URL. Has no URL.
Heeft geen vervaldatum. Has no due date.
Heeft normale prioriteit. Has medium priority.
heeft toetsenbordfocus has keyboard focus.
heeft toetsenbordfocus. has keyboard focus.
Heel woord Full word
heen en terug back and forward
Heen en terug Palindrome
Hef de beveiliging op in het infovenster en probeer het opnieuw. Change the Locked status in the Info window and try again.
Hef de beveiliging van de schijf op en probeer het opnieuw. Unlock the disk and try again.
Hef een selectie op Unselect a selection
Hef groepering op Ungroup
Hef interlacing op Deinterlace
Hef interlacing van bronvideo op Deinterlace Source Video
Hef markering op Unflag
Hef vergrendeling positie op Unlock Position
Hef vergrendeling X op Unlock X
Hef vergrendeling Y op Unlock Y
height pageheight
height pagewidth
height pixelheight
heightSwitch heightSwitch
Heilige Stoel (Vaticaanstad) Holy See (Vatican City State)
Helder Clear
helderder brighter
Heldere akoestische piano Bright Acoustic Piano
Heldere cyclus Bright Cycle
Helderheid Brightness
Helderheid Lightness
helderheid brightness
Helderheid Brightness Value
Helderheid beeldscherm: Display brightness:
Helderheid en contrast Brightness and Contrast
Helderheid en contrast parameters Brightness and Contrast Parameters
Helderheid toetsenbord: Keyboard brightness:
Helderheid: Brightness:
Helderheid-en-contrastfilter Brightness and Contrast Filter
Helderheidsknoppen Brightness Buttons
Hele bestand Entire File
Hele dag All Day
hele dag all-day
Hele dag All day
hele dag All Day Event
hele dag all day
Hele woorden Whole Words
Helft One Half
Helikopter Helicopter
Helling Gradient
Help Help
Help HelpMe
help help
Help %@ Help %@
Help me bij het configureren van de optionele functies van dit basisstation Assist me with setting optional features of this base station
Help me bij het configureren van dit basisstation Assist me with setting up this base station
Help me bij het oplossen van problemen die door dit basisstation zijn gerapporteerd Assist me with resolving problems reported by this base station
Help me bij het opnieuw configureren van dit basisstation Assist me with reconfiguring this base station
Help… Help…
HelpApplication HelpApplication
Helpboek Help Book
Help-centrum Help Center
Helpdocument Help document
helpinfo help tag
Helpinfo voor onderdeel Item help tag
Helpmap Help Folder
Helponderwerpen Help Topics
Helponderwerpen (%d) Help Topics (%d)
Helps the browser plug-in Helps the browser plug-in
Helpt bij het samenstellen van takenreeksen. Assists in the building of workflows
Help-viewer Help Viewer
Help-viewer Help Help Viewer Help
Help-viewer kan de geselecteerde URL niet verwerken. Help Viewer does not know how to handle the selected URL.
Helsinki Helsinki
Helvetica Helvetica
Helvetica Regular 12.0 Helvetica Regular 12.0
Hemel Sky
Herh. Loop
Herhaal Loop
Herhaal Repeat
herhaal 1 uur voor activiteit begint repeat 1 hour before event starts
herhaal 2 uur voordat activiteit begint repeat 2 hours before event starts
Herhaal bureaubladinhoud Echo Desktop contents
herhaal één dag voordat activiteit begint repeat one day before event starts
Herhaal filmfragment Loop movie sequence
Herhaal fragment Repeat Clip
Herhaal heen en terug Loop Back and Forth
Herhaal horizontaal Repeat Horizontally
Herhaal inhoud Dock Echo Dock contents
Herhaal inhoud van <WINDOW_TYPE/> Echo <WINDOW_TYPE/> contents
Herhaal inhoud VoiceOver-cursor Echo VoiceOver cursor contents
Herhaal laatste zin Repeat last phrase
Herhaal mediatype Repeat Media Type
Herhaal niet No Repeat
herhaal over 1 dag repeat in 1 day
herhaal over 1 minuut repeat in 1 minute
herhaal over 1 uur repeat in 1 hour
herhaal over 1 week repeat in 1 week
herhaal over 15 minuten repeat in 15 minutes
herhaal over 2 uur repeat in 2 hours
herhaal over 30 minuten repeat in 30 minutes
herhaal over 5 minuten repeat in 5 minutes
Herhaal URL van koppeling Echo Link URL
Herhaal verticaal Repeat Vertically
Herhaal zoekactie Repeat Search
Herhaal: Loop:
herhaald elke %@ repeating every %@
herhaald elke %1$@ %2$@ repeating every %1$@ %2$@
Herhaald verzoek (krb_rd_req) Repeated request (krb_rd_req)
Herhaalde activiteit verwijderen Delete recurring event
Herhaalde activiteit wijzigen Changing a recurring event
Herhaalde activiteiten verwijderen Delete recurring events
Herhaalde leestekens: Repeated Punctuation:
Herhaalde losgekoppelde activiteiten kunnen geen uitzonderingen hebben Detached events cannot have recurrence exceptions
Herhalen Loop
herhaling recurrence
Herhaling Recurrence
herhaling repeat
herhaling wijzigen Recurrence Change
herhalingenteller occurrences count
herhalingsinterval repeat interval
Herhalingspakketten: ^0?#x000d;Herhalingsinterval: ^1 ms?#x000d; Repeat packets: ^0?#x000d;Repeat interval: ^1 ms?#x000d;
Herhalingsregel wijzigen Changing Recurrence Rule
herhalingsteller repeat count
Herinnering Alarm
herinnering alarm
Herinnering %d\n Alarm %d\n
Herinnering aan activiteit Event reminder
herinnering toevoegen Add Alarm
herinnering verwijderen Remove Alarm
herinnering wijzigen Alarm Change
Herinnering\n Alarm\n
Herinneringen Reminders
Herinneringen Alarms
Herinneringen alarms
herinneringen filteren uit agenda waarop u bent geabonneerd filter alarms from subscribed calendar
herinneringen filteren uit gepubliceerde agenda filter alarms from published calendar
herinneringen filteren uit via .Mac gepubliceerde agenda filter alarms from .Mac published calendar
Herinneringen met een bestand of script moeten een bestandspad hebben File and script alarms must have a file path
Herinneringen met een bestand of script moeten naar een lokaal bestand verwijzen File and script alarms must point to a local file
Herinneringen worden bewaard Alarms will be kept
Herinneringen worden gepubliceerd Alarms will be published
Herinneringen worden niet gepubliceerd Alarms will not be published
Herinneringen worden verwijderd Alarms will be removed
herinneringsbestand wijzigen Change Alarm File
herinneringsdatum wijzigen Change Alarm Date
herinneringse-mail wijzigen Change Alarm Email
Herinneringsfout Alarm Error
herinneringsgeluid alarm sound
herinneringsgeluid wijzigen Change Alarm Sound
Herinneringsmelding Alarm notification
herinneringstijd wijzigen Change Alarm Time
herinneringstype wijzigen Change Alarm Type
Herinneringsvenster Display alarm
herinneringsvenster display alarm
herkenningsgeluid recognition sound
Hernoem Rename
Hero Hero
Herpartitionering van doelapparaat mislukt Could not repartition target device
herroepingscontrole niet geslaagd voor elk cert. revocation check not successful for each cert
Herroepingsstatus niet beschikbaar Revocation status unavailable
Herroepingsstatus onbekend Revocation status unknown
Hersample Resample
Hersample afbeelding Resample image
Herstart Restart
Herstart aanbevolen. Restart will be recommended.
Herstart vereist. Restart will be required.
Herstart… Restart…
Herstarttempo Restart rate
Herstel Undo
Herstel Fix
Herstel Revert
Herstel Undelete
Herstel Repair
Herstel %@ Undo %@
Herstel alias… Fix Alias…
Herstel alle standaardinstellingen Restore All Defaults
Herstel beëindigd door gebruiker Repair stopped by user
Herstel begingrootte Restore Initial Size
Herstel bevoegdheden mogelijk Can Repair Permissions
Herstel bewaarde standaardinstellingen Restore saved default settings
Herstel controleren Verify Recover
Herstel de schijfbevoegdheden met Schijfhulpprogramma. Try repairing disk permissions with Disk Utility.
Herstel dupliceren van '^0' Undo Duplicate of “^0”
Herstel dupliceren van ^0 onderdelen Undo Duplicate of ^0 items
Herstel filmknipsel ^0 Undo Movie Clipping ^0
Herstel gecodeerde bestandssystemen Encrypted File Systems Recovery
Herstel gegevens op deze computer vanaf %@ Restore data on this computer from %@
Herstel genegeerde updates Reset Ignored Updates
Herstel gestart Repair started
Herstel herstellen Undo Undo
Herstel inkorten Undo Trim
Herstel knippen Undo Cut
Herstel kopiëren Undo Copy
Herstel kopiëren van '^0' Undo Copy of “^0”
Herstel kopiëren van ^0 onderdelen Undo Copy of ^0 items
Herstel Mac OS 9-bevoegdheden Fix Mac OS 9 Permissions
Herstel mislukt Repair failed
Herstel mislukt. Repair failed.
Herstel mogelijk Can Be Repaired
Herstel naam wijzigen Undo Rename
Herstel niet mogelijk Can’t Undo
Herstel nieuwe brandmap Undo New Burn Folder
Herstel nieuwe map Undo New Folder
Herstel onderbroken door gebruiker.\n Repair stopped by user.\n
Herstel onderdelen voor toegangscontrole… Revert Access Control Entries…
Herstel ondertekening Sign Recover
Herstel onverwacht afgebroken Repair terminated unexpectedly
Herstel opnieuw Undo Redo
Herstel origineel Restore Original
Herstel plakken Undo Paste
Herstel schijf Repair Disk
Herstel schijfbevoegdheden Repair Disk Permissions
Herstel slepen en plaatsen Undo Drop
Herstel standaardgrootte Return to Default Size
Herstel standaardinstelling Restore Original Default
Herstel standaardinstellingen Revert to default
Herstel standaardinstellingen Revert to Defaults
Herstel standaardinstellingen Restore Defaults
Herstel standaardinstellingen Reset To Defaults
Herstel standaardinstellingen Reset to Defaults
Herstel standaardinstellingen Restore to Defaults
Herstel standaardinstellingen… Restore Default Settings…
Herstel toevoegen Undo Add
Herstel typen Undo Typing
Herstel van bevoegdheden van thuismap gestart Repair Home Directory permissions started
Herstel van bevoegdheden van thuismap voltooid Repair Home Directory permissions complete
Herstel verplaatsen naar '^0' voorbereiden Preparing to Undo “move to ^0”
Herstel verplaatsen naar prullenmand voorbereiden Preparing to Undo “move to Trash”
Herstel verplaatsen van '^0' Undo Move of “^0”
Herstel verplaatsen van ^0 onderdelen Undo Move of ^0 items
Herstel vervangen Undo Replace
Herstel vervangen op schaal Undo Add Scaled
Herstel voltooid Repair completed
Herstel voltooid Repair complete
Herstel voltooid - %d profielen hersteld.\n Repair done - %d profiles fixed.\n
Herstel voltooid - %d van %d profielen hersteld.\n Repair done - %d out of %d profiles fixed.\n
Herstel voltooid - geen problemen gevonden.\n Repair done - no problems found.\n
Herstel weergavehoek Restore Default View Angle
Herstel wissen Undo Clear
Hersteld '$$$1' Repaired \"$$$1\"
Hersteld. Fixed.
Herstellen Restore
herstellen van repairing
Herstellen van bevoegdheden is mislukt: %@\n\n Repair permissions failed: %@\n\n
Herstellen van volume is mislukt: %@\n\n Repairing volume failed: %@\n\n
Herstelniveaus Levels of Undo
Herstelprogramma voltooid: Repair tool completed:
Herstelprogramma wordt gestart: Starting repair tool:
Herstel-wijzigensymbool Undo Change Icon
Hervat Resume
hervat resume
Hervat afdrukken vanaf pagina: Resume printing on page:
Hervat afspelen Resume Playing
Hervat faxen Resume Fax
Hervat opname Resume Recording
Hervat printer Resume Printer
Hervat taak Resume Job
Hervat taak vanaf pagina… Resume Job On Page…
Hervat taak vanaf pagina… Resume Job on Page…
Hervat taken Resume Jobs
Hervat taken vanaf pagina… Resume Jobs On Page…
Hervat vanaf pagina… Resume On Page…
Herzieningshandtekening Review Signature
Het reservekopievolume is niet geactiveerd. The backup volume is not mounted.
Het %@.sizes-bestand is niet gevonden. The %@.sizes file was not found.
Het %1-kenmerk is meer dan één keer opgegeven. The %1 property is specified more than once.
Het .Mac-adres dat u hebt opgegeven is niet geldig. Probeer het opnieuw. The .Mac address you entered does not appear to be valid. Please try again.
Het aanmaken van de agenda '%@' is mislukt. Attempt to create calendar named “%@” failed
Het aanmaken van een RAID-set is mislukt Creating RAID set failed
Het aanmaken van een RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Creating RAID set failed with the error:\n\n%@
Het aanmaken van informatie over de begintijd is mislukt. The start time information could not be created
Het aanmaken van informatie over de eindtijd is mislukt. The end time information could not be created
Het aanmaken van schijfkopie '%@' is geslaagd. Image “%@” created successfully.
Het aanmaken van uw CA is geslaagd. Klik op 'OK' om de nieuwe CA te gebruiken. Your CA was created successfully. Click 'OK' to begin using your new CA.
Het aantal bins voor het histogram. The number of bins for the histogram.
Het aantal context switches dat dit proces heeft uitgevoerd The number of context switches this process has done
Het aantal frames per pakket van de gecodeerde AMR-bitstream The frames per packet of the encoded AMR bitstream
Het aantal f-stops dat de afbeelding lichter of donkerder moet worden. The number of F-stops brighter or darker to make the image.
Het aantal helderheidsniveaus dat moet worden gebruikt voor elke kleurcomponent. Lagere waarden hebben een extremer postereffect als resultaat. The number of brightness levels to use for each color component. Lower values result in a more extreme poster effect.
Het aantal inkomende en uitgaande mach-berichten van dit proces The number of mach messages in and out from this process
Het aantal kanalen van het huidige audiofragment. The number of channels of the current audio
Het aantal keren dat de regio-instelling van de speler nog kan worden gewijzigd. The number of times the drive region can still be changed
Het aantal mach/Unix-systeemaanroepen dat dit proces heeft uitgevoerd The number of mach/unix system calls made by this process
Het aantal mach-poorten dat voor dit proces is geopend The number of mach ports open in this process
Het aantal minuten moet tussen 1 en 999 liggen The minutes should be between 1 and 999
Het aantal ongelezen berichten voor postbus '%@' opvragen Get unread count for mailbox “%@”
Het aantal operanden dat is opgegeven voor de logische operator kAENot is niet 1 The number of operands provided for the kAENot logical operator is not 1
Het aantal page-ins van opgeslagen geheugen dat dit proces heeft uitgevoerd The number of times this process has paged in stored memory
Het aantal paginafouten dat dit proces heeft veroorzaakt The number of page faults triggered by this process
Het aantal procesthreads dat voor dit proces wordt gebruikt The number of process threads used in this process
Het aantal seconden dat de overgang tussen de inleidende video en het hoofdmateriaal in beslag neemt. This is how long (in seconds) the transition between the intro video and the main content will last.
Het aantal seconden dat de overgang tussen het hoofdmateriaal en de afsluitende video in beslag neemt. This is how long (in seconds) the transition between the main content and the exit video will last.
Het aantal weerspiegelingen in het patroon The number of relections in the pattern.
Het accountpad '%1$@' wordt al gebruikt door de account '%2$@'. The account path %1$@ is already being used by the account “%2$@”
Het activeren van de AirPort-naar-Ethernet-brug kan het netwerkverkeer verstoren. Uw internetaanbieder of netwerkbeheerder kan u hier wellicht meer over vertellen. Enabling AirPort to Ethernet bridging can interfere with network operation. Your Internet Service Provider or network administrator may have more information.
Het activeren van de RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Enabling RAID set failed with the error:\n\n%@
Het activeren van een DHCP-server op Ethernet kan het netwerkverkeer verstoren. Uw internetaanbieder of netwerkbeheerder kan u hier wellicht meer over vertellen. Enabling a DHCP server on Ethernet can interfere with network operation. Your Internet Service Provider or network administrator may have more information.
Het activeren van een volume is mislukt. A volume failed to mount.
Het activeren van ouderlijk toezicht voor AOL vereist het gebruik van de AOL-client voor het benaderen van het internet. Enabling AOL parental controls requires the use of the AOL client in order to access the Internet.
Het adres moet uit 4 segmenten bestaan. The address must contain 4 segments.
Het adresboek van de telefoon is vol. The phone's address book is full.
Het afspelen is gestopt. Playback was stopped.
Het afzenderadres '%1$@' is geweigerd door de server '%2$@'. The sender address %1$@ was rejected by the server %2$@.
Het AirPort-basisstation '%@' is momenteel niet geconfigureerd voor gebruik van .Mac met de optimale snelheid.\n\nWilt u het basisstation configureren voor de optimale snelheid? .Mac performance is currently reduced on the AirPort Base Station named \"%@\".\n\nWould you like to configure it for optimal performance?
Het AirPort-basisstation is geoptimaliseerd voor .Mac en wordt opnieuw opgestart. Your AirPort Base Station is optimized for .Mac and will now restart.
Het AirPort-netwerk '%@' is beveiligd met een wachtwoord. The AirPort network “%@” is protected by a password.
Het AirPort-netwerk '%@' is een netwerk met WPA-beveiliging op bedrijfsniveau. Netwerken met WPA-beveiliging op bedrijfsniveau worden niet door AirPort-configuratieprogramma ondersteund. The AirPort network “%@” is a WPA Enterprise network. AirPort Utility does not support WPA Enterprise networks.
het al is geïnstalleerd. it was already installed.
Het andere faxapparaat heeft het gesprek beëindigd. The remote fax machine has ended the call.
Het apparaat '%@' kan niet worden geopend The device \"%@\" could not be opened because a conflicting device \"%@\" is already open.
Het apparaat '%@' kan niet worden geopend The device \"%@\" could not be opened because it is in use by another application.
Het apparaat '%@' kan niet worden geopend The device \"%@\" could not be opened because it is not connected or turned on.
Het apparaat '%@' wil u het onderdeel '%@' toesturen. Accepteert u het onderdeel? The device “%@” would like to send you the item named “%@.” Do you want to accept it?
Het apparaat bevat niet de benodigde voorzieningen. The device does not have the necessary services.
Het apparaat dat '^1' bevat The device containing “^1” also contains ^0 other volume that will not be ejected. Are you sure you want to eject “^1”?
Het apparaat dat '^1' bevat The device containing “^1” also contains ^0 other volumes that will not be ejected. Are you sure you want to eject “^1”?
Het apparaat dat is aangesloten op de minipoort is niet herkend. Verwijder de stekker uit de poort. Sluit het apparaat vervolgens opnieuw aan en zorg ervoor dat de stekker zich helemaal in de poort bevindt. The device plugged into the Apple speaker mini-jack cannot be recognized. Remove the plug from the jack. Then plug it back in and make sure it is fully inserted.
Het apparaat is in gebruik. Kies een ander apparaat. Device is busy. Please choose a different one.
Het apparaat is in gebruik. Kies een ander apparaat. This device is busy. Please choose a different one.
Het apparaat is niet beschikbaar of de synchronisatie is geannuleerd. Sluit alle dialoogvensters en programma's op de telefoon en probeer het opnieuw. Device is not available or synchronization was canceled. Close dialogs and applications on the phone and try again.
Het apparaat is niet gereed. The device is not ready
Het apparaat is opnieuw ingesteld of het medium is gewijzigd tijdens het uitvoeren van een commando. The device was reset or the media was changed while a command was being processed
Het apparaat kan de lasersterkte voor deze media niet kalibreren. The device failed to calibrate the laser power level for this media.
Het apparaat kan niet worden geregistreerd voor synchronisatie. Cannot register the phone for synchronization.
Het apparaat vraagt u om een toegangscode. Controleer of het apparaat gereed is om een toegangscode te ontvangen. Als het apparaat gereed is Your device will ask you to enter a passkey. Check your device to see if it is ready to accept a passkey. When your device is ready please enter in the following passkey:\n\n\n\n\nOnce you have entered the passkey on your device the pairing process will be completed.
Het apparaat wordt door een ander programma gebruikt. The device is being used by another application.
Het archief voor dit pakket is niet gevonden. The archive for this package was not found.
Het archiveren van '%1$@' in '%2$@' is geannuleerd. Archiving \"%1$@\" into \"%2$@\" was canceled.
Het archiveren van '%1$@' in '%2$@' is voltooid. Finished archiving \"%1$@\" into \"%2$@\".
Het auditorium is niet open. The auditorium is not open.
Het automatisch bewaarde document '%1$@' kan niet opnieuw worden geopend. %2$@ The autosaved document “%1$@” could not be reopened. %2$@
Het basisstation dat u hebt geselecteerd als primair WDS-basisstation is niet geconfigureerd voor de distributie van IP-adressen. Stel dit basisstation in voor de distributie van IP-adressen. The base station you selected as a WDS main base station is not distributing IP addresses. Please set up this base station to distribute IP addresses.
Het basisstation fungeert als brug tussen het AirPort- en Ethernet-netwerk. The base station will act as a bridge between the AirPort and Ethernet network.
Het basisstation fungeert als een brug tussen het AirPort-netwerk en het lokale Ethernet-netwerk. The base station will act as a bridge between the AirPort and local Ethernet network.
Het basisstation fungeert niet als brug tussen het AirPort- en Ethernet-netwerk. The base station will not act as a bridge between the AirPort and Ethernet network.
Het basisstation heeft een onbekend probleem gerapporteerd. Klik op 'Software-update' om AirPort-configuratieprogramma bij te werken en probeer het vervolgens opnieuw. This base station reported an unknown problem. Click Software Update to update AirPort Utility and try again.
Het basisstation is opnieuw ingesteld op de standaardconfiguraties. The base station has been successfully reset to the default configuration.
Het beeldscherm kan niet worden gekalibreerd. Can not calibrate the display
Het beeldscherm wordt in de sluimerstand geplaatst voordat\nde schermbeveiliging wordt geactiveerd. Klik op de knop om\nde instellingen van de schermbeveiliging aan te passen. The display will sleep before your screen saver activates.\nClick the button to change screen saver settings.
Het begin- of eindadres van het DHCP-bereik is ongeldig. The DHCP range beginning address or ending address is invalid.
Het begin van een activiteit kan niet na het einde ervan worden gepland. An event cannot be schedule to start after it ends.
Het bereik is ongeldig omdat een bereik niet de eerst en laatst opgegeven objecten mag bevatten The range is not valid because it is impossible for a range to include the first and last objects that were specified
Het bereik van de flitser. The extent of the flash.
Het bericht '%1$@' kan niet worden verplaatst naar de postbus '%2$@' The message “%1$@” could not be moved to the mailbox “%2$@”
Het bericht is te lang. The message is too long.
Het bericht kan niet worden bewaard. The message could not be saved.
Het bericht kan niet worden toegevoegd aan het postvak voor uitgaande post. The message could not be appended to the Outbox.
Het bericht kan niet worden verstuurd vanwege een communicatiefout. The message couldn’t be sent because of a communication error.
Het bestand '%@' bestaat al op '%@'. Wilt u het vervangen? The file %@ in %@ already exists. Replace it?
Het bestand '%@' bestaat niet. The file “%@” does not exist.
Het bestand '%@' is beveiligd. The file “%@” is locked.
Het bestand '%@' is geen geldig downloadbestand. The file “%@” doesn’t appear to be a valid download file.
Het bestand '%@' is geen geldig downloadbestand. The file \"%@\" doesn't appear to be a valid download file.
Het bestand '%@' is geen geldige widget en kan niet worden geïnstalleerd. The file “%@” is not a valid widget and you cannot install it.
Het bestand '%@' is niet gevonden op de server '%@'. The file “%@” couldn’t be found on the server “%@”.
Het bestand '%@' kan niet worden beveiligd. The file “%@” could not be locked.
Het bestand '%@' kan niet worden bewaard. The file “%@” could not be saved.
Het bestand '%@' kan niet worden geïmporteerd. The file “%@” could not be imported.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend The file “%@” could not be opened because it is corrupt.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend The file “%@” could not be opened because it is too large.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend omdat de tekstcodering van de inhoud niet kan worden bepaald. The file “%@” could not be opened because the text encoding of the contents could not be determined.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend omdat het een onjuiste structuur heeft. The file “%@” could not be opened because it is not in the right format.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend omdat u onvoldoende toegangsbevoegdheden hebt. The file “%@” could not be opened because you do not have appropriate access privileges.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend. Couldn’t open file “%@”.
Het bestand '%@' kan niet worden geopend. The file “%@” could not be opened.
Het bestand '%@' kan niet worden uitgevoerd The file “%@” could not be executed because you do not have appropriate access privileges.
Het bestand '%@' kan niet worden verwijderd. The file ‘%@’ could not be removed.
Het bestand '%1$@' kan niet worden bewaard omdat het type URL '%2$@' niet wordt ondersteund. The file “%1$@” could not be saved because URL type %2$@ is not supported.
Het bestand '%1$@' kan niet worden geopend omdat URL's van het type '%2$@' niet worden ondersteund. The file “%1$@” could not be opened because URL type %2$@ is not supported.
Het bestand '%2$@' kan niet worden bewaard in de map '%1$@'. The file “%2$@” could not be saved in folder “%1$@”.
Het bestand '%2$@' kan niet worden bewaard met de tekstcodering '%1$@'. The file “%2$@” could not be saved using text encoding %1$@.
Het bestand '%2$@' kan niet worden geopend met de tekstcodering '%1$@'. The file “%2$@” could not be opened using text encoding %1$@.
het bestand al in gebruik is of nog is geopend the file is already in use or was left open
Het bestand al is geopend met mogelijkheid voor schrijven. The file is already open with write permission.
Het bestand bestaat niet. The file does not exist.
het bestand beveiligd is the file is locked
Het bestand bevond zich op '^1'. It was previously on “^1”.
Het bestand bevond zich op de server '^1'. It was previously on the “^1” server.
Het bestand dat met deze koppeling wordt geopend is niet beschikbaar. The file opened by this link is not available.
Het bestand heeft niet de juiste structuur. The file is not in the right format.
Het bestand is beschadigd. Mogelijk kunt u van de maker een nieuw exemplaar van het bestand krijgen. The file is corrupt. You may be able to obtain a fresh copy of the file from its author.
Het bestand is beveiligd. The file is locked.
Het bestand is geen filmbestand. The file is not a movie file.
Het bestand is geschikt voor EZmovie (3GPP2)-telefoons The file is compatible with EZmovie (3GPP2) handsets
Het bestand is geschikt voor EZmovie (AMC)-telefoons The file is compatible with EZmovie (AMC) handsets
Het bestand is geschikt voor Mobile MP4 (3GPP)-telefoons The file is compatible with Mobile MP4 (3GPP) handsets
Het bestand is in gebruik. The file is busy.
Het bestand is in gebruik. The file is in use.
Het bestand is in gebruik. Mogelijk wordt het door een ander programma gebruikt. The file is busy. It may be in use by another application.
Het bestand is mogelijk beschadigd. The file may be corrupted.
Het bestand is mogelijk geopend in een programma. Sluit het bestand of stop programma's. An application may have the file open. Try closing the file or quitting applications.
Het bestand is niet gevonden. The file was not found.
Het bestand is onvindbaar. The file could not be found.
Het bestand is te groot. The file is too large.
Het bestand is tijdens de synchronisatie mogelijk verplaatst. Voer de synchronisatie opnieuw uit. The file may have moved during syncing. Try syncing again.
Het bestand kan niet naar het doelapparaat worden gekopieerd. Could not put file on target device.
Het bestand kan niet worden beveiligd. The file could not be locked.
Het bestand kan niet worden bewaard Can’t Save File
Het bestand kan niet worden bewaard Can’t save file
Het bestand kan niet worden bewaard The file could not be saved because there isn’t enough space.
Het bestand kan niet worden bewaard File could not be saved because the specified format is not supported.
Het bestand kan niet worden bewaard in '%@'. Kies een andere locatie. Could not save the file at \‘%@.\’ Please choose a different location.
Het bestand kan niet worden bewaard met de opgegeven tekstcodering. The file could not be saved using the specified text encoding.
Het bestand kan niet worden bewaard met de tekstcodering '%@'. The file could not be saved using text encoding %@.
Het bestand kan niet worden bewaard omdat het opgegeven type URL niet wordt ondersteund. The file could not be saved because the specified URL type is not supported.
Het bestand kan niet worden bewaard omdat u onvoldoende toegangsbevoegdheden hebt. The file could not be saved because you do not have appropriate access privileges.
Het bestand kan niet worden bewaard omdat URL's van het type '%@' niet worden ondersteund. The file could not be saved because URL type %@ is not supported.
Het bestand kan niet worden bewaard op de gewenste locatie. Cannot write file to intended destination.
Het bestand kan niet worden bewaard op de gewenste locatie. Controleer of de doelmap geen schrijfbeveiliging heeft. Cannot write file to intended destination. Please make sure that the destination folder is writable.
Het bestand kan niet worden bewaard. The file could not be saved.
Het bestand kan niet worden bewaard. File could not be saved.
Het bestand kan niet worden bijgevoegd The file can’t be attached because it’s not an image.
Het bestand kan niet worden gelezen omdat het script niet kan worden bewerkt (het script is bewaard als uitvoerscript). Unable to read the file because the script is not editable (it was saved as run-only).
Het bestand kan niet worden geopend Open File Failed
Het bestand kan niet worden geopend The file couldn’t be open
Het bestand kan niet worden geopend The file could not be opened because it is too large.
Het bestand kan niet worden geopend File could not be opened because the specified format is not supported.
Het bestand kan niet worden geopend met de opgegeven tekstcodering. The file could not be opened using the specified text encoding.
Het bestand kan niet worden geopend met de tekstcodering '%@'. The file could not be opened using text encoding %@.
Het bestand kan niet worden geopend omdat de tekstcodering van de inhoud niet kan worden bepaald. The file could not be opened because the text encoding of the contents could not be determined.
Het bestand kan niet worden geopend omdat het een onjuiste structuur heeft. The file could not be opened because it is not in the right format.
Het bestand kan niet worden geopend omdat het onvindbaar is. Could not open the file because the file was not found.
Het bestand kan niet worden geopend omdat het opgegeven type URL niet wordt ondersteund. The file could not be opened because the specified URL type is not supported.
Het bestand kan niet worden geopend omdat u onvoldoende toegangsbevoegdheden hebt. The file could not be opened because you do not have appropriate access privileges.
Het bestand kan niet worden geopend omdat URL's van het type '%@' niet worden ondersteund. The file could not be opened because URL type %@ is not supported.
Het bestand kan niet worden geopend. Couldn’t open the file.
Het bestand kan niet worden geopend. The file could not be opened.
Het bestand kan niet worden geopend. Mogelijk is het bestand beschadigd of wordt de bestandsstructuur niet door Voorvertoning herkend. Couldn’t open the file. It may be corrupt or a file format that Preview doesn’t recognize.
Het bestand kan niet worden geopend. Mogelijk wordt het door een ander programma gebruikt. The file could not be opened. It may be in use by another application.
Het bestand kan niet worden verwijderd. File could not be deleted.
Het bestand van dit document is door een ander programma gewijzigd sinds u het hebt geopend of bewaard. This document’s file has been changed by another application since you opened or saved it.
Het bestand voldoet aan de 3GPP2-standaard The file conforms to 3GPP2
Het bestand voldoet aan de 3GPP-standaard The file conforms to 3GPP
Het bestandstype kan niet door de speler worden gelezen. The file was not a type the player can read
Het beveiligingscertificaat is niet verlopen en is nog geldig. The security certificate has not expired and is still valid.
Het beveiligingscertificaat is verlopen of is nog niet geldig. The security certificate has expired or is not yet valid.
Het beveiligingscertificaat is verstrekt door een bedrijf dat niet wordt vertrouwd. The security certificate was issued by a company that is not trusted.
Het beveiligingscertificaat is verstrekt door een bedrijf dat wordt vertrouwd. The security certificate was issued by a company that is trusted.
Het beveiligingscertificaat was geldig bij ondertekening van {0}. The security certificate was valid when the {0} was signed.
Het beveiligingscertificaat was geldig ten tijde van ondertekening op {0}. The security certificate was valid at the time of signing on {0}.
Het beveiligingsmodel van Netscape wordt niet meer ondersteund.\nAanbevolen wordt om over te stappen op het Java 2-beveiligingsmodel.\n Netscape security model is no longer supported.\nPlease migrate to the Java 2 security model instead.\n
Het bevoegdhedentype wordt niet ondersteund. The permission type is not supported.
Het bewaren kan niet worden voltooid. Save operation could not be completed.
Het bewaren van de informatie over het laatst afgespeelde fragment is mislukt. The last play information could not be saved.
Het bewaren van identificatiegegevens van ontvanger wordt niet ondersteund door het systeem Storing of acceptor credentials is not supported by the mechanism
Het bewaren van niet-standaard-identificatiegegevens wordt niet ondersteund door het systeem Storing of non-default credentials is not supported by the mechanism
Het bijgevoegde document kan niet worden geopend. The attached document could not be opened.
Het bijwerken is mislukt. The upgrade failed.
Het bijwerken is voltooid. The upgrade is complete.
Het bijwerken van de accountgegevens tijdens het inloggen op .Mac is mislukt. .Mac login failed to refresh account info.
Het bijwerken van de RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Updating RAID set failed with the error:\n\n%@
Het binnenkomende bestand kan niet op de schijf worden bewaard. De doelmap bevindt zich mogelijk op een beveiligd volume. Geef een andere doelmap op en probeer het opnieuw. The file being sent to you could not be saved on your disk. Perhaps the receive folder is located on a locked volume. Try changing the destination folder and trying again.
Het branden is geannuleerd Burn was canceled.
Het branden is gelukt. Burn successful.
Het branden is geslaagd Burn completed successfully
Het branden is geslaagd. Burn completed successfully
Het branden is mislukt Burn failed
Het branden is mislukt omdat de buffer van het apparaat leeg is geraakt zonder dat er hiertegen een beveiliging aanwezig is. Probeer het opnieuw met een lagere snelheid. The burn failed because the device drained its buffer without burn underrun protection. Please try again at a slower speed.
Het branden is mislukt vanwege een fout bij het schrijven naar het medium. The burn failed because of a medium write error.
Het branden is mislukt vanwege een fout. Burn failed with an error
Het branden is mislukt. Burn failed.
Het branden is mislukt. Zie logbestand. Burn failed. See Log.
Het branden naar de %1$@-eenheid is mislukt. %2$@ The burn to the %1$@ drive failed. %2$@
Het branden van '^0' is mislukt Burning “^0” failed because the disc could not be detected. (Error code ^1)
Het branden van '^0' is mislukt Burning “^0” failed because the disc cannot be written to. (Error code ^1)
Het branden van '^0' is mislukt Burning “^0” failed because this type of disc is not supported. (Error code ^1)
Het branden van '^0' is mislukt omdat de schijf al gegevens bevat. (foutcode ^1) Burning “^0” failed because the disc already contains information. (Error code ^1)
Het branden van '^0' is mislukt omdat de schijf in gebruik was. (foutcode ^1) Burning “^0” failed because the disc was in use. (Error code ^1)
Het branden van de schijf is mislukt omdat de brongegevens onaanvaardbaar zijn. (foutcode ^0) Burning the disc failed because the source data was unacceptable. (Error code ^0)
Het branden van de schijf is mislukt omdat de communicatie met de schijfeenheid is mislukt. (foutcode ^0) Burning the disc failed because communication to the disc drive failed. (Error code ^0)
Het branden van de schijf is mislukt omdat de schijfeenheid niet gereed is. (foutcode ^0) Burning the disc failed because the disc drive was not ready. (Error code ^0)
Het branden van de schijf is mislukt omdat de schijfeenheid niet toegankelijk is. (foutcode ^0) Burning the disc failed because the disc drive is not accessible. (Error code ^0)
Het branden van de schijf is mislukt omdat er een probleem is met de schijfeenheid. (foutcode ^0) Burning the disc failed because there was a problem with the disc drive. (Error code ^0)
Het branden van de schijf is mislukt omdat zich een onverwachte fout heeft voorgedaan. (foutcode ^0) Burning the disc failed because an unexpected error occurred. (Error code ^0)
Het branden van de schijf kan niet worden voortgezet omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de opstartschijf. Burning the disc cannot proceed because the startup disk does not have enough empty space.
Het branden van schijfkopie '%@' is geslaagd. Image “%@” burned successfully.
Het branden wordt voltooid Finishing burn
Het branden wordt voltooid. Finishing burn
Het CA-configuratiebestand kan niet worden aangemaakt. Could not create the Certificate Authority configuration file.
Het cameravolume is beveiligd. The camera volume was locked.
Het certificaat is aangemaakt. Your certificate has been successfully created.
Het certificaat is gecontroleerd door een vertrouwde bron. The certificate has been validated by a trusted source.
Het certificaat is klaar voor gebruik Your certificate is ready
Het certificaat is verstrekt door een vertrouwde bron The certificate was issued by a trusted source but has expired or is not yet valid
Het certificaat kan alleen worden opgehaald als er verbinding is met het opgegeven netwerk. Must be connected to the specified network in order to retrieve the certificate.
Het certificaat kan niet worden gecontroleerd door een vertrouwde bron. Ga alleen door als u de afkomst van het programma vertrouwt. The certificate cannot be verified by a trusted source. Only continue if you trust the origin of the application.
Het certificaat van de 802.1X-server voor identiteitscontrole wordt niet vertrouwd. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie. The 802.1X authentication server's certificate is not trusted. Contact your network administrator for more information.
Het certificaat van de server kan niet worden gecontroleerd omdat de noodzakelijke certificaten van de certificeringsinstantie niet beschikbaar zijn. The server’s certificate could not be validated because the necessary Certificate Authority certificates are not available.
Het certificaat van de website bevat een fout. Wilt u doorgaan? The web site's certificate has an error. Do you want to continue?
Het certificaat van de website is gecontroleerd. Wilt u doorgaan? The web site's certificate has been verified. Do you want to continue?
Het certificaat van de website kan niet worden gecontroleerd. Wilt u doorgaan? The web site's certificate cannot be verified. Do you want to continue?
Het certificaat van deze server is nog niet geldig. Mogelijk maakt u verbinding met een server die zich voordoet als '%@' The certificate for this server is not yet valid. You might be connecting to a server that is pretending to be \"%@\" which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the server anyway?
Het certificaat van deze server is ongeldig. Mogelijk maakt u verbinding met een server die zich voordoet als '%@' The certificate for this server is invalid. You might be connecting to a server that is pretending to be \"%@\" which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the server anyway?
Het certificaat van deze server is verlopen. Mogelijk maakt u verbinding met een server die zich voordoet als '%@' The certificate for this server has expired. You might be connecting to a server that is pretending to be \"%@\" which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the server anyway?
Het certificaat van deze server is verstrekt door een onbekende certificaatautoriteit. Mogelijk maakt u verbinding met een server die zich voordoet als '%@' The certificate for this server was signed by an unknown certifying authority. You might be connecting to a server that is pretending to be \"%@\" which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the server anyway?
Het certificaat van deze server kan niet worden gecontroleerd en er heeft zich een fout (%d) voorgedaan. Mogelijk maakt u verbinding met een server die zich voordoet als '%@' The certificate for this server cannot be verified and error (%d) has been encountered. You might be connecting to a server that is pretending to be \"%@\" which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the server anyway?
Het certificaat van deze server kan niet worden gecontroleerd. Mogelijk maakt u verbinding met een server die zich voordoet als '%@' The certificate for this server cannot be verified. You might be connecting to a server that is pretending to be \"%@\" which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the server anyway?
Het certificaat van deze WebDAV-server is nog niet geldig. Mogelijk maakt u verbinding met een WebDAV-server die zich voordoet als '%@' The certificate for this WebDAV server is not yet valid. You might be connecting to a WebDAV server that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the WebDAV server anyway?
Het certificaat van deze WebDAV-server is ongeldig. Mogelijk maakt u verbinding met een WebDAV-server die zich voordoet als '%@' The certificate for this WebDAV server is invalid. You might be connecting to a WebDAV server that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the WebDAV server anyway?
Het certificaat van deze WebDAV-server is verlopen. Mogelijk maakt u verbinding met een WebDAV-server die zich voordoet als '%@' The certificate for this WebDAV server has expired. You might be connecting to a WebDAV server that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the WebDAV server anyway?
Het certificaat van deze WebDAV-server is verstrekt door een onbekende certificaatautoriteit. Mogelijk maakt u verbinding met een WebDAV-server die zich voordoet als '%@' The certificate for this WebDAV server was signed by an unknown certifying authority. You might be connecting to a WebDAV server that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the WebDAV server anyway?
Het certificaat van deze website is nog niet geldig. Mogelijk maakt u verbinding met een website die zich voordoet als '%@' The certificate for this website is not yet valid. You might be connecting to a website that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the website anyway?
Het certificaat van deze website is ongeldig. Mogelijk maakt u verbinding met een website die zich voordoet als '%@' The certificate for this website is invalid. You might be connecting to a website that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the website anyway?
Het certificaat van deze website is verlopen of nog niet geldig. Mogelijk maakt u verbinding met een website die zich voordoet als '%@' The certificate for this website has expired or is not yet valid. You might be connecting to a website that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the website anyway?
Het certificaat van deze website is verlopen. Mogelijk maakt u verbinding met een website die zich voordoet als '%@' The certificate for this website has expired. You might be connecting to a website that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the website anyway?
Het certificaat van deze website is verstrekt door een onbekende certificaatautoriteit. Mogelijk maakt u verbinding met een website die zich voordoet als '%@' The certificate for this website was signed by an unknown certifying authority. You might be connecting to a website that is pretending to be “%@” which could put your confidential information at risk. Would you like to connect to the website anyway?
Het certificaat voor deze server is nog niet geldig. The certificate for this server is not yet valid.
Het certificaat voor deze server is ondertekend door een onbekende certificaatautoriteit. The certificate for this server was signed by an unknown certifying authority.
Het certificaat voor deze server is ongeldig. The certificate for this server is invalid.
Het certificaat voor deze server is verlopen. The certificate for this server has expired.
Het certificaatexportbestand kan niet worden aangemaakt (fout = %d). Could not create the certificate export file (error=%d).
Het certificaatexportbestand kan niet worden aangemaakt. Could not create the certificate export file.
Het commando ' The command “
Het commando is afgebroken door het apparaat. The command was aborted by the device
Het commando is afgesloten met een status van niet-nul. The command exited with a non-zero status.
Het commando kan niet worden voltooid omdat er te veel onderdelen zijn. Probeer het opnieuw. The command could not be completed because there are too many items. Try again.
Het communicatieapparaat kan niet worden geopend. Could not open the communication device.
Het communicatiegeheim dat wordt gedeeld door uw instelling en iTunesU. The communications secret shared between your institution and iTunesU.
Het configuratieprogramma voor '%@' kan niet worden gestart. Unable to launch configuration application for ‘%@’
Het configureren van meerdere accounts met dezelfde URI wordt niet ondersteund. Configuring multiple accounts with the same URI is not supported.
Het contrast van de derde vervangingskleur. The contrast of the third replacement color.
Het contrast van de eerste vervangingskleur. The contrast of the first replacement color.
Het contrast van de halokleuren. Hoe groter de waarden The contrast of the halo colors. Larger values are higher contrast.
Het contrast van de lichtstralen die de flitser uitstraalt. The contrast of the light rays emanating from the flash.
Het contrast van de tweede vervangingskleur. The contrast of the second replacement color.
Het contrast van de zonnestralen. Hoe hoger de waarden The contrast of the sunbeams. Higher values result in more contrast.
Het controlegetal (CRC-32) voor de schijfkopie '%@' kan niet worden berekend. Het geselecteerde onderdeel is mogelijk geen schijf. Calculate Image Checksum (CRC-32) failed for “%@”. The selected item does not appear to be a disk.
Het controlegetal (MD-5) voor de schijfkopie '%@' kan niet worden berekend. Het geselecteerde onderdeel is mogelijk geen schijf. Calculate Image Checksum (MD-5) failed for “%@”. The selected item does not appear to be a disk.
Het controleren van de bevoegdheden is mislukt Permission verification failed
Het controleren van de bevoegdheden is mislukt met de fout:\n\n%@ Permission verification failed with the error:\n\n%@
Het controleren van de bevoegdheden is voltooid Permissions verification complete
Het controleren van de bevoegdheden op de schijf '%@' is geslaagd. Permissions successfully verified on the disk “%@”.
Het controleren van de schijf '%@' is geslaagd. The disk “%@” was successfully verified.
Het controleren van de schijf is mislukt Disk verification failed
Het controleren van de schijf is mislukt met de volgende fout:\n\n%@ Disk verification failed with the error:\n\n%@
Het converteren van de RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Converting RAID set failed with the error:\n\n%@
Het converteren van FileVault-structuren kan enige tijd duren. Converting FileVault formats may take a while.
Het delen van een internetverbinding is niet mogelijk als uw basisstation is geconfigureerd om verbinding te maken met een draadloos netwerk. Sharing your Internet connection is not supported when your base station is configured to join a wireless network.
Het delen van IP-adressen (via NAT) op Ethernet kan het netwerkverkeer verstoren. Uw internetaanbieder of netwerkbeheerder kan u hier wellicht meer over vertellen. Sharing IP addresses (using NAT) on Ethernet can interfere with network operation. Your Internet Service Provider or network administrator may have more information.
Het DHCP-adres is niet compatibel met het subnetmasker- en routeradres. The DHCP address is not compatible with the subnet mask and router address.
Het DHCP-bericht mag niet meer dan 253 tekens bevatten. The DHCP message cannot be more than 253 characters.
Het dialoogvenster bestaat al (u hebt *DialogBegin tweemaal aangeroepen) The dialog already exists (you called *DialogBegin twice)
Het dialoogvenster bestaat niet (roep eerst *DialogBegin aan) The dialog does not exist (call *DialogBegin first)
Het dialoogvenster bevindt zich niet in de voorgrond (gebruikt u Metronub?) The dialog is not in the foreground (are you using Metronub?)
Het dialoogvenster kan niet breder worden gemaakt. Cannot make dialog width any wider.
Het dialoogvenster kan niet hoger worden gemaakt. Cannot make dialog height any taller.
Het dialoogvenster kan niet lager worden gemaakt. Cannot make dialog height any shorter.
Het dialoogvenster kan niet smaller worden gemaakt. Cannot make dialog width any more narrow.
Het dialoogvenster kan niet smaller worden gemaakt. Cannot make dialog width any narrower.
Het dialoogvenster kan niet worden geladen (Kerberos Library ontbreekt of is beschadigd) Unable to load the dialog (Kerberos Library missing or damaged)
Het digitale uitvoerapparaat is verwijderd. The digital output device was removed.
Het document '%@' bevindt zich in de prullenmand. The document “%@” is in the Trash.
Het document '%@' is bijgewerkt voor gebruik met deze versie van Dashcode. The document “%@” has been updated for use with this version of Dashcode.
Het document '%@' is onvindbaar. The location of the document “%@” cannot be determined.
Het document '%@' is verplaatst. The document “%@” has been moved.
Het document '%@' kan niet worden geopend met deze versie van Dashcode. The document “%@” cannot be opened with this version of Dashcode.
Het document '%@' kan niet worden geopend omdat het beschadigd of onvolledig is. The document “%@” could not be opened because it is damaged or incomplete.
Het document '%@' kan niet worden geopend omdat het bewaard is met een nieuwere versie van Automator. The document “%@” could not be opened because it was saved with a newer version of Automator.
Het document '%1$@' kan niet automatisch worden bewaard. %2$@ The document “%1$@” could not be autosaved. %2$@
Het document '%1$@' kan niet worden afgedrukt. %2$@ The document “%1$@” could not be printed. %2$@
Het document '%1$@' kan niet worden bewaard als '%2$@'. %3$@ The document “%1$@” could not be saved as “%2$@”. %3$@
Het document '%1$@' kan niet worden bewaard. %2$@ The document “%1$@” could not be saved. %2$@
Het document '%1$@' kan niet worden geëxporteerd als '%2$@'. %3$@ The document “%1$@” could not be exported as “%2$@”. %3$@
Het document '%1$@' kan niet worden geopend om te worden afgedrukt. %2$@ The document “%1$@” could not be opened for printing. %2$@
Het document '%1$@' kan niet worden geopend. %2$@ The document “%1$@” could not be opened. %2$@
Het document '^0' kan niet worden geopend The document “^0” could not be opened because it is in the Trash.
Het document is mogelijk met een wachtwoord beveiligd of er heeft zich een fout voorgedaan tijdens het lezen van het document. The document may be password protected or an error occured while reading it.
Het document kan niet met de naam '%@' worden bewaard. Gebruik een andere naam. Couldn’t save document as %@. Try using a different name.
Het document kan niet worden afgedrukt.\n\nFout = %d. The document could not be printed.\n\nError = %d.
Het document kan niet worden bewaard. Couldn’t save document.
Het document kan niet worden geëxporteerd. Couldn't export document.
Het document kan niet worden geladen omdat het geen geldig Automator-document is. The document could not be loaded because it is not a valid Automator document.
Het document kan niet worden gesloten terwijl het script wordt opgenomen. The document can't be closed while the script is still recording.
Het document kan niet worden gesloten terwijl het script wordt uitgevoerd. The document can't be closed while the script is still running.
Het doelapparaat meldt dat het de vereiste Object-Push- of FTP-protocollen niet ondersteunt. The target device claims it does not support the required Object-Push or File-Transfer protocols.
Het doelapparaat meldt dat het geen bestanden accepteert van het type dat u probeert te versturen. The target device claims it will not accept a file of the type you are trying to send.
Het doelapparaat meldt dat het geen bestanden accepteert van het type dat u probeert te versturen. Wilt u het bestand toch versturen? The target device claims it will not accept a file of the type you are trying to send. Do you want try to send it anyway?
Het doelapparaat meldt dat het het Object-Push-protocol niet ondersteunt. The target device claims it does not support the Object-Push protocol.
Het doelbestand kan niet worden gelezen. The target file could not be read.
Het doelbestand kan niet worden geopend [fout %i] The destination file could not be opened [error %i]
Het doelbestand kan niet worden geschreven [fout %i] The destination file could not be written to [error %i]
Het doel-IP-adres voor syslog is ongeldig. The syslog destination IP address is invalid.
Het doelvolume moet vóór de installatie worden gewist. The destination disk must be erased for installation.
Het doelvolume wordt volledig gewist en er wordt een nieuwe versie van %@ op het volume geïnstalleerd. Alle gegevens op het volume gaan verloren. The destination volume will be completely erased and a new copy of %@ installed on the volume. All your data will be lost.
Het door u opgegeven abonneenummer is niet geldig. The local phone number you entered is not valid.
Het door u opgegeven adres is niet toegestaan. The address you entered is not allowed.
Het door u opgegeven creditcardnummer kan niet worden gebruikt. The credit card number you entered cannot be used.
Het door u opgegeven IP-adres bevat ongeldige tekens. IP address you entered contains invalid characters.
Het door u opgegeven IP-adres is leeg. IP address you entered is empty.
Het door u opgegeven netnummer is ongeldig. The area code you entered is not valid.
Het door u opgegeven oude hoofdwachtwoord is onjuist. Probeer het opnieuw. You entered the old master password incorrectly. Try entering it again.
Het door u opgegeven oude wachtwoord is onjuist. Probeer het opnieuw. You entered your old password incorrectly. Try again.
Het door u opgegeven overeenkomstnummer is ongeldig. The agreement number you entered is not valid.
Het door u opgegeven subnetmasker is ongeldig. The subnet mask you entered is not valid.
Het door u opgegeven telefoonnummer is ongeldig. The phone number you entered is not valid.
Het door u opgegeven wachtwoord is bewaard voor de gebruiker %@ (%@). Als u een gebruikerswachtwoord opnieuw instelt The password you entered has been saved for the user %@ (%@). Resetting a user’s password does not change the password for the user’s login keychain so it will not be unlocked automatically.\n\nUse Keychain Access to reset the password for the user’s login keychain.
Het door u opgegeven wachtwoord is niet bewaard voor de gebruiker '%@' (%@). Mogelijk hebt u geen bevoegdheden om wijzigingen aan te brengen op deze schijf The password you entered has not been saved for the user %@ (%@). You may not have permission to edit this disk or a general failure has occured.
Het door u opgegeven wachtwoord is ongeldig. The password you entered is incorrect.
Het door u opgegeven wachtwoord is ongeldig. The password you entered is invalid.
Het door u opgegeven wachtwoord is onjuist. The password you entered was invalid.
Het downloaden is voltooid. Download complete.
Het downloaden van de agenda is geslaagd Calendar was downloaded successfully
Het downloaden van de software is mislukt. The software download failed.
Het draadloze netwerk '%@' is niet geconfigureerd voor 802.1X. The wireless network “%@” is not set up for 802.1X.
Het draadloze netwerk van dit basisstation is niet beveiligd. Het verdient aanbeveling om uw draadloze netwerk te beveiligen met WPA - persoonlijk. This base station doesn't have any security on the wireless network. It is recommended that you use WPA Personal to secure your wireless network.
Het draadloze netwerk wordt gedurende ongeveer een minuut uitgeschakeld omdat de beveiliging ervan is aangetast. The wireless network appears to have been compromised and will be disabled for about a minute.
Het draadloze wachtwoord voor een netwerk dat met WPA - Persoonlijk is beveiligd The wireless password for a WPA Personal network must be between 8 and 63 characters in length.
Het DVDPlayback-framework heeft al opdracht gekregen om de sluimerstand in te schakelen. The DVDPlayback framework has already been notified to sleep.
Het DVDPlayback-framework heeft geen geldige videopoort ontvangen. The DVDPlayback framework has not received a valid video port.
Het DVDPlayback-framework is niet geïnitialiseerd. The DVDPlayback framework has not been initialized.
Het DVDPlayback-framework wordt al gebruikt door een ander programma. The DVDPlayback framework is already being used by another application.
Het eerste deel van de opgegeven waarde mag niet 127 zijn. The first quad of the value entered cannot be 127.
Het eerste deel van de opgegeven waarde mag niet nul zijn. The first quad of the value entered cannot be zero.
Het einde van de filmgegevens is bereikt. The end of the movie data was reached.
Het einde van het bestand is bereikt. The end of the file was reached.
Het e-mailadres in het tekstveld is ongeldig The email address in the text field is invalid
Het event-woordenboek van het programma kan niet worden opgevraagd. Can’t get the application’s event dictionary.
Het exchange-nummer mag niet 555 zijn voor het netnummer dat u hebt opgegeven. Exchange number cannot be 555 for the area code you entered.
Het exporteren is mislukt. De configuraties kunnen niet naar het bestand worden weggeschreven omdat er geen configuraties zijn geselecteerd. The export failed. Internet Connect was unable to write the configurations out to the file because there are not any configurations selected.
Het exporteren is mislukt. De configuraties kunnen niet naar het bestand worden weggeschreven. The export failed. Internet Connect was unable to write the configurations out to the file.
Het externe apparaat heeft de verbinding verbroken. The remote device has disconnected.
Het externe apparaat reageert niet. The remote device is not responding
Het externe basisstation deelt de internetverbinding van het primaire basisstation. The remote base station shares the main base station’s Internet connection.
Het fabrieksprofiel voor het beeldscherm kan niet worden gevonden. The factory profile for the display could not be found.
Het faxapparaat '%@' is momenteel in gebruik. The fax device %@ is currently being used.
Het faxapparaat heeft geen kiestoon gedetecteerd. The fax device could not detect a dial tone.
Het faxapparaat is momenteel in gebruik. The fax device is currently being used.
Het faxapparaat reageert niet. The fax device is not responding.
Het faxapparaat reageert niet: %@. The fax device is not responding: %@.
Het faxdocument '%@' is verstuurd naar %@. Finished sending fax document %@ to %@.
Het faxdocument is verstuurd. Finished sending fax document.
Het faxen is gestopt met status %@. The fax process has stopped with status %@.
Het faxen is onverwacht gestopt met signaal %@. The fax process has stopped unexpectedly with signal %@.
Het faxen is onverwacht gestopt. The fax process has stopped unexpectedly.
Het filmposterbeeld van de film The poster frame of the movie
Het firmwarebestand komt niet overeen met de ondertekening ervan en is ongeldig. Geen van uw basisstations zijn bijgewerkt. The firmware file does not match its signature and is invalid. None of your base stations have been updated.
Het formulier kan niet automatisch worden ingevuld. AutoFill was unable to complete the form.
Het gebied bovenaan of links is al gemaximaliseerd. Top/left area is already maximized.
Het gebied bovenaan of links is al geminimaliseerd. Top/left area is already minimized.
Het gebruik van de Classic-omgeving wordt beheerd door de systeembeheerder. Use of the Classic environment is managed by your system administrator.
Het gebruik van de opgegeven identificatiegegevens komt niet overeen met het verzochte gebruik The given credential's usage does not match the requested usage
Het gebruik van quota's wordt niet door deze account ondersteund. This account doesn’t support quotas.
Het gedeelde geheim dat u hebt opgegeven The shared secret you entered is incorrect. Please try again.
Het gedeelde IPSec-geheim ontbreekt. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw. The IPSec Shared Secret is missing. Please verify your settings and try again.
Het gedownloade bestand is geen agenda of het bestand op de server is beschadigd.\nDe agenda wordt op dit moment misschien bijgewerkt. Probeer het later opnieuw. Downloaded file is not a calendar or file is corrupted on server.\nThe calendar may be just in a middle of an update so retrying later may fix the problem.
Het gedownloade pakketbestand '^0' is geen geldig bestand. Wilt u het opnieuw downloaden? (^3) The downloaded package file “^0” is not a valid file. Do you want to download it again? (^3)
Het geheugen is vol. Memory is full.
Het geïmporteerde onderdeel komt al voor in de sleutelhanger. Gebruik het programma Sleutelhangertoegang om conflicterende privé-sleutels of certificaten te verplaatsen of te verwijderen. The imported item already exists on the login keychain. Please use the Keychain Access application to move or delete any conflicting private keys or certificates.
Het gekozen bestandsformaat voor de export ondersteunt slechts één pagina. The chosen export file format supports only one page.
Het gekozen netwerkwachtwoord (de WEP-sleutel) bevat tekens die geen ASCII-tekens zijn en kan mogelijk niet op alle AirPort-clientcomputers worden gebruikt. The network password (WEP key) you have chosen contains non-ASCII characters and may not be usable on all AirPort client computers.
Het gekozen volume bevat software die nieuwer is dan de software die u wilt installeren. The chosen volume contains software which is newer than the software you are installing.
Het geluid kan niet in het opgegeven bestand worden bewaard. The sound could not be saved to the specified file.
Het geluidsuitvoerapparaat is in gebruik en is niet beschikbaar voor iChat. The sound output device is busy and not available to iChat.
Het geluidsuitvoerapparaat is niet gevonden. Controleer of er een geschikt uitvoerapparaat of luidsprekers zijn aangesloten. The audio output device could not be found. Please make sure speakers or an appropriate output device is connected.
Het geopende Installatieprogramma-pakket is geldig. The opened Installer package is valid.
Het geselecteerde basisstation is opnieuw ingesteld en is momenteel niet geconfigureerd. The base station you have selected has been reset and is currently not configured.
Het geselecteerde basisstation is opnieuw opgestart. The base station you selected has been restarted.
Het geselecteerde basisstation kan niet worden gedeklasseerd tot versie %@. The selected base station cannot be downgraded to version %@.
Het geselecteerde basisstation werkt met versie %@. The selected base station is running version %@.
Het geselecteerde bestand heeft een fout controlegetal. The selected file has a bad checksum.
Het geselecteerde bestand heeft niet de juiste grootte. The selected file is not the correct size.
Het geselecteerde bestand is beschadigd of niet compatibel met AirPort-configuratieprogramma. Kies een ander bestand en probeer het opnieuw. The selected file is either corrupt or incompatible with AirPort Utility. Choose another file and try again.
Het geselecteerde bestand is een nieuwer configuratiebestand dat niet compatibel is met deze versie van het basisstation. The selected file is a newer configuration file and is not compatible with this version of the base station.
Het geselecteerde bestand kan niet door dit programma worden geopend. The file you selected cannot be opened by this program.
Het geselecteerde bestand kan niet worden gedeeld via iChat Theater. The selected file cannot be shared with iChat Theater.
Het geselecteerde certificaat komt niet langer voor in de sleutelhanger The selected certificate is no longer in the keychain
Het geselecteerde communicatieapparaat bestaat niet. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw. The selected communication device does not exist. Please verify your settings and try again.
Het geselecteerde configuratiebestand is niet compatibel met dit basisstation. The configuration file you selected is not compatible with this base station.
Het geselecteerde firmwarebestand is niet compatibel met dit basisstation. The selected firmware file is not compatible with this base station.
Het geselecteerde materiaal kan niet worden afgespeeld. The selected content could not be played.
Het geselecteerde modemscript bestaat niet. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw. The selected modem script does not exist. Please verify your settings and try again.
Het geselecteerde modemscript kan niet worden gebruikt in combinatie met de modem. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw. The selected modem script cannot be used with your modem. Please verify your settings and try again.
Het geselecteerde netwerk gebruikt een controlelijst om de toegang te beperken en deze computer komt niet voor op de lijst.\n\nNeem contact op met de beheerder voor toegang. The selected network uses an Access Control List to restrict access and this computer is not on the list.\n\nSee the Administrator for access.
Het geselecteerde nummer is onvindbaar. The selected song could not be found.
Het geselecteerde pakket is een ontvangstbewijs. The selected package is a receipt.
Het geselecteerde volume heeft onvoldoende schijfruimte voor de installatie. The volume you selected does not have enough disk space for installation.
Het geselecteerde volume is niet groot genoeg om de reservekopie op te bewaren. The selected volume is not large enough to store the backup.
Het geselecteerde volume kan niet worden gebruikt om de reservekopie te bewaren. The selected volume cannot be used to store the backup.
Het gewenste netwerk selecteren Select the network you want to join.
Het hernoemen van de database is niet gelukt!! Database rename Failed!!
Het herstel van de bevoegdheden van de Mac OS 9-systeemmap is geslaagd. The permissions for the Mac OS 9 System Folder have been successfully fixed.
Het herstellen van de bevoegdheden is mislukt Permission repair failed
Het herstellen van de bevoegdheden is mislukt met de fout:\n\n%@ Permission repair failed with the error:\n\n%@
Het herstellen van de bevoegdheden is voltooid Permissions repair complete
Het herstellen van de bevoegdheden op de schijf '%@' is geslaagd. Permissions successfully repaired on the disk “%@”.
Het herstellen van de schijf '%@' is geslaagd. The disk “%@” was successfully repaired.
Het herstellen van de schijf is mislukt Disk repair failed
Het herstellen van de schijf is mislukt met de volgende fout:\n\n%@ Disk repair failed with the error:\n\n%@
Het herstellen van invoercommando's kan niet ongedaan worden gemaakt. Resetting the input commands cannot be undone.
Het herstellen van Numblok-commando's kan niet ongedaan worden gemaakt. Resetting the NumPad commands cannot be undone.
Het hostadres mag niet 0 zijn. The host address cannot be 0.
Het hostadres mag niet overeenkomen met het broadcastadres. The host address cannot match the broadcast address.
Het huidige beeld van de film The current frame of the movie
Het huidige element is niet meer beschikbaar. Het eerste onderdeel wordt weergegeven. The element you are on is no longer available. Moving back to the first item.
Het huidige nummer kan niet worden afgespeeld. Cannot play the current song.
Het huidige programma ondersteunt dit teken niet The current application does not support this Unicode-only character
Het huidige programma ondersteunt geen schrifttekenvarianten The current application does not support glyph variants
Het hulpprogramma (/usr/sbin/asr) is onvindbaar. Couldn’t find helper tool (/usr/sbin/asr).
Het hulpprogramma (/usr/sbin/asr) werkt niet meer The helper tool (/usr/sbin/asr) died.
Het hulpprogramma kan niet worden uitgevoerd. Couldn’t execute helper tool.
Het identiteittype wordt niet ondersteund. The identity type is not supported.
Het IMAP-commando '%1$@' is mislukt voor de postbus '%2$@'%3$@. The IMAP command %1$@ failed for the mailbox “%2$@”%3$@.
Het IMAP-commando '%1$@' is mislukt%2$@. The IMAP command %1$@ failed%2$@.
Het importeren is mislukt omdat er geen voorzieningen zijn waarnaar kan worden geïmporteerd. The import failed because there aren't any services to import to.
Het importeren is mislukt omdat het bestand ongeldig is. The import failed because the file is invalid.
Het importeren is mislukt. The import failed.
Het importeren is voltooid. The import is complete.
Het importeren van postbussen is geannuleerd. De gedeeltelijk geïmporteerde postbussen staan de in map '%@' in de postbuslijst. Mailbox import has been cancelled. You can find the partially imported mailboxes in the folder named “%@” in the the mailboxes list.
Het Info.plist-bestand is niet gevonden. The Info.plist file was not found.
Het ingevoerde DHCP-beginadres is geen geldig IP-adres. The DHCP beginning address you have entered is not a valid IP address.
Het ingevoerde DHCP-eindadres is geen geldig IP-adres. The DHCP ending address you have entered is not a valid IP address.
Het ingevoerde wachtwoord is niet het juiste wachtwoord voor het standaard-AirPort-netwerk. The password you entered is not correct for the preferred AirPort network.
Het inloggen op de account is mislukt omdat er zich een fout heeft voorgedaan. De thuismap van de gebruikersaccount bevindt zich op een AFP- of SMB-server. Logging in to the account failed because an error occurred. The home folder for the user account is located on an AFP or SMB server. Contact your system administrator for help.
Het inlogonderdeel '%@' komt al in de lijst voor. LoginItem ‘%@’ already exists in list
Het inschakelen van '%@' conflicteert met een van uw poortkoppelingen. De poortkoppeling is uitgeschakeld. Werk de publieke poort ervan bij als u deze wilt blijven gebruiken. Enabling “%@” conflicts with one of your port mappings. The port mapping has been disabled. Please update its public port to continue using it.
Het inschakelen van FileVault kan enige tijd duren. Turning on FileVault may take a while.
Het inschakelen van FileVault kan enige tijd in beslag nemen. Turning on FileVault may take a while.
Het installatieprogramma begeleidt u bij de stappen die nodig zijn om deze software te installeren. You will be guided through the steps necessary to install this software.
Het installatieprogramma kan de computer niet laten opstarten vanaf het volume '%@'. Mogelijk moet u uw schijf selecteren via het hulpprogramma Opstartschijf. The Installer could not make the computer start up from the volume “%@”. You may need to select your disk using the Startup Disk utility.
Het installatieprogramma kan de gegevens niet vinden die nodig zijn om de software te installeren. Controleer uw installatiemedia of internetverbinding en probeer het opnieuw of neem contact op met de fabrikant van de software. The Installer could not locate the data it needed to install the software. Check your install media or internet connection and try again or contact the software manufacturer for assistance.
Het installatieprogramma kan de inhoud van het pakket '%@' niet controleren. Neem contact op met de softwarefabrikant voor assistentie. The Installer could not validate the contents of the ‘%@’ package. Contact the software manufacturer for assistance.
Het installatieprogramma kan de map '%@' niet aanmaken. The Installer could not create the folder “%@”.
Het installatieprogramma kan de software niet installeren omdat er geen software is gevonden die kan worden geïnstalleerd. The Installer could not install the software because there was no software found to install.
Het installatieprogramma kan de software niet installeren. Neem contact op met de fabrikant van de software. The Installer could not install the software. Contact the software manufacturer for assistance.
Het installatieprogramma kan geen bestanden extraheren uit het pakket voor %@. Neem contact op met de fabrikant van de software. The Installer could not extract files from the package for %@. Contact the software manufacturer for assistance.
Het installatieprogramma kan geen geldige software vinden om bij te werken. Deze software kan niet met deze computer worden gebruikt. The Installer could not find valid software to upgrade. This software cannot be used with this computer.
Het installatieprogramma kan geen geldige software vinden om bij te werken. Er is al een nieuwere versie van de software geïnstalleerd. The Installer could not find valid software to upgrade. A newer version of the software is already installed.
Het installatieprogramma kan het ontvangstbewijs voor '%@' niet aanmaken. The Installer could not create the receipt for “%@”.
Het installatieprogramma kan het ontvangstbewijs voor '%@' niet wegschrijven. The Installer could not write the receipt for “%@”.
Het installatieprogramma kan het pakket niet openen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met onjuiste eigendomsrechten en/of bevoegdheden van de runner executable van het installatieframework. Installer is unable to open the package. This is likely due to Install framework's runner executable not having the proper ownership and/or permissions.
Het installatieprogramma kan het patchhulpprogramma niet vinden in '%@'. Mogelijk moet u Mac OS X opnieuw installeren. The Installer could not find its patch tool in “%@”. You may need to reinstall Mac OS X.
Het installatieprogramma kan het volume niet op de installatie voorbereiden. Bereid de schijf voor met Schijfhulpprogramma. The Installer cannot prepare the volume for installation. You may need to prepare your disk using Disk Utility.
Het installatieprogramma kan sommige bestanden niet in '%@' installeren. Neem contact op met de fabrikant van de software. The Installer could not install some files in “%@”. Contact the software manufacturer for assistance.
Het installatieprogramma kan uw gebruikersmap niet van de vorige computer importeren. U moet een nieuwe gebruikersaccount aanmaken in de configuratie-assistent. Uw oorspronkelijke account is bewaard in de map 'Vorig systeem'. The Installer was unable to import your user directory from the previous system. You will need to create a new user account in Setup Assistant. Your original account is stored in the folder “/Previous System/” folder.
Het installatieprogramma kan uw vorige systeem niet archiveren. The Installer was unable to archive your previous system.
Het installatieprogramma ondervindt problemen met de installatie op '%@'. Mogelijk is de schijf beschadigd. Installeer de software op een andere schijf. The Installer is experiencing errors installing onto “%@”. The disk may be damaged. Please try installing on another disk.
Het installatieprogramma wordt over %d seconden gestopt. The Installer will automatically quit in %d seconds.
Het installatieprogramma wordt over 1 seconde gestopt. The Installer will automatically quit in 1 second.
Het Installatieprogramma-pakket '%@' kan niet worden geopend. The Installer package \"%@\" cannot be opened.
Het InstallationCheck-hulpprogramma kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The InstallationCheck tool was either not executable or not readable.
Het installeren van de updates is geslaagd. The updates were installed successfully.
Het internet the Web
Het internetlocatiebestand '^0' kan niet worden geopend omdat het beschadigd is. The Internet location file “^0” cannot be opened because it is damaged.
Het IP-adres en routeradres zijn hetzelfde. The IP address and router address are the same.
Het IP-adres is geen geldig IP-adres. Vraag uw netwerkbeheerder of internetaanbieder om een geldig IP-adres. The IP address is not a valid IP address. Check with your network system administrator or Internet service provider to obtain a valid IP address.
Het IP-adres kan niet in een route worden opgenomen. Aangeraden wordt om een ander IP-adres op te geven. The IP address is not routable. It is recommended that a different IP address be entered.
Het IP-adres ligt niet in de reeks adressen die worden ondersteund door het routeradres en het subnetmasker. The IP address is not in the range of addresses supported by the router address and subnet mask.
Het IP-adres mag niet hetzelfde zijn als het routeradres. The IP address cannot be the same as the router address.
Het IP-adres of de IP-adressen in uw tickets komen niet overeen met het IP-adres van uw computer The IP address(es) in your tickets do not match your computer's IP address
Het IP-adres van host '%@' kan niet worden vastgesteld. Can’t determine IP address of host: %@
Het IPSec-certificaat ontbreekt. Controleer de instellingen en probeer het opnieuw. The IPSec Certificate is missing. Please verify your settings and try again.
Het IPv6-adres The IPv6 address
Het is mogelijk dat de plugin is beschadigd en opnieuw moet worden geïnstalleerd. The plug-in may be damaged and may need to be reinstalled.
Het is mogelijk dat de plugin of een van zijn vereiste plugins ontbreekt of is beschadigd en opnieuw moet worden geïnstalleerd. The plug-in or one of its prerequisite plug-ins may be missing or damaged and may need to be reinstalled.
Het is mogelijk niet volledig gekopieerd vanaf een andere computer. It may have been incompletely copied from another machine.
Het is niet bekend of dit programma '^0' kan openen. It is not known if this application can open “^0”.
Het is niet gelukt om in te loggen op deze %@-account. Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn. Trying to log into this %@ account failed. Please make sure the username and password are correct.
Het is niet gelukt om verbinding te maken met deze %@-server. Controleer de netwerkverbinding en controleer of u de juiste informatie hebt opgegeven in het voorkeurenpaneel 'Accounts'. Could not connect to this %@ server. Check your network connection and that you entered the correct information in the Account preferences.
Het is niet mogelijk '^0' te openen terwijl de Finder actief is. You cannot open “^0” while the Finder is running.
Het is niet mogelijk een reservekopie van een hoofdlettergevoelig volume te maken op een niet-hoofdlettergevoelig volume. Could not back up case-sensitive volume to non-case-sensitive volume.
Het is niet mogelijk om beheerdersbevoegdheden te krijgen (%d) Could not obtain administrator privileges (%d)
Het is niet mogelijk om bestanden te bewaren in deze beperkte widgetdirectory's: /Bibliotheek/Widgets en ~/Bibliotheek/Widgets. You cannot save directly into these restricted widget directories: /Library/Widgets and ~/Library/Widgets.
Het is niet mogelijk om iemand voor schermdeling uit te nodigen als er een audiochat actief is. You cannot invite someone to a video chat while an audio chat is running.
Het is niet mogelijk om iemand voor schermdeling uit te nodigen als er een AV-chat actief is. You cannot invite someone to a screen sharing session while an AV chat is running.
Het is niet mogelijk om meer dan één parameter tegelijkertijd te animeren. Impossible to animate more than one parameter simultaneously.
Het is niet mogelijk om te vragen om schermdeling als er een AV-chat met meerdere personen actief is. You cannot request a screen sharing session while in a multiperson AV chat.
Het is niet toegestaan om %@ te wijzigen op de telefoon. Deze wijzigingen zijn genegeerd: Changing %@ on the phone is not allowed. These changes have been ignored:
Het is niet toegestaan om de autorisatie aan te maken op basis van een externe structuur. The authorization is not allowed to be created from an external format.
Het is niet toegestaan om de autorisatie om te zetten in een externe structuur. The authorization is not allowed to be converted to an external format.
Het is onduidelijk welke onderdeelnaam moet worden gewijzigd. Unclear which item to rename.
Het is onmogelijk vast te stellen of %1$@ is gewijzigd sinds het voor het laatst is gebruikt. Het is mogelijk dat iemand het heeft aangepast of vervangen. It is not possible to tell whether “%1$@” is unchanged from the last time it was used. Someone could have modified or replaced it.
het jaar the year
Het Java Update-mechanisme zorgt ervoor dat u over de nieuwste versie van het Java-platform beschikt. Met de opties hieronder kunt u instellen hoe updates worden verkregen en toegepast. The Java Update mechanism ensures you have the most updated version of the Java platform. The options below let you control how updates are obtained and applied.
Het kan even duren om een groot aantal bladwijzers in tabbladen te openen. Opening a large number of bookmarks in tabs might take a while.
Het kanaal is tijdelijk niet beschikbaar omdat er zich een interne fout heeft voorgedaan. The feed is temporarily unavailable because an internal error occurred.
Het kanaal kan niet worden bijgewerkt omdat er geen bijbehorende URL is gevonden. Dit kanaal ontvangt niet langer nieuwe artikelen. The feed could not be updated because no associated URL was found. This feed will no longer receive new articles.
Het kanaal kan niet worden geladen omdat de inhoud ervan een onbekende kanaalstructuur heeft. The feed could not be loaded because the content is not in a known feed format.
Het kanaal kan niet worden gepubliceerd omdat de publicatie-instellingen ongeldig zijn. The feed could not be published because the publish settings are invalid.
Het kanaal kan niet worden gepubliceerd omdat het bevoegdhedentype niet wordt ondersteund. The feed could not be published because the permission type is not supported.
Het kanaal kan niet worden gepubliceerd omdat het identiteittype niet wordt ondersteund. The feed could not be published because the identity type is not supported.
Het kopiëren van apparaat naar apparaat is afgebroken. The device to device copy was aborted
Het kopiëren van uw gegevens is gelukt. Your information has been transferred successfully.
Het kopiëren van uw gegevens is voltooid. Koppel de FireWire-kabel los en schakel de oude Mac uit door op de aan/uit-knop te drukken. Congratulations! Your information has been transferred successfully. Disconnect the FireWire cable and turn off your old Mac by pressing its power button.
Het koppelen is geslaagd Pairing was completed successfully
Het koppelen van schijfkopie '%@' is geslaagd. Image “%@” attached successfully.
Het laatste commando kan niet worden voltooid omdat er onvoldoende geheugen is. The last command could not be completed because there is not enough memory.
Het laden van '%@' is mislukt “%@” failed to load
Het laden van de compositie is mislukt (%@). The composition failed to load (%@).
Het laden van de compositie op URL '%@' is niet toegestaan. The composition at URL \"%@\" is not allowed to be loaded.
Het laden van de NSL-plugins tijdens het opstarten is mislukt. Unable to load NSL plug-ins during startup.
Het lettertypebestand bevat een lettertypenaam die conflicteert met een systeemlettertype dat voor Mac OS X is vereist voor de weergave van schermtekst. U moet dit lettertypebestand naar de prullenmand verplaatsen. This font file contains a font name that conflicts with a system font required by Mac OS X to display onscreen text. You should move this font file to the Trash.
Het lettertypebestand bevat een lettertypenaam die conflicteert met een systeemlettertype dat voor Mac OS X is vereist voor de weergave van schermtekst. U moet dit lettertypebestand uitschakelen of verwijderen. This font file contains a font name that conflicts with a system font required by Mac OS X to display onscreen text. You should disable or remove this font file.
Het lettertypebestand is vereist voor Mac OS X voor de weergave van schermtekst. Het is hersteld. This font file is required by Mac OS X to display onscreen text. It has been restored.
Het lezen van gegevens van de server '%@' is mislukt. The attempt to read data from the server “%@” failed.
Het MAC-adres heeft de volgende notatie: 010203-0a0b0c. Het wordt voor de gebruikersnaam gebruikt. Het gedeelde geheim fungeert als wachtwoord. Deze notatie wordt vaak door Lucent en Agere gebruikt. The MAC address will be formatted as 010203-0a0b0c and used for the user name. The Shared Secret will be the password.\nThis format is often used by Lucent and Agere.
Het MAC-adres heeft de volgende notatie: 0102030a0b0c. Het wordt zowel voor de gebruikersnaam als het wachtwoord gebruikt. Deze notatie wordt vaak door Cisco gebruikt. The MAC address will be formatted as 0102030a0b0c and used for both the user name and the password.\nThis format is often used by Cisco.
Het maken van een schermafbeelding is mislukt. The attempt to take a screen capture has failed.
Het maken van een schermafbeelding is mislukt. De fout is: '%@' The attempt to take a screen capture has failed. The error is: '%@'
Het materiaal dat moet worden goedgekeurd bevindt zich op de volgende locatie: The content submitted for approval can be found at the following location:
Het materiaal kan niet met het opgegeven MIME-type worden weergegeven Cannot show content with specified mime type
Het maximaal toegestane aantal synchronisaties per uur is bereikt. The maximum number of syncs per hour has been exceeded.
Het maximale aantal deelnemers is bereikt in deze chat. This chat has the maximum number of participants.
Het maximale aantal gebruikers dat gelijktijdig met deze bestandsserver verbinding kan maken is bereikt. Probeer het later opnieuw. This file server will not allow any additional users to log on. Try again later.
Het maximale aantal gebruikers dat gelijktijdig met deze bestandsserver verbinding kan maken is bereikt. Probeer later opnieuw verbinding te maken. This file server will not allow any additional users to log on. Please try to connect again later.
Het mediatype wordt niet ondersteund. The media type is not supported.
Het medium is beveiligd tegen toegang. The media is protected from access
Het medium is niet leeg. The media is not blank
Het medium is vol. The media is full
Het medium kan niet worden beschreven. The media is not writable.
Het medium kan niet worden gewist. The media is not erasable.
Het MIDI-netwerkbesturingsbestand is onvindbaar. Controleer uw MIDI-configuratie. The MIDI networking driver could not be located. Check your MIDI configuration.
Het MIT Kerberos-ontwikkelteam: The MIT Kerberos Development Team:
Het naamveld is leeg. The name field is empty.
Het naamveld is leeg. Geef een naam op. The preset name is blank. Please enter a preset name.
Het nesten van mappen gaat de aanbevolen limiet van 100 te boven Nesting of folders has exceeded the recommended limit of 100
Het netwerk beveiligen Secure your network
Het netwerk en het basisstation een naam geven Name your network and base station
Het netwerk selecteren dat u wilt toevoegen Select the network you want to add.
Het netwerk van de HTTP-tunnel is onbereikbaar. The HTTP tunnel’s network is unreachable.
Het netwerkadres voor KDC in de gevraagde realm kan niet worden omgezet Cannot resolve network address for KDC in requested realm
Het netwerkadresgedeelte van het IP-adres komt niet overeen met het subnetadres. The network address portion of the IP address doesn't match the subnet address.
Het nieuwe externe WDS-basisstation voorbereiden. Preparing your new WDS remote base station.
Het nieuwe wachtwoord is te kort. Geef een langer wachtwoord op. The new password is too short. Please try again with a longer password.
Het nieuwe wachtwoord is te kort.\n\ Kies een wachtwoord dat uit minimaal %d tekens bestaat. New password is too short.\n\ Please choose a password which is at least %d characters long.
Het nieuwe wachtwoord komt voor op een lijst van mogelijke wachtwoorden New password was found in a dictionary of possible passwords and\n\ therefore may be easily guessed. Please choose another password.\n\ See the kpasswd man page for help in choosing a good password.
Het nieuwe wachtwoord mag niet gelijk zijn aan het oude wachtwoord. Geef een ander wachtwoord op. The new password cannot be the same as the old password. Please try again with a different password.
Het nieuwe wachtwoord voldoet niet aan de regels die deze server aan wachtwoorden stelt. Kies een ander wachtwoord of neem contact op met de serverbeheerder. The new password does not conform to this server's password policy. Please try another password or contact the server's administrator.
Het nieuwe wachtwoord voldoet niet aan de regels die deze server aan wachtwoorden stelt. Kies een ander wachtwoord of neem contact op met de serverbeheerder. The new password does not conform to this server's password policy. Please try another password or contact the server's administrator.
Het notitiebestand '%@' kan niet worden geopend. Couldn’t open note file %@.
Het nummer dat u belt om verbinding te maken met het internet. The number you call to connect to the Internet.
Het nummer is in gesprek The number was busy
Het nummer voor deze diavoorstelling kan niet worden afgespeeld. The song for this slideshow could not be played.
Het onderdeel %@' wordt onmiddellijk verwijderd. Weet u zeker dat u wilt doorgaan? The item “%@” will be deleted immediately. Are you sure you want to continue?
Het onderdeel '^0' bevat een of meer onderdelen die in gebruik zijn en niet kunnen worden gewijzigd. The item “^0” contains one or more busy items that cannot be changed.
Het onderdeel '^0' bevat een of meer onderdelen waarvoor u geen leesbevoegdheden hebt. Wilt u de onderdelen kopiëren waarvoor u wel leesbevoegdheden hebt? The item “^0” contains one or more items you do not have permission to read. Do you want to copy the items you are allowed to read?
Het onderdeel '^0' is al in gebruik. Gebruik een andere naam. The item “^0” is already taken. Please use another name.
Het onderdeel '^0' is beveiligd en kan niet worden gewijzigd. The item “^0” is locked and cannot be modified.
Het onderdeel '^0' is beveiligd. Wilt u het toch naar de prullenmand verplaatsen? Item “^0” is locked. Do you want to move it to the Trash anyway?
Het onderdeel '^0' is in gebruik en kan niet worden geopend. \n\nProbeer het opnieuw als de huidige taak (zoals een onderdeel kopiëren of verplaatsen of de prullenmand legen) is voltooid. The item “^0” is in use right now and cannot be opened. \n\nTry again when the current task (such as moving or copying an item or emptying the trash) is complete.
Het onderdeel '^0' kan niet naar '^1' worden verplaatst omdat u onvoldoende toegangsbevoegdheden hebt. The item “^0” could not be moved into “^1” because you do not have sufficient access privileges.
Het onderdeel '^0' kan niet naar '^1' worden verplaatst. The item “^0” cannot be moved into “^1”.
Het onderdeel '^0' kan niet naar de prullenmand worden verplaatst omdat het is geopend.\n The item “^0” cannot be moved to the Trash because it is open.\n
Het onderdeel '^0' kan niet naar de prullenmand worden verplaatst omdat het niet kan worden verwijderd. The item “^0” cannot be moved to the Trash because it cannot be deleted.
Het onderdeel '^0' kan niet naar zichzelf worden gekopieerd. The item “^0” cannot be copied into itself.
Het onderdeel '^0' kan niet worden gebrand omdat het originele onderdeel niet kan worden gevonden. Wilt u dit onderdeel overslaan en doorgaan met branden? The item “^0” cannot be burned because the original item cannot be found. Skip this item and continue burning?
Het onderdeel '^0' kan niet worden gekopieerd You cannot copy the item “^0” because the name is too long or includes characters that the disk cannot display.
Het onderdeel '^0' kan niet worden gekopieerd omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar is. The item “^0” cannot be copied because there is not enough free space.
Het onderdeel '^0' kan niet worden gekopieerd omdat het niet naar zichzelf kan worden gekopieerd. The item “^0” cannot be copied because an item cannot be copied into itself.
Het onderdeel '^0' kan niet worden gekopieerd omdat u geen kopieerbevoegdheden hebt. Wilt u dit onderdeel overslaan? The item “^0” cannot be copied because you do not have permission to copy it. Do you want to skip this item?
Het onderdeel '^0' kan niet worden gekopieerd omdat u onvoldoende leesbevoegdheden hebt. The item “^0” cannot be copied because you do not have sufficient read privileges.
Het onderdeel '^0' kan niet worden verplaatst omdat '^1' niet kan worden gewijzigd. The item “^0” could not be moved because “^1” cannot be modified.
Het onderdeel '^0' kan niet worden verplaatst omdat een onderdeel niet naar zichzelf kan worden verplaatst. The item “^0” cannot be moved because an item cannot be moved into itself.
Het onderdeel '^0' kan niet worden verplaatst. The item “^0” cannot be moved.
Het onderdeel '^0' kan niet worden vervangen omdat het onzichtbaar is. The item “^0” cannot be replaced because it is invisible.
Het onderdeel '^0' wordt gebruikt door Mac OS X en kan niet worden geopend. Item “^0” is used by Mac OS X and cannot be opened.
Het onderdeel '^0' wordt onmiddellijk verwijderd.\nWeet u zeker dat u wilt doorgaan? The item “^0” will be deleted immediately.\nAre you sure you want to continue?
Het onderdeel dat moet worden bijgewerkt is gewijzigd door een ander programma voordat het kon worden gesynchroniseerd. This item to be updated was modified by another application before it could be synced.
Het onderdeel geeft mogelijk niet het juiste symbool weer The item may not show the correct icon but should open in the correct application.
Het onderdeel is beveiligd The item is either locked or damaged or in a folder you don’t have permission to change. (Error ^0)
Het onderdeel is onvindbaar. The item cannot be found.
Het onderdeel is verwijderd voordat het kon worden gesynchroniseerd. The item was deleted before it could be synced.
Het onderdeel kan niet naar de prullenmand worden verplaatst. The item could not be moved to the trash.
Het onderdeel kan niet worden bewaard omdat de bestandsnaam '%@' ongeldig is. The item could not be saved because the file name “%@” is invalid.
Het onderdeel kan niet worden bewaard omdat de bestandsnaam ongeldig is. The item could not be saved because the file name is invalid.
Het onderdeel kan niet worden geopend omdat de bestandsnaam '%@' ongeldig is. The item could not be opened because the file name “%@” is invalid.
Het onderdeel kan niet worden toegevoegd aan de standaardsleutelhanger. The item could not be added to your default keychain.
Het onderdeel kan niet worden toegevoegd of verwijderd The item couldn't be added or removed because the location is not indexed.
Het onderdeel kan niet worden toegevoegd of verwijderd The item couldn't be added or removed because you don't have the appropriate permissions.
Het onderdeel kan niet worden toegevoegd of verwijderd vanwege een onbekende fout. The item couldn't be added or removed because of an unknown error.
Het onderdeel kan niet worden verwijderd omdat de bestandsnaam '%@' ongeldig is. The item could not be removed because the file name “%@” is invalid.
Het onderdeel komt al in de lijst voor en is niet toegevoegd. The item already exists in the list and was not added.
het onderdeel met de toetsenbordfocus staat momenteel in the keyboard focused item is currently contained in
Het onderdeeltype kan niet door de speler worden gelezen. The item was not a type the player can read
Het onderliggende taakproces kan niet worden gestart. Unable to launch the underlying task process.
Het oorspronkelijke formaat van het huidige videofragment. The native size of the current video
Het openen van '%@' is mislukt. Failed to open “%@”.
Het openen van de pagina is geannuleerd. Cancelled opening the page
Het openen van de pagina is mislukt (raadpleeg 'Activiteitenoverzicht' voor meer informatie.) Failed to open page (see Activity window for details)
Het openen van een verbinding met het actieve audioapparaat is mislukt. Headsets worden niet door uw Bluetooth-hardware ondersteund. Failed to open a connection to the active audio device. Headsets are not supported on your Bluetooth hardware.
Het OpenParameters-argument dat is doorgegeven aan CSSM_DL_DbCreate of CSSM_DL_DbOpen was noch NULL noch een verwijzing naar een geldige CSSM_APPLEDL_OPEN_PARAMETERS-structuur. The OpenParameters argument passed to CSSM_DL_DbCreate or CSSM_DL_DbOpen was neither NULL nor a pointer to a valid CSSM_APPLEDL_OPEN_PARAMETERS structure.
Het opgegeven adres '%@' voor deze bladwijzer is ongeldig. The address “%@” specified for this bookmark is not valid.
Het opgegeven beleid is onvindbaar. The specified policy cannot be found.
Het opgegeven bericht is niet gevonden voor index 1 Could not find specified message for index 1
Het opgegeven bericht voor index %d is niet gevonden Could not find specified message for index %d
Het opgegeven bestand kan niet worden geopend door deze assistent. The file you specified could not be opened by this assistant.
Het opgegeven certificaatwachtwoord is ongeldig. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor het certificaatwachtwoord.\n\nFout: %ld The certificate password you entered was invalid. Please contact your network administrator for the certificate password.\n\nError: %ld
Het opgegeven DHCP-bereik conflicteert met het WAN-IP-adres van uw basisstation. The DHCP range you have entered conflicts with the WAN IP address of your base station.
Het opgegeven kenmerk bestaat niet. The specified attribute does not exist.
Het opgegeven kenmerk kan niet worden gewijzigd. The specified attribute could not be modified.
Het opgegeven lijstonderdeel bestaat niet The specified list item does not exist
Het opgegeven MAC-adres is niet geldig. The MAC address you have entered is not valid.
Het opgegeven onderdeel bestaat al in de sleutelhanger. The specified item already exists in the keychain.
Het opgegeven onderdeel heeft geen toegangscontrole. The specified item has no access control.
Het opgegeven onderdeel is geen geldig sleutelhangeronderdeel. The specified item does not appear to be a valid keychain item.
Het opgegeven onderdeel is niet meer geldig. Mogelijk is het verwijderd uit de sleutelhanger. The specified item is no longer valid. It may have been deleted from the keychain.
Het opgegeven onderdeel komt niet voor in de sleutelhanger. The specified item could not be found in the keychain.
Het opgegeven pad kan niet worden gebruikt door Bluetooth Object Exchange. Dit komt waarschijnlijk omdat u niet over schrijfbevoegdheden beschikt voor de doeldirectory. Kies een andere directory. The specified path is not valid for use by Bluetooth Object Exchange. This is most likely because you do not have write permissions on the destination directory. Please specify another.
Het opgegeven pad wordt niet geaccepteerd. The specified path is not acceptable.
Het opgegeven programma kan niet worden geïmporteerd. Unable to import the specified application.
Het opgegeven programma kan niet worden gestart. Unable to launch the specified application.
Het opgegeven programma kan niet worden uitgevoerd. The specified program could not be executed.
Het opgegeven routeradres is niet compatibel met uw WAN-IP-adres. The router address you have entered is not compatible with your WAN IP address.
Het opgegeven type URL wordt niet ondersteund. The specified URL type is not supported.
Het opgegeven voorkeurendomein is niet geldig. The specified preferences domain is not valid.
Het opgegeven wachtwoord is onjuist of verlopen. The password supplied is incorrect or has expired.
Het opgegeven wachtwoord is onjuist. The password you entered is not correct.
Het opgegeven wachtwoord is onjuist. Probeer het opnieuw. The login password you specified is not correct. Please try again.
Het opgegeven wachtwoord is onjuist. Probeer het opnieuw. The password you entered is incorrect. Please try again.
Het opgegeven wachtwoord of de opgegeven schermnaam is onjuist. Controleer de accountinstellingen in het voorkeurenvenster van iChat. The password or screen name provided is not correct. Check your Account settings in iChat preferences.
Het opgegeven wachtwoord voor '%@' is onjuist.\nProbeer het opnieuw. The password you entered for “%@” is incorrect.\nTry again.
Het opgevraagde socketadres is ongeldig (moet liggen in 0 t/m 1023). The requested socket address is invalid (must be 0-1023 inclusive).
Het opgevraagde type voor de gegevens kan niet worden verstrekt. Can’t supply the requested type for the data.
Het opnieuw instellen van de opties kan niet ongedaan worden gemaakt. Resetting the options cannot be undone.
Het opnieuw opbouwen van de RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Rebuilding RAID set failed with the error:\n\n%@
Het opnieuw opbouwen van een RAID-set kost veel tijd.\n\nAlle gegevens op de vervangende schijf gaan verloren. Rebuilding a RAID set takes a considerable amount of time.\n\nAll data on the replacement disk will be lost.
Het opnieuw opstarten is geannuleerd door een programma. An application has canceled restart.
Het opnieuw opstarten is geannuleerd door het programma %@. The application %@ canceled restart.
Het opschonen van verouderde reservekopieën is uitgeschakeld. Thinning of expired backups is disabled.
Het opslagapparaat is niet meer beschikbaar. Mogelijk is het verwijderd. The storage device is no longer available. It may have been ejected.
Het overbrengen van de gegevens is voltooid Transferring Your Information Is Finished
Het overeenkomstnummer moet uit 12 of 15 cijfers bestaan. Agreement number must be 12 or 15 digits.
Het overschrijven van de schijf door nullen is mislukt met de fout:\n\n%@ Zero Disk failed with the error:\n\n%@
Het overzichtsbestand voor dit pakket is niet gevonden. The Bill of Materials for this package was not found.
Het pad '%@' kan niet worden opgelost. Failed to resolve path “%@”.
Het pad naar de plugin '%@' is gevonden Found path to plug-in %@ but can’t create its bundle.
Het pakket is beschadigd en kan niet worden gelezen. The package is damaged and cannot be read.
Het pakket kan niet worden geïnstalleerd vanaf een netwerkvolume. Kopieer het pakket naar een lokaal volume en probeer het opnieuw. The package cannot be installed from a network volume. Copy the package to a local volume and try again.
Het pakketbestand '^0' kan niet worden gedownload. Het bestand is onvindbaar. Wilt u het opnieuw proberen? The package file “^0” cannot be downloaded. The file could not be found. Do you want to try again?
Het pakketbestand '^0' kan niet worden gedownload. Mogelijk is het te druk op de server. Wilt u het opnieuw proberen? The package file “^0” cannot be downloaded. The server may be busy. Do you want to try again?
Het papier in de documentlade is vastgelopen of er is een papierinvoerstoring. Document feeder has a paper jam or paper feed error.
Het papier in de duplexeenheid is vastgelopen. The printer has a duplex unit paper jam.
Het papier in de printer is vastgelopen The printer has a paper jam.
Het papier in de printer is vastgelopen. The printer has a paper jam.
Het papierformaat dat is gekozen in het venster 'Pagina-instelling' of in het printvenster komt niet overeen met het papier dat zich in de printer bevindt. The paper size chosen in the Page Setup or Print dialog does not match the paper in the printer.
Het papierformaat is te klein. Kies een ander formaat. The paper size is too small. Please change your selection.
Het partitioneren is mislukt Partition failed
Het partitioneren is mislukt met de fout:\n\n%@ Partition failed with the error:\n\n%@
Het permanent uitschakelen van de sluimerstand van uw beeldscherm kan schadelijk zijn voor het beeldscherm. Never letting your display sleep may shorten its life.
Het plaknotitiebestand '%@' kan niet worden geopend. Couldn’t open Stickies note %@.
Het postflight-script kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The postflight script was either not executable or not readable.
Het post-installscript kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The postinstall script was either not executable or not readable.
Het PostScript-bestand '%@' kan niet worden omgezet in een PDF-bestand. The PostScript file \"%@\" could not be converted to a PDF file.
Het postupgrade-script kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The postupgrade script was either not executable or not readable.
Het preflight-script kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The preflight script was either not executable or not readable.
Het preinstall-script kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The preinstall script was either not executable or not readable.
Het preupgrade-script kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The preupgrade script was either not executable or not readable.
Het primaire basisstation is verbonden met het internet en deelt de verbinding met de externe basisstations en relaisbasisstations. The main base station is connected to the Internet and shares its connection with the remote and relay base stations.
Het primaire basisstation selecteren. Selecting main base station.
Het primaire netwerk configureren voor een nieuw extern WDS-basisstation. Configuring main network for a new WDS remote.
Het privacyniveau bepaalt wie er kan zien dat u online bent en wie u berichten kan sturen. The Privacy Level determines who can see that you are online and send you messages.
Het proces '%1$@' is eigendom van %2$@. Als u dit proces stopt The process “%1$@” is owned by %2$@. Quitting this process will log you out. You need to authorize as an administrative user to kill the process.
Het proces '%1$@' is eigendom van %2$@. Stoppen van dit proces kan de prestaties van uw computer nadelig beïnvloeden. U moet een beheerdersnaam en -wachtwoord opgeven om dit proces geforceerd te stoppen. The process “%1$@” is owned by %2$@. Quitting this process may adversly affect the performance of your computer. You need to authorize as an administrative user to kill the process.
Het proces '%1$@' is eigendom van %2$@. U moet een beheerdersnaam en -wachtwoord opgeven om dit proces geforceerd te stoppen. The process “%1$@” is owned by %2$@. You need to authorize as an administrative user to kill the process.
Het profiel '%@' kan niet worden verwijderd. The profile “%@” could not be deleted.
Het profiel '%1$@' bevat %2$ld kleuren. The profile ‘%1$@’ contains %2$ld colors.
Het profiel een naam geven Give the profile a name
Het profiel is geregistreerd als fabrieksprofiel voor het apparaat. The profile is registered as factory profile for the device.
Het profiel is geregistreerd als het huidige apparaatprofiel. The profile is registered as the current device profile.
Het profiel kan niet worden bewaard. The profile could not be saved.
Het profielbestand kan niet worden geopend Couldn't open profile file
Het programma %@ bevindt zich in de prullenmand. The “%@” application is in the Trash.
Het programma %@ is beschadigd. The “%@” application is corrupt.
Het programma %@ is geopend door een andere gebruiker. Another user has the “%@” application open.
Het programma %@ is gestopt terwijl het niet meer reageerde. The application %@ quit while unresponsive.
Het programma %@ is niet beschikbaar. The application “%@” is not available.
Het programma %@ is niet gestopt en reageert niet. The application %@ failed to quit and is not responding.
Het programma %@ is niet gevonden. The “%@” application could not be found.
Het programma %@ is niet toegestaan. The application “%@” is not allowed.
Het programma %@ is onverwacht gestopt nadat het opnieuw was gestart. The application %@ quit unexpectedly after it was relaunched.
Het programma %@ is onverwacht gestopt nadat het opnieuw was gestart. Het probleem is mogelijk veroorzaakt door de plugin '%@'. The application %@ quit unexpectedly after it was relaunched. The problem may have been caused by the %@ plug-in.
Het programma %@ is onverwacht gestopt. The application %@ has unexpectedly quit.
Het programma %@ is onverwacht gestopt. The application %@ quit unexpectedly.
Het programma %@ is onverwacht gestopt. Het probleem is mogelijk veroorzaakt door de plugin '%@'. The application %@ quit unexpectedly. The problem may have been caused by the %@ plug-in.
Het programma %@ kan niet op uw computer worden gebruikt. The “%@” application is not compatible with your computer.
Het programma %@ kan niet worden geopend The application %@ could not be opened because %@ could not be found
Het programma %@ kan niet worden geopend. The “%@” application could not be opened.
Het programma %@ kan niet worden gestart vanwege een fout in een gedeelde bibliotheek: '%@' The application \"%@\" could not be launched because of a shared library error: \"%@\"
Het programma %@ kan niet worden gestart. The application “%@” cannot be launched.
Het programma %@ kan niet worden gestart. Wilt u het bestand op de schijf bewaren? The application “%@” failed to launch. Would you like to save the file to disk?
Het programma %@ levert geen geldige gegevens. The “%@” application did not provide valid data.
Het programma %@ reageert niet op het verzoek om voorzieningen. The “%@” application did not respond to the request for services.
Het programma %1$@ kan de bijlage '%2$@' niet openen. Wilt u het bestand op de schijf bewaren? The application “%1$@” failed to open the attachment “%2$@”. Would you like to save the file to disk?
Het programma ^0 bevindt zich op een FTP-server. Weet u zeker dat u ^0 wilt openen? The application “^0” is on an FTP server. Are you sure you want to open “^0”?
Het programma ^0 is niet beschikbaar voor het openen van het document '^1'. The application “^0” is not available to open the document “^1”.
Het programma ^0 wordt geopend. Wacht totdat het programma volledig is geopend voordat u het probeert te gebruiken. The application “^0” is still opening. Wait until it has finished opening to use it.
Het programma bevat een fout. There is an error in the program.
Het programma heeft een beschadigd woordenboek. The application has a corrupted dictionary.
Het programma heeft geprobeerd een functie te gebruiken die niet wordt ondersteund. The application attempted to use an unsupported feature.
Het programma iCal is mogelijk beschadigd en heeft enkele belangrijke bestanden niet gevonden. iCal application seems to be corrupted and did not find some important files.
Het programma is niet gevonden. The application could not be found.
Het programma is onverwacht gestopt nadat het opnieuw was gestart. Mogelijk kan het probleem worden verholpen door de programma-instellingen opnieuw in te stellen.\n\nWanneer u het programma stopt The application quit unexpectedly after it was relaunched. Resetting the application settings may fix the problem.\n\nYou will be given the opportunity to restore your original settings when you quit the application.
Het programma kan niet worden geopend That application could not be opened because %@ could not be found
Het programma kan niet worden geopend. The application could not be opened.
Het programma kan niet worden gestart Could not launch the application because it requires a version of Java that is not installed.
Het programma kan niet worden gestart. The application cannot be launched.
Het programma kan niet worden gevonden. The application cannot be found.
Het programma kan niet worden uitgevoerd The application cannot run because it is attempting to execute code in an unsecure manner. Only secure versions of the Java 2 platform for this version of Mac OS X can run unsigned code.\n\n
Het programma Mac OS X-installatie kan niet vanaf dit volume worden gebruikt. The application \"Install Mac OS X\" cannot be used from this volume.
Het programma moet een oudere versie van Java downloaden. Wilt u doorgaan? The application needs to download an earlier version of Java. Do you want to continue?
Het programma of de uitbreiding kan niet worden toegevoegd omdat het niet scriptgeschikt is. Unable to add the application or extension because it is not scriptable.
Het programmalettertype kan niet worden ingesteld. Stel het lettertype in op '%@' in het programma. Couldn't set the application font. Please set it to \"%@\" in the application
Het project '%@' kan niet worden geïmporteerd omdat het niet is voorbereid met een iLife-voorvertoning. The project \"%@\" cannot be imported because it was not prepared with an iLife preview.
Het publiceren van de agenda is geslaagd Calendar was published successfully
Het RAID-segment dat opnieuw werd opgebouwd is niet langer beschikbaar waardoor het opnieuw opbouwen niet kan worden voortgezet. The RAID slice that was being rebuilt is no longer available and the rebuild cannot continue.
Het rapport kan niet worden verstuurd. Probeer het later opnieuw. Your report could not be submitted. Please try again later.
Het recente document '%@' kan niet worden geopend. The recent document “%@” could not be opened.
Het recente document '%@' ontbreekt. The recent document “%@” is missing.
Het relaisbasisstation is verbonden met het primaire basisstation en deelt de internetverbinding met externe basisstations en relaisbasisstations. The relay base station is connected to the main base station and shares its Internet connection with remote and relay base stations.
Het reservekopievolume is alleen-lezen. The backup volume is read-only.
Het reservekopievolume is niet gevonden. The backup volume could not be found.
Het reservekopievolume kan niet worden geactiveerd. The backup volume could not be mounted.
Het reservekopievolume maakt gebruik van een niet-ondersteund bestandssysteem. The backup volume has an unsupported file system.
Het reservekopievolume maakt geen gebruik van journaling. The backup volume is not journaled.
Het resource-overzicht is onjuist. The resource map is incorrect.
Het ruisniveau van de afbeelding (gebruikt met cameragegevens) dat wordt verwijderd voordat de randen van de afbeelding worden getraceerd. Door het ruisniveau te verhogen The noise level of the image (used with camera data) that gets removed before tracing the edges of the image. Increasing the noise level helps to clean up the traced edges of the image.
Het salt-type van de opgegeven principal biedt geen ondersteuning voor het wijzigen van de naam The salt type of the specified principal does not support renaming
Het scannen van '%@' is geslaagd. Scanning of “%@” completed successfully.
Het schema van het uitbreidingspunt '%1$@' in de plugin '%2$@' kan niet worden geanalyseerd The schema of the extension point “%1$@” in the plug-in “%2$@” could not be parsed because it is malformed.
Het schrijven van cd-tekst wordt niet door het apparaat ondersteund. The device does not support writing CD-Text.
Het schrijven van indexpunten wordt niet door het apparaat ondersteund. The device does not support writing index points.
Het schrijven van ISRC-informatie wordt niet door het apparaat ondersteund. The device does not support writing ISRC.
Het schrijven van SCMS-informatie wordt niet door het apparaat ondersteund. The device does not support writing SCMS.
Het script '%@' dat is toegewezen aan de activiteit '%@' The script “%@” that was assigned to the event “%@” did not open or did not finish running.
het script beschadigd is the script is damaged
Het script kan niet worden gecompileerd. Unable to compile the script.
Het script kan niet worden uitgevoerd. The script was unable to execute.
het script niet kan worden gewijzigd (het is bewaard als uitvoerscript) the script is not editable (it was saved as run-only)
het script niet kan worden gewijzigd (het is bewaard als uitvoerscript) the script is not editable (it was saved as run-only.)
Het scriptbewerkingsprogramma ^1 kan niet worden geopend Could not run the script editor “^1” because ^0.
Het servercertificaat is nog niet geldig. The server certificate is not yet valid.
Het servercertificaat is ondertekend door een onbekende rootcertificaatautoriteit. The server certificate is signed by an unknown root certificate authority.
Het servercertificaat is verlopen en is niet langer geldig. The server certificate is expired and no longer valid.
Het servercertificaat moet worden bevestigd door de gebruiker om verder te kunnen gaan. The server certificate requires user confirmation before proceeding.
Het servercertificaat wordt niet vertrouwd omdat er geen expliciete vertrouwensinstellingen zijn. The server certificate is not trusted because there are no explicit trust settings.
Het servervolume is niet meer beschikbaar. Mogelijk is het losgekoppeld. The server volume is no longer available. It may have been disconnected.
Het servervolume voor '^0' is onvindbaar. The server volume for “^0” cannot be found.
Het slepen van gewijzigde documenten is niet toegestaan. Bewaar het document '%@'. Dragging modified documents is not allowed. Please save the document ‘%@’.
Het standaard-AirPort-netwerk is niet beschikbaar omdat AirPort is uitgeschakeld. The preferred AirPort network is unavailable because AirPort is off.
Het standaardhostadres moet liggen tussen %1$@ en %2$@. The Default Host address must be in the range of %1$@ to %2$@.
Het starten van TLS op de %1$@-server '%2$@' is mislukt. Controleer de accountinstellingen en probeer het opnieuw. Starting TLS failed on %1$@ server “%2$@”. Please check your account settings and try again.
Het statuslampje van de geselecteerde %@ knippert oranje en groen. The status light on the selected %@ is now flashing amber and green.
Het statuslampje van de geselecteerde AirPort Express knippert oranje en groen. The status light on the selected AirPort Express is now flashing amber and green.
Het subnetmasker is ongeldig. Controleer of u de waarde juist hebt ingevoerd. Neem zo nodig contact op met uw netwerkbeheerder. The subnet mask is not valid. Check the value to make sure it was entered correctly. Contact your network administrator for assistance.
Het symbool voor '^0' kan niet worden gewijzigd in het symbool van het programma dat u hebt geselecteerd. The icon for “^0” could not be changed to the icon for the application you selected.
Het synchroniseren van agenda's kan niet worden ingeschakeld omdat er geen agenda beschikbaar is die naar het apparaat kan worden gekopieerd. Wilt u iCal openen en nu een agenda aanmaken? Calendar syncing cannot be enabled because there is no calendar available to push on the device. Do you want to open iCal and create a calendar now?
Het systeem gaat een automatische configuratie uitvoeren. Mogelijk moet u de naam en het wachtwoord van een beheerder op deze computer invoeren. The system is about to automatically configure. You may need to enter the name and password for an administrator on this computer.
Het systeem is zonder problemen geconfigureerd met behulp van de assistent. The assistant has successfully configured your system.
Het systeem staat het wijzigen van de naam '%1$@' in '%2$@' niet toe. System will not allow renaming of ‘%1$@’ to ‘%2$@’.
Het systeem wordt teruggezet op dit volume. The system will be restored onto this volume.
Het systeemlettertype '$C' is verwijderd. The system font “$C” was removed.
Het systeemlettertypebestand '$C' is vervangen. The system font file “$C” was replaced.
Het tabblad 'Geometrie' van het systeemvoorkeurenpaneel 'Beeldschermen' is verborgen The Geometry tab of Displays preferences is hidden because this display does not have geometry controls.
Het tabblad 'Rangschikking' van het systeemvoorkeurenpaneel 'Beeldschermen' is verborgen The Arrangement tab of Displays preferences is hidden because you only have a single display attached to this computer.
Het tabblad 'Rangschikking' van het systeemvoorkeurenpaneel 'Beeldschermen' is verborgen The Arrangement tab of Displays preferences is hidden because this computer does not support an extended desktop.
Het takenreeksbestand bestaat niet. The workflow file does not exist.
Het tekstsampleformaat is te groot voor Mobile MP4 (2048 byte) Text sample size exceeds the limit for Mobile MP4 (2048 byte)
Het telefoongeheugen is vol. The phone memory is full.
Het telefoongeheugen is vol. Your phone memory is full.
Het telefoongeheugen of het externe geheugen is vol. The phone memory or external memory is full.
Het telefoonnummer %@ is in gesprek. The phone number %@ was busy.
Het telefoonnummer is in gesprek. The phone number was busy.
Het telefoonnummer moet uit ten minste 10 cijfers bestaan. Phone number must be 10 digits.
Het telefoonnummer moet uit ten minste 10 cijfers bestaan. Phone number must be at least 10 digits.
Het terugzetten van het systeem is geslaagd. Your system has been restored successfully.
Het ticket is niet voor ons The ticket isn't for us
Het Time Machine-proces kan niet worden gestart. Unable to launch the Time Machine process.
Het toetsenbord fungeert als muis. Use the keyboard in place of the mouse
Het toetsenbordtype kan niet worden vastgesteld. Your keyboard cannot be identified.
Het toetsenbordtype kan niet worden vastgesteld. Het kan pas worden gebruikt wanneer het type bekend is. Klik op 'OK' om het type op te geven. Your keyboard cannot be identified and will not be usable until it is identified. To identify this keyboard click OK.
Het toetsenbordtype selecteren Select the Keyboard Type
Het toetsenbordtype vaststellen Identifying Your Keyboard
Het trefwoord '%@' bestaat al. Keyword ’%@’ already exists.
Het trefwoord is niet geldig voor een speciale functie The keyword is not valid for a special function
Het type descriptor van het token dat is geretourneerd door AEResolve wordt niet ondersteund door het programma op de server Descriptor type of token returned by AEResolve is not known to server application
Het type media dat wordt gebruikt. The type of media being used
Het type medium is niet geschikt voor de opgegeven bewerking. The media is not the right type for the requested operation.
Het type replaycache biedt geen ondersteuning voor niet-vluchtige opslag Replay cache type does not support non-volatile storage
Het type replaycache is al geregistreerd Replay cache type is already registered
Het type replaycache is onbekend Replay cache type is unknown
Het type resolutie van het huidige videofragment. The resolution type of the current video
Het type van de opslagruimte komt niet overeen met de gegevensstructuur. The store type is inconsistent with the data format.
Het type van het huidige audiofragment. The type of current audio
Het uitbreiden van het bereik van het AirPort-netwerk is geslaagd. Congratulations! You have extended the range of your AirPort network.
Het uitbreidingssleufprogramma is gestart omdat het systeem een wijziging in de PCI Express-kaartconfiguratie heeft gedetecteerd en ten minste een van de kaarten mogelijk niet op maximale snelheid werkt.\n\nDeze computer bevat configureerbare PCI Express-banen zodat voor verschillende PCI Express-kaartconfiguraties de optimale snelheid kan worden behaald.\n\nOpmerking: De meeste videokaarten vereisen x16 PCI Express-banen. In een sleuf die x8 PCI Express-banen ondersteunt The Expansion Slot Utility has launched because the system has detected that the installed PCI Express cards have changed and at least one of the cards may not be running at maximum performance.\n\nThis system has configurable PCI Express lanes to allow performance tuning for different PCI Express card configurations.\n\nNote: Typically graphics cards request x16 PCI Express lanes. However they may also run at near maximum speed when using x8 PCI Express lanes.
Het uitloggen duurde te lang. Logout has timed out.
Het uitloggen is geannuleerd door een programma. An application has canceled logout.
Het uitloggen is geannuleerd door een programma. FileVault wordt niet ingeschakeld voor deze account. An application has canceled logout. FileVault will not be turned on for this account.
Het uitloggen is geannuleerd door een programma. FileVault wordt niet omgezet voor deze account. An application has canceled logout. FileVault will not be converted for this account.
Het uitloggen is geannuleerd door een programma. FileVault wordt niet uitgeschakeld voor deze account. An application has canceled logout. FileVault will not be turned off for this account.
Het uitloggen is geannuleerd door het programma %@. The application %@ canceled logout.
Het uitloggen is geannuleerd door het programma %@. FileVault wordt niet geconverteerd voor deze account. The application %@ canceled logout. FileVault will not be converted for this account.
Het uitloggen is geannuleerd door het programma %@. FileVault wordt niet ingeschakeld voor deze account. The application %@ canceled logout. FileVault will not be turned on for this account.
Het uitloggen is geannuleerd door het programma %@. FileVault wordt niet uitgeschakeld voor deze account. The application %@ canceled logout. FileVault will not be turned off for this account.
Het uitloggen is mislukt omdat een programma niet kan worden gestopt. Logout has timed out because an application failed to quit.
Het uitpakken van het archief '%1$@' in '%2$@' is geannuleerd. Unarchiving \"%1$@\" into \"%2$@\" was canceled.
Het uitpakken van het archief '%1$@' in '%2$@' is voltooid. Finished unarchiving \"%1$@\" into \"%2$@\".
Het uitschakelen van de optie om automatisch inloggen uit te schakelen heeft geen effect. Om automatisch inloggen in te schakelen Turning off disable automatic login has no effect. To enable automatic login you must use the Accounts preferences pane.
Het uitschakelen van FileVault kan enige tijd in beslag nemen. Turning off FileVault may take a while.
Het uitvoerbare bestand van de bundel is onvindbaar. The bundle’s executable could not be located.
Het uitvoerbare bestand van de bundel kan niet worden geladen. The bundle’s executable is not loadable.
Het uitzetten is geannuleerd door een programma. An application has canceled shut down.
Het uitzetten is geannuleerd door het programma %@. The application %@ canceled shut down.
Het Universele toegang-menu kan niet worden weergegeven in de menubalk. The Universal Access menu could not be displayed in the menu bar.
Het Universele toegang-menu kan niet worden weergegeven. Unable to display Universal Access menu.
Het USB-apparaat is losgekoppeld terwijl een programma nog actief was. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan. The USB device has been unplugged while an application was still active. This can result in loss of data.
Het USB-apparaat verbruikt momenteel te veel stroom.!#x000a;!#x000a;De poort waarop het apparaat is aangesloten wordt gedeactiveerd. The USB device is currently drawing too much power.!#x000a;!#x000a;The port it is attached to will be deactivated.
Het USB-apparaat werkt niet omdat er onvoldoende stroom beschikbaar is.!#x000a;U kunt dit probleem als volgt verhelpen:!#x000a;1) Sluit het apparaat aan op een stopcontact als het een netsnoer heeft.!#x000a;2) Koppel het apparaat los en sluit het aan op een andere USB-poort van de computer of op een ander apparaat dat is aangesloten op een stopcontact. The USB device cannot operate because it needs more power than is available.!#x000a;To correct this problem you can:!#x000a;1) Plug the device into an electrical outlet if it has a power cord.!#x000a;2) Unplug the device and plug it into another USB port on your computer or other device that is plugged into a power cord.
Het vastleggen wordt over %d seconden automatisch gestopt. Capture will automatically stop in %d seconds.
Het veilig wissen van de schijf is mislukt met de fout:\n\n%@ Secure Disk Erase failed with the error:\n\n%@
Het veilig wissen van het volume is mislukt met de fout:\n\n%@ Secure Volume Erase failed with the error:\n\n%@
Het veld {0} heeft een ongeldige waarde in het ondertekende startbestand: {1} The field {0} has an invalid value in the signed launch file: {1}
Het veld {0} heeft een ongeldige waarde: {1} The field {0} has an invalid value: {1}
Het veld 'Gebruikersnaam' mag niet leeg zijn. The “User Name” field cannot be empty.
Het veld is te lang voor deze implementatie Field is too long for this implementation
Het veld 'Korte naam' is leeg. Geef een korte naam op. The short name field is empty. Enter a short name.
Het veld 'Server inkomende post' mag niet leeg zijn. The “Incoming Mail Server” field cannot be empty.
Het veld 'Server uitgaande post (SMTP)' mag niet leeg zijn. The “Outgoing Mail Server (SMTP)” field cannot be empty.
Het venster kan niet worden gesloten omdat het installatieprogramma bezig is. The window cannot be closed because the Installer is busy.
Het venster kan niet worden gesloten tijdens het installeren van het besturingssysteem. The window cannot be closed when installing the operating system.
Het venster kan niet worden vastgelegd The window could not be captured
Het venstermenu 'Domein' bevat een lijst met gedetecteerde dynamische DNS-servers The Domain popup button displays a list of discovered Dynamic DNS servers if any are available.
Het verdient aanbeveling om deze software alleen te installeren als deze afkomstig is van een betrouwbare bron. You should install this software only if it comes from a trusted source.
Het verdient aanbeveling om een andere map te gebruiken dan de door u opgegeven map. The folder you specified is not recommended.
Het vereiste programma voor het openen van een of meer onderdelen wordt geopend. Wacht totdat het programma volledig is geopend voordat u deze onderdelen probeert te gebruiken. The application required to open one or more items is still opening. Wait until it has finished opening to use these items.
Het versienummer van het geselecteerde bestand kan niet worden bepaald. The version number of the selected file cannot be determined.
Het versturen van gegevens naar de server '%@' is mislukt. The attempt to send data to the server “%@” failed.
Het versturen van het faxdocument wordt voorbereid. Preparing to send the fax document.
Het versturen van uw podcast is geslaagd. Your podcast has been successfully submitted.
Het versturen van uw podcast is geslaagd. Your Podcast has been successfully submitted.
Het verstuurde commando is niet herkend. The command sent was not recognized.
Het verwijderen van de publicatie van de oorspronkelijke locatie is mislukt. Wilt u de locatie toch wijzigen? Unpublishing from original location failed. Do you still want to change the location?
Het verwijderen van de RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Deleting RAID set failed with the error:\n\n%@
Het verwijderen van de RAID-set is mislukt met de fout:\n\n%@ Removing RAID set failed with the error:\n\n%@
Het verwijderen van een RAID-lid is geslaagd RAID member was removed successfully
Het verwijderen van onderdelen uit de bibliotheek kan niet ongedaan worden gemaakt. Removing items from the Library cannot be undone.
Het verwijderen van RAID '%@' is voltooid. Deleting RAID “%@” complete.
Het verzamelen van extra informatie is voltooid. Klik op 'Ga door' om door te gaan met de configuratie van het apparaat. Gathering additional information complete. Click Continue to proceed with configuring this device.
Het verzoek heeft een conflict veroorzaakt. The request generates a conflict.
Het verzoek kan niet worden voltooid vanwege een interne fout in NSL. The request could not be completed due to an internal error in NSL.
Het verzoek op %@ heeft een conflict veroorzaakt. The request on %@ generates a conflict.
Het videobesturingsbestand beschikt over onvoldoede geheugen om het medium af te spelen. The video driver does not have enough video memory to playback the media.
Het videoconferentieframework is verlopen. Your Video Conference framework has expired.
Het vlagbestand van een pakket is niet gevonden. A package flags file was not found.
Het VNC-wachtwoord is leeg. Geef een VNC-wachtwoord op. The VNC password is blank. Please enter a VNC password.
Het VoiceOver-hulpprogramma kan uw voorkeuren niet exporteren The VoiceOver Utility was not able to export your preferences
Het VoiceOver-hulpprogramma kan uw voorkeuren voor het numerieke toetsenblok niet bewaren. Probeer het opnieuw. The VoiceOver Utility was not able to save your numeric keypad preferences. Please try again.
Het volgende bestand kan niet worden geopend: '%@'. Can’t open file “%@.”
Het volgende bestand kan niet worden geopend: “%@.” Can’t open file “%@.”
Het volgende vereiste veld ontbreekt in het ondertekende startbestand: {0} The following required field is missing from the signed launch file: {0}
Het volgende vereiste veld ontbreekt in het startbestand: {0} The following required field is missing from the launch file: {0}
Het volume '%@' is hersteld. The volume %@ was repaired successfully.
Het volume '%@' is OK. The volume %@ appears to be OK.
Het volume '%@' kan niet worden geactiveerd. The volume “%@” could not be mounted.
Het volume '%@' kan niet worden hersteld. The volume %@ could not be repaired.
Het volume '%@' moet worden hersteld. The volume %@ needs to be repaired.
Het volume dat u voor de reservekopie hebt gekozen The backup volume you chose is on the same disk as your system software.
Het volume is beveiligd. The volume is locked.
Het volume is niet meer beschikbaar. Mogelijk is het verwijderd. The volume is no longer available. It may have been ejected.
Het volume kan niet worden verwijderd omdat het momenteel in gebruik is. The volume could not be ejected because it is currently in use.
Het volume voor '%@' is niet gevonden. The volume for “%@” could not be found.
Het volume voor '^0' is onvindbaar. The volume for “^0” cannot be found.
Het VolumeCheck-hulpprogramma kan niet worden uitgevoerd of gelezen. The VolumeCheck tool was either not executable or not readable.
Het voorkeurenpaneel '%@' kan niet worden geïnstalleerd The \“%@\” preferences pane could not be installed because an error occurred.
Het voorkeurenpaneel '%@' kan niet worden geladen. Could not load %@ preference pane.
Het voorkeurenpaneel '%@' kan niet worden verwijderd omdat zich een fout heeft voorgedaan. The \“%@\” preferences pane could not be removed because an error occurred.
Het voorkeurenpaneel '%@' maakt deel uit van Mac OS X en kan niet worden vervangen. The \“%@\” preference pane is included with Mac OS X and cannot be replaced.
Het voorkeurenpaneel '%@' moet worden geïnstalleerd voordat u het kunt gebruiken. Wilt u het nu installeren? The \“%@\” preference pane must be installed before you can use it. Do you want to install it now?
Het voorkeurenpaneel dat u installeert is al geïnstalleerd. Wilt u het bestaande voorkeurenpaneel vervangen? The preference pane you are installing is already installed. Do you want to replace the existing preference pane?
Het waarschuwingsniveau is te hoog. Wacht een aantal minuten en probeer vervolgens opnieuw in te loggen. Your warning level is too high - wait several minutes then try to log in again.
Het wachtwoord bevat niet voldoende verschillende soorten tekens Password does not contain enough character classes
Het wachtwoord dat u hebt opgegeven is onjuist voor het AirPort-netwerk '%@'. The password you entered is not correct for the AirPort network “%@”.
Het wachtwoord dat u hebt opgegeven is onjuist voor het draadloze netwerk '%@'. The password you entered is not correct for the wireless network “%@”.
Het wachtwoord dat u hebt opgegeven is onjuist voor uw gebruikersaccount. You did not enter the correct password for your user account.
Het wachtwoord dat u hebt opgegeven is onjuist. The password you entered was incorrect.
Het wachtwoord dat u hebt opgegeven voor de lokale gebruikersaccount is onjuist. You did not enter the correct password for the local user account.
Het wachtwoord dat u hebt opgegeven voor het AirPort-basisstation is onjuist. Probeer het opnieuw. The AirPort Base Station password you entered is incorrect. Please try again.
Het wachtwoord dat u ter bevestiging hebt opgegeven The confirmation password was not the same as the new password. Please try again.
Het wachtwoord en de aanwijzing mogen niet hetzelfde zijn. Kies een andere aanwijzing. The password and hint must not be the same. Please choose a different hint.
Het wachtwoord is gewijzigd.\n Password changed.\n
Het wachtwoord is niet gewijzigd. Password not changed.
Het wachtwoord is te kort Password is too short
Het wachtwoord is te kort. The password is too short.
Het wachtwoord is te kort. Probeer het opnieuw met een langer wachtwoord. Your password is too short. Please try again using a longer password.
Het wachtwoord is te lang. Probeer het opnieuw met een korter wachtwoord. Your password is too long. Please try again using a shorter password.
Het wachtwoord kan niet in de sleutelhanger worden bewaard. Mogelijk is de sleutelhanger ingesteld op alleen-lezen. Controleer Sleutelhangertoegang. The password could not be saved in the Keychain. The Keychain may be read-only. Please check Keychain Access
Het wachtwoord kan niet in de sleutelhanger worden bewaard. Mogelijk is de sleutelhanger ingesteld op alleen-lezen. Controleer Sleutelhangertoegang. The password could not be saved in the Keychain. The Keychain may be read-only. Please check Keychain Access.
Het wachtwoord kan niet opnieuw worden gebruikt Cannot reuse password
Het wachtwoord komt voor op de lijst van veelgebruikte wachtwoorden Password is in the password dictionary
Het wachtwoord mag niet leeg zijn. Geef een wachtwoord op. The password cannot be blank. Please enter a password.
Het wachtwoord moet naast andere tekens een of meer cijfers bevatten. Probeer het opnieuw. Your password needs to include one or more numbers in addition to other characters. Please try again.
Het wachtwoord moet naast andere tekens een of meer letters bevatten. Probeer het opnieuw. Your password needs to include one or more letters in addition to other characters. Please try again.
Het wachtwoord moet uit 13 ASCII-tekens of 26 hexadecimale tekens bestaan. The password must be 13 ASCII characters or 26 hexadecimal characters.
Het wachtwoord moet uit 5 ASCII-tekens of 10 hexadecimale tekens bestaan. The password must be 5 ASCII characters or 10 hexadecimal characters.
Het wachtwoord moet uit 8 of 63 ASCII-tekens of 64 hexadecimale tekens bestaan. The password must be 8 to 63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters.
Het wachtwoord moet uit precies 10 of 26 hexadecimale tekens bestaan. The password must be exactly 10 or 26 hexadecimal characters.
Het wachtwoord moet uit precies 13 ASCII-tekens of 26 hexadecimale tekens bestaan. The password must be entered as exactly 13 ASCII characters or 26 hex digits.
Het wachtwoord moet uit precies 5 ASCII-tekens of 10 hexadecimale tekens bestaan. The password must be entered as exactly 5 ASCII characters or 10 hex digits.
Het wachtwoord moet uit precies 5 of 13 ASCII-tekens bestaan. The password must be exactly 5 or 13 ASCII characters.
Het wachtwoord moet uit ten minste 4 tekens bestaan. Typ het wachtwoord opnieuw. The password must be at least 4 characters long. Retype the password.
Het wachtwoord van de sleutelhanger van deze gebruiker kan niet in het wachtwoord van de nieuwe account worden veranderd. Het oude wachtwoord blijft van kracht. The Keychain password for this user cannot be changed to the new account password. The old Keychain password remains in effect.
Het wachtwoord van uw gebruikersaccount is niet hetzelfde als het FileVault-wachtwoord. Your user account password is different from your FileVault password.
Het wachtwoord van uw inlogsleutelhanger wordt veranderd in uw nieuwe wachtwoord. The password for your \“login\” keychain will be changed to your new password.
Het wachtwoord van uw internetaccount. The password for your Internet service.
Het wachtwoord van uw sleutelhanger wordt in het wachtwoord van uw nieuwe account veranderd. Your Keychain password will be changed to your new account password.
Het wachtwoord voor de gebruikersnaam van de groepsbeheerder The password for the Groups Administrator Username
Het wachtwoord voor een TSN (Transitional Security Network) moet uit precies 13 tekens bestaan. The password for a Transitional Security Network must be exactly 13 characters in length.
Het wachtwoord voor uw map 'Public' mag niet gelijk zijn aan uw .Mac-wachtwoord. Geef een ander wachtwoord op. Your Public folder password cannot be the same as your .Mac password. Please enter a different password.
Het wachtwoordveld is leeg. The password is empty.
Het WAN-IP-adres mag niet hetzelfde zijn als het router-IP-adres. Your WAN IP address cannot be the same as your router IP address.
Het weergavevenster bevindt zich op een beeldscherm dat niet geschikt is voor het afspelen van High Definition-video. The viewer is on a monitor that does not support playing high definition video.
Het wegschrijven van de afbeeldingsgegevens is mislukt. Failure to write image data.
Het wijzigen van de geregistreerde computernaam '%@' op .Mac is mislukt. .Mac failed to rename registered computer name \"%@\".
Het wijzigen van de grootte van '%1$@' is geannuleerd. Resizing \"%1$@\" was canceled.
Het wijzigen van de grootte van '%1$@' is mislukt met de fout %2$d. %3$@ Resizing \"%1$@\" failed with error %2$d. %3$@
Het wijzigen van de grootte van '%1$@' is voltooid. Resizing \"%1$@\" was successful.
Het wijzigen van de regio van de speler is geslaagd. The drive region was successfully changed.
Het wijzigen van de URL voor agenda '%@' is mislukt. Changing URL for calendar “%@” failed.
Het wissen is geslaagd. Erase completed successfully
Het wissen is mislukt vanwege een fout. Erase failed with an error
Het wissen van de bestanden wordt gestopt nadat het wissen van het huidige bestand is voltooid. Dit kan enkele ogenblikken duren. Erasing files will stop when the current file is finished erasing. This may take a few moments.
Het wissen van de optische schijf is mislukt met de fout:\n\n%@ Optical Erase failed with the error:\n\n%@
Het wissen van de schijf '%@' is geslaagd. The disk “%@” was successfully erased.
Het wissen van de schijf in de %1$@-eenheid is mislukt. %2$@ Erasing the disc in the %1$@ drive failed. %2$@
Het wissen van de schijf is geslaagd. The disk was successfully erased.
Het wissen van de schijf is mislukt met de fout:\n\n%@ Disk Erase failed with the error:\n\n%@
Het wissen van het volume is mislukt met de fout:\n\n%@ Volume Erase failed with the error:\n\n%@
Het wissen wordt voorbereid. Preparing to erase
het woordenboek van een doelprogramma niet kan worden gelezen a target application’s dictionary is not readable
Het woordenboek van het programma of de uitbreiding kan niet worden geopend omdat het niet scriptgeschikt is. Unable to read the dictionary of the application or extension because it is not scriptable.
Het wordt sterk aangeraden om Java periodiek naar nieuwe versies te laten zoeken om er zeker van te zijn dat Java zo veilig en snel mogelijk werkt. We strongly recommend letting Java periodically check for newer versions to ensure you have the most secure and fastest Java experience.
Het WWAN-apparaat is losgekoppeld terwijl een programma actief was. Mogelijk zijn hierdoor gegevens verloren gegaan. The WWAN Device has been unplugged while an application was still active. This can result in loss of data.
Het WWAN-apparaat is niet actief The WWAN device is not active
Het zoeken naar updates is mislukt. Failed to check for updates.
Hewlett-Packard-printerbestanden Hewlett-Packard Printer Drivers
Hex Hex
Hexadecimaal Hexadecimal
Hexadecimale invoer Hexidecimal input
hexadecimale invoer hexadecimal input
Hexagon gebruiken Use Hexagon
Hex-equivalent van het wachtwoord (WEP-sleutel): %@ Hex equivalent password (WEP key): %@
hfs hfs
HFS_MacArabic HFS_MacArabic
HFS_MacCentralEurRoman HFS_MacCentralEurRoman
HFS_MacChineseSimp HFS_MacChineseSimp
HFS_MacChineseTrad HFS_MacChineseTrad
HFS_MacCroatian HFS_MacCroatian
HFS_MacCyrillic HFS_MacCyrillic
HFS_MacGreek HFS_MacGreek
HFS_MacHebrew HFS_MacHebrew
HFS_MacIcelandic HFS_MacIcelandic
HFS_MacJapanese HFS_MacJapanese
HFS_MacKorean HFS_MacKorean
HFS_MacRomanian HFS_MacRomanian
HFS_MacThai HFS_MacThai
HFS_MacTurkish HFS_MacTurkish
HFS+ HFS+
HFS+J HFS+J
HFS-volume wordt gecontroleerd. Checking HFS volume.
HFS-wrappervolume moet worden hersteld HFS Wrapper volume needs repair
HI HI
HID-controller HID Control
Hide NewApplication Hide NewApplication
Hide Performance Monitor Hide Performance Monitor
HID-interrupt HID Interrupt
hier here
Hier geeft u de korte gebruikersnaam voor uw account op. Enter the short user name for your account.
Hier klikt u om '%@' in 'Inkomend' verbergen. Click to hide “%@” from the Inbox
Hier klikt u om '%@' in 'Inkomend' weer te geven. Click to show “%@” in the Inbox
hier statustekst.... status text here....
Hier stelt u in hoeveel zoekresultaten worden bewaard. Specifies how many search results are saved.
Hier worden de beschikbare Lettertypecatalogus-bibliotheken op deze computer weergegeven. The list of Font Book libraries on this computer.
Hiërarchie postbus doorlopen Traversing mailbox hierarchy
Hierbij wordt de eerste bron opzij geduwd door de tweede bron. This effect causes the second source to push the first source aside.
Hierbij wordt een vuur gegenereerd op basis van de gekozen opties. This effect generates random fire based upon your chosen options.
Hierdoor kan de verbinding met tot stand gebrachte netwerkvoorzieningen worden verbroken. This may cause interruption of any network services currently established.
Hierdoor worden al uw bestaande afdrukwachtrijen en alle nog uit te voeren afdruktaken verwijderd This will delete all of your existing printer queues and all pending print jobs
Hierdoor worden alle gegevens op de schijf verwijderd. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. Erasing will destroy all information on the disk and can not be undone.
Hierdoor worden alle geselecteerde lettertypen en alle verwante lettertypen in alle sets in Lettertypecatalogus geactiveerd. This will enable the selected fonts and all related fonts in all the collections in the Font Book.
Hierdoor worden alle geselecteerde lettertypen en alle verwante lettertypen in alle sets in Lettertypecatalogus gedeactiveerd. This will disable the selected fonts and all related fonts in all the collections in the Font Book.
Hierdoor worden alle geselecteerde lettertypen en alle verwante lettertypen in de set '%@' en Lettertypecatalogus geactiveerd. This will enable all of the selected fonts and all related fonts in the collection \"%@\" and the Font Book.
Hierdoor worden alle geselecteerde lettertypen en alle verwante lettertypen in de set '%@' en Lettertypecatalogus gedeactiveerd. This will disable all of the selected fonts and all related fonts in the collection \"%@\" and the Font Book.
Hierdoor worden alle lettertypen in de geselecteerde sets en alle andere sets in Lettertypecatalogus geactiveerd. This will enable all of the fonts in the selected collections and all other collections in the Font Book.
Hierdoor worden alle lettertypen in de geselecteerde sets en alle andere sets in Lettertypecatalogus gedeactiveerd. This will disable all of the fonts in the selected collections and all other collections in the Font Book.
Hierdoor worden de lettertypen definitief uit de set '%@' verwijderd. This will remove the fonts from the \"%@\" collection permanently.
Hierme laat u het afspelen beginnen bij begin van de schijf. Start playing from beginning of disc
Hiermee accepteert u deze uitnodiging. Accept this invitation
Hiermee activeert of deactiveert u een schijf. Mount or unmount a disk
Hiermee activeert u de geselecteerde lettertypen voor alle sets. Enable selected fonts for all collections
Hiermee activeert u de geselecteerde lettertypen. Enable selected fonts
Hiermee activeert u de geselecteerde set en alle lettertypen. Enable selected collection and all fonts
Hiermee activeert u de geselecteerde set. Enable selected collection
Hiermee activeert u de weergave van waarschuwingen in deze chat. Allows alerts to run for events that occur in this chat.
Hiermee activeert u een vereenvoudigde weergave van het bureaublad van de computer voor jonge of onervaren gebruikers. Provides a simplified view of the computer desktop for young or inexperienced users.
Hiermee annuleert u het afspelen. Cancel playback
Hiermee antwoordt u door middel van tekst. Reply using text
Hiermee antwoordt u met een tekstbericht. Reply with a text IM
Hiermee baseert u URL's op aangepaste locaties. Base URLs to custom locations.
Hiermee beëindigt u de videochat. End the video chat.
Hiermee beëindigt u deze conferentie. End this conference
Hiermee begint u een tekstchat met een specifieke persoon. Begins a text chat with a specific person
Hiermee begint u met het opnemen van handelingen in de gebruikersinterface. Begin recording UI Events
Hiermee begint u te zoeken naar de getypte zoektekst. Start searching for the inputted search text.
Hiermee behoudt u beide bestanden (de naam van een van de twee wordt gewijzigd). Select to keep both files (one will be renamed)
Hiermee bekijkt en wijzigt u de instellingen voor opslagapparaten die op uw basisstation zijn aangesloten. View and change settings for storage devices connected to your base station
Hiermee bekijkt en wijzigt u de instellingen voor USB-printers die op uw basisstation zijn aangesloten. View and change settings for USB printers connected to your base station
Hiermee bekijkt en wijzigt u geavanceerdere instellingen van het basisstation. View and change more advanced base station settings
Hiermee bekijkt u de instellingen van dit basisstation en het bijbehorende draadloze netwerk. View settings for this base station and wireless network
Hiermee bekijkt u een voorvertoning van het filter. Preview filter in effect
Hiermee beluistert u de nieuwe uitspraak. Hear the new pronunciation.
Hiermee bepaalt u de lettergrootte wanneer de optionele bijschriften voor spraak en geluiden worden weergegeven in een afzonderlijk venster. Font size used when Closed Caption is displayed in separate window
Hiermee bepaalt u of de structuur van het bestandssysteem geldig is. Determine if the structure of the file system is valid
Hiermee bepaalt u of de toegangsbevoegdheden geldig zijn. Determine if the access control permissions are valid
Hiermee beperkt u het computergebruik op zaterdag en zondag tot een opgegeven aantal uren per dag. Allows access to this computer Saturday and Sunday for the specified number of hours only.
Hiermee beperkt u het computergebruik van maandag tot en met vrijdag tot een opgegeven aantal uren per dag. Allows access to this computer Monday through Friday for the specified number of hours only.
Hiermee beperkt u websitetoegang tot sites met geschikte inhoud of tot een lijst met websites. Restricts website access to sites with appropriate content or to a list of websites.
Hiermee berekent u het controlegetal van een apparaat of schijfkopie. Calculate the checksum of a device or disk image
Hiermee beschouwt u dit tekstonderdeel voortaan als juist. From now on consider this item correct.
Hiermee bewaart u alleen de brontekst van deze pagina. Saves only the source text of this page.
Hiermee bewaart u de als laatste uitgesproken zin in het klembord. Saves the last spoken phrase to the pasteboard.
Hiermee bewaart u de als laatste uitgesproken zin op het bureaublad. Saves the last spoken phrase to the desktop
Hiermee bewaart u de huidige chat op schijf. Saves the current chat to disk
Hiermee bewaart u de pdf in de downloadmap. Save PDF to download folder
Hiermee bewaart u deze zoekactie als een nieuwe slimme map. Save this search as a new Smart Folder
Hiermee bewaart u deze zoekactie als een slimme map. Save this search as a Smart Folder
Hiermee bewaart u dit bericht in de postbus 'Concepten'. Save this message to Drafts mailbox
Hiermee bewaart u dit procesoverzicht. Save this process list
Hiermee bewaart u het document. Save Document
Hiermee bewaart u het onderdeel met de focus op de hotspot. Saves the currently focused item at the hot spot.
Hiermee beweegt het symbool alleen als iChat niet het programma op de voorgrond is. The icon will only bounce if iChat is not\nthe frontmost application.
Hiermee beweegt het symbool alleen wanneer\niChat niet het voorste programma is. The icon will only bounce if iChat is not\nthe frontmost application.
Hiermee bewerkt of herhaalt u de inhoud van het tekstveld. Edit or echo the contents of the text field.
Hiermee bladert u door de opties voor getallen. Cycles through the number options
Hiermee bladert u door de opties voor hoofdlettergebruik Cycles through the capital options
Hiermee bladert u door de opties voor koppelingen. Cycles through the link options
Hiermee bladert u door de opties voor leestekens. Cycles through the punctuation options
Hiermee bladert u door de opties voor tekstkenmerken. Cycles through the text attribute options
Hiermee bladert u door de opties voor toetsaanslagherhaling. Cycles through the typing echo options
Hiermee bladert u door de opties voor verwijderde tekens. Cycles through the deleted character options
Hiermee bladert u door de opties voor woorden met spelfouten. Cycles through the misspelled words options
Hiermee blijft de schermvullende weergave actief als andere programma's zich op de voorgrond bevinden. Stay in full screen even if other apps are on top
Hiermee blijft het symbool bewegen totdat iChat op de voorgrond is geplaatst. Repeat bouncing until iChat is brought\nto the front.
Hiermee blijft het symbool bewegen totdat\niChat op de voorgrond wordt geplaatst. Repeat bouncing until iChat is brought\nto the front.
Hiermee blokkeert u tijdelijk berichten van iemand in de huidige chat. Temporarily blocks messages from someone in the current chat
Hiermee brandt u een schijfkopie op een cd of dvd. Burn CD/DVD from disk image
Hiermee centreert u de oorsprong. Center Origin
Hiermee centreert u de tekst. Center
Hiermee chat u met de afzender van een geselecteerd bericht. Chat with sender of selected message
Hiermee chat u met geadresseerden. Chat with recipients
Hiermee compileert u het script. Compile the Script
Hiermee configureert u de AirPort Express voor het beluisteren van iTunes-muziek via AirTunes-luidsprekers. Set up your AirPort Express to play iTunes through remote speakers
Hiermee configureert u een ander basisstation. Configure other base station
Hiermee configureert u een nieuw apparaat. Setup new device...
Hiermee configureert u een nieuw apparaat. Set up new device...!
Hiermee configureert u het geselecteerde basisstation. Configure the selected base station
Hiermee controleert en herstelt u schijven waarmee zich problemen voordoen. Validate and repair problematic disks
Hiermee controleert u de lettertypebestanden voordat ze op deze computer worden geïnstalleerd. Select to validate font files before they have been imported into this computer.
Hiermee controleert u een schijf of een schijfkopie. Verify a disk or a disk image
Hiermee controleert u niet alleen de spelling maar ook de grammatica in dit document. Check grammar along with spelling in this document.
Hiermee converteert u dit bericht naar platte tekst. Convert this message to Plain Text
Hiermee converteert u een bericht naar RTF-tekst. Convert this message to Rich Text
Hiermee converteert u een schijfkopie naar een andere structuur. Convert a disk image into a different format
Hiermee corrigeert u dit tekstonderdeel. Correct this item.
Hiermee deactiveert u de geselecteerde lettertypen voor alle sets. Disable selected fonts for all collections
Hiermee deactiveert u de geselecteerde lettertypen. Disable selected fonts
Hiermee deactiveert u de geselecteerde set en alle lettertypen. Disable selected collection and all fonts
Hiermee deactiveert u de geselecteerde set. Disable selected collection
Hiermee deelt u de muis en het toetsenbord met de gebruiker. Share mouse and keyboard with user
Hiermee drukt u de geselecteerde notitie af. Print selected note
Hiermee drukt u deze pagina af. Print this page.
Hiermee drukt u geselecteerde berichten af. Print selected messages
Hiermee dupliceert u de geselecteerde locatie. Duplicate the selected location
Hiermee dupliceert u de geselecteerde voorziening. Duplicate the selected service
Hiermee exporteert u een QuickTime-film naar een iPhone-bestand. Exports a QuickTime Movie into an iPhone file
Hiermee exporteert u een QuickTime-filmbestand naar een iPhone-bestand (mobiel). Exports a QuickTime Movie file to an iPhone (Cellular) file
Hiermee exporteert u versies van uw film die geoptimaliseerd zijn voor webweergave op de iPhone en het bureaublad. Export versions of your movie optimized for web-delivery to iPhone and the desktop.
Hiermee filtert u het logbestand zodat alleen regels met de opgegeven tekenreeks worden getoond. Filters for lines containing the specified string.
Hiermee gaat u achteruit in de zoekgeschiedenis in de zoekmodus. Go backwards in the search history while in find mode.
Hiermee gaat u door met het volgende tekstonderdeel. Proceed to the next item.
Hiermee gaat u naar 'Computer'. Go to Computer.
Hiermee gaat u naar de beginpagina. Go to the home page
Hiermee gaat u naar de chatruimte die u hebt opgegeven. Joins a named chat room
Hiermee gaat u naar de iDisk. Go to iDisk
Hiermee gaat u naar de map 'Programma's'. Go to Applications.
Hiermee gaat u naar de pagina met het nummer dat u invult. Go To Page
Hiermee gaat u naar de prullenmand. Go to Trash.
Hiermee gaat u naar de volgende afbeelding. Go to next image
Hiermee gaat u naar de volgende kop Navigates to the next heading regardless of heading level.
Hiermee gaat u naar de volgende kop met hetzelfde kopniveau. Navigates to the next heading at the same heading level.
Hiermee gaat u naar de volgende pagina. Go to next page
Hiermee gaat u naar de volgende pagina. Go forward
Hiermee gaat u naar de volgende pagina. Go To Next Page
Hiermee gaat u naar de vorige afbeelding. Go to previous image
Hiermee gaat u naar de vorige kop Navigates to the previous heading regardless of heading level.
Hiermee gaat u naar de vorige kop met hetzelfde kopniveau. Navigates to the previous heading at the same heading level.
Hiermee gaat u naar de vorige pagina. Go to previous page
Hiermee gaat u naar de vorige pagina. Go back
Hiermee gaat u naar de vorige pagina. Go To Previous Page
Hiermee gaat u naar een specifieke pagina. Go to a specific page
Hiermee gaat u naar het begin van het scrolgebied. Jumps to the beginning of the scrollable area.
Hiermee gaat u naar het einde van het scrolgebied. Jumps to the end of the scrollable area.
Hiermee gaat u naar het opgegeven paginanummer. Go To Page Number
Hiermee gaat u naar het volgende frame. Move to next frame.
Hiermee gaat u naar het volgende onderdeel in de lijst. Navigate to the next item in a list.
Hiermee gaat u naar het volgende spraakkenmerk in de rotor. Navigates to the next speech attribute in the rotor
Hiermee gaat u naar het vorige frame. Move to previous frame.
Hiermee gaat u naar het vorige onderdeel in de lijst. Navigate to the previous item in a list.
Hiermee gaat u naar het vorige spraakkenmerk in de rotor. Navigates to the previous speech attribute in the rotor
Hiermee gaat u naar het werk waarbij u eerder een bladwijzer hebt geplaatst. Jumps to the work previously bookmarked.
Hiermee gaat u naar uw map 'Afbeeldingen'. Go to your Pictures folder.
Hiermee gaat u naar uw map 'Documenten'. Go to your Documents folder.
Hiermee gaat u naar uw map 'Favorieten'. Go to your Favorites folder.
Hiermee gaat u naar uw map 'Films'. Go to your Movies folder.
Hiermee gaat u naar uw map 'Muziek'. Go to your Music folder.
Hiermee gaat u naar uw map 'Publiek'. Go to your Public folder.
Hiermee gaat u naar uw thuismap. Go to your Home folder.
Hiermee gaat u stapsgewijs door de takenreeks die momenteel wordt uitgevoerd. Step through the current running workflow
Hiermee gaat u terug naar '%@' met SnapBack. SnapBack to “%@”.
Hiermee gaat u terug naar de laatste zoekresultaten met SnapBack. SnapBack to last search results.
Hiermee gaat u terug naar een recente pagina. Go back to recent page
Hiermee gaat u terug/vooruit. Go Back/Forward
Hiermee gaat u vooruit in de zoekgeschiedenis in de zoekmodus. Go forwards in the search history while in find mode.
Hiermee gaat u vooruit naar een recente pagina. Go forward to recent page
Hiermee gebruikt u de geselecteerde locatie. Use selected location
Hiermee gebruikt u de laatste equalizerinstellingen die met deze schijf zijn gebruikt. Use last equalizer settings used with this disc
Hiermee gebruikt u de laatste instellingen voor vergroten/verkleinen die met deze schijf zijn gebruikt. Use last zoom settings used with this disc
Hiermee gebruikt u de laatste instellingen voor videokleur die met deze schijf zijn gebruikt. Use last video color settings used with this disc
Hiermee gebruikt u het geselecteerde bestand om de browser te starten. Use selected file to launch browser
Hiermee geeft u alle bladwijzers weer. Show all bookmarks.
Hiermee geeft u alleen artikelen weer van %s. Show only articles from %s
Hiermee geeft u alleen de processen weer die de opgegeven tekenreeks bevatten. Show only processes containing the string specified
Hiermee geeft u artikelen weer van alle kanalen in deze groep. Show articles from all feeds in this group
Hiermee geeft u beschikbare commando's weer. Brings up available commands.
Hiermee geeft u de algemene Help-gids voor VoiceOver weer. Brings up the general help guide for VoiceOver
Hiermee geeft u de beschikbare servers in een Finder-venster weer. Browse available servers in a Finder window
Hiermee geeft u de beschikbare zoekcommando's weer. Brings up available search commands.
Hiermee geeft u de bladwijzers in deze map weer. Show the bookmarks in this folder.
Hiermee geeft u de contactgegevens van deze persoon weer in Adresboek. Shows this person's contact information in Address Book
Hiermee geeft u de huidige en maximale grootte van een account weer. Get account sizes & limits
Hiermee geeft u de lijst met sleutelhangers weer. Show Keychain List
Hiermee geeft u de naam van de gebrande schijf op. Name used to title the burned disc.
Hiermee geeft u de prioriteit voor dit bericht op. Choose the priority for this message
Hiermee geeft u de regio's voor alle talen weer. Show regions for all languages
Hiermee geeft u de standaardtekstcodering voor het bewaren van platte-tekstbestanden op. Kies 'Automatisch' om bestanden te bewaren in de codering waarin ze zijn geopend. Choose the default text encoding to use when saving Plain Text files. Choose Automatic to save files with the same encoding used when opened.
Hiermee geeft u de tekstcodering voor bewaarde HTML-bestanden op. Choose the text encoding for saved HTML files.
Hiermee geeft u de volgende pagina weer. Show the next page.
Hiermee geeft u de vorige pagina weer. Show the previous page.
Hiermee geeft u documenten weer op werkelijke grootte. Display at actual size
Hiermee geeft u een menu weer waarmee u de instellingen voor het spraakdetailniveau kunt aanpassen. Brings up a menu for adjusting verbosity settings
Hiermee geeft u een naam op voor de nieuwe bibliotheek. Enter a name for the newly created library.
Hiermee geeft u een overzicht van alle koppelingen op de pagina weer. Lists all links on the page.
Hiermee geeft u een overzicht van de opsommingstekens en nummering weer. List bullets and numbering
Hiermee geeft u een overzicht weer van de programma's die momenteel zijn geopend. Brings up a list of currently opened applications
Hiermee geeft u een overzicht weer van de vensters die momenteel zijn geopend. Brings up a list of currently opened windows
Hiermee geeft u een overzicht weer van de werkomgeving. Gives an overview of the working environment
Hiermee geeft u een overzicht weer van het huidige venster. Gives an overview of the current window
Hiermee geeft u een paneel met braille weer. Displays a panel showing Braille
Hiermee geeft u eerdere of latere vermeldingen in een groot logbestand weer. Show earlier or later entries in a large log file
Hiermee geeft u extra informatie over een schijf of apparaat weer. Gather extra information about a disk or device
Hiermee geeft u extra opties voor het wissen van schijven weer. Additional options for erasing disks
Hiermee geeft u extra opties voor ondersteunde optische media weer. Additional options for supported optical media
Hiermee geeft u geavanceerde opties weer. Click to show advanced options.
Hiermee geeft u het braillepaneel weer. Display the Braille panel
Hiermee geeft u het document op werkelijke grootte weer. Display Document Actual Size
Hiermee geeft u het documenttype voor bewaarde HTML-bestanden op. Choose the document type for saved HTML files.
Hiermee geeft u het logbestand weer. Open the log window
Hiermee geeft u het ondertitelpaneel weer. Display the caption panel
Hiermee geeft u het overzicht van het element met de focus weer Gives the overview of the element that contains the focus
Hiermee geeft u het overzicht van het element met de toetsenbordfocus weer Gives the overview of the element in the keyboard focus
Hiermee geeft u het scherm in een venster weer. Display screen in a window
Hiermee geeft u het scherm op het gehele beeldscherm weer. Fit screen to full display
Hiermee geeft u het volgende resultaat weer. Show the next result.
Hiermee geeft u het vorige resultaat weer. Show the previous result.
Hiermee geeft u het wachtwoord op voor deze account. Enter the password for this account.
Hiermee geeft u informatie over de toebehoren weer. View information on ink or toner levels
Hiermee geeft u informatie over het geselecteerde proces weer. See information about the selected process
Hiermee geeft u informatie weer over de geselecteerde taak of takenreeks. Inspect the selected workflow or action
Hiermee geeft u instellingen voor cursornavigatie in VoiceOver op. Settings for VoiceOver cursor navigation.
Hiermee geeft u instellingen voor de brailleweergave op. Settings for Braille display.
Hiermee geeft u instellingen voor de uitvoer van stemmen op. Settings for voices output.
Hiermee geeft u instellingen voor de visuele weergave op. Settings for visual display.
Hiermee geeft u instellingen voor het lezen van afbeeldingen op. Settings for reading graphics.
Hiermee geeft u instellingen voor het spraakdetailniveau van de uitvoer op. Settings for output verbosity.
Hiermee geeft u instellingen voor uw draadloze netwerk op. Set options for your wireless network
Hiermee geeft u instellingen voor visuele uitspraak op. Settings for visual pronunciation.
Hiermee geeft u meer bladwijzers weer. Show more bookmarks.
Hiermee geeft u meer tabbladen weer. Show more tabs.
Hiermee geeft u op hoe u dit conflict wilt oplossen. Select how to resolve this conflict
Hiermee geeft u op welk adres moet worden gebruikt voor het versturen van dit bericht. Choose which address to send this message from
Hiermee geeft u op welk lettertype moet worden gebruikt als dit niet is gedefinieerd in de webpagina. Select the font to use when a web page doesn’t specify a font.
Hiermee geeft u op welk lettertype moet worden gebruikt als een webpagina gebruikmaakt van een niet-proportioneel lettertype. Select the font to use when a web page specifies a fixed-width font.
Hiermee geeft u processen in de opgegeven categorie weer. Display processes in the category specified
Hiermee geeft u ticketinformatie weer. Display ticket information
Hiermee geeft u uw recente zoekacties weer. See your recent searches.
Hiermee geeft u van het geselecteerde logbestand alleen de regels weer die overeenkomen met de opgegeven tekenreeks. Display only lines of the selected log which match the specified string
Hiermee geeft u zoomopties weer. Zoom Options
Hiermee groepeert u de geselecteerde objecten. Group Selected Objects
Hiermee haalt u de inhoud van het externe klembord op. Get the remote clipboard contents
Hiermee haalt u nieuwe post op voor alle accounts. Get new mail in all accounts
Hiermee heft u de groepering van de geselecteerde onderdelen op. Ungroup Selected Objects
Hiermee heft u de selectie van alle geselecteerde onderdelen op. Unselect all selected items
Hiermee heft u de selectie van het onderdeel in de VoiceOver-cursor op. Deselect the item in the VoiceOver cursor
Hiermee heft u de vergrendeling van de sleutelhanger op. Unlock Keychain
Hiermee herhaalt u de herinnering. Snooze
Hiermee herhaalt u de inhoud van <WINDOW_TYPE/>. Echos the contents of the <WINDOW_TYPE/>.
Hiermee herhaalt u de inhoud van het onderdeel in de VoiceOver-cursor. Echos the contents of the item in the VoiceOver cursor.
Hiermee herstelt u de beginwaarden van alle voorkeuren. Restore all preferences to their initial values
Hiermee herstelt u de partitie-indeling tot de werkelijke partitie-indeling van de schijf. Reset partition map to match disk’s actual partition map
Hiermee herstelt u een schijf. Repair a disk
Hiermee hervat u het afdrukken van alle taken op deze printer. Resume printing of all jobs to this printer
Hiermee hervat u het afdrukken van de geselecteerde taken. Resume printing of selected job(s)
Hiermee hervat u het afdrukken vanaf een bepaalde pagina. Resume printing on page…
Hiermee hervat u het faxen op pagina… Resume faxing on page…
Hiermee hervat u het faxen van alle taken tot deze fax. Resume faxing of all jobs to this fax
Hiermee hervat u het faxen van de geselecteerde taken. Resume faxing of selected job(s)
Hiermee importeert u agendagegevens volgens met de iCalendar-standaard. This import calendar data conforming to the iCalendar standard
Hiermee installeert u %@ voor de eerste keer. Installs %@ for the first time.
Hiermee installeert u essentiële systeemsoftware voor Mac OS X. Installs system software essential for Mac OS X.
Hiermee installeert u extra lettertypen voor het Chinees of Koreaans. Installs additional fonts that expand your choices when you write in Chinese or Korean.
Hiermee installeert u fat-bibliotheken voor Mac OS X Server. Installs fat libraries for Mac OS X Server.
Hiermee installeert u fat-bibliotheken voor Mac OS X. Installs fat libraries for Mac OS X.
Hiermee installeert u fat-bibliotheken voor Xcode-tools. Installs fat libraries for Xcode Tools.
Hiermee installeert u het Mac OS X-basissysteem. Installs the basic Mac OS X system.
Hiermee installeert u printerbestanden van diverse fabrikanten. Installs printer drivers from various vendors.
Hiermee installeert u private headers voor gebruik door het Server-team. Installs private headers for use by the Server team.
Hiermee kan de gebruiker alleen de geselecteerde programma's openen. Om andere programma's te openen Allows user to open only the selected applications. An administrator's password is required to open other applications.
Hiermee kent u een markering aan geselecteerde berichten toe (of verwijdert u de markering). Mark selected messages as flagged (or unflagged)
Hiermee kiest u de hoeveelheid feedback voor typen. Choose the amount of feedback for typing.
Hiermee kiest u de leestekens en symbolen die moeten worden uitgesproken. Choose punctuation and symbols to speak.
Hiermee kiest u de stem die u voor VoiceOver wilt gebruiken. Choose the voice to use for VoiceOver.
Hiermee kiest u een andere functiemodus. Switch Tool Mode
Hiermee kiest u een programma. Choose any available application.
Hiermee kiest u een recente server. Choose a Recent Server
Hiermee kiest u een sorteervolgorde. Choose a sort order.
Hiermee kiest u een van de voorgestelde correcties. Choose one of the suggested corrections.
Hiermee kiest u een woordenlijst. Choose a checker.
Hiermee kopieert u een afbeelding van de videochat naar het klembord. Copies a snapshot of the current video chat to the Clipboard
Hiermee kopieert u uw netwerkinstellingen Transfer your settings so that you can connect to the Internet.
Hiermee kopieert u uw tijdzone-instellingen. Transfer your time zone settings.
Hiermee koppelt u een schijfkopie. Attach a disk image
Hiermee kunnen andere Bluetooth-apparaten de internetverbinding van deze computer gebruiken via de PAN-voorziening. This allows other Bluetooth devices to use this computer's Internet connection using the PAN service.
Hiermee kunt u kleurevenaring uitvoeren op één bron. Allows you to perform color matching of a single source.
Hiermee kunt u afzonderlijke dagen opgeven waarop de activiteit wordt herhaald. Check this box to select individual dates on which to repeat the event.
Hiermee kunt u de dag wijzigen. Allows modification of the day.
Hiermee kunt u de grootte van het ondertitelpaneel wijzigen met de pijltoetsen. Allows resizing of the Caption Panel using the arrow keys
Hiermee kunt u de helderheid en het contrast van één bron aanpassen. Allows you to adjust the brightness and contrast of a single source.
Hiermee kunt u de inhoud verplaatsen. Move
Hiermee kunt u de kleurstijl van één bron op verschillende manieren wijzigen. Allows you to change a single source with various color stylize options.
Hiermee kunt u de maand wijzigen. Allows modification of the month.
Hiermee kunt u de minuten wijzigen. Allows modification of the minutes.
Hiermee kunt u de seconden wijzigen. Allows modification of the seconds.
Hiermee kunt u de tijdrekening wijzigen. Allows modification of the era.
Hiermee kunt u de tijdzone wijzigen. Allows modification of the time zone.
Hiermee kunt u één bron inkleuren met geselecteerde kleuren. Allows you to tint a single source with selected colors.
Hiermee kunt u een lijst invoegen of wijzigen. Insert or alter a list
Hiermee kunt u een proces geforceerd stoppen. Force a process to quit
Hiermee kunt u een week en een dag opgeven waarop de activiteit wordt herhaald. Check this box to select a week and day that you want the event to occur.
Hiermee kunt u het alfa-kanaal van één bron manipuleren. Allows you to manipulate the alpha channel of a single source.
Hiermee kunt u het jaar wijzigen. Allows modification of the year.
Hiermee kunt u het ondertitelpaneel verplaatsen met de pijltoetsen. Allows moving the Caption Panel using the arrow keys
Hiermee kunt u het uur wijzigen. Allows modification of the hour.
Hiermee kunt u in iChat bewegende afbeeldingen van contactpersonen weergeven en instellen. Allows iChat to display and set animated buddy pictures
Hiermee kunt u in sleutelhangers zoeken. Search keychains
Hiermee kunt u opgeven hoe vaak de activiteit wordt herhaald. Choose how often the event should occur.
Hiermee kunt u schijven opnieuw formatteren en in partities verdelen. Reformat and repartition your drives
Hiermee kunt u symbolische koppelingen van mappen in de thuismap van de gebruiker naar andere mappen aanmaken en verwijderen. De gebruiker moet voldoende bevoegdheden hebben om toegang te hebben tot de doelmap. Creates and removes symbolic links from folders in the user’s home to other folders. User must have the proper privileges to access the target folder.
Hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw. Reload the current page.
Hiermee laadt u het gehele logbestand opnieuw vanaf schijf. Reload entire log from disk
Hiermee laadt u het logbestand opnieuw vanaf schijf. Reload the log from disk
Hiermee laat u het afspelen beginnen bij de locatie van de standaardbladwijzer. Start playing from the default bookmark location
Hiermee laat u het afspelen verder gaan bij het punt waarop de schijf de laatste keer is afgespeeld. Continue from the location where disc was last played
Hiermee laat u vensters in- en uitfaden. Allow the windows to fade in and out
Hiermee legt u een filmfragment vast. Take a movie clip
Hiermee legt u een stilstaand beeld vast. Take a still picture
Hiermee legt u het scherm vast in een bestand. Capture screen to a file
Hiermee lijnt u de tekst aan de bovenzijde uit. Align top
Hiermee lijnt u de tekst aan de onderzijde uit. Align bottom
Hiermee lijnt u de tekst in het midden uit. Align middle
Hiermee lijnt u de tekst links uit. Align left
Hiermee lijnt u de tekst op de basislijn uit. Align on baseline
Hiermee lijnt u de tekst rechts uit. Align right
Hiermee luistert de computer naar commando's die bij het actieve programma horen. Listen for commands specific to the application currently being used.
Hiermee luistert de computer naar commando's in alle programma's. Listen for these commands in any application.
Hiermee luistert de computer naar commando's voor het navigeren in de menubalk en menu-onderdelen. Listen for navigation commands for the menu bar and menu items.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> breder. Resizes <WINDOW_TYPE/> width to be wider.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> hoger. Resizes <WINDOW_TYPE/> height to be taller.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> iets breder. Resizes <WINDOW_TYPE/> width to be a bit wider.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> iets hoger. Resizes <WINDOW_TYPE/> height to be a bit taller.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> iets lager. Resizes <WINDOW_TYPE/> height to be a bit shorter.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> iets smaller. Resizes <WINDOW_TYPE/> width to be a bit narrower.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> lager. Resizes <WINDOW_TYPE/> height to be shorter.
Hiermee maakt u <WINDOW_TYPE/> smaller. Resizes <WINDOW_TYPE/> width to be narrower.
Hiermee maakt u bepaalde woorden in het woordenboek van Mac OS X ontoegankelijk. Limits access to certain words in\nthe Mac OS X dictionary.
Hiermee maakt u bestanden aan die geen opmaak bevatten. Select to create files that don't contain formatting.
Hiermee maakt u bestanden aan die geschikt zijn voor speciale tekst of documentopmaak. Select to create files that allow special text or document formatting.
Hiermee maakt u de bovenzijde van het beeld breder en de onderzijde smaller. Broadens the width of the screen image at the top as it narrows the bottom.
Hiermee maakt u de bovenzijde van het beeld smaller en de onderzijde breder. Narrows the width of the screen image at the top as it broadens the bottom.
Hiermee maakt u de verwijdering van geselecteerde berichten ongedaan. Undelete selected messages
Hiermee maakt u een account aan. Create an account
Hiermee maakt u een account aan. Create an account.
Hiermee maakt u een bladwijzermap aan. Option-klik om de geselecteerde bladwijzers toe te voegen. Create a bookmarks folder. Option-click to include selected bookmarks.
Hiermee maakt u een bladwijzerset aan. Option-klik om de geselecteerde bladwijzers toe te voegen. Create a bookmarks collection. Option-click to include selected bookmarks.
Hiermee maakt u een e-mail aan op basis van de selectie (indien aanwezig) of anders het gehele bestand. Create an e-mail using the selection (if there is one) or else the entire file
Hiermee maakt u een foto met een videocamera. Capture a picture from a video camera
Hiermee maakt u een handtekening aan. Create a signature
Hiermee maakt u een mobiele account aan waarvoor synchronisatie is uitgeschakeld bij inloggen van de gebruiker. Create mobile account with sync off at user login.
Hiermee maakt u een momentopname van een actief proces. Take a sample of a running process
Hiermee maakt u een nieuw bericht aan. Compose new message
Hiermee maakt u een nieuw script. Make a New Script
Hiermee maakt u een nieuw sleutelhangeronderdeel aan. Create a new Keychain item.
Hiermee maakt u een nieuw wachtwoordonderdeel aan. New Password Item
Hiermee maakt u een nieuwe beveiligde notitie aan. New Secure Note Item
Hiermee maakt u een nieuwe foto. Take a new picture
Hiermee maakt u een nieuwe lege schijfkopie aan. Create a new empty disk image
Hiermee maakt u een nieuwe notitie aan. Compose new note
Hiermee maakt u een nieuwe set aan. Create a new collection
Hiermee maakt u een nieuwe voorziening aan. Create a new service
Hiermee maakt u een schijfkopie van een schijf of apparaat. Create a disk image from disk or device
Hiermee maakt u een taak aan. Create a To Do
Hiermee maakt u het beeld breder. Increases the screen image width.
Hiermee maakt u het beeld hoger. Increases the screen image height.
Hiermee maakt u het beeld lager. Decreases the screen image height.
Hiermee maakt u het beeld smaller. Decreases the screen image width.
Hiermee maakt u het dialoogvenster breder. Resizes dialog width to be wider.
Hiermee maakt u het dialoogvenster hoger. Resizes dialog height to be taller.
Hiermee maakt u het dialoogvenster iets breder. Resizes dialog width to be a bit wider.
Hiermee maakt u het dialoogvenster iets hoger. Resizes dialog height to be a bit taller.
Hiermee maakt u het dialoogvenster iets lager. Resizes dialog height to be a bit shorter.
Hiermee maakt u het dialoogvenster iets smaller. Resizes dialog width to be a bit narrower.
Hiermee maakt u het dialoogvenster lager. Resizes dialog height to be shorter.
Hiermee maakt u het dialoogvenster smaller. Resizes dialog width to be narrower.
Hiermee maakt u het document passend. Size To Fit
Hiermee maakt u het scherm passend in het venster. Fit screen in window
Hiermee maakt u vier snelle foto's. Take four quick pictures
Hiermee markeert u een nieuwe positie voor de bladwijzer. Mark a new position for the bookmark
Hiermee markeert u geselecteerde berichten als geen reclame. Mark selected messages as Not Junk
Hiermee markeert u geselecteerde berichten als gelezen (of ongelezen). Mark selected messages as read (or unread)
Hiermee markeert u geselecteerde berichten als gelezen. Mark selected messages as read
Hiermee markeert u geselecteerde berichten als ongelezen. Mark selected messages as unread
Hiermee markeert u geselecteerde berichten als ongewenste reclame. Mark selected messages as Junk
Hiermee markeert u tekst die overeenkomt met de opgegeven tekenreeks. Highlight text which matches the specified string
Hiermee maximaliseert u het gebied boven of links van de splitter. Maximizes the area above or left of the splitter.
Hiermee minimaliseert u het gebied boven of links van de splitter. Minimizes the area above or left of the splitter.
Hiermee navigeert u naar de volgende tabel. Navigates to the next table.
Hiermee navigeert u naar de vorige tabel. Navigates to the previous table.
Hiermee navigeert u naar het volgende andere element. Navigates to the next different element.
Hiermee navigeert u naar het volgende blokcitaat op hetzelfde niveau. Navigates to the next block quote at the same level.
Hiermee navigeert u naar het volgende blokcitaat. Navigates to the next block quote.
Hiermee navigeert u naar het volgende element. Navigate to the next element.
Hiermee navigeert u naar het vorige andere element. Navigates to the previous different element.
Hiermee navigeert u naar het vorige blokcitaat op hetzelfde niveau. Navigates to the previous block quote at the same level.
Hiermee navigeert u naar het vorige blokcitaat. Navigates to the previous block quote.
Hiermee navigeert u naar het vorige element. Navigate to the previous element.
Hiermee neemt u de uitnodiging aan. Accept the invitation
Hiermee neemt u een script op. Record a Script
Hiermee negeert u dit tekstonderdeel in dit document. Ignore this item in this document.
Hiermee nodigt u een andere contactpersoon uit voor deze conferentie. Invite another buddy to the conference
Hiermee nodigt u iemand anders uit voor deze conferentie. Invite another person to this conference.
Hiermee nodigt u iemand anders uit voor deze conferentie.\nOm de volgende reden niet beschikbaar:\n%@ Invite another person to this conference.\nNot available because:\n%@
Hiermee onderbreekt en hervat u de videochat. Pause or unpause the video chat.
Hiermee onderbreekt u de huidige spraak of hervat u de eerder onderbroken spraak. Pauses the current speech or resumes previously paused speech.
Hiermee onderbreekt u het uitvoeren van de takenreeks. Pause execution of the workflow
Hiermee onderstreept u tekst. Text Underline
Hiermee opent en sluit u de lade met miniaturen/inhoud. Toggle Drawer Containing Thumbnail And Content Views
Hiermee opent en sluit u de lade met scaninstellingen. Toggle Scan Setup Drawer
Hiermee opent u Adresboek om uw kaart te wijzigen. Open Address Book to edit your card.
Hiermee opent u de bladwijzers in deze map in tabbladen. Open the bookmarks in this folder in tabs.
Hiermee opent u de navigatiekolom. Open sidebar
Hiermee opent u de pdf in Voorvertoning. Open PDF in Preview
Hiermee opent u de schijflade. Open the drive’s tray.
Hiermee opent u de startpagina. Go to the home page.
Hiermee opent u de systeemvoorkeuren om een .Mac-account te configureren. Open System Preferences to set up your .Mac account.
Hiermee opent u deze pagina in Dashboard. Open this page in Dashboard.
Hiermee opent u een bewaarde chat. Opens a saved chat
Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u nieuwe liniaalmarkeringen kunt toevoegen. Opens a dialog which lets you add new ruler markers.
Hiermee opent u een Finder-venster waarin het bestand wordt weergegeven. Open a Finder window showing the file
Hiermee opent u elke bladwijzer in deze map in een tab. Alle RSS-artikelen worden gezamenlijk in één tab geopend. Open the bookmarks in this folder in tabs. All RSS articles will open in a single tab.
Hiermee opent u het contextuele menu (indien beschikbaar) van het huidige onderdeel. Opens current item's contextual menu if it has one
Hiermee opent u het Help-centrum. Go to the Help Center
Hiermee opent u het kleurenpaneel. Show Colors panel
Hiermee opent u het lettertypepaneel. Show Fonts panel
Hiermee opent u het paneel met kleuren. Show Color Panel
Hiermee opent u het paneel met lettertypen. Show Font Panel
Hiermee opent u het paneel 'Netwerk' van Systeemvoorkeuren om de proxy-instellingen te wijzigen. Open the Network pane of System Preferences to change your proxy settings.
Hiermee opent u het programma VoiceOver Quick Start. Opens the VoiceOver Quick Start application
Hiermee opent u het venster waarmee u de knoppenbalk kunt aanpassen. Opens the customization sheet
Hiermee opent u het VoiceOver-hulpprogramma om opties voor VoiceOver in te stellen. Opens the VoiceOver Utility application for setting options related to VoiceOver
Hiermee opent u het VoiceOver-hulpprogramma. Open VoiceOver Utility…
Hiermee opent u het woordenboek van het programma. Open the Application's Dictionary
Hiermee opent u HTML-bestanden als platte tekst zonder opmaak. Select to open HTML files as plain text with no formatting
Hiermee opent u RTF-bestanden als platte tekst zonder opmaak. Select to open RTF files as plain text with no formatting
Hiermee opent u VoiceOver Help in het programma Help-viewer. Opens VoiceOver help in the Help Viewer application
Hiermee past u de grootte automatisch aan. Automatically resize
Hiermee past u de grootte van alle symbolen in de configuratie aan. Adjust the size of all icons in the setup
Hiermee past u de grootte van de grafiek aan de venstergrootte aan. Zoom Graph To Fit Window
Hiermee past u de huidige optie voor het oplossen van conflicten toe op alle resterende conflicten. Check to have the current conflict resolution option apply to all remaining conflicts.
Hiermee past u de kadergrootte aan de afbeelding aan. Adjust Frame Size To Fit Image
Hiermee past u de knoppenbalk aan. Customize toolbar
Hiermee past u de knoppenbalk aan. Customize Toolbar
Hiermee past u de weergavegrootte van het document aan de selectie aan. Zoom Document To Selection
Hiermee past u de weergavegrootte van het document aan de venstergrootte aan. Zoom Document To Fit Window
Hiermee past u de weergavegrootte van het document met een percentage aan. Zoom Document To Scale
Hiermee past u het afbeeldingformaat aan. Adjust Image Size
Hiermee past u het effect van een geselecteerd profiel toe Apply the effect of a selected profile while preserving the original profile of the image.\n
Hiermee past u het invoervolume voor gesproken commando's aan. Adjust the input volume for spoken commands.
Hiermee pauzeert u de takenreeks die wordt uitgevoerd. Pause the current running workflow
Hiermee pauzeert u het afspelen als het weergavevenster in het Dock wordt geminimaliseerd. Pause playback when viewer is minimized into the Dock
Hiermee pauzeert u het afspelen tijdelijk wanneer de speler inactief is. Temporarily pause playback when player is inactive
Hiermee plaatst u (indien mogelijk) <WINDOW_TYPE/> met de VoiceOver-cursor op de voorgrond. Brings to the front (if possible) the <WINDOW_TYPE/> containing the VoiceOver cursor.
Hiermee plaatst u alle accounts offline. Take All Accounts Offline
Hiermee plaatst u alle accounts online. Take All Accounts Online
Hiermee plaatst u de muis midden op het onderdeel in de VoiceOver-cursor. Centers the Mouse over the item in the VoiceOver cursor
Hiermee plaatst u de VoiceOver-cursor op de vooraf ingestelde bladwijzerlocatie. Place VoiceOver cursor on the preset bookmark location
Hiermee plaatst u een onderdeel op deze locatie. Put an item into this location
Hiermee plaatst u het object achteraan. Send To Back
Hiermee plaatst u het object vooraan. Bring To Front
Hiermee plaatst u het venster in het midden van het scherm Centers the window in the middle of the screen
Hiermee publiceert u de film op het internet. Publish your movie on the Internet
Hiermee rekt u de as uit. Stretch Axis
Hiermee roteert u de geselecteerde afbeeldingen linksom. Rotate selected images left
Hiermee roteert u de geselecteerde afbeeldingen rechtsom. Rotate selected images right
Hiermee roteert u het beeld linksom. Rotates the screen image counterclockwise.
Hiermee roteert u het beeld rechtsom. Rotates the screen image clockwise.
Hiermee roteert u het document linksom. Rotate Document Left
Hiermee roteert u het document rechtsom. Rotate Document Right
Hiermee roteert u het scangebied linksom. Rotate scan area left
Hiermee roteert u het scangebied rechtsom. Rotate scan area right
Hiermee scant u het MIDI-systeem opnieuw op alle verbonden interfaces en gekoppelde MIDI-apparaten. Rescan the MIDI System for all connected interfaces and attached MIDI devices
Hiermee schakelt u de controle op wijziging van de waarde in het onderdeel op de hotspot in of uit. Toggles watching the item at the hot spot for changes in it's value.
Hiermee schakelt u de schermvullende weergave in als een geldige schijf wordt herkend. Set to full screen if a valid disc is recognized
Hiermee schakelt u de schermvullende weergave in. Enter full-screen mode.
Hiermee schakelt u de weergave van het videostatusvenster in of uit. Turn on or off the display of the video status window
Hiermee schakelt u de weergave van optionele bijschriften voor spraak en geluiden in als het geluid van Dvd-speler is uitgeschakeld. Turn on closed captioning when DVD Player sound is muted
Hiermee schakelt u de zoomfunctie in of uit. Zoom On/Off
Hiermee schakelt u de zoomfunctie in. Turn Zoom On
Hiermee schakelt u de zoomfunctie uit. Turn Zoom Off
Hiermee schakelt u het afspelen van Adobe Flash-sporen in. Enables playback of Adobe Flash tracks.
Hiermee schakelt u het braillepaneel in of uit. Turns the Braille panel on or off
Hiermee schakelt u het geluid in of uit. Toggle audio mute
Hiermee schakelt u het geluid van de videochat in of uit. Mute or unmute the video chat.
Hiermee schakelt u het geselecteerde openvouwdriehoekje in of uit. Toggle the selected disclosure triangle.
Hiermee schakelt u het onderbreken van de video in of uit. Toggle video pause
Hiermee schakelt u het ondertitelpaneel in of uit. Turns the caption panel on or off
Hiermee schakelt u het versturen van audio in of uit. Toggle sending audio.
Hiermee schakelt u het versturen van video in of uit. Toggle sending video.
Hiermee schakelt u het X11-rootvenster in. Gebruik de toetscombinatie Command + Option + A om de schermvullende weergave te starten en te stoppen. Enables the X11 root window. Use the Command-Option-A keystroke to enter and leave full screen mode.
Hiermee schakelt u HFS-journaling in voor een volume. Enable HFS Journaling for a volume
Hiermee schakelt u HFS-journaling van een schijf in of uit. Toggle HFS Journaling of a disk
Hiermee schakelt u Numblok-besturing in of uit als er een numeriek toetsenblok bestaat. Turns the NumPad Commander on or off if a numeric keypad exists
Hiermee schakelt u over naar het mediavak of het bijsnijvak. Switch to Media Box or Crop Box
Hiermee schakelt u tussen de besturings- en observatiemodus Switch between Control and Observe Mode
Hiermee schakelt u tussen de symbool- en lijstweergave. Switch between icon and list view
Hiermee schakelt u tussen het sorteren van de voltooiingslijst op alfabet en op de beste gok. Toggle between sorting the completion list alphabetically or by best guess.
Hiermee schakelt u VoiceOver in. Turn VoiceOver On
Hiermee schakelt u VoiceOver uit. Turn VoiceOver Off
Hiermee schuift de tweede bron over de eerste bron. This effect slides the second source over the first source.
Hiermee selecteert u de afbeelding die wordt weergegeven wanneer de film wordt gestopt. Choose image to display when movie is stopped
Hiermee selecteert u de datum(s) waarop de activiteit wordt herhaald. Select the date(s) on which you want the event to appear.
Hiermee selecteert u de kleur voor de achtergrond van de optionele bijschriften voor spraak en geluiden. Select the color for the Closed Caption background
Hiermee selecteert u de kleur voor het resterende bureaublad. Select the color for the remaining desktop.
Hiermee selecteert u de talen die in de lijst 'Talen' worden weergegeven. Change the set of languages in your preferred list
Hiermee selecteert u de te gebruiken voorkeurstaal voor de ondertiteling Select preferred subtitle language to use if available on disc
Hiermee selecteert u de te gebruiken voorkeurstaal voor gesproken tekst Select preferred audio language to use if available on disc
Hiermee selecteert u de te gebruiken voorkeurstaal voor het dvd-menu Select preferred dvd menu language to use if available on disc
Hiermee selecteert u de tekstkleur van bijschriften voor spraak en geluiden. Select the color for the Closed Caption text
Hiermee selecteert u de volgorde die wordt gebruikt voor het sorteren van onderdelen in lijsten. Selects the order used for items in sorted lists
Hiermee selecteert u een instelling. Select preset
Hiermee selecteert u een lagere snelheid om fouten tijdens het branden te voorkomen. Select a slower speed to work around burn failures.
Hiermee selecteert u het apparaat dat u voor de geluidsuitvoer wilt gebruiken. Select which device to use for sound output
Hiermee selecteert u het externe beeldscherm dat u wilt bekijken. Select which remote display to view
Hiermee selecteert u het huidige onderdeel. Selects the current item
Hiermee selecteert u het lettertype voor de optionele bijschriften voor spraak en geluiden. Select the font to use for Closed Caption
Hiermee selecteert u het menu in de VoiceOver-cursor. Selects the menu in the VoiceOver cursor
Hiermee selecteert u het onderdeel in de VoiceOver-cursor. Select the item in the VoiceOver cursor
Hiermee selecteert u opties voor de eventgeschiedenis. Event Log Options
Hiermee selecteert u specifieke locaties waar u wilt zoeken. Choose specific places to search
Hiermee selecteert u taalspecifieke regels voor woordgrenzen. Selects language-specific rules for boundaries between words
Hiermee slaat u de uitnodiging af. Decline the invitation
Hiermee slaat u deze uitnodiging af. Decline this invitation
Hiermee sluit u (indien mogelijk) het <WINDOW_TYPE/> met de VoiceOver-cursor. Closes (if possible) the <WINDOW_TYPE/> containing the VoiceOver cursor.
Hiermee sluit u de navigatiekolom. Close sidebar
Hiermee sluit u de schijflade. Close the drive’s tray.
Hiermee sluit u deze notitie. Close this note
Hiermee sluit u deze tab. Option + klik om alle tabbladen behalve deze te sluiten. Close this tab. Option-click to close all tabs except this one.
Hiermee sluit u dit tabblad. Close this tab.
Hiermee sluit u het venster Dismiss
Hiermee snijdt u de PDF bij tot de selectie. Crop PDF To Selection
Hiermee sorteert u berichten in deze postbus niet langer op berichtenreeks. Don’t organize messages by threads in this mailbox
Hiermee sorteert u berichten in deze postbus op berichtenreeks. Organize messages by threads in this mailbox
Hiermee specificeert u de huidige datum in een variabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Kan ook worden gebruikt om een aangepaste datumnotatie te maken of een keuze te maken uit vier datumnotaties op het tabblad 'Notatie' van het voorkeurenpaneel 'Landinstellingen' van de gebruiker. Specifies today's date in a variable. Can specify the name of the variable. Can also choose from four date formats from the user's International Date and Time format preferences.
Hiermee specificeert u de huidige tijd in een variabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Kan ook worden gebruikt om een aangepaste tijdnotatie te maken of een keuze te maken uit vier tijdnotaties op het tabblad 'Notatie' van het voorkeurenpaneel 'Landinstellingen' van de gebruiker. Specifies the current time in a variable. Can specify the name of the variable. Can also create a custom time format or choose from four date formats from the user's International Date and Time format preferences.
Hiermee specificeert u een nieuwe AppleScript-variabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Kan tevens aangeven welk AppleScript moet worden gebruikt. Specifies a new AppleScript variable. Can specifiy the name of the variable. Can also specify the AppleScript to use.
Hiermee specificeert u een nieuwe opslagvariabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Specifies a new storage variable. Can specify the name of the variable.
Hiermee specificeert u een nieuwe padvariabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Kan tevens het pad op de schijf bevatten. Specifies a new path variable. Can specify the name of the variable. Can also specify the path on disk.
Hiermee specificeert u een nieuwe shellscript-variabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Kan tevens aangeven welk script moet worden uitgevoerd. Specifies a new shell script variable. Can specify the name of the variable. Can also specify the script to execute.
Hiermee specificeert u een nieuwe tekstvariabele. Kan de naam van de variabele bevatten. Kan tevens de tekstwaarde van de variabele bevatten. Specifies a new text variable. Can specify the name of the variable. Can also specify the text value of the variable.
Hiermee speelt u het fragment opnieuw af. Repeat Clip Playback
Hiermee spoort u fouten in het script op. Debug the Script
Hiermee start en stopt u iChat Theater.\nU kunt om de volgende reden geen andere persoon uitnodigen voor deze conferentie:\n%@ Start and stop iChat Theater.\nYou cannot invite another person to this conference because:\n%@
Hiermee start u Console om de afdruklogbestanden te bekijken. Launch Console to view the printing logs
Hiermee start u de scanner van de printer. Launch the printer’s scanner
Hiermee start u de uitvoering van de takenreeks. Begin execution of the workflow
Hiermee start u een audiochat. Start an Audio Chat
Hiermee start u een tekstchat. Start a Text Chat
Hiermee start u een videochat. Start a Video Chat
Hiermee start u het afspelen als Dvd-speler al actief is en een geldige schijf wordt geplaatst. Start playback if a valid disc is inserted after DVD Player is already running
Hiermee start u het afspelen als een geldige schijf wordt herkend. Start playback if a valid disc is recognized
Hiermee start u het hulpprogramma van de printer. Launch the printer’s utility
Hiermee start u schermdeling. Start Screen Sharing
Hiermee start u Toetsenbord Help. Starts keyboard help
Hiermee stel u een rechtertabstop in. Right tab stop
Hiermee stelt u de afstand tussen regels en alinea's in. Line and paragraph spacing
Hiermee stelt u de assen gelijk. Equalize Axes
Hiermee stelt u de bestandsbevoegdheden en de toegangscontrolelijsten (ACL's) van de thuismap van deze gebruiker in op de standaardinstellingen. Reset file permissions and Access Control Lists (ACLs) of this user's home directory to their default settings.
Hiermee stelt u de documentkleur in. Text Color
Hiermee stelt u de documentkleur in. Document Color
Hiermee stelt u de doorzichtigheid van het braillepaneel in. Set the transparency of the Braille panel.
Hiermee stelt u de doorzichtigheid van het ondertitelpaneel in. Set the transparency of the caption panel.
Hiermee stelt u de lettergrootte van het braillepaneel in. Set the Braille panel font size.
Hiermee stelt u de lettergrootte voor het ondertitelpaneel in. Set the Caption panel font size.
Hiermee stelt u de lettergrootte voor het VoiceOver-menu in. Set the VoiceOver menu font size.
Hiermee stelt u de schaduwafstand in. Shadow Offset
Hiermee stelt u de schaduwdichtheid in. Shadow Opacity
Hiermee stelt u de schaduwhoek in. Shadow Angle
Hiermee stelt u de schaduwvervaging in. Shadow Blur
Hiermee stelt u de schuifknop in op 0 procent. Sets the slider to 0 percent.
Hiermee stelt u de schuifknop in op 100 procent. Sets the slider to 100 percent.
Hiermee stelt u de tekstschaduw in. Text Shadow
Hiermee stelt u de vergroting voor objecten in de VoiceOver-cursor in. Set magnification for objects in the VoiceOver cursor.
Hiermee stelt u de waarde-indicator in op 0 procent. Sets the value indicator to 0 percent.
Hiermee stelt u de waarde-indicator in op 100 procent. Sets the value indicator to 100 percent.
Hiermee stelt u Dvd-speler in voor gebruik in een kiosk. Set to use the DVD Player for kiosks
Hiermee stelt u een decimale tabstop in. Decimal tab stop
Hiermee stelt u een gecentreerde tabstop in. Center tab stop
Hiermee stelt u een linkertabstop in. Left tab stop
Hiermee stelt u een voorkeursuitspraak voor woorden en symbolen in. Set preferred pronunciations for words and symbols.
Hiermee stelt u favoriete stijlen in. Favorite styles
Hiermee stelt u het aantal partities op de schijf in. Set number of partitions on drive
Hiermee stelt u het afdrukken van de geselecteerde taken uit. Hold printing of selected job(s)
Hiermee stelt u het apparaat in dat wordt gebruikt om de schijf te branden. Device that will be used to burn.
Hiermee stelt u het faxen van de geselecteerde taken uit. Hold faxing of selected job(s)
Hiermee stelt u het huidige beeld van de film in als afbeelding die wordt weergegeven wanneer de film wordt gestopt. Use current frame from movie for image to display when movie is stopped
Hiermee stelt u in dat alleen directory-informatie van media wordt gewist. Set to only erase directory information of media
Hiermee stelt u in dat de afbeelding die op de schijf is bewaard wordt weergegeven wanneer de film wordt gestopt. Use image stored on disc when movie is stopped
Hiermee stelt u in dat gebruikers moeten inloggen. Require users to log in.
Hiermee stelt u in dat gebruikers voor alle beveiligde systeemvoorkeuren een beheerderswachtwoord moeten opgeven. Require an administrator password for all secure system preferences.
Hiermee stelt u in dat het geluid softwarematig opnieuw wordt gesampled. Use software resampling
Hiermee stelt u in dat het scherm overschakelt tussen braillekortschrift en brailleschrift. Causes the display to switch between contracted and uncontracted Braille.
Hiermee stelt u in dat het scherm recente aankondigingen weergeeft. Met omhoog en omlaag navigeert u door de aankondigingen. Met een van de routertoetsen verlaat u de aankondigingen. Causes the display to show recent announcements. Use up and down to cycle through the announcements. Hit any router key to exit announcements
Hiermee stelt u in hoe dit basisstation verbinding maakt met het internet en hoe deze internetverbinding wordt gedeeld. Set up the way this base station connects to the Internet and shares its Internet connection
Hiermee stelt u in hoe elk element moet worden uitgevoerd. Settings for how each element should be outputted
Hiermee stelt u in hoe herhaalde leestekens moeten worden uitgesproken. Choose how to speak repeated punctuation.
Hiermee stelt u in hoe stijlkenmerken in gesproken tekst moeten worden aangekondigd. Choose how to announce style attributes in spoken text.
Hiermee stelt u in hoe vaak Teksteditor reservekopieën moet bewaren van documenten die zijn gewijzigd. Deze automatisch bewaarde kopieën kunnen worden gebruikt om de inhoud te herstellen van documenten die niet zijn bewaard. Specify how often TextEdit should save side-copies of documents being modified. These \"autosave\" copies can be used to recover contents of unsaved documents.
Hiermee stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat tekst onder de muisaanwijzer wordt uitgesproken. Set how long to wait before text under the mouse pointer is spoken.
Hiermee stelt u in hoeveel rijen tekst worden weergegeven in het ondertitelpaneel. Set the number of rows of text to display in the caption panel.
Hiermee stelt u in of anderen uw audiomogelijkheden kunnen zien. Sets whether other people can see your audio capability
Hiermee stelt u in of anderen uw videomogelijkheden kunnen zien. Sets whether other people can see your video capability
Hiermee stelt u in of u uw scherm deelt. Sets whether you can share your screen
Hiermee stelt u in waar de nieuwe uitspraak moet worden gebruikt. Choose where to use the new pronunciation.
Hiermee stelt u in wat er moet gebeuren wanneer een uitnodiging voor een audio- of videochat in iChat wordt geaccepteerd. Action to take when an audio or video iChat session is accepted
Hiermee stelt u in wat wordt uitgesproken in het ondertitelpaneel. Display what is spoken in the Caption panel.
Hiermee stelt u weergaveopties in voor de schermbeveiliging. Set options for displaying the screen saver.
Hiermee stemt u het originele profiel van de afbeelding af op een geselecteerd profiel. Match from the original profile of image to a selected profile.
Hiermee stop u het verzenden van audio en video. Stops sending audio and video
Hiermee stop u het verzenden van audio. Stops sending audio
Hiermee stopt u de huidige modus. Exits the current mode
Hiermee stopt u de takenreeks die wordt uitgevoerd. Stop the current running workflow
Hiermee stopt u het afdrukken van alle taken op deze printer. Stop printing of all jobs to this printer
Hiermee stopt u het faxen van alle taken tot deze fax. Stop faxing of all jobs to this fax
Hiermee stopt u het laden van deze pagina. Stop loading this page.
Hiermee stopt u het script. Stop the Script
Hiermee stopt u het werken met datum en tijd. Stops interacting with date & time
Hiermee stopt u het werken met de datum. Stops interacting with date
Hiermee stopt u het werken met de liniaalmarkering. Stops interacting with ruler marker.
Hiermee stopt u het werken met de schuifbalk. Stops interacting with scroll bar
Hiermee stopt u het werken met de schuifknop. Stops interacting with slider
Hiermee stopt u het werken met de splitter. Stops interacting with splitter
Hiermee stopt u het werken met de tijd. Stops interacting with time
Hiermee stopt u het werken met de tijdzone. Stops interacting with time zone
Hiermee stopt u het werken met de waarde-indicator. Stops interacting with value indicator
Hiermee stopt u het werken met het onderdeel. U kunt de omringende onderdelen inspecteren door de focus van de VoiceOver-cursor uit te breiden. Stops interacting with item. Focus VoiceOver cursor out to inspect surrounding items.
Hiermee stopt u het werken met het tekstveld. Stops interacting with text field.
Hiermee stopt u het zoeken naar een eerstvolgend beschikbaar tijdstip. Stop searching for next possible time.
Hiermee streept u tekst door. Text Strikethrough
Hiermee stuurt u een antwoord aan alle geadresseerden van een geselecteerd bericht. Reply to all recipients for selected message
Hiermee stuurt u een antwoord aan de afzender van een geselecteerd bericht. Reply to sender of selected message
Hiermee stuurt u een e-mail waarin de geadresseerde ervan op de hoogte wordt gesteld dat deze gebruiker probeert e-mail uit te wisselen met een persoon die niet in de lijst voorkomt. Sends an email notifying the recipient that this user is attempting to exchange email with a contact that is not in the list.
Hiermee stuurt u e-mailuitnodigingen door naar het vak met iCal-meldingen. Select to forward email invitations to your iCal Notifications box.
Hiermee stuurt u geselecteerde berichten door. Forward selected messages
Hiermee stuurt u geselecteerde berichten retour afzender. Bounce selected messages to sender
Hiermee stuurt u het geselecteerde bericht als origineel door. Redirect selected message
Hiermee test u de verbindingen tussen de MIDI-interfaces en externe MIDI-apparaten. Toggle 'Test Setup' mode to test the connections between your MIDI interfaces and external MIDI devices
Hiermee toont (of verbergt) u deltawaarden bij procesupdates. Show (or hide) delta values as the process updates
Hiermee toont of verbergt u alle kopteksten. Show (or hide) all headers
Hiermee toont of verbergt u de fotokiezer. Show or hide the photo browser
Hiermee toont of verbergt u de lade met de bundelinhoud. Show or Hide the Bundle Contents Drawer
Hiermee toont of verbergt u de lijst met sleutelhangers. Show and Hide the list of Keychains.
Hiermee toont of verbergt u de lijst met variabelen in de takenreeks. Show or hide the workflow variables list
Hiermee toont of verbergt u de logbestandenlijst. Show or hide the log list
Hiermee toont of verbergt u de lokale cursor. Hide or show the local cursor
Hiermee toont of verbergt u de mediakiezer. Show or hide the Media Browser
Hiermee toont of verbergt u de visuele weergave van de VoiceOver-cursor. Shows or hides the VoiceOverCursor's visual representation.
Hiermee toont of verbergt u de weergave van beschrijvingen. Show or hide the description view
Hiermee toont of verbergt u het activiteitenoverzicht. Show or Hide Activity
Hiermee toont of verbergt u het paneel met sjablonen. Show or hide the stationery pane
Hiermee toont of verbergt u het postbuspaneel. Show (or hide) mailboxes pane
Hiermee toont of verbergt u het takenreekslogbestand. Show or hide the workflow log
Hiermee toont of verbergt u maandminiaturen. View or Hide Mini-Month
Hiermee toont of verbergt u meldingen. View or Hide Notifications
Hiermee toont of verbergt u taken. View or Hide To Dos
Hiermee toont u adressen. Show addresses
Hiermee toont u alle triggers; triggers met taken worden vet weergegeven Shows all triggers; Triggers with actions appear in bold
Hiermee toont u alleen de triggers met taken Shows only the triggers with actions
Hiermee toont u de eerste stijl in het document. Show first style in document
Hiermee toont u de herinnering in iCal. Show in iCal
Hiermee toont u de laatste stijl in het document. Show last style in document
Hiermee toont u de locatie van het instellingenbestand in de Finder. Show the location of the settings file in Finder
Hiermee toont u de stijl van de huidige selectie in het document. Show style of current selection in document
Hiermee toont u de volgende stijl in het document. Show next style in document
Hiermee toont u de voortgang van de takenreeks die wordt uitgevoerd. Show progress of the running workflow
Hiermee toont u de vorige stijl in het document. Show previous style in document
Hiermee toont u de zoekcriteria voor deze slimme map. Show the search criteria for this Smart Folder
Hiermee toont u één pagina tegelijk. Display single pages
Hiermee toont u gedetailleerde informatie over het geselecteerde apparaat in een afzonderlijk venster. Show detailed information about the selected device in a separate window
Hiermee toont u het activiteitenoverzicht van Mail. Show Mail Activity
Hiermee toont u het RSS-veld. Show RSS
Hiermee toont u het venster met de eventgeschiedenis. Show the Event Log History Window
Hiermee toont u het venster met de resultaatgeschiedenis. Show the Result History Window
Hiermee toont u het venster met video-effecten. Show the video effects window.
Hiermee toont u het volgende bericht. Show next message
Hiermee toont u het vorige bericht. Show previous message
Hiermee toont u twee pagina's tegelijk. Display two pages
Hiermee toont u uitzonderingen in appletlevensduur Show applet lifecycle exceptions
Hiermee toont/verbergt u het infovenster. Show/Hide Inspector
Hiermee verbergt u alle bladwijzers. Hide all bookmarks.
Hiermee verbergt u de opties voor het bewaren van films en het wijzigen van QuickTime-instellingen vanuit uw browser. Hides options to save movies and to change QuickTime settings from within your browser.
Hiermee verbergt u het activiteitenoverzicht van Mail. Hide Mail Activity
Hiermee verbergt u het braillepaneel. Hides the Braille panel
Hiermee verbergt u het ondertitelpaneel. Hides the caption panel
Hiermee verbergt u het RSS-veld. Hide RSS
Hiermee verbetert u de weergavekwaliteit van herhaald afgespeelde sporen door deze sporen in het cachegeheugen te bewaren. Improve looping performance by caching this track in memory.
Hiermee verbetert u het contrast. Enhance contrast
Hiermee vergrendelt u de sleutelhanger. Lock Keychain
Hiermee vergrendelt u het scherm van de computer die u bestuurt. Lock computer screen while you control
Hiermee vergroot of verkleint u de afbeelding proportioneel. Scale
Hiermee vergroot u de afbeelding. Scale image up
Hiermee vergroot u de lettergrootte van de geselecteerde notitie. Increase font size of selected note
Hiermee vergroot u de lettergrootte. Increase font size.
Hiermee vergroot u de waarden of gaat u stapsgewijs verder in een lijst. Increases the value or steps forward through a list
Hiermee vergroot u de weergave van het document proportioneel. Zoom Document In
Hiermee vergroot u de weergave van het document proportioneel. Zoom In
Hiermee vergroot u de weergave van het document proportioneel. Zoom document in
Hiermee vergroot u het document. Scale document up
Hiermee vergroot u het lettertype voor een geselecteerd bericht. Increase font size for selected message
Hiermee vergroot/verkleint u een PDF met een percentage. Scale PDF by percentage
Hiermee verhoogt u de algemene vergroting in de VoiceOver-gids. Increases the overall magnification within the VoiceOver Guide.
Hiermee verhoogt u de tijdzone. Increments the time zone.
Hiermee verhoogt u de waarde voor de dag. Increments the day.
Hiermee verhoogt u de waarde voor de maand. Increments the month.
Hiermee verhoogt u de waarde voor de minuten. Increments the minutes.
Hiermee verhoogt u de waarde voor de seconden. Increments the seconds.
Hiermee verhoogt u de waarde voor de tijdrekening. Increments the era.
Hiermee verhoogt u de waarde voor het huidige spraakkenmerk. Increases the value for the current speech attribute
Hiermee verhoogt u de waarde voor het jaar. Increments the year.
Hiermee verhoogt u de waarde voor het uur. Increments the hour.
Hiermee verkleint u de afbeelding. Scale image down
Hiermee verkleint u de lettergrootte van de geselecteerde notitie. Decrease font size of selected note
Hiermee verkleint u de lettergrootte. Decrease font size.
Hiermee verkleint u de waarden of gaat u stapsgewijs terug in een lijst. Decreases the value or steps backward through a list.
Hiermee verkleint u de weergave van het document proportioneel. Zoom Document Out
Hiermee verkleint u de weergave van het document proportioneel. Zoom Out
Hiermee verkleint u de weergave van het document proportioneel. Zoom document out
Hiermee verkleint u het document. Scale document down
Hiermee verkleint u het lettertype voor een geselecteerd bericht. Decrease font size for selected message
Hiermee verlaagt u de tijdzone. Decrements the time zone.
Hiermee verlaagt u de waarde voor de dag. Decrements the day.
Hiermee verlaagt u de waarde voor de minuten. Decrements the minutes.
Hiermee verlaagt u de waarde voor de seconden. Decrements the seconds.
Hiermee verlaagt u de waarde voor de tijdrekening. Decrements the era.
Hiermee verlaagt u de waarde voor het huidige spraakkenmerk. Decreases the value for the current speech attribute
Hiermee verlaagt u de waarde voor het jaar. Decrements the year.
Hiermee verlaagt u de waarde voor het uur. Decrements the hour.
Hiermee verlaagt u de waarde voor maand. Decrements the month.
Hiermee verlaat u de schermvullende weergave. Exit full screen mode
Hiermee verlaat u de schermvullende weergave. Exit full-screen mode.
Hiermee verlaat u de selectiemodus en bevestigt u het geselecteerde gedeelte. Exit out of the selection mode and confirm the selected range
Hiermee verlengt u de tickets van de actieve gebruiker. Renew active user's tickets
Hiermee vermeerdert u de lettergrootte in het ondertitelpaneel. Increases the font size in the caption panel.
Hiermee vermeerdert u de vergroting in de VoiceOver-cursor Increases the magnification within the VoiceOver cursor
Hiermee vermindert u de algemene vergroting in de VoiceOver-gids. Decreases the overall magnification within the VoiceOver Guide.
Hiermee vermindert u de lettergrootte in het ondertitelpaneel. Decreases the font size in the caption panel.
Hiermee vermindert u de vergroting in de VoiceOver-cursor Decreases the magnification within the VoiceOver cursor
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> iets naar links op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> left a bit on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> iets naar rechts op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> right a bit on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> iets omhoog op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> up a bit on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> iets omlaag op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> down a bit on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> naar links op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> to the left on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> naar rechts op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> to the right on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> omhoog op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> up on the screen.
Hiermee verplaatst u <WINDOW_TYPE/> omlaag op het scherm. Moves the <WINDOW_TYPE/> down on the screen.
Hiermee verplaatst u de cursor een teken naar links in de zoekmodus. Moves the cursor a character to the left while in find mode.
Hiermee verplaatst u de cursor een teken naar rechts in de zoekmodus. Moves the cursor a character to the right while in find mode.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 1% naar links. Moves the slider to the left by 1%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 1% naar rechts. Moves the slider to the right by 1%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 1% omhoog. Moves the slider to the up by 1%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 1% omlaag. Moves the slider to the down by 1%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 10% naar links. Moves the slider to the left by 10%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 10% naar rechts. Moves the slider to the right by 10%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 10% omhoog. Moves the slider up by 10%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 10% omlaag. Moves the slider down by 10%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 25% naar links. Moves the slider to the left by 25%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 25% naar rechts. Moves the slider to the right by 25%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 25% omhoog. Moves the slider up by 25%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop 25% omlaag. Moves the slider down by 25%.
Hiermee verplaatst u de schuifknop naar links of naar rechts. Moves the scroll bar thumb left or right
Hiermee verplaatst u de schuifknop naar links of naar rechts. Moves slider left or right
Hiermee verplaatst u de schuifknop omhoog of omlaag. Moves the scroll bar thumb up or down
Hiermee verplaatst u de schuifknop omhoog of omlaag. Moves slider up or down
Hiermee verplaatst u de splitter een stuk naar links. Moves the splitter left a lot.
Hiermee verplaatst u de splitter een stuk naar rechts. Moves the splitter right a lot.
Hiermee verplaatst u de splitter een stuk omhoog. Moves the splitter up a lot.
Hiermee verplaatst u de splitter een stuk omlaag. Moves the splitter down a lot.
Hiermee verplaatst u de splitter iets naar links. Moves the splitter left a bit.
Hiermee verplaatst u de splitter iets naar rechts. Moves the splitter right a bit.
Hiermee verplaatst u de splitter iets omhoog. Moves the splitter up a bit.
Hiermee verplaatst u de splitter iets omlaag. Moves the splitter down a bit.
Hiermee verplaatst u de splitter naar links of naar rechts. Moves splitter left or right
Hiermee verplaatst u de splitter naar links. Moves the splitter left.
Hiermee verplaatst u de splitter naar rechts. Moves the splitter right.
Hiermee verplaatst u de splitter omhoog of omlaag Moves splitter up or down
Hiermee verplaatst u de splitter omhoog. Moves the splitter up.
Hiermee verplaatst u de splitter omlaag. Moves the splitter down.
Hiermee verplaatst u de toetsenbordfocus naar het onderdeel in de VoiceOver-cursor. Moves the keyboard focus to the item in the VoiceOver cursor.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de bovenliggende rij van de huidige rij. Move VoiceOver cursor to the parent of the current row
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de eerste rij van de eerste kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the first row of first column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de eerste rij van de huidige kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the first row of current column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de eerste zichtbare rij van de eerste zichtbare kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the first visible row of first visible column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de eerste zichtbare rij van de huidige kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the first visible row of current column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de laatste rij van de huidige kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the last row of current column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de laatste rij van de laatste kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the last row of last column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de laatste zichtbare rij van de laatste zichtbare kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the last visible row of last visible column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de meest linkse kolom van de huidige rij in de tabel. Move VoiceOver cursor to the leftmost column of current row in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de meest linkse zichtbare kolom van de huidige rij in de tabel. Move VoiceOver cursor to the leftmost visible column of current row in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de meest rechtse kolom van de huidige rij in de tabel. Move VoiceOver cursor to the rightmost column of current row in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de meest rechtse zichtbare kolom van de huidige rij in de tabel. Move VoiceOver cursor to the rightmost visible column of current row in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de menubalk. Moves VoiceOver cursor to the menubar.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de onderste zichtbare rij van de huidige kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the bottom visible row of current column in table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de statusmenu's rechts in de menubalk. Moves VoiceOver cursor to the status menus on the right side of the menubar.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de volgende kolom in de tabel Move VoiceOver cursor to the next column in the table and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de volgende kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the next column in the table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de volgende rij in de tabel Move VoiceOver cursor to the next row in the table and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de volgende rij in de tabel. Move VoiceOver cursor to the next row in the table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de vorige kolom in de tabel Move VoiceOver cursor to the previous column in the table and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de vorige kolom in de tabel. Move VoiceOver cursor to the previous column in the table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de vorige locatie in de navigatiegeschiedenis. Moves the VoiceOver cursor to the previous location in the navigation history.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de vorige rij in de tabel Move VoiceOver cursor to the previous row in the table and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar de vorige rij in de tabel. Move VoiceOver cursor to the previous row in the table.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar een onderdeel dat aan het huidige onderdeel is gekoppeld. Move VoiceOver cursor to item linked to current item
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het bovenliggende menu van het submenu Move VoiceOver cursor back to submenu's parent
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het bovenste onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to topmost item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het bovenste zichtbare onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to the top visible item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het bureaublad. Moves VoiceOver cursor to the desktop.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het dichtstbijzijnde onderdeel links Move VoiceOver cursor left to nearest item and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het dichtstbijzijnde onderdeel links. Move VoiceOver cursor left to nearest item.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het dichtstbijzijnde onderdeel rechts Move VoiceOver cursor right to nearest item and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het dichtstbijzijnde onderdeel rechts. Move VoiceOver cursor right to nearest item.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het Dock. Moves VoiceOver cursor to the Dock.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het eerste onderdeel in <WINDOW_TYPE/>. Move VoiceOver cursor to first item in <WINDOW_TYPE/>.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het eerste onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to first item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het eerste onderdeel in het dialoogvenster. Move VoiceOver cursor to first item in dialog.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het eerste onderdeel in het Dock. Move VoiceOver cursor to first item in Dock.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het eerste onderdeel op het bureaublad. Move VoiceOver cursor to first item on Desktop.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het eerste zichtbare onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to first visible item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het laatste onderdeel in <WINDOW_TYPE/>. Move VoiceOver cursor to last item in <WINDOW_TYPE/>.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het laatste onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to last item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het laatste onderdeel in het dialoogvenster. Move VoiceOver cursor to last item in dialog.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het laatste onderdeel in het Dock. Move VoiceOver cursor to last item in Dock.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het laatste onderdeel op het bureaublad. Move VoiceOver cursor to last item on Desktop.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het laatste zichtbare onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to last visible item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het meest linkse onderdeel in de huidige rij. Move VoiceOver cursor to leftmost item in current row.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het meest linkse zichtbare onderdeel in de huidige rij. Move VoiceOver cursor to leftmost visible item in current row.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het meest rechtse onderdeel in de huidige rij. Move VoiceOver cursor to rightmost item in current row.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het meest rechtse zichtbare onderdeel in de huidige rij. Move VoiceOver cursor to rightmost visible item in current row.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het onderdeel met de toetsenbordfocus. Move VoiceOver cursor to the keyboard focused item.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het onderdeel onder de muisaanwijzer. Moves the VoiceOver cursor to the item under the mouse
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het onderdeel op de hotspot. Moves VoiceOver to the item at the hot spot.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het onderste onderdeel in de groep. Move VoiceOver cursor to bottommost item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het onderste onderdeel van de groep dat zichtbaar is. Move VoiceOver cursor to the bottom visible item in group.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het Spotlight-menu rechts in de menubalk. Moves the VoiceOver cursor to the Spotlight search menu on the right side of the menubar.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het submenu van het menuonderdeel. Move VoiceOver cursor to menu item's submenu
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het volgende menuonderdeel. Move VoiceOver cursor to the next menu item
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het vorige menu. Move VoiceOver cursor to previous menu.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het vorige menu. Move VoiceOver cursor to the previous menu
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor naar het vorige menuonderdeel. Move VoiceOver cursor to the previous menu item
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor omhoog naar het dichtstbijzijnde onderdeel Move VoiceOver cursor up to nearest item and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor omhoog naar het dichtstbijzijnde onderdeel. Move VoiceOver cursor up to nearest item.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor omlaag naar het dichtstbijzijnde onderdeel Move VoiceOver cursor down to nearest item and wrap if necessary.
Hiermee verplaatst u de VoiceOver-cursor omlaag naar het dichtstbijzijnde onderdeel. Move VoiceOver cursor down to nearest item.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 1% naar links. Moves the value indicator to the left by 1%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 1% naar rechts. Moves the value indicator to the right by 1%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 1% omhoog. Moves the value indicator to the up by 1%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 1% omlaag. Moves the value indicator to the down by 1%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 10% naar links. Moves the value indicator to the left by 10%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 10% naar rechts. Moves the value indicator to the right by 10%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 10% omhoog. Moves the value indicator up by 10%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 10% omlaag. Moves the value indicator down by 10%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 25% naar links. Moves the value indicator to the left by 25%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 25% naar rechts. Moves the value indicator to the right by 25%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 25% omhoog. Moves the value indicator up by 25%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator 25% omlaag. Moves the value indicator down by 25%.
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator naar links of naar rechts. Moves value indicator left or right
Hiermee verplaatst u de waarde-indicator omhoog of omlaag. Moves value indicator up or down
Hiermee verplaatst u het beeld naar beneden. Moves the screen image down.
Hiermee verplaatst u het beeld naar boven. Moves the screen image up.
Hiermee verplaatst u het beeld naar links. Moves the screen image left.
Hiermee verplaatst u het beeld naar rechts. Moves the screen image right.
Hiermee verplaatst u het bestand naar de prullenmand. Move the file to the trash
Hiermee verplaatst u het scrolgebied één pagina naar links. Moves the scrollable area left one page.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied één pagina naar rechts. Moves the scrollable area right one page.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied één pagina omhoog. Moves the scrollable area up one page.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied één pagina omlaag. Moves the scrollable area down one page.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied iets naar links. Moves the scrollable area left a bit.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied iets naar rechts. Moves the scrollable area right a bit.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied iets omhoog. Moves the scrollable area up a bit.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied iets omlaag. Moves the scrollable area down a bit.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied naar links. Moves the scrollable area to the left.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied naar rechts. Moves the scrollable area to the right.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied omhoog. Moves the scrollable area up.
Hiermee verplaatst u het scrolgebied omlaag. Move the scrollable area down.
Hiermee verplaatst u het venster naar de linkerbovenhoek van het scherm. Moves the window to the top left corner of the screen.
Hiermee verplaatst u het venster naar de linkerbovenhoek van het scherm. Moves the window to top left corner of the screen.
Hiermee verplaatst u het venster naar een gebied op het scherm. Moves the window to a region of the screen.
Hiermee verstuurt u de inhoud van het klembord naar het externe klembord. Send clipboard contents to the remote clipboard
Hiermee verstuurt u de notitie. Send note
Hiermee verstuurt u een bugrapport naar Apple. Report bugs to Apple.
Hiermee verstuurt u een SMS naar een mobiele telefoon. Send an SMS to a mobile phone
Hiermee verstuurt u het bericht. Send message
Hiermee vervangt u alle exemplaren van de zoektekst door de vervangende tekst. Replace all occurrences of the Find string with replacement string
Hiermee vervangt u alle exemplaren van de zoektekst. \nGebruik de Option-toets om de zoektekst alleen in de geselecteerde tekst te vervangen. Replace all occurrences of the find text \nUse Option key to replace only the occurrences in selected text
Hiermee vervangt u de geselecteerde tekst door de vervangende tekst en zoekt u naar het volgende exemplaar van de zoektekst. Replace current selection with the replacement\nstring and find next occurence of the Find string
Hiermee vervangt u de geselecteerde tekst door de vervangende tekst. Replace current selection with the replacement string
Hiermee vervangt u de geselecteerde tekst door de vervangende tekst. Replace selected text with the replacement text
Hiermee vervangt u de geselecteerde tekst en zoekt \nu naar het volgende exemplaar van de zoektekst. Replace selected text and find\nnext occurrence of the find text
Hiermee vervangt u het originele profiel van de afbeelding door een geselecteerd profiel. Replace the original profile of image with a selected profile.
Hiermee verwijdert u alle oude systeembestanden die niet zijn geïmporteerd. Removes all previous system files not imported.
Hiermee verwijdert u bewaarde namen en wachtwoorden. Remove saved names and passwords.
Hiermee verwijdert u de geselecteerde bladwijzer. Remove selected bookmark
Hiermee verwijdert u de geselecteerde gebruikersaccount. Delete the selected user account
Hiermee verwijdert u de geselecteerde locatie. Delete the selected location
Hiermee verwijdert u de geselecteerde mediasleutels. Remove the selected media keys
Hiermee verwijdert u de geselecteerde onderdelen uit de lijst. Remove selected items from list
Hiermee verwijdert u de geselecteerde printer. Click here to remove the selected printer
Hiermee verwijdert u de geselecteerde server uit de lijst met favoriete servers. Removes the selected Favorite Server
Hiermee verwijdert u de geselecteerde taken. Delete the selected job(s)
Hiermee verwijdert u de geselecteerde voorziening. Delete the selected service
Hiermee verwijdert u de liniaalmarkering (indien mogelijk) in de VoiceOver-cursor. Deletes (if possoble) the ruler marker in the VoiceOver cursor.
Hiermee verwijdert u de schijf die zich in de eenheid bevindt. Eject the disc currently in the drive.
Hiermee verwijdert u de uitspraak van een woord of symbool. Delete a word or symbol pronunciation.
Hiermee verwijdert u deze persoon uit uw contactpersonenlijst. Permanently removes this person from your buddy list
Hiermee verwijdert u een 802.1X-configuratie. Delete an 802.1X configuration
Hiermee verwijdert u een account. Remove an account
Hiermee verwijdert u een account. Remove an account.
Hiermee verwijdert u een bericht. Delete message
Hiermee verwijdert u een brailletoetsenbordcommando. Delete a Braille keyboard command.
Hiermee verwijdert u een cd of dvd of een ander verwijderbaar medium. Eject a CD/DVD or other ejectable media
Hiermee verwijdert u een DNS-serveradres. Remove a DNS server address
Hiermee verwijdert u een DNS-zoekdomein. Remove a DNS search domain
Hiermee verwijdert u een geselecteerde groep. Remove selected group
Hiermee verwijdert u een handtekening. Remove a signature
Hiermee verwijdert u een seriële poort. Remove serial port
Hiermee verwijdert u een set. Delete Collection
Hiermee verwijdert u een voorkeursnetwerk uit de lijst. Remove a network from the preferred list
Hiermee verwijdert u een WINS-serveradres. Delete a WINS server address
Hiermee verwijdert u geselecteerde berichten. Delete selected messages
Hiermee verwijdert u geselecteerde onderdelen. Delete selected items
Hiermee verwijdert u geselecteerde programma's uit de bibliotheek. Remove Selected Applications from the Library
Hiermee verwijdert u het cameravolume. Eject the camera volume
Hiermee verwijdert u het geselecteerde apparaat. Delete selected device...
Hiermee verwijdert u het geselecteerde apparaat. Remove the currently selected device
Hiermee verwijdert u het geselecteerde IPv6-adres. Delete the selected IPv6 Address
Hiermee verwijdert u het geselecteerde onderdeel. Delete Selected Item
Hiermee verwijdert u het geselecteerde onderdeel. Delete the selected item
Hiermee verwijdert u het geselecteerde videofragment. Remove selected video clip
Hiermee verwijdert u het logbestand definitief. Permanently deletes the log file
Hiermee verwijdert u voltooide en afgebroken downloads uit deze lijst. Remove completed and stopped downloads from this list.
Hiermee verwijdert u websites met bewaarde automatisch ingevulde formulieren. Remove websites with saved AutoFill information.
Hiermee voegt u de afzenders van geselecteerde berichten toe aan het programma Adresboek. Add senders of selected messages to Address Book
Hiermee voegt u de bestandsextensie toe. U kunt de extensie wijzigen wanneer u het bestand bewaart. Select to add the file extension. You can change the extension when you save the file.
Hiermee voegt u de bijlagen van het originele bericht toe. Include attachments from original message
Hiermee voegt u de datum en tijd in de logbestandweergave in (het bestand op schijf wordt hierbij niet gewijzigd). Insert a date and time stamp into the log display (does not alter the file on disk)
Hiermee voegt u de film als bijlage aan een e-mail toe. Attach your movie to an email message
Hiermee voegt u de HTML-code toe die ervoor zorgt dat de lege gebieden in uw document behouden blijven. Select to include HTML code that preserves the blank areas currently in your document.
Hiermee voegt u de selectie in de VoiceOver-cursor toe aan de lijst met geselecteerde tekst. Add the selection in the VoiceOver cursor to the list of selected text
Hiermee voegt u de uitspraak van een woord of symbool toe. Add a word or symbol pronunciation.
Hiermee voegt u een 802.1X-configuratie toe. Add an 802.1X configuration
Hiermee voegt u een bericht toe. Add a message
Hiermee voegt u een bladwijzer toe voor de huidige pagina. Add a bookmark for the current page.
Hiermee voegt u een bladwijzer toe. Add bookmark
Hiermee voegt u een brailletoetsenbordcommando toe. Add a Braille keyboard command.
Hiermee voegt u een contactpersoon of groep toe. Add Buddy or Group
Hiermee voegt u een DNS-serveradres toe. Add a DNS server address
Hiermee voegt u een DNS-zoekdomein toe. Add a DNS search domain
Hiermee voegt u een document toe aan deze notitie. Attach a document to this note
Hiermee voegt u een document toe aan dit bericht. Attach a document to this message
Hiermee voegt u een foutopsporingsonderbreking aan de takenreeks toe. Place a debug break into the workflow
Hiermee voegt u een koppeling toe aan de geselecteerde tekst. Adds a link to the selected text
Hiermee voegt u een kopregel toe. Add a header
Hiermee voegt u een locatie toe. Add a location
Hiermee voegt u een map toe waarin niet wordt gezocht. Add a folder to exclude
Hiermee voegt u een markering met een tijdsaanduiding aan het logvenster toe. Inserts a time-stamped marker into the log view
Hiermee voegt u een mediasleutel toe. Add a media key
Hiermee voegt u een nieuw domein aan de lijst toe. Add a new domain to the list
Hiermee voegt u een nieuw extern apparaat toe aan de huidige studioconfiguratie. Add a new external device to the current studio setup
Hiermee voegt u een nieuw IPv6-adres toe. Add a new IPv6 Address
Hiermee voegt u een nieuwe agenda toe. Add a new calendar.
Hiermee voegt u een nieuwe agenda toe. Add New Calendar
Hiermee voegt u een nieuwe agendagroep toe. Add a new calendar group.
Hiermee voegt u een nieuwe contactpersoon toe of kunt u groepen toevoegen of bewerken. Add a new buddy or Add/Edit groups
Hiermee voegt u een nieuwe contactpersoon toe. Add a new buddy
Hiermee voegt u een nieuwe gebruikersaccount toe. Add a user account
Hiermee voegt u een nieuwe groep toe. Add a new group
Hiermee voegt u een nieuwe persoon toe aan uw contactpersonenlijst. Adds a new person to your buddy list
Hiermee voegt u een nieuwe vergelijkingsdefinitie toe. Add a new equation definition
Hiermee voegt u een onderdeel aan de lijst met inlogonderdelen toe. Add an item to the Login Items list
Hiermee voegt u een ovaal in. Insert Oval
Hiermee voegt u een pijl in. Insert Arrow
Hiermee voegt u een printer toe. Click here to add a printer
Hiermee voegt u een programma aan de bibliotheek toe. Add an Application to the Library
Hiermee voegt u een rechthoek in. Insert Rectangle
Hiermee voegt u een seriële poort toe. Add serial port
Hiermee voegt u een set toe. Add Collection
Hiermee voegt u een veelhoek in. Insert Polygon
Hiermee voegt u een vergelijking in. Insert Equation
Hiermee voegt u een videofragment toe. Add video clip
Hiermee voegt u een voorkeursnetwerk aan de lijst toe Add a preferred network to the list
Hiermee voegt u een WINS-serveradres toe. Add a WINS server address
Hiermee voegt u geselecteerde berichten in dit bericht in. Append selected messages to this message
Hiermee voegt u het onderdeel in de VoiceOver-cursor toe aan de lijst met geselecteerde onderdelen. Add the item in the VoiceOver cursor to the list of selected items
Hiermee voegt u het serveradres aan de lijst met favoriete servers toe. Click to add the Server Address to your Favorite Servers
Hiermee voegt u iemand toe aan de videochat. Add someone to the video chat.
Hiermee voegt u lettertypen toe. Add fonts
Hiermee voegt u meer notities toe voor dit bericht. Add additional notes for this message
Hiermee voegt u tekst in. Insert Text
Hiermee voegt u zoekcriteria toe. Add search criteria
Hiermee voert u de geselecteerde gidsactie uit Performs the selected guide action
Hiermee voert u de standaardtaak uit voor het onderdeel in de VoiceOver-cursor. Performs the default action on the item in the VoiceOver cursor.
Hiermee voert u de volgende taak uit en voegt u een onderbreking toe. Execute next action and break
Hiermee voert u een muisklik uit op de huidige locatie van de muisaanwijzer. Performs a mouse click at the current mouse location.
Hiermee voert u het script uit. Run the Script
Hiermee voert u taken in het lettertypepaneel uit. Font Panel Actions
Hiermee voert u taken uit met het geselecteerde apparaat. Perform tasks with the selected device
Hiermee voorkomt u dat andere gebruikers de gegevens in het virtueel geheugen op de harde schijf kunnen lezen. Prevent others from reading virtual memory data left on your hard disk.
Hiermee voorkomt u dat de gekopieerde gegevens tijdens het wissen worden gecontroleerd. Prevents verification of the copied data when erasing
Hiermee voorkomt u dat iemand u berichten kan sturen of uw onlinestatus kan zien. Prevents someone from messaging you or seeing your online status
Hiermee voorkomt u toegang tot deze computer gedurende de opgegeven tijden. Prevents access to this computer during the specified hours.
Hiermee vraagt u het geselecteerde onderdeel op. Get selected item
Hiermee vraagt u informatie over de geselecteerde onderdelen op. Get Info on the selected items.
Hiermee vraagt u nieuwe tickets aan. Get new tickets
Hiermee vraagt u toestemming om de onlinestatus te zien (alleen Jabber). Asks for permission to see online status (Jabber only)
Hiermee vult u de tekst uit. Justify
Hiermee vult u formulieren op deze pagina automatisch in. AutoFill forms on this page.
Hiermee werkt u een eerdere versie van %@ bij. Upgrades an earlier version of %@.
Hiermee werkt u een oudere versie van %@ bij. Bijwerken is niet bedoeld om eerder geïnstalleerde programma's of bestanden te verwijderen. Upgrades %@ from an earlier version. Upgrading is not intended to remove previously installed applications or files.
Hiermee werkt u met een onderdeel een pagina naar links. Interact with item left a page.
Hiermee werkt u met een onderdeel een pagina naar rechts. Interact with item right a page.
Hiermee werkt u met een onderdeel een pagina omhoog. Interact with item up a page.
Hiermee werkt u met een onderdeel een pagina omlaag. Interact with item down a page.
Hiermee werkt u met een onderdeel iets naar links. Interact with item left a bit.
Hiermee werkt u met een onderdeel iets naar rechts. Interact with item right a bit.
Hiermee werkt u met een onderdeel iets omhoog. Interact with item up a bit.
Hiermee werkt u met een onderdeel iets omlaag. Interact with item down a bit.
Hiermee werkt u met een onderdeel naar beneden. Interact with item down.
Hiermee werkt u met een onderdeel naar boven. Interact with item up.
Hiermee werkt u met een onderdeel naar links. Interact with item left.
Hiermee werkt u met een onderdeel naar rechts. Interact with item right.
Hiermee werkt u met het onderdeel tot het begin. Interact with item to beginning.
Hiermee werkt u met het onderdeel tot het einde. Interact with item to end.
Hiermee wijzigt u de actieve gebruiker. Change active user
Hiermee wijzigt u de codering voor tekstweergave in het logbestand. Changes the encoding used to display the log text
Hiermee wijzigt u de datum of de tijd. Change the date or time
Hiermee wijzigt u de datum. Change the date
Hiermee wijzigt u de geselecteerde mediasleutel. Edit the selected media key
Hiermee wijzigt u de grootte van de miniaturen. Change thumbnail size
Hiermee wijzigt u de grootte van de schijfkopie. Resize disk image
Hiermee wijzigt u de grootte van het berichtgebied. Klik dubbel om alleen de lijst weer te geven. Change size of the message area. Double-click to show only the list.
Hiermee wijzigt u de grootte van het berichtgebied. Klik dubbel om de vorige weergave te herstellen. Change size of the message area. Double-click to restore previous location.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de benedenhelft van het scherm. Resizes and moves the window to the bottom half of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de bovenhelft van het scherm. Resizes and moves the window to the top half of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de linkerbenedenhoek van het scherm. Resizes and moves the window to the bottom left corner of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de linkerbovenhoek van het scherm. Resizes and moves the window to the top left corner of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de linkerhelft van het scherm. Resizes and moves the window to the left half of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de rechterbenedenhoek van het scherm. Resizes and moves the window to the bottom right corner of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de rechterbovenhoek van het scherm. Resizes and moves the window to the top right corner of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar de rechterhelft van het scherm. Resizes and moves the windowto the right half of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster en verplaatst u het naar een gebied op het scherm. Resizes and moves the window to a region of the screen.
Hiermee wijzigt u de grootte van het venster zo dat dit het scherm vult. Resizes the window to fill the entire screen.
Hiermee wijzigt u de manier waarop gebruikers inloggen op hun account. Change how users log in to their account
Hiermee wijzigt u de tekenset voor tekstweergave in het logbestand. Changes the character set used to display the log text
Hiermee wijzigt u de tijd. Change the time
Hiermee wijzigt u de tijdzone. Change the time zone
Hiermee wijzigt u de transparantie van de achtergrond van een venster wanneer dit over het weergavevenster wordt geplaatst. Adjust the transparency of the window background when over the viewer window
Hiermee wijzigt u de weergave van de inhoud. Change contents view
Hiermee wijzigt u het wachtwoord van de actieve gebruiker. Change active user's password
Hiermee wijzigt u het weergegeven tijdbereik. Change the time range shown
Hiermee wist u de afbeelding die wordt weergegeven wanneer de film wordt gestopt. Clear image displayed when movie is stopped
Hiermee wist u de inhoud van het venster. Clears the display
Hiermee wist u de tickets van de actieve gebruiker. Destroy active user's tickets
Hiermee wist u de weergave (zonder het bestand op schijf te wijzigen). Clears the display (without altering the file on disk)
Hiermee wist u de zoektekst. Erase search text.
Hiermee wist u het doelvolume volledig en installeert u vervolgens een nieuwe versie van %@ op het volume. Alle gegevens op het volume gaan verloren. The destination volume will be completely erased and a new copy of %@ will be installed on the volume. All your data will be lost.
Hiermee wist u het doelvolume volledig en installeert u vervolgens een nieuwe versie van %@. Completely erases the destination volume and then installs a new copy of %@.
Hiermee wist u het doelvolume volledig en installeert u vervolgens een nieuwe versie van %@. Completely erases the destination volume then installs a new copy of %@.
Hiermee worden alle %1$@ op %2$@ vervangen door %3$@ van deze computer. This will replace all %1$@ on %2$@ with %3$@ from this computer.
Hiermee worden alle %1$@ op %2$@ vervangen door gegevens van deze computer. This will replace all %1$@ on %2$@ with information from this computer.
Hiermee worden alle tekstkenmerken beschreven. Describes all text attributes.
Hiermee worden beheerde onderdelen gesynchroniseerd wanneer een gebruiker in- of uitlogt. Include managed items to sync when a user logs in or logs out.
Hiermee worden beheerde onderdelen in de achtergrond gesynchroniseerd terwijl de gebruiker is ingelogd. Include managed items to sync in the background while the user is logged in.
Hiermee worden de coördinaten van de huidige cel gelezen. Reads the coordinates of the current cell.
Hiermee worden de groepen %@ permanent verwijderd uit de lijst met contactpersonen. This will permanently remove the groups %@ from your buddy list.
Hiermee worden de kopteksten uitgesproken wanneer u horizontaal door een tabel beweegt. Speaks headers while moving horizontally in a table
Hiermee worden de volgende personen permanent verwijderd uit de lijst met contactpersonen:\n\n%@\n This will permanently remove the following people from your buddy list:\n\n%@\n
Hiermee worden deze postbussen teruggezet: %@ This will recover the mailboxes %@
Hiermee worden films automatisch afgespeeld terwijl ze worden gedownload door uw internetbrowser. Plays movies automatically as they are downloaded by your Web browser.
Hiermee worden onderdelen gesynchroniseerd wanneer een gebruiker in- of uitlogt. Include items to sync when a user logs in or logs out.
Hiermee worden onderdelen in de achtergrond gesynchroniseerd terwijl de gebruiker is ingelogd. Include items to sync in the background while the user is logged in.
Hiermee worden zo nodig de toegangsbevoegdheden hersteld. Repair access control permissions if necessary
Hiermee wordt %@ permanent verwijderd uit de lijst met contactpersonen. This will permanently remove %@ from your buddy list.
Hiermee wordt '%1$@' van '%2$@' teruggezet. This will recover %1$@ on %2$@
Hiermee wordt aangegeven dat de functie 'Behoud rangschikking' is ingeschakeld in de weergaveopties van dit venster. Indicates Keep Arranged is selected in this window’s View Options
Hiermee wordt aangegeven dat de functie 'Op raster' is ingeschakeld in de weergaveopties van dit venster. Indicates that Snap to Grid is turned on in the window’s View Options
Hiermee wordt aangegeven dat de onderdelen in dit venster zich in de prullenmand bevinden. Indicates that the items in this window are inside the Trash can
Hiermee wordt aangegeven dat u de inhoud van deze map of schijf niet kunt wijzigen. Indicates that you cannot add or change the contents of this folder or disk
Hiermee wordt de account waarmee u bent ingelogd This changes the account you are logged into from “%@” to “%@.”
Hiermee wordt de alfabetische spelling van de inhoud van de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the alphabetic spelling of the contents in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de alfabetische spelling van het huidige woord gelezen. Reads the alphabetic spelling of the current word.
Hiermee wordt de alinea in de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the paragraph in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de alinea na de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the paragraph after the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de alinea voor de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the paragraph before the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de fonetische spelling van de inhoud van de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the phonetic spelling of the contents in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de fonetische spelling van het huidige woord gelezen. Reads the phonetic spelling of the current word.
Hiermee wordt de groep '%@' permanent verwijderd uit de lijst met contactpersonen. This will permanently remove the group “%@” from your buddy list.
Hiermee wordt de Help voor VoiceOver geopend. opens help for VoiceOver
Hiermee wordt de helpinfo voor het !#x000b;huidige onderdeel gelezen. Reads the help tag for the !#x000b;current item.
Hiermee wordt de huidige kolom gesorteerd. Sorts the current column.
Hiermee wordt de huidige selectie gelezen. Reads the current selection
Hiermee wordt de inhoud van de huidige cel tot en met de laatste cel in de huidige kolom gelezen. Read from the current cell to the last cell in the current column.
Hiermee wordt de inhoud van de huidige cel tot en met de laatste cel in de huidige rij gelezen. Read from the current cell to the last cell in the current row.
Hiermee wordt de inhoud van het bureaublad herhaald. Echos the contents of the Desktop.
Hiermee wordt de inhoud van het Dock herhaald. Echos the contents of the Dock.
Hiermee wordt de kolomkoptekst gelezen. Read the column header.
Hiermee wordt de laatste zin herhaald. Repeats the last phrase
Hiermee wordt de muislocatie uitgesproken in de vorm van x- en y-coördinaten vanaf de linkerbovenhoek van het huidige venster. Speaks the mouse location in x and y coordinates from the top left of the current window.
Hiermee wordt de muislocatie uitgesproken in de vorm van x- en y-coördinaten vanaf de linkerbovenhoek van het scherm. Speaks the mouse location in x and y coordinates from top left of the screen.
Hiermee wordt de regel in de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the line in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de regel na de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the line after the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de regel voor de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the line before the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de tekst in de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the text contained in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de tekst in de VoiceOver-cursor geselecteerd. Selects the text that is in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de tekst in het zoekveld gelezen in de zoekmodus. Reads the text in the search field while in find mode.
Hiermee wordt de URL voor een koppeling beschreven. Describes URL for link.
Hiermee wordt de volgende toetsaanslag in VoiceOver aangepast voor het commando 'Ga naar'. Causes VoiceOver to tailor the next key press for jump command purpose.
Hiermee wordt de weergave beschreven die de VoiceOver-cursor bevat. Describes the view which contains the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de weergave beschreven die het onderdeel bevat dat momenteel de toetsenbordfocus heeft. Describes the view which contains the current keyboard focused item.
Hiermee wordt de zin in de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the sentence in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de zin na de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the sentence after the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt de zin voor de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the sentence before the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt deze persoon ook aan uw Jabber-lijst toegevoegd. This will also add this person to your Jabber List.
Hiermee wordt deze postbus teruggezet: %@ This will recover the mailbox %@
Hiermee wordt dit bestand niet langer gesynchroniseerd. No longer sync this file.
Hiermee wordt een bladwijzer geplaatst bij het eerste woord in de VoiceOver-cursor. Bookmarks the first word in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt een ingesloten ColorSync-profiel overschreven. This will overwrite an already embedded ColorSync profile.
Hiermee wordt een lijst weergegeven met mogelijke aanvullingen op een gedeeltelijk getypt woord. Presents a list of possible completions for a partially typed word.
Hiermee wordt een Muis omhoog-taak uitgevoerd op de huidige locatie van de muisaanwijzer. Performs a mouse up at the current mouse location.
Hiermee wordt een Muis omlaag-taak uitgevoerd op de huidige locatie van de muisaanwijzer. Performs a mouse down at the current mouse location.
Hiermee wordt een overzicht weergegeven van alle onderdelen in het venster. Lists all items in the window.
Hiermee wordt een paneel getoond waarin alle gesproken tekst wordt weergegeven. Displays a panel showing all spoken text
Hiermee wordt elke pagina geroteerd om de paginarichting optimaal af te stemmen op het papier. Will rotate each page to best match the page orientation to the paper
Hiermee wordt het beeld uit één bron vager gemaakt met een standaardconvolutievervaging. Blurs a single source using a standard convolution blur.
Hiermee wordt het doelvolume volledig gewist voordat de gegevens worden teruggezet. Causes the destination volume to be completely erased before restoring
Hiermee wordt het eerste woord van de huidige regel gelezen. Reads the first word in the current line.
Hiermee wordt het eerste woord van de tekst gelezen. Reads the first word in the text.
Hiermee wordt het eerste zichtbare woord van de tekst gelezen. Reads the first visible word in the text.
Hiermee wordt het effect van rimpelingen in het water gecreëerd. This effect generates a rippling water effect.
Hiermee wordt het hele PDF-document op dezelfde plaats herschreven. Rewrites the entire PDF document in place
Hiermee wordt het huidige teken fonetisch gelezen. Reads the current character phonetically.
Hiermee wordt het laatste woord van de huidige regel gelezen. Reads the last word in the current line.
Hiermee wordt het laatste woord van de tekst gelezen. Reads the last word in the text.
Hiermee wordt het laatste zichtbare woord van de tekst gelezen. Reads the last visible word in the text.
Hiermee wordt het object naar achteren verplaatst. Move Backwards
Hiermee wordt het object naar voren verplaatst. Move Forwards
Hiermee wordt het onderdeel beschreven dat de toetsenbordfocus heeft. Describes the item which has the keyboard's focus.
Hiermee wordt het onderdeel in de VoiceOver-cursor beschreven. Describes the item in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt het onderdeel onder de muisaanwijzer beschreven. Describes the item under the mouse
Hiermee wordt het onderdeel op de hotspot beschreven. Describes the item at the hot spot.
Hiermee wordt het teken in de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the character in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt het teken na de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the character after the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt het teken voor de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the character before the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt het woord in de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the word in the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt het woord na de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the word after the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt het woord voor de VoiceOver-cursor gelezen. Reads the word before the VoiceOver cursor.
Hiermee wordt regelterugloop gebaseerd op de documentmarges in plaats van de vensterranden. Select to make text wrap to document margins rather than window boundaries.
Hiermee wordt uw browser automatisch gestart als een DVD@ccess-webkoppeling wordt aangetroffen. Enable automatically launching browser when a DVD@ccess web link is encountered
Hiermee wordt uw momenteel ingestelde account '%@' verwijderd. This will delete your currently set up account “%@.”
Hiermee wordt voldaan aan de energiebesparende instellingen wanneer wordt afgespeeld in een dvd-menu in de kioskmodus. Honors Energy Savings settings when playback is on a DVD menu in kiosk mode
Hiermee zet u de gegevens van schijven terug vanaf bewaarde schijfkopieën. Restore disks from saved disk images
Hiermee ziet u dat Caps Lock is ingeschakeld Caps Lock On
Hiermee zoekt u bij het opstarten naar een netwerkvolume. Search for a network volume at startup
Hiermee zoekt u de volgende grafische afbeelding. Find the next graphic
Hiermee zoekt u de volgende koppeling die u hebt bezocht. Find the next visited hyperlink
Hiermee zoekt u de volgende koppeling. Find the next hyperlink
Hiermee zoekt u de vorige grafische afbeelding. Find the previous graphic
Hiermee zoekt u de vorige koppeling die u hebt bezocht. Find the previous visited hyperlink
Hiermee zoekt u de vorige koppeling. Find the previous hyperlink
Hiermee zoekt u een object dat overeenkomt met de tekst in het venster. Finds an object that matches text within the window.
Hiermee zoekt u het volgende exemplaar van het gezochte onderdeel. Finds the next occurrence of item searched
Hiermee zoekt u het volgende onderdeel of tekstblok met dezelfde kenmerken als het huidige onderdeel of tekstblok. Find the next item or block of text with the same attributes as the current item or block of text.
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst met een andere tekstkleur dan de huidige tekst. Find the next chunk of text that has different text color from the current text
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst met het stijlkenmerk cursief. Find the next chunk of text that contains the italic style attribute
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst met het stijlkenmerk onderstreept. Find the next chunk of text that contains the underline style attribute
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst met het stijlkenmerk vet. Find the next chunk of text that contains the bold style attribute
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst met ten minste één ander lettertypekenmerk dan de huidige tekst. Find the next chunk of text that contains at least one different font attribute from the current text
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst met ten minste één ander stijlkenmerk dan de huidige tekst. Find the next chunk of text that contains at least one different style attribute from the current text
Hiermee zoekt u het volgende stuk tekst zonder stijlkenmerk. Find the next chunk of text that contains no style attribute
Hiermee zoekt u het vorige exemplaar van het gezochte onderdeel. Finds the previous occurrence of item searched
Hiermee zoekt u het vorige onderdeel of tekstblok met dezelfde kenmerken als het huidige onderdeel of tekstblok. Find the previous item or block of text with the same attributes as the current item or block of text.
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst met een andere tekstkleur dan de huidige tekst Find the previous chunk of text that has different text color from the current text
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst met het stijlkenmerk cursief. Find the previous chunk of text that contains the italic style attribute
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst met het stijlkenmerk onderstreept. Find the previous chunk of text that contains the underline style attribute
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst met het stijlkenmerk vet. Find the previous chunk of text that contains the bold style attribute
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst met ten minste één ander lettertypekenmerk dan de huidige tekst. Find the previous chunk of text that contains at least one different font attribute from the current text
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst met ten minste één ander stijlkenmerk dan de huidige tekst. Find the previous chunk of text that contains at least one different style attribute from the current text
Hiermee zoekt u het vorige stuk tekst zonder stijlkenmerk. Find the previous chunk of text that contains no style attribute
Hiermee zoekt u in '^0'. Search in “^0”
Hiermee zoekt u in de cookies. Search Cookies
Hiermee zoekt u in de Help. Search the help content
Hiermee zoekt u in deze map of op dit volume. Search in this folder or volume
Hiermee zoekt u in een postbus. Search mailbox
Hiermee zoekt u in het geselecteerde logbestand. Search the selected log
Hiermee zoekt u in uw thuismap. Search in your home folder
Hiermee zoekt u naar een basisstationinstelling op basis van naam. Als u een naam selecteert Search for a base station setting by name. Selecting a name will take you to that setting's pane.
Hiermee zoekt u naar het volgende exemplaar van de zoektekst. Find next occurrence of the find text
Hiermee zoekt u naar het volgende exemplaar van de zoektekst. Find next occurrence of the Find string
Hiermee zoekt u naar het vorige exemplaar van de zoektekst. Find previous occurrence of the find text
Hiermee zoekt u naar het vorige exemplaar van de zoektekst. Find previous occurrence of the Find string
Hiermee zoekt u naar hulpinformatie over de geselecteerde taak of takenreeks. Get help on the selected workflow or action
Hiermee zoekt u naar lettertypen. Search fonts
Hiermee zoekt u naar tekst in een PDF. Search PDF for text
Hiermee zoekt u op de gehele computer. Search your entire computer
Hiermee zoekt u op verbonden servervolumes. Search in connected server volumes
Hiermee zoekt u opnieuw naar basisstations. Scan again for base stations
Hiermee zoomt u in of uit. Zoom
Hiermee zoomt u in. Zoom in
Hiermee zoomt u in. Zoom In
Hiermee zoomt u uit. Zoom out
Hiermee zoomt u uit. Zoom Out
Hiermee zorgt u dat beide zijden van het beeld naar links overhellen. Slants the sides of the screen image to the left.
Hiermee zorgt u dat beide zijden van het beeld naar links worden gebogen. Bows both sides of the screen image to the left.
Hiermee zorgt u dat beide zijden van het beeld naar rechts overhellen. Slants the sides of the screen image to the right.
Hiermee zorgt u dat beide zijden van het beeld naar rechts worden gebogen. Bows both sides of the screen image to the right.
Hiermee zorgt u dat de boven- en onderzijde van het beeld naar binnen toe worden samengetrokken Contracts the top and bottom of the screen image inward leaving the middle of the screen image unchanged.
Hiermee zorgt u dat de boven- en onderzijde van het beeld naar buiten toe worden uitgerekt Expands the top and bottom of the screen image outward leaving the middle of the screen image unchanged.
Hiermee zorgt u dat de computer het stuurvlak negeert tijdens het typen. Makes the computer ignore the trackpad while you are typing.
Hiermee zorgt u dat de computer het stuurvlak negeert wanneer er een muis is aangesloten. Makes the computer ignore the trackpad when a mouse is connected.
Hiermee zorgt u dat de zijkanten van het beeld in het midden naar binnen worden gekromd. Curves the sides of the screen image inward in the middle.
Hiermee zorgt u dat de zijkanten van het beeld in het midden naar buiten worden gekromd. Curves the sides of the screen image outward in the middle.
Hiermee zorgt u ervoor dat de video dezelfde grootte heeft als de venstermodus in de schermvullende weergave. Keep the video the same size as the window mode in full screen
Hiermee zorgt u ervoor dat er niet wordt gereageerd op onuitgenodigd verkeer. Er wordt zelfs niet aangegeven dat uw computer bestaat. Ensures that any uninvited traffic receives no response — not even an acknowledgement that your computer exists.
Hiermee zorgt u ervoor dat gedownloade films indien mogelijk in de schijfcache van uw internetbrowser worden bewaard. Retains downloaded movies in your browser's disk cache whenever possible.
Hieronder kunt een netwerkvolume selecteren. Select a network volume below
Hieronder ziet u de beschikbare diavoorstellingen. Voorstellingen worden afgespeeld in de volgorde waarin ze in de lijst staan. Versleep een voorstelling om de volgorde te wijzigen. Druk op de Delete-toets om een voorstelling uit de lijst te verwijderen.\n The following slide shows are available to you. Slide shows will be displayed in the order listed below. Drag a slide show to change its order. Press the Delete key to remove an unwanted slide show.\n
Hieronder ziet u de beschikbare RSS-kanalen en diavoorstellingen van .Mac-gebruikers. Diavoorstellingen worden afgespeeld in de volgorde waarin ze in de lijst staan. Versleep een diavoorstelling om de volgorde te wijzigen. Druk op de Delete-toets om een voorstelling uit de lijst te verwijderen. The following RSS feeds and .Mac member slideshows are available to you. Slideshows will be displayed in the order listed below. Drag a slideshow to change its order. Press the Delete key to remove an unwanted slideshow.
HiFi HiFi
High Definition High Definition
High Definition DVD High Definition DVD
high pass high pass
high shelf high shelf
High Sierra High Sierra
Hindi Hindi
Hint Hint
hint media handler hint media handler
Hintexportinstellingen Hint Exporter Settings
Hiphop Hip-Hop
Hiragana Hiragana
Hiragana en Katakana Hiragana and Katakana
HiraKakuPro-W3 HiraKakuPro-W3
Hiroshima Hiroshima
Histogram Histogram
Histogram van gedeelte Area Histogram
Hit netwerkrootdomein Hit network root domain
Hitachi Hitachi
HKSCS-2001 HKSCS-2001
HKSCS-2001: HKSCS-2001 :
HLS HLS
hlted hlted
HMAC MD5 HMAC MD5
HMAC met SHA-1 HMAC with SHA-1
HMAC SHA-1 HMAC SHA-1
HMAC Tiger HMAC Tiger
Hobart Hobart
Hobbelvervorming Bump Distortion
Hobbelvervorming lineair Bump Distortion Linear
Hobby Hobby
Hobo Oboe
Hoe brengt u een verbinding met het internet tot stand? How Do You Connect to the Internet?
Hoe brengt u een verbinding met het internet tot stand? How do you connect to the Internet?
Hoe lang de lens geopend was tijdens de belichting. Time the lens was open during exposure
Hoe wilt u deze software installeren? How do you want to install this software?
Hoe wilt u uw gegevens kopiëren? How would you like to transfer your information?
Hoek Angle
Hoek Corner
Hoek: Angle:
Hoekas Angular Axis
Hoekdelta Angle Delta
Hoeken Angles
Hoekkromming Corner Curvature
hoeksamentrekking corner contract
hoekuitrekking corner expand
Hoeveelheid Amount
Hoeveelheid compressie Compression Amount
Hoeveelheid gelezen gegevens Amount of data read
Hoeveelheid geschreven gegevens Amount of data written
Hoeveelheid ongebruikt fysiek geheugen Amount of unused physical memory
hoge band high band
hoge dichtheid large density
hoge frequentie high frequency
Hoge fusertemperatuur. Fuser temperature high.
hoge hoge-frq. abs. large hifreq absorption
Hoge kwaliteit High Quality
Hoge kwaliteit Best Quality
hoge prioriteit high priority
Hoge prioriteit As High Priority
Hoge prioriteit High Priority
Hoge tonen Treble
hoge tonen treble
Hoge tonen: Treble:
Hoge tonen\n Treble\n
hoge versterking high gain
Hoge versterking omhoog High gain up
Hoge versterking omlaag High gain down
Hoge verzadiging High saturation
hoger higher
hoger taller
Hoger onderwijs College
Hokkaido Hokkaido
Hol Hollow
Holle V Hollow V
Holle V links Hollow V left
Holle V onder Hollow V bottom
Holle V rechts Hollow V right
home home
Home Home
HomePage HomePage
HomeSync-menu-extra HomeSync Menu Extra
honderd uur hundred hours
Honduras Honduras
Hong Kong Hong Kong
Hongaars Hungarian
Hongarije Hungary
Hongkong Hong Kong
Hongkong Hongkong
Honingdauw Honeydew
Honkytonk-piano Honkytonk Piano
Honolulu Honolulu
Hoofd Main
Hoofdbeeldscherm Main Display
Hoofdgedeelte Main
Hoofdkanaal Master
Hoofdletter Upper case letter
hoofdletter %@ cap %@
Hoofdlettergevoelige catalogus gedetecteerd. Detected a case-sensitive catalog.
Hoofdletters Capitals
hoofdletters: capitals:
Hoofdnummer Main Number
Hoofdopstartrecord (MBR) Master Boot Record
Hoofdscherm Master Mirror
Hoofdscherm Main Screen
Hoofdserver is bezet Master server is busy
Hoofdstartbestand Main Launch File
Hoofdstuk Chapter
Hoofdstuk %d van %d Chapter %d of %d
hoofdstuk instellen Set Chapter
Hoofdstukken Chapters
Hoofdstukken: Chapters:
hoofdstuklijst instellen Set Chapter List
Hoofdstukmenu Chapter Menu
Hoofdstukspoor Chapter Track
Hoofdtaal (%@) Primary Language (%@)
hoofdtekst bericht message body
Hoofd-URI Principal URI
hoofdversterking master gain
Hoofdwachtwoord Master password
Hoofdwachtwoord wijzigen Change Master Password
Hoofdwachtwoord: Master Password:
Hoog High
Hoog Best
hoog high
Hoog dynamisch bereik High Dynamic Range
hoog filter high filter type
Hoog\n High\n
Hoogleraar Professor
Hoogst Highest
Hoogst Best
Hoogste Best
Hoogste kwaliteit (meerdere cycli) Best quality (Multi-pass)
Hoogte Height
hoogte altitude
Hoogte Altitude
hoogte height
Hoogte in pixels: Height in pixels:
Hoogte van de documentpagina in punten. Height of the document page in points
Hoogte van het document in pixels. Height of the document in pixels
Hoogte van object: Height of obj :
Hoogte veld vanaf masker Height Field From Mask
Hoogte/breedte Height/Width
Hoogte/Breedte: Auto-Size:
Hoogte: Height:
hoogte: height:
Hoogte:\n Height:\n
Hoogteas Height Axis
Hoorbaar Playthrough
Hoorn French Horn
Hor. bedieningspaneel Hor Controller
Horen Hearing
Horizon Horizon
horizontaal horizontal
Horizontaal Horizontal
Horizontaal Horizontally
Horizontaal midden Horizontal Centers
horizontaal spiegelen Flip Horizontal
Horizontaal tegengesteld linksboven/rechtsonder Horizontal Start Left Opposite Matrix
Horizontaal tegengesteld linksonder/rechtsboven Horizontal Start Right Opposite Matrix
Horizontaal vanaf links Horizontal Start Left Matrix
Horizontaal vanaf rechts Horizontal Start Right Matrix
Horizontaal: Horizontal:
Horizontale flop Horizontal Flop
Horizontale herhaling Horizontal repeat
Horizontale matrix Horizontal Matrix
Horizontale niveau-indicator Horizontal Level Indicator
horizontale schuifbalk horizontal scroll bar
Horizontale schuifbalk Horizontal Scrollbar
Horizontale schuifknop Horizontal Slider
Horizontale strik Horizontal bow tie
Horizontale waterval links Horizontal Waterfall Left Matrix
Horizontale waterval rechts Horizontal Waterfall Right Matrix
Horizontale zigzag Horizontal zig zag
Horizontale zigzag midden Horizontal barn zig zag
Host Host
host heeft geen gast met de gewenste kenmerken host has no guest with the requested attributes
host heeft meerdere gasten met deze kenmerkwaarde host has multiple guests with this attribute value
Host is niet beschikbaar Host is down
Host niet beschikbaar Host is down
host onvindbaar can’t find host
host port and pw switch host port and pw switch
Host SW-versie Host SW Version
Host/poort: Host/port:
Host: Host:
Hostbridge Host Bridge
Hostcomputer Host Computer
hostnaam host name
Hostnaam Hostname
Hostnaam Host Name
Hostnaam Host name
hostnaam hostname
Hostnaam en poort: Host Name and Port:
Hostnaam in tekenreeks SERVICE-NAME kan niet worden afgedwongen in bepaalde vorm Hostname in SERVICE-NAME string could not be canonicalized
Hostnaam kan niet worden afgedwongen in bepaalde vorm Hostname cannot be canonicalized
Hostnaam onjuist Hostname mismatch
Hostnaam ontbreekt. Hostname is missing.
Hostnaam voor adres Host Name for Address
Hostnaam: Hostname:
Hostnaam: Host Name:
Hotel Hotel
HotPicks HotPicks
Hotspot Hot Spot
Hotspot '%d' volgen. Watching hot spot %d.
Hotspot '%d' wordt niet meer gevolgd. No longer watching hot spot %d.
Houd bij het toevoegen van een taak de Shift-toets ingedrukt om ervoor te zorgen dat deze waarschuwing niet verschijnt. Hold the shift key when adding an action to avoid this warning sheet.
Houd de muisaanwijzer boven een onderdeel voor meer informatie.!#x000a;(Niet alle onderdelen beschikken over extra informatie.)!#x000a;!#x000a; Hello.!#x000a;Point to an item to learn more about it.!#x000a;(Not all items have extra information.)!#x000a;!#x000a;
Houd de Option-toets ingedrukt en klik op de plusknop (+) om een of-voorwaarde toe te voegen. Hold the option key and click the + button to add an or clause.
Houd firewall-logbestand bij Enable Firewall Logging
Houd gedetailleerde logbestanden bij Use verbose logging
Houd ingeschakeld Keep enabled
Houd kleur vast Hold Color
Houd schijf beschrijfbaar Leave disc appendable
Houd tijdens het klikken de Option- en Command-toets ingedrukt om de middelste muisknop en de rechtermuisknop te activeren.\n Hold Option and Command while clicking to activate the middle and right mouse buttons.\n
Houd tijdens het slepen de Option-toets ingedrukt om nauwkeurige aanpassingen uit te voeren Hold the option key while dragging for fine adjustment
Houd tijdens inloggen Option-toets ingedrukt om keuze te wijzigen Hold down option key at Login to change
Houd verbinding altijd in stand Always stay connected
Houdt tijdcodes in QuickTime-films bij. Tracks TimeCodes in QuickTime movies
House House
Houston Houston
HP Deskjet 3.3 HP Deskjet 3.3
HP Jetdirect - socket HP Jetdirect - Socket
HPGL HPGL
HP-PA RISC HP-PA RISC
Hrb. Thru
HREF HREF
hrz hrz
HSB-schuifbalken HSB Sliders
HS-fout HS Error
HSL HSL
HSL-balans HSL Balance
HSL-balansfilter HSL Balance Filter
HSL-profielen HSL Profiles
HST HST
HSV HSV
HSV-profielen HSV Profiles
HTML HTML
HTML 4.01 Strict HTML 4.01 Strict
HTML 4.01 Transitional HTML 4.01 Transitional
HTML-document HTML document
HTML-materiaal HTML content
HTML-tekst HTML text
HTTP HTTP
http Web servers
HTTP Data Handler HTTP Data Handler
HTTP Data Handler 2 HTTP Data Handler 2
HTTP: HTTP:
http:// http://
http://%@/ http://%@/
http://%@/~%@/ http://%@/~%@/
http://aim.aol.com/aimnew/Aim/register.adp http://aim.aol.com/aimnew/Aim/register.adp
http://idisk.mac.com http://idisk.mac.com
http://phobos.apple.com/storeBag.xml.gz http://phobos.apple.com/storeBag.xml.gz
http://voorbeeld.apple.com:8008/principals/users/jannetjanssen http://example.apple.com:8008/principals/users/janedoe
http://www.aim.com/help_faq/forgot_password/?ScreenName=%@ http://www.aim.com/help_faq/forgot_password/?ScreenName=%@
http://www.aim.com/redirects/inclient/imforwarding.adp http://www.aim.com/redirects/inclient/imforwarding.adp
http://www.apple.com./nl/itools http://www.apple.com./itools/signup/english.html
http://www.apple.com/ical/library http://www.apple.com/ical/library
http://www.apple.com/mac/redirects/idiskutility/buystorage http://www.apple.com/mac/redirects/idiskutility/buystorage
http://www.apple.com/main/rss/hotnews/hotnews.rss http://www.apple.com/main/rss/hotnews/hotnews.rss
http://www.apple.com/nl/automator/ http://www.apple.com/automator/
http://www.apple.com/nl/feedback/automator.html http://www.apple.com/feedback/automator.html
http://www.apple.com/nl/feedback/dvdplayer.html http://www.apple.com/feedback/dvdplayer.html
http://www.apple.com/nl/feedback/ical.html http://www.apple.com/feedback/ical.html
http://www.apple.com/nl/feedback/ichat.html http://www.apple.com/feedback/ichat.html
http://www.apple.com/nl/ichat/buy http://www.apple.com/ichat/buy
http://www.apple.com/nl/itunes http://www.apple.com/itunes
http://www.apple.com/nl/mac http://www.mac.com
http://www.apple.com/nl/mac http://www.mac.com/
http://www.apple.com/nl/macosx/dashboard/ http://www.apple.com/macosx/dashboard/
http://www.apple.com/nl/macosx/features/bonjour/ http://www.apple.com/macosx/features/bonjour/
http://www.apple.com/nl/macosx/get/ http://www.apple.com/macosx/get
http://www.apple.com/nl/quicktime/buy/ http://www.apple.com/quicktime/buy/
http://www.apple.com/nl/quicktime/download/ http://www.apple.com/quicktime/download/
http://www.apple.com/nl/quicktime/upgrade/ http://www.apple.com/quicktime/upgrade/
http://www.apple.com/nl/remotedesktop/ http://www.apple.com/remotedesktop/
http://www.apple.com/nl/support http://www.apple.com/support/
http://www.apple.com/nl/support/airport/ http://www.apple.com/support/airport/
http://www.apple.com/quicktime/resources/qt/nl/download http://www.apple.com/quicktime/download
http://www.apple.com/quicktime/resources/qt4/nl/buynow/ http://www.apple.com/quicktime/resources/qt4/us/buynow
http://www.apple.com/trailers/home/xml/current.xml´ http://www.apple.com/trailers/home/xml/current.xml
http://www.apple.com/trailers/home/xml/current_720p.xml http://www.apple.com/trailers/home/xml/current_720p.xml
http://www.google.nl http://www.google.com
http://www.java.com http://www.java.com
http://www.mac.com http://www.mac.com
http://www.mac.com./upgrade http://www.mac.com./upgrade
http://www.mijnserver.com/map/ http://www.myserver.com/folder/
Http:NoError Http:NoError
HTTP-internetlocatie HTTP Internet Location
HTTP-proxy geactiveerd HTTP Proxy Enabled
HTTP-proxypoort HTTP Proxy Port
HTTP-proxyserver HTTP Proxy Server
HTTPS HTTPS
https:// https://
HTTP-server HTTP Server
HTTPS-proxy geactiveerd HTTPS Proxy Enabled
HTTPS-proxypoort HTTPS Proxy Port
HTTPS-proxyserver HTTPS Proxy Server
HTTP-tunnelnetwerk kan niet worden gevonden. Unable to located HTTP tunnel network.
Hub Hub
Hub in Apple Pro Keyboard Hub in Apple Pro Keyboard
Hub in Apple USB Keyboard Hub in Apple USB Keyboard
Huidig Current
Huidig As Is
Huidig aantal leesbewerkingen per seconde Current reads per second
Huidig aantal ontvangen pakketten per seconde Current number of packets received per second
Huidig aantal schrijfbewerkingen per seconde Current writes per second
Huidig aantal verstuurde pakketten per seconde Current number of packets sent per second
Huidig adres: Current Address:
Huidig beeldscherm Current monitor
Huidig draadloos netwerk Current Wireless Network
Huidig filter Current Filter
Huidig gedeelte Current section
Huidig hoofdwachtwoord: Current Master Password:
Huidig iTunes-nummer Current iTunes Song
Huidig jaar Current year
Huidig netwerk Current Network
Huidig PCI Express-profiel Current PCI Express Profile
Huidig profiel: Current Profile:
Huidig profiel: %@ Current Profile: %@
Huidig programmagebied is leeg Current program area is empty
Huidig programmagebied is niet leeg Current program area is not empty
Huidig teken Current character
Huidig teken fonetisch Current character phonetically
Huidig type draadloos netwerk Current Wireless Network Type
Huidig wachtwoord is leeg (get_pw_tkt) Current password is null (get_pw_tkt)
Huidig wachtwoord is onjuist (get_pw_tkt) Incorrect current password (get_pw_tkt)
Huidig wachtwoord: Current Password:
Huidig woord Current word
Huidig woord alfabetisch Current word alphabetically
Huidig woord fonetisch Current word phonetically
Huidig: Current:
Huidige Current
Huidige Now Playing
Huidige account configureren Set Up Existing Service
Huidige alinea Current paragraph
Huidige batterijlading: %.0f%% Current battery charge: %.0f%%
Huidige batterijlading: %.0f%% Geschatte resterende tijd: %@ Current battery charge: %.0f%% Estimated time remaining: %@
Huidige batterijlading: 99% Geschatte resterende tijd: HH:MM Current battery charge: 99% Estimated time remaining: HH:MM
Huidige beeld Current Frame
Huidige classloadercachegrootte: {0} Current classloader cache size: {0}
Huidige contactpersoonafbeelding Current buddy picture
Huidige CRL Current CRL
Huidige dag Current day
Huidige datum Today's Date
Huidige datum Current Date
Huidige formaat:\n Current Size:\n
Huidige gebruiker Current user
huidige gebruiker van alle computers Current user of any machine
huidige gebruiker van de huidige computer Current user of current machine
Huidige geselecteerde postbus: Currently selected mailbox:
Huidige grootte Current Size
Huidige grootte: Current Size:
Huidige hoeveelheid gelezen gegevens per seconde Current amount of data read per second
Huidige hoeveelheid geschreven gegevens per seconde Current amount of data written per second
Huidige hoeveelheid ontvangen gegevens per seconde Current amount of data received per second
Huidige hoeveelheid verstuurde gegevens per seconde Current amount of data sent per second
Huidige internetaansluiting How Do You Connect?
Huidige internetaansluiting How Do You Connect to the Internet?
Huidige maand Current month
Huidige map Current folder
Huidige notitie Current Note
huidige ongelezen current unread
Huidige oproep:\n Current Call:\n
Huidige pagina Current Page
Huidige primaire DNS-server Current Primary DNS Server
Huidige regel Current line
Huidige regio speler: Current Drive Region:
Huidige secundaire DNS-server Current Secondary DNS Server
Huidige selectie Current selection
Huidige sessie niet gefixeerd voor toevoegen Current session not fixated for append
Huidige status Current status
huidige tijd current time
Huidige tijd Current Time
Huidige tijd Current time
Huidige tijd: Current Time:
Huidige versie Current Version
Huidige waarde Current Value
Huidige weekdag Current weekday
Huidige zin Current sentence
Huisidentificatie House Identifier
Hulpapparaatcategorieën Utility Categories
Hulpapparaten gebruiken Use assistive devices
Hulpprogramma Utility
Hulpprogramma's Utilities
Hulpprogrammavenster Utility Window
Hulptekst Auxiliary Text
Hulpvector Auxiliary Vector
Human Interface Device Human Interface Device
Humanware BrailleConnect 24 Humanware BrailleConnect 24
Humanware BrailleConnect 32 Humanware BrailleConnect 32
Humanware BrailleConnect 40 Humanware BrailleConnect 40
Humanware Brailliant 24 Humanware Brailliant 24
Humanware Brailliant 32 Humanware Brailliant 32
Humanware Brailliant 40 Humanware Brailliant 40
Humanware Brailliant 64 Humanware Brailliant 64
Humanware Brailliant 80 Humanware Brailliant 80
Humor Humour
Humor Humor
HV HV
HVXC HVXC
HW-versie HW Version
Hybride Hybrid
Hybride schijf Hybrid Disc
Hybride schijfkopie (HFS+/ISO/UDF) hybrid image (HFS+/ISO/UDF)
Hyogo Hyogo
Hyperbolisch Hyperbolic
hyperbolische cosinus hyperbolic cosine
Hyperbolische cosinus Hyperbolic Cosine
hyperbolische sinus hyperbolic sine
Hyperbolische sinus Hyperbolic Sine
hyperbolische tangens hyperbolic tangent
Hyperbolische tangens Hyperbolic Tangent
Hyperthreading-technologie Hyper-Threading Technology
Hz Hz
I I
i i
I/O Kit USB-bibliotheek I/O Kit USB Library
I/O Kit USB-familie I/O Kit USB Family
I/O Kit-besturingsbestand voor USB Composite-apparaten I/O Kit Driver for USB Composite Devices
I/O Kit-besturingsbestand voor USB EHCI-controllers I/O Kit Driver for USB EHCI Controllers
I/O Kit-besturingsbestand voor USB HID-apparaten I/O Kit Driver for USB HID Devices
I/O Kit-besturingsbestand voor USB OHCI-controllers I/O Kit Driver for USB OHCI Controllers
I/O Kit-besturingsbestand voor USB UHCI-controllers I/O Kit Driver for USB UHCI Controllers
I/O Kit-besturingsbestand voor USB-apparaten I/O Kit Driver for USB Devices
I/O Kit-besturingsbestand voor USB-gebruikerclients I/O Kit Driver for USB User Clients
I/O Kit-besturingsbestand voor USB-hubs I/O Kit Driver for USB Hubs
I/O zou blokkeren (niet fataal) I/O would block (not fatal)
I/O-bewerking cache met inloggegevens mislukt XXX Credentials cache I/O operation failed XXX
I/O-bewerking replaycache mislukt XXX Replay I/O operation failed XXX
I/O-fout (bummers); gegevens komen niet overeen in modus voor lezen-controleren I/O error (bummers); data does not match in read-verify mode
I/O-fout in i/o-code replaycache I/O error in replay cache i/o code
I/O-proces beëindigd I/O process terminated
I2S I2S
IA IA
IA32 IA32
IAC-besturingsbestand IAC Driver
IAC-bus IAC Bus
IAC-bus %d IAC Bus %d
IATA-ATA IATA-ATA
Ibaraki Ibaraki
IBM IBM
IBM CVSD IBM CVSD
iBook iBook
iBook G4 iBook G4
ICAClassicNotSeize Kext ICAClassicNotSeize Kext
ICADevices ICADevices
ICAFWKodakProDriver ICAFWKodakProDriver
iCal iCal
iCal — %@ — %@ iCal — %@ — %@
iCal %@ iCal %@
iCal bewaart de namen en adressen van deelnemers aan vergaderingen die op een server worden gehost. U kunt deze cache met gegevens leegmaken door op deze knop te klikken. iCal saves the names and addresses of attendees for server based meetings. You can empty the cache by pressing this button.
iCal Help iCal Help
iCal is bezig met het voltooien van een synchronisatie. iCal is currently finishing to synchronize.
iCal is niet geïnstalleerd. iCal is not installed.
iCal kan de agenda '%@' pas op .Mac publiceren wanneer uw .Mac-account juist is geconfigureerd. iCal can’t publish the calendar “%@” on .Mac until you’ve correctly configured your .Mac account.
iCal kan de identiteit van de server '%@' niet controleren iCal can't verify the identity of the server \"%@\".
iCal kan geen afdrukmodel vinden. Installeer het programma opnieuw. iCal can’t find any print model in its resources. Please reinstall the application.
iCal kan uw .Mac-synchronisatie-instellingen niet bijwerken. Controleer uw .Mac-accountgegevens. iCal could not update your .Mac synchronization settings. Check your .Mac account information.
iCal: bestand openen als herinnering iCal: File to open as Alarm
iCal: exporteren iCal: Export
iCal: importeren iCal: Import
iCal: script uitvoeren als herinnering iCal: Script to run as Alarm
iCal-activiteit iCal Event
iCal-activiteit iCal event
iCal-activiteit: %@ iCal event: %@
iCal-activiteiten iCal events
iCal-afdruk iCal printout
iCal-agenda's iCal calendars
iCal-agenda's bijwerken … Upgrading iCal calendars…
iCal-bestand iCal file
iCalendar iCalendar
iCalEvent iCalEvent
iCal-gegevens importeren Importing iCal data
iCal-herinnering iCal alarm
iCal-herinnering iCal Alarm
iCal-onderdelen iCal items
iCal-reservekopiebestand iCal Backup file
iCal-taak iCal To Do
iCal-taak: %@ iCal To Do: %@
iCal-taken iCal to dos
iCal-voorkeuren. iCal preferences.
ICANotifications ICANotifications
ICE-TEL CA-beleidsidentificatie ICE-TEL CA Policy Identifier
ICE-TEL-beleidsidentificatie ICE-TEL Policy Identifier
iChat Buddy Picture
iChat iChat
iChat Agent heeft een interne fout gerapporteerd: %@. The iChat Agent reported an internal error: %@.
iChat Agent losgekoppeld Disconnected from iChat Agent
iChat Bonjour iChat Bonjour
iChat heeft een software-update voor de iSight gevonden. Wilt u deze nu installeren? iChat has detected a software update for the iSight. Would you like to install it now?
iChat heeft uw aandacht nodig iChat Needs Your Attention
iChat Help iChat Help
iChat is er niet in geslaagd uw bericht te bezorgen. iChat was unable to deliver your message.
iChat kan '%@' niet naar de scriptsmap kopiëren. iChat was not able to copy \"%@\" into the Scripts folder.
iChat kan codering inschakelen iChat can enable encryption
iChat kan de identiteit van '%@' niet controleren. iChat can't verify the identity of \"%@\".
iChat kan geen gecodeerde verbinding tot stand brengen tussen u en de persoon die beweert '%@' te zijn.\n\nGecodeerd chatten met hen is pas weer mogelijk nadat ze opnieuw zijn ingelogd. iChat was unable to establish an encrypted connection between you and the person claiming to be “%@”.\n\nEncrypted Chat with them will be disabled until the next time they log in.
iChat kan geen gecodeerde verbinding tot stand brengen tussen u en de persoon die beweert '%@' te zijn.\n\nGecodeerde conferencing met hen is pas weer mogelijk nadat ze opnieuw zijn ingelogd. iChat was unable to establish an encrypted connection between you and the person claiming to be “%@”.\n\nEncrypted conferencing with them will be disabled until the next time they log in.
iChat kan geen verbinding maken met iChatAgent. iChat could not connect to iChatAgent.
iChat kan het bestand niet versturen. iChat was unable to send the file.
iChat kan het certificaat van deze gebruiker niet ophalen. iChat was unable to retrieve the certificate for this user.
iChat kan het profiel niet bewaren omdat dit te lang is. iChat cannot save your profile because it is too long.
iChat kan niet inloggen op %@ omdat uw schermnaam of wachtwoord onjuist is.\n iChat was unable to login to %@ because your screen name or password was incorrect.\n
iChat met persoon iChat With Person
iChat Theater iChat Theater
iChat Theater is gereed voor gebruik.\nNodig een contactpersoon uit voor een videochat. iChat Theater is ready to begin.\nInvite a buddy to a video chat.
iChat Theater kan niet worden gebruikt als schermdeling actief is. You cannot use iChat Theater during screen sharing.
iChat Theater kan niet worden gestart Cannot start iChat Theater
iChat Theater wordt gestart wanneer uw contactpersoon de chat accepteert. iChat Theater begins when your buddy accepts the chat.
iChat wordt beperkt door ouderlijk toezicht iChat is limited by Parental Controls
iChat-beveiliging iChat Security
iChat-chats iChat Chats
iChat-codering iChat Encryption
iChat-codering aangevraagd iChat encryption requested
iChat-codering is ingeschakeld iChat encryption active
iChat-codering is ingeschakeld iChat encryption is enabled
iChat-codering is mislukt iChat encryption failed
iChat-codering is niet ingeschakeld voor '%@'. iChat encryption has not been activated for %@.
iChat-codering is uitgeschakeld iChat encryption is disabled
iChat-codering mislukt iChat Encryption Failed
iChat-codering niet aangevraagd iChat encryption not requested
iChat-codering niet ondersteund iChat encryption not supported
iChat-codering voor '%@' is mislukt.\n\nGa naar .Mac iChat encryption for %@ failed.\n\nPlease revoke your iChat encryption on .Mac and sign up again.
iChat-codering voor '%@' is mislukt.\n\nMeld u opnieuw aan via het tabblad 'Beveiliging' van het iChat-voorkeurenpaneel 'Accounts'. iChat encryption for %@ failed.\n\nPlease sign up again through iChat’s account security preferences.
iChat-coderingsassistent iChat Encryption Assistant
iChat-gebruiker iChat User
iChatHelp iChatHelp
iChat-melding iChat Notification
ichat-melding ichat notification
ichat-melding voor '%@' ichat notification for \"%@\"
iChat-menu-extra iChat Menu Extra
iChat-ondertekening iChat Signing
iChat-ruimte begonnen door '%@' iChat room started by %@
iChat-schermdeling iChat Screen Sharing
iChat-serveradres als DNS-naam of IP-adres. iChat server address as a DNS name or an IP address.
iChat-serverpoortnummer. iChat server port number.
iChat-symbool iChat Icon
iChat-verbinding verbroken iChat Disconnected
iChat-voorkeuren. iChat preferences.
ICNS ICNS
icon icon
ICQ ICQ
id id
ID ID
ID id
ID Procesnaam Gebruiker CPU RSIZE VSIZE\n ID Process Name User CPU RSIZE VSIZE\n
ID CRC- of ECC-fout ID CRC or ECC error
ID DHCP-client DHCP Client ID
ID DHCP-client: DHCP Client ID:
ID DHCP-client: DHCP Client ID
ID hersteld met ECC-correctie Recovered ID with ECC correction
ID is ongeldig ID is invalid
ID kiezen Choose ID
ID of wachtwoord voor Yahoo! onjuist. Incorrect Yahoo! ID or password.
id uitnodiging invitation id
ID uitvoervoorwaarde: Output Condition Identifier:
ID: ID:
ID3-tag: ID3 Tag:
id-aa-CEKReference id-aa-CEKReference
id-aa-cmc-unsignedData id-aa-cmc-unsignedData
id-aa-contentHint id-aa-contentHint
id-aa-contentIdentifier id-aa-contentIdentifier
id-aa-contentReference id-aa-contentReference
id-aa-dvcs-dvc id-aa-dvcs-dvc
id-aa-encapContentType id-aa-encapContentType
id-aa-encrypKeyPref id-aa-encrypKeyPref
id-aa-equivalentLabels id-aa-equivalentLabels
id-aa-ets-archiveTimeStamp id-aa-ets-archiveTimeStamp
id-aa-ets-certCRLTimestamp id-aa-ets-certCRLTimestamp
id-aa-ets-CertificateRefs id-aa-ets-CertificateRefs
id-aa-ets-certValues id-aa-ets-certValues
id-aa-ets-commitmentType id-aa-ets-commitmentType
id-aa-ets-contentTimestamp id-aa-ets-contentTimestamp
id-aa-ets-escTimeStamp id-aa-ets-escTimeStamp
id-aa-ets-otherSigCert id-aa-ets-otherSigCert
id-aa-ets-RevocationRefs id-aa-ets-RevocationRefs
id-aa-ets-revocationValues id-aa-ets-revocationValues
id-aa-ets-signerAttr id-aa-ets-signerAttr
id-aa-ets-signerLocation id-aa-ets-signerLocation
id-aa-ets-sigPolicyId id-aa-ets-sigPolicyId
id-aa-intendedRecipients id-aa-intendedRecipients
id-aa-KEKDerivationAlg id-aa-KEKDerivationAlg
id-aa-macValue id-aa-macValue
id-aa-maxCEKDecrypts id-aa-maxCEKDecrypts
id-aa-mlExpandHistory id-aa-mlExpandHistory
id-aa-msgSigDigest id-aa-msgSigDigest
id-aa-receiptRequest id-aa-receiptRequest
id-aa-securityLabel id-aa-securityLabel
id-aa-signatureType id-aa-signatureType
id-aa-signingCertificate id-aa-signingCertificate
id-aa-smimeEncryptCerts id-aa-smimeEncryptCerts
id-aa-timeStampToken id-aa-timeStampToken
id-alg-3DESwrap id-alg-3DESwrap
id-alg-CMS3DESwrap id-alg-CMS3DESwrap
id-alg-CMSRC2wrap id-alg-CMSRC2wrap
id-alg-ESDH id-alg-ESDH
id-alg-ESDHwith3DES id-alg-ESDHwith3DES
id-alg-ESDHwithRC2 id-alg-ESDHwithRC2
id-alg-HMACwith3DESwrap id-alg-HMACwith3DESwrap
id-alg-HMACwithAESwrap id-alg-HMACwithAESwrap
id-alg-PWRI-KEK id-alg-PWRI-KEK
id-alg-RC2wrap id-alg-RC2wrap
id-alg-SSDH id-alg-SSDH
id-alg-zlib id-alg-zlib
id-ct-attrCertEncAttrs id-ct-attrCertEncAttrs
id-ct-authData id-ct-authData
id-ct-compressedData id-ct-compressedData
id-ct-contentInfo id-ct-contentInfo
id-ct-DVCSRequestData id-ct-DVCSRequestData
id-ct-DVCSResponseData id-ct-DVCSResponseData
id-cti-ets-proofOfApproval id-cti-ets-proofOfApproval
id-cti-ets-proofOfCreation id-cti-ets-proofOfCreation
id-cti-ets-proofOfDelivery id-cti-ets-proofOfDelivery
id-cti-ets-proofOfOrigin id-cti-ets-proofOfOrigin
id-cti-ets-proofOfReceipt id-cti-ets-proofOfReceipt
id-cti-ets-proofOfSender id-cti-ets-proofOfSender
id-ct-publishCert id-ct-publishCert
id-ct-receipt id-ct-receipt
id-ct-svcp-certValRequest id-ct-svcp-certValRequest
id-ct-svcp-certValResponse id-ct-svcp-certValResponse
id-ct-svcp-valPolRequest id-ct-svcp-valPolRequest
id-ct-svcp-valPolResponse id-ct-svcp-valPolResponse
id-ct-TDTInfo id-ct-TDTInfo
id-ct-TSReq id-ct-TSReq
id-ct-TSTInfo id-ct-TSTInfo
IDEA IDEA
IDEA CBC IDEA CBC
IDEA CFB64 IDEA CFB64
IDEA CFB8 IDEA CFB8
IDEA ECB IDEA ECB
IDEA OFB IDEA OFB
IDEA-CBC IDEA-CBC
IDEA-CBC ISO Pad IDEA-CBC ISO Pad
IDEA-CBC Pad IDEA-CBC Pad
IDEA-CFB IDEA-CFB
IDEA-ECB IDEA-ECB
IDEA-ECB ISO Pad IDEA-ECB ISO Pad
IDEA-ECB Pad IDEA-ECB Pad
IDEA-OFB IDEA-OFB
IDE-controller IDE Controller
Identieke tekst kan dezelfde gegevens delen. Identical text could share the same data.
Identificatie Identifier
Identificatie bij server mislukt (%@). Controleer uw inlognaam en wachtwoord. Authentication with server failed (%@). Please check your login and password information.
Identificatie bij server mislukt. Controleer uw inlognaam en wachtwoord voor deze agenda. Authentication with server failed. Please check your login and password information for this calendar.
Identificatie bij server mislukt. Controleer uw inlognaam en wachtwoord. Authentication with server failed. Please check your login and password information.
Identificatie FBCA-basisbeleid FBCA Basic Policy Identifier
Identificatie hoog FBCA-beleid FBCA High Policy Identifier
Identificatie logische SCSI-eenheid SCSI Logical Unit Identifier
Identificatie medium FBCA-beleid FBCA Medium Policy Identifier
Identificatie onbekend Identrus-beleid Identrus unknown policy identifier
Identificatie onderwerpsleutel Subject Key Identifier
Identificatie rudimentair FBCA-beleid FBCA Rudimentary Policy Identifier
identificatiefout gerapporteerde server server-reported authorization error
Identificatienummer Identification Number
Identificeer Identify
Identificeer… Identify…
Identificeren… Identifying…
identifier identifier
identiteit identity
Identiteit identity
Identiteit Identity
Identiteit andere computer kan niet worden gecontroleerd Could not authenticate the other side
Identiteit controleren... Authenticating...
Identiteit geaccepteerd. Authentication successful!
Identiteit gebruiker '%@' controleren Authenticating as user “%@”
Identiteit gebruiker niet geaccepteerd. Unable to authenticate user.
Identiteit gecontroleerd Authenticated
identiteit gecontroleerd met Kerberos authenticated using Kerberos
Identiteit gecontroleerd via %@ Authenticated via %@
Identiteit gecontroleerd via %@ (intern protocol: %@) Authenticated via %@ (Inner Protocol: %@)
Identiteit kiezen Choose An Identity
Identiteit niet geaccepteerd Authentication failed
Identiteit niet geaccepteerd Authentication Failed
Identiteit niet geaccepteerd. Authentication failed.
Identiteit niet geaccepteerd. Authentication denied.
Identiteit niet geaccepteerd. Mogelijk is het wachtwoord voor deze server gewijzigd nadat het onderdeel aan de sleutelhanger is toegevoegd. Authentication failed. The password for this server may have changed since the item was added to the keychain.
Identiteit niet geaccepteerd. Mogelijk is het wachtwoord voor deze server gewijzigd nadat het onderdeel aan de sleutelhanger was toegevoegd. Authentication failed. The password for this server may have changed since the item was added to the keychain.
Identiteit voor '%@' niet geaccepteerd. Authentication failed to “%@”.
Identiteitscontrole Authenticate
Identiteitscontrole Authorization
Identiteitscontrole Authenticating
Identiteitscontrole Authentication
Identiteitscontrole beheerder mislukt Administrator authentication failed
Identiteitscontrole bij '%@' als %@ Authenticating to %@ as %@
Identiteitscontrole bij '%@' als gastgebruiker Authenticating to %@ as a Guest User
Identiteitscontrole EAP-plugins Authorization EAP Plugins
Identiteitscontrole inlogvenster Login Window Authentication
Identiteitscontrole is niet meer vereist. Authentication is no longer needed.
Identiteitscontrole is vereist User authentication is required
Identiteitscontrole is vereist om software terug te zetten. You must authenticate in order to restore.
Identiteitscontrole is vereist voor '%s' op 'eppc://%s'. Authorization is required to for ‘%s’ on ‘eppc://%s’.
Identiteitscontrole met beveiligd wachtwoord Protected Password Authentication
Identiteitscontrole met wachtwoord Password Authentication
Identiteitscontrole mislukt. Authentication failed.
Identiteitscontrole mislukt. Authorization failed.
Identiteitscontrole noodzakelijk Need authenticator
Identiteitscontrole objecttoezending Object Push Authentication
Identiteitscontrole ongedaan maken... Deauthenticating...
Identiteitscontrole ongedaan maken… Deauthenticating…
Identiteitscontrole uitvoeren met TLS Authenticating with TLS
Identiteitscontrole van %@ Authenticating %@
Identiteitscontrole van de account '%@' mislukt. Controleer de inlog- en wachtwoordgegevens. Authentication of account \"%@\" failed. Please check your login and password information.
Identiteitscontrole vereist Requires Authentication
Identiteitscontrole vereist voor toegang tot '%1$@'. Authentication required to access \"%1$@\".
Identiteitscontrole vereist voor weergave Authorization needed to view content
Identiteitscontrole via 802.1x Authenticate using 802.1x
Identiteitscontrole voor account '%@' mislukt. Authentication for account \"%@\" failed.
Identiteitscontrole voor agenda '%@' mislukt. Authentication with calendar “%@” failed.
Identiteitscontrole voor printer Printer Authentication
Identiteitscontrole vooraf mislukt Preauthentication failed
Identiteitscontrole vooraf: Preauthenticated:
Identiteitscontrole: Authentication:
Identiteitscontrole… Authenticating…
Identiteitscontrole… Authenticating User…
Identiteitscontrolefouten Authentication Errors
Identiteitscontrolegegevens Authentication Information
Identiteitscontrole-informatie kan niet worden opgevraagd Failed to get authentication info
Identiteitscontroleschema Authentication Scheme
Identiteitscontroleschema. Authentication scheme.
Identiteitscontroletype Authentication Type
Identiteitscontroleur Authenticator
Identiteitvoorkeur identity preference
Identrus OCSP Identrus OCSP
iDisk iDisk
iDisk niet beschikbaar iDisk Unavailable
iDisk synchroniseren Syncing iDisk
iDisk van andere gebruiker... Other User's iDisk...
iDisk van gebruiker User iDisk
iDisk: hiermee geeft u de inhoud van uw iDisk weer. iDisk: Show the contents of your iDisk.
iDisk-conflictoplosser iDisk Conflict Resolver
iDisk-fout iDisk Error
iDisk-fout %d van %d iDisk Error %d of %d
iDisk-gebruik: iDisk Usage
iDisk-informatie wordt opgehaald. Een ogenblik geduld. Retrieving your iDisk information. Please wait.
iDisk-synchronisatie kan niet worden ingeschakeld. Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor .Mac in het paneel '.Mac' in Systeemvoorkeuren. Unable to turn on iDisk syncing. Please check your .Mac username and password in the .Mac System Preferences pane.
iDisk-synchronisatie kan niet worden ingeschakeld. Probeer het later opnieuw. Unable to turn on iDisk syncing. Please try again later.
iDisk-synchronisatie starten… iDisk Sync Starting…
iDisk-synchronisatie stoppen… iDisk Sync Stopping…
iDisk-synchronisatie: ingeschakeld iDisk Sync: On
iDisk-synchronisatie: stoppen… iDisk Sync: Stopping…
iDisk-synchronisatie: uitgeschakeld iDisk Sync: Off
id-mod-cek-reuse id-mod-cek-reuse
id-mod-certdist id-mod-certdist
id-mod-cms-2001 id-mod-cms-2001
id-mod-cms-aes id-mod-cms-aes
id-mod-cmsalg-2001 id-mod-cmsalg-2001
id-mod-cms-pwri-88 id-mod-cms-pwri-88
id-mod-cms-pwri-97 id-mod-cms-pwri-97
id-mod-cms-rsaes-oaep id-mod-cms-rsaes-oaep
id-mod-compress id-mod-compress
id-mod-domsec id-mod-domsec
id-mod-msg-v3dot1 id-mod-msg-v3dot1
id-mod-symkeydist id-mod-symkeydist
id-mod-v1AttrCert id-mod-v1AttrCert
Ido Ido
id-spq-ets-sqt-unotice id-spq-ets-sqt-unotice
id-spq-ets-sqt-uri id-spq-ets-sqt-uri
iDVD Finder schijf openen script iDVD Finder disc open script
iDVD-diavoorstellingen iDVD slideshows
iDVD-menu's iDVD menus
IE Prefs Updater IE Prefs Updater
IEC1937 gecomprimeerde gegevens (constante bitsnelheid) IEC1937 Compressed Data (Constant Bitrate)
Iedereen Anyone
Iedereen mag toestemming vragen om het scherm te beheren Anyone may request permission to control screen
IEEE 1394 FireWire IEEE 1394 FireWire
IEEE 1394 Open HCI IEEE 1394 Open HCI
IEEE Hex IEEE Hex
Ierland Ireland
Ierland Eire
Iers Irish
Iers - uitgebreid Irish Extended
Iers (Gaelic) Irish Gaelic
Iets breder A bit wider
iets breder a bit wider
Iets hoger A bit taller
iets hoger a bit taller
Iets lager A bit shorter
Iets lager a bit shorter
Iets naar links Left a bit
iets naar links left a bit
Iets naar links scrollen. Scroll left a bit.
Iets naar rechts Right a bit
iets naar rechts right a bit
Iets naar rechts scrollen. Scroll right a bit.
Iets omhoog Up a bit
iets omhoog up a bit
Iets omhoog scrollen. Scroll up a bit.
Iets omlaag Down a bit
iets omlaag down a bit
Iets omlaag scrollen. Scroll down a bit.
Iets smaller A bit narrower
iets smaller a bit narrower
IGNORE IGNORE
IGNORE_THESE IGNORE_THESE
III III
IJs Ice
IJsland Iceland
IJslands Icelandic
IJslands (DOS) Icelandic (DOS)
IJslands (Mac Mail) Icelandic (Mac Mail)
IJslands (Mac OS) Icelandic (Mac OS)
IJsregen Ice Rain
IJzer Iron
Ik ben aangesloten op een lokaal netwerk (LAN) I connect to my local area network (LAN).
Ik ben aangesloten op een lokaal netwerk (LAN) I connect to my local area network (LAN)
Ik ben aangesloten op een lokaal netwerk (LAN). I connect to my local area network (LAN).
Ik ben niet bij mijn computer. I am away from my computer.
Ik beschik over een DHCP-client-ID I have a DHCP Client ID.
Ik beschik over een statisch IP-adres I have a static IP assigned to me.
Ik breng een verbinding tot stand via PPPoE I connect using PPPoE.
Ik gebruik AirPort voor een draadloze verbinding met het internet I use AirPort to connect to the Internet wirelessly.
Ik gebruik AirPort voor een draadloze verbinding met het internet. I use AirPort to connect to the Internet wirelessly.
Ik gebruik een ADSL- of kabelmodem en een statisch IP-adres of DHCP I use a DSL or cable modem with a static IP address or DHCP
Ik gebruik een ADSL- of kabelmodem en PPPoE (PPP over Ethernet) I use a DSL or cable modem using PPP over Ethernet (PPPoE)
Ik gebruik een ADSL-modem voor verbinding met het internet I use a DSL modem to connect to the Internet.
Ik gebruik een ADSL-modem voor verbinding met het internet. I use a DSL modem to connect to the Internet.
Ik gebruik een kabelmodem voor verbinding met het internet I use a cable modem to connect to the Internet.
Ik gebruik een kabelmodem voor verbinding met het internet. I use a cable modem to connect to the Internet.
Ik gebruik een modem die op mijn telefoonlijn is aangesloten I use a modem connected to my telephone line
Ik gebruik een telefoonmodem en bel in bij mijn internetaanbieder I use a telephone modem to dial my ISP.
Ik gebruik een telefoonmodem en bel in bij mijn internetaanbieder. I use a telephone modem to dial my ISP.
Ik heb de computer al geconfigureerd voor toegang tot het internet I have already set up my computer for the Internet.
Ik log in When I Log In
Ik log uit When I Log Out
Ik maak een verbinding via PPPoE I am connecting via PPPoE.
Ik maak geen gebruik van DHCP I do not use DHCP
Ik maak geen gebruik van PPPoE I do not use PPPoE
Ik maak verbinding met het internet via een ADSL- of kabelmodem en DHCP I connect to the Internet with a DSL or cable modem using DHCP
Ik maak verbinding met het internet via een ADSL- of kabelmodem en PPPoE I connect to the Internet with a DSL or cable modem using PPPoE
Ik wil dit basisstation handmatig configureren I want to manually set up this base station
Ik wil nog geen internetverbinding I'm not ready to connect to the Internet
Ik wil nog geen internetverbinding I’m not ready to connect to the Internet.
Ik wil nog geen internetverbinding I am not ready to connect to the Internet right now
Ik wil ook een aantal geavanceerde instellingen configureren I'd also like to configure some advanced settings
ik@DOMEIN.COM me@DOMAIN.COM
IKE HMAC met MD5-RSA IKE HMAC with MD5-RSA
IKE HMAC met SHA1-RSA IKE HMAC with SHA1-RSA
IKE Intermediate IKE Intermediate
IL IL
iLife iLife
Illegale cert.ketenlengte voor codeondertekening Illegal cert chain length for Code Signing
Illegale cert.ketenlengte voor resourceondertekening Illegal cert chain length for Resource Signing
Illustraties Graphics
Illustraties Artwork
IM IM
IMA 4:1 IMA 4:1
IMA 4:1 ADPCM IMA 4:1 ADPCM
IMA4 IMA4
iMac iMac
iMac G5 iMac G5
IM-adressen Instant message addresses
IM-adressen die aan dit onderdeel zijn gekoppeld. Instant message addresses associated with this item
IM-afbeeldingen IM Images
Image Queue Visual Unit Image Queue Visual Unit
Image Transformation Info Image Transformation Info
image/GIF image/GIF
image/gif image/gif
image/jp2 image/jp2
image/JPEG image/JPEG
image/jpeg image/jpeg
image/jpeg2000 image/jpeg2000
image/jpeg2000-image image/jpeg2000-image
image/pict image/pict
image/pjpeg image/pjpeg
image/png image/png
image/tiff image/tiff
image/vnd.fpx image/vnd.fpx
image/x-bmp image/x-bmp
image/x-jpeg2000-image image/x-jpeg2000-image
image/x-macpaint image/x-macpaint
image/x-photoshop image/x-photoshop
image/x-pict image/x-pict
image/x-png image/x-png
image/x-quicktime image/x-quicktime
image/x-sgi image/x-sgi
image/x-targa image/x-targa
image/x-tiff image/x-tiff
ImageCaptureExtension ImageCaptureExtension
ImageCaptureService ImageCaptureService
imageTransformationInfo imageTransformationInfo
Imaginair deel Imaginary Part
Imaginair deel: Imaginary Part:
IMAP IMAP
IMAP-mail IMAP Mail
IMAP-mail met SSL IMAP Mail with SSL
IM-bericht naar %@ versturen niet mogelijk. Could not send instant message to %@.
IM-bericht versturen niet mogelijk Cannot Send Instant Message
IM-berichtverbinding is mislukt. De computer van de andere persoon is mogelijk onbereikbaar. Instant Message connection failed. The other person’s computer may be unreachable.
img img
imnaam imname
imp imp
Imperial gallon Gallon (Imperial)
Implementatie-certificaten bewaard in {0} Saved Deployment certificates in {0}
Implementatie-certificaten bewaren in {0} Saving Deployment certificates in {0}
Implementatie-certificaten geladen uit {0} Loaded Deployment certificates from {0}
Implementatie-certificaten laden uit {0} Loading Deployment certificates from {0}
Implementatie-SSL-certificaten bewaard in {0} Saved Deployment SSL certificates in {0}
Implementatie-SSL-certificaten bewaren in {0} Saving Deployment SSL certificates in {0}
Implementatie-SSL-certificaten voor geladen uit {0} Loaded Deployment SSL certificates from {0}
Implementatie-SSL-certificaten voor laden uit {0} Loading Deployment SSL certificates from {0}
Implementeer Deploy
Implementeer in Dashboard als: Deploy to Dashboard as:
Implementeer widget in Dashboard… Deploy Widget to Dashboard…
Implementeer widget… Deploy Widget…
Implementeert Base Visual Context. Implements Base Visual Context
Implementeert OpenGL Texture Visual Context. Implements OpenGL Texture Visual Context
Implementeert PixelBuffer Visual Context. Implements PixelBuffer Visual Context
Implements QTVR movie controller Implements QTVR movie controller
Impliciet 1st Order Implicit
Impliciet 2nd Order Implicit
Impliciet cartesisch Implicit Cartesian
Impliciet oppervlak aanmaken… Creating Implicit Surface…
Impliciete curve aanmaken… Creating Implicit Curve…
Impliciete grafiek Implicit Graph
implicitConfirm implicitConfirm
Implosie Implode
Implosie-effect Implode Effect
Implosie-opties Implode Options
Import- of exportelement benaderd Import or export element accessed
Import: Import:
Importbibliotheek is te nieuw Import library is too new
Importbibliotheek is te oud Import library is too old
Importeer Import
Importeer Download
Importeer afbeelding Import Image
Importeer afbeelding… Import Image…
Importeer alle onderdelen automatisch Automatically download all items
Importeer alles Download All
Importeer bladwijzers... Import Bookmarks…
Importeer Classic-plaknotities… Import Classic Stickies…
Importeer configuraties... Import Configurations…
Importeer configuraties… Import Configurations…
Importeer een aantal… Download Some…
Importeer een iCal-bestand Import an iCal file
Importeer een vCal-bestand Import a vCal file
Importeer Entourage-gegevens Import Entourage data
Importeer foto's Download Pictures
Importeer gegevens uit: Import data from:
Importeer naar schijf: Import on disk:
Importeer onderdelen voor toegangscontrole… Import Access Control Entries…
Importeer onderdelen… Import Items…
Importeer ondersteuning Import Support
Importeer postbussen… Import Mailboxes…
Importeer taken… Import Actions…
Importeer tekst als karaoke Import lyrics as karaoke
Importeer tekst… Import Text…
Importeer toegangcontrole… Import Access Controls…
Importeer voorkeuren… Import Preferences…
Importeer voorvertoning Import Preview Image
Importeer widget… Import Widget…
Importeer zichtbaar: Import Visible:
Importeer… Import...
Importeer… Import…
Importeerfout Import Error
Importeerfout certificaat Certificate Import Error
Importeert audiobestanden in QuickTime-films via CoreAudio AudioFile API. Import audio files into QuickTime movies via CoreAudio AudioFile API
Importeert beelden in een QuickTime-film. Imports Pictures into a QuickTime Movie
Importeert een 3GPP2-filmbestand. Imports a 3GPP2 Movie file.
Importeert een 3GPP-filmbestand. Imports a 3GPP Movie file.
Importeert een AIFF-geluidsbestand in een QuickTime-film. Imports an AIFF sound file into a QuickTime Movie
Importeert een AMC-filmbestand. Imports a AMC Movie file.
Importeert een AMR-geluidsbestand in een QuickTime-film. Imports an AMR audio file into a QuickTime Movie
Importeert een AU-bestand in een QuickTime-film. Imports an AU file into a QuickTime Movie
Importeert een AutoDesk Animator bestand in een QuickTime-film. Imports an AutoDesk Animator file into a QuickTime Movie
Importeert een AVI-bestand in een QuickTime-film. Imports an AVI file into a QuickTime Movie
Importeert een Compact Disc Audio (AIFF)-geluidsbestand in een QuickTime-film. Imports a Compact Disc Audio (AIFF) sound file into a QuickTime Movie
Importeert een DV-bestand in een QuickTime-film. Imports a DV file into a QuickTime Movie
Importeert een film in een QuickTime-film. Imports a Movie into a QuickTime Movie
Importeert een geanimeerd GIF-bestand in een QuickTime-film. Imports an animated GIF file into a QuickTime Movie
Importeert een gecomprimeerd AIFC-geluidsbestand in een QuickTime-film. Imports a compressed AIFC sound file into a QuickTime Movie
Importeert een geluidsbestand uit Systeem 7 in een QuickTime-film. Imports a System 7 Sound file into a QuickTime Movie
Importeert een MPEG-4-filmbestand. Imports an MPEG-4 Movie file.
Importeert een MXF-bestand in een QuickTime-film. Imports a MXF file into a QuickTime Movie
Importeert een of meer grafische bestanden in een QuickTime-film. Imports one or more graphic files into a QuickTime Movie
Importeert een PICS-bestand in een QuickTime-film. Imports a PICS file into a QuickTime Movie
Importeert een QuickTime TeXML-bestand. Imports a QuickTime TeXML file.
Importeert een QuickTime-mediakoppelingsbestand. Imports a QuickTime Media Link file.
Importeert een QuickTime-preflight-tekstbestand. Imports a QuickTime preflight text file.
Importeert een Skin-tekstbestand. Imports a Skin text file.
Importeert een SlowMovie-bestand in een QuickTime-film. Imports a SlowMovie file into a QuickTime Movie
Importeert een SMIL 1.0-document in een QuickTime-film. Imports a SMIL 1.0 document into a QuickTime Movie
Importeert een Sound Designer II bestand in een QuickTime-film. Imports a Sound Designer II file into a QuickTime Movie
Importeert een Standard MIDI-bestand in een QuickTime-film. Imports a Standard MIDI File into a QuickTime movie
Importeert een VDU-kenmerkbestand in een QuickTime-film. Imports a VDU Attribute file into a QuickTime Movie
Importeert een WAVE-geluidsbestand in een QuickTime-film. Imports a WAVE sound file into a QuickTime Movie
Importeert Flash .swf-bestanden in een QuickTime-film. Imports Flash .swf files into a QuickTime Movie
Importeert geluid in een QuickTime-film. Imports Sound into a QuickTime Movie
Importeert media-elementen uit HTML-documenten in QuickTime-films. Import media elements from HTML documents into QuickTime movies
Importeert QUALCOMM PureVoice audiobestanden. Imports QUALCOMM PureVoice audio files.
Importeert tekst in een QuickTime-film. Imports text into a QuickTime Movie
Importeren Import
Importeren Download
Importeren download
importeren Import
Importeren mislukt Import Failed
Importeren mislukt Cannot download
Importeren uit %@ voorbereiden… Preparing to import from %@…
Importeren van berichten voorbereiden Preparing to import messages
Importeren van dump is mislukt Import of dump failed
Importeren wordt gestart Beginning import
Importeren wordt voorbereid… Preparing download…
Importeren: Importing:
ImportFinished ImportFinished
Importing Entourage Data (-- do not loc) Importing Entourage Data (-- do not loc)
Importmap Download Folder
Importmap niet beschikbaar Download folder not available
Importmap: Download To:
Importmodule voor audiogegevenstransportstream Audio Data Transport Stream importer
Importopties Download Options
ImportProgress ImportProgress
IM's IMs
In Into
in in
IN IN
In In
in %@ in %@
in '%@' in %@
in '%@' into \"%@\"
in adresboek in address book
In Adresboek zoeken Searching Address Book
in afgelopen 2 maanden within last 2 months
in afgelopen 2 weken within last 2 weeks
In bioscopen In Theatres
In buffer laden Buffering
In buffer laden...^0 sec. Buffering...^0s
In buffer laden… Buffering…
In de Finder tonen Show in Finder
In de netwerkthuismap op '%@' ontbreken een aantal bestanden die voor de synchronisatie benodigd zijn. The network home at “%@” does not contain some files needed for syncing.
in de volgende postbussen: in the following mailboxes
In deze computer zijn geen PCI-kaarten geïnstalleerd. This computer does not appear to have any PCI cards installed.
In deze index kan worden gezocht. Typ de termen waarnaar u wilt zoeken: This is a searchable index. Enter search keywords:
In deze kolom wordt de relevantie van de taak weergegeven voor de vorige taak of de geselecteerde taak in de takenreeks. This column shows the relevancy of the action to the last action or the selected action in your workflow.
in dezelfde map als archief into same directory as archive
in dezelfde map als de te archiveren bestanden into same directory as files being archived
In dit paneel kunt u bestandsdeling configureren voor opslagapparatuur die is aangesloten op uw basisstation. This pane lets you configure file sharing access for storage devices connected to your base station.
In dit paneel kunt u de AirPort Express configureren voor het gebruik van AirTunes. This pane lets you configure your AirPort Express to use AirTunes.
In dit paneel worden de USB-printers weergegeven die op uw basisstation zijn aangesloten. This pane shows USB printers connected to your base station.
In dit paneel wordt de opslagapparatuur weergegeven die op uw basisstation is aangesloten. This pane shows storage devices connected to your base station.
In dit paneel wordt een overzicht gegeven van de problemen die door uw basisstation zijn gerapporteerd. Bovendien wordt vermeld of ze door u zijn verholpen of niet. This pane displays the problems your base station reported and whether they were resolved or not.
In dit paneel zien gebruikers van deze CA die een certificaat aanvragen de gegevens van het paar publieke en private sleutels. This pane will specify the public and private key pair information for users of this CA when they request a certificate.
In dit veld typt u het woord dat anders moet worden uitgesproken. Type the word you want to pronounce differently.
In dit veld typt u het woord zoals u het wilt laten uitspreken. Type the word the way you want to hear it spoken.
in een groep van in a group of
In- en uitlogsynchronisatieset synchroniseren bij inloggen Sync Login & Logout Set During Login
In- en uitlogsynchronisatieset synchroniseren bij uitloggen Sync Login & Logout Set During Logout
In- en uitschakelingsschema Power Schedule Sheet
In gebruik In use
In gebruik: Currently Used:
In gebruik: Used :
In gebruik: Space utilized:
In gebruik-indicator Busy Indicator
in gebuik-indicator busy indicator
In geheugen In memory
In geheugen opgeslagen waarde oproepen Recall value stored in memory.
In geselecteerde postbus In Selected Mailbox
In geselecteerde postbussen In Selected Mailboxes
In het netwerk On The Network
In het programma Assistent kan slechts één assistent tegelijk worden uitgevoerd. Voltooi de huidige assistent voordat u de volgende uitvoert. The Assistant application can only run one assistant at a time. Please finish the current assistant before launching the next one.
In het ronde feedbackvenster wordt het geluidsniveau van de microfoon weergegeven. Probeer de commando's zo uit te spreken dat de indicator niet in het rode gedeelte terechtkomt. The round feedback window shows the microphone sound level. Try to speak so that the level is primarily in the green area.
In het weekend Weekends
In iChat kunt u gebruikmaken van Bonjour om berichten en bestanden uit te wisselen met anderen in uw lokale netwerk. Zij kunnen u vinden onder de naam '%@'. iChat can use Bonjour to exchange messages and files with people on your local network. They will be able to browse for you as \"%@.\"
In menu In Menu
in nieuw tabblad in huidige venster in a new tab in the current window
in nieuw venster in a new window
In order to install this version of Mac OS X you must have a previously installed version of Mac OS X on your system. <<DO NOT LOCALIZE>> In order to install this version of Mac OS X you must have a previously installed version of Mac OS X on your system. <<DO NOT LOCALIZE>>
In plaats daarvan wordt '<0>' gebruikt. Will use \"<0>\" instead.
In plaats daarvan wordt Java {0} gebruikt. Java {0} will be used instead.
In printer In Printer
In prullenmand Inside Trash
In selectie In Selection
In sluimerstand Sleeping
In sluimerstand... Sleeping…
In te voegen tekst vóór oorspronkelijke bericht: Text to include before original message:
In wachtrij voor markering. Queued for marker.
In wachtrij. Queued.
In wachtstand (identiteitscontrole vereist) On Hold (Authentication required)
In week On Week #
In: From:
In: In:
in… into…
Inactief Off
Inactief Idle
Inactief Inactive
inactief inactive
Inactief Idle.
Inactief apparaat Inactive Device
Inactief geheugen: %@\n Inactive Memory: %@\n
Inactief: Inactive:
Inactief\n Idle\n
Inactieve processen Inactive Processes
Inactieve voorzieningen Inactive Services
Inactiviteitsherinnering Idle Reminder
Inactiviteitsherinnering na Idle Reminder Time
Inactiviteitsmodus starten Entering idle state
Inactiviteitsmodus verlaten Exiting idle state
Inbellen via PPP is niet toegestaan als het basisstation geconfigureerd is om verbinding met het internet te maken via de modem of AOL. PPP Dial-in is not allowed when configured to connect to the Internet via the Modem or AOL.
Inbellen via PPP is niet toegestaan als het basisstation geconfigureerd is voor gezamenlijk gebruik van een reeks adressen. PPP Dial-in is not allowed when configured to share a range of addresses.
Inbelnetwerkverbinding Dial-Up Networking
Inbelnummer wordt geselecteerd... Selecting dial in number...
Inbelverbinding Dial-up
Inbelverbinding - Alleen audio Dial-up - Audio Only
Inbelvoorzieningen Dial-up Services
Inbreuk op CA CA Compromise
Inbreuk op sleutel Key Compromise
Inch Inch
Inch Inches
inch Inches
inch inches
inch inch
Inch (kwik) Inches of Mercury
inches inches
Include Include
inclusief including
Inclusief Include
Inclusief koppelingen Include Links
Inclusief onderdelen uit sleutelhanger van gebruiker Include items from the user’s keychain
Inclusief onderdelen uit sleutelhanger van systeem Include items from the system keychain
Inclusief Uitbreiding secundaire onderwerpnaam Include Subject Alternate Name Extension
Inclusief Uitbreiding sleutelgebruik Include Key Usage Extension
Inclusief Uitbreiding standaardbeperkingen Include Basic Constraints Extension
Inclusief Uitbreiding uitgebreid sleutelgebruik Include Extended Key Usage Extension
Incompatibel medium geïnstalleerd Incompatible medium installed
Incompatibele afgeleide voor differentiaalvergelijking Incompatible derivative for differential equation
Incompatibele bereiklimieten Incompatible range limits
Incompatibele beveiliging Incompatible security
Incompatibele factoren Incompatible factors
Incompatibele intervallen Incompatible intervals
Incompatibele orden van afgeleiden voor differentiaalvergelijking Incompatible derivative orders for differential equation
Incompatibele termen Incompatible terms
Incompatibele uitdrukking voor conditie Incompatible expression for condition
Incompatibele uitdrukkingen Incompatible expressions
Incompatibele zijden Incompatible sides
Incompatibele zijden van vergelijking Incompatible sides of comparison
Inconsistent doel sleutel Inconsistent key purpose
Inconsistente systeembestanden Inconsistent system files
Inconsistentie gevonden in database Database inconsistency detected
Increment Increment
increment Increment
In-curves In Curves
ind ind
Indeterminate progress bar Indeterminate progress bar
Indeuken Dent
index index
Index Index
Index Index Sheet
Index aanmaken… Creating Index…
Index te hoog Index too high
Index van beginconditie is te hoog Index of initial condition too high
Index van beginconditie is te laag Index of initial condition too low
Index vereist Index required
Index when creating new blank images Index when creating new blank images
Index when imaging folders Index when imaging folders
Indexargument verwacht Index argument expected
Indexblad Index Sheet
Index-cache Index Cache
Indexeer opnieuw Reindex
Indexeren… Indexing…
Indexeren… Indexing …
India India
Indiaas/Antananarivo Indian/Antananarivo
Indianapolis Indianapolis
Indicatierechthoek tonen bij uitgezoomde weergave Show preview rectangle when zoomed out
indicator indicator
Indicator Indicator
Indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan: If all of the following conditions are met:
Indien aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: If any of the following conditions are met:
Indirecte node '%@' vereist aanpassing van aantal koppelingen Indirect node %@ needs link count adjustment
Indische oceaan/Antananarivo Indian/Antananarivo
Indische Oceaan/Antananarivo Indian/Antananarivo
Indische Oceaan/Chagoseilanden Indian/Chagos
Indische Oceaan/Christmaseiland Indian/Christmas
Indische Oceaan/Cocoseilanden Indian/Cocos
Indische Oceaan/Comoren Indian/Comoro
Indische Oceaan/Kerguelen Indian/Kerguelen
Indische Oceaan/Mahe Indian/Mahe
Indische Oceaan/Maldiven Indian/Maldives
Indische Oceaan/Mauritius Indian/Mauritius
Indische Oceaan/Mayotte Indian/Mayotte
Indische Oceaan/Réunion Indian/Reunion
individu individual
Individuele codeondertekening Individual Code Signing
Indonesië Indonesia
Indonesisch Indonesian
Indrukken van de aan/uit-knop van het beeldscherm: Pressing the display power button:
Industrial Industrial
Inerte rotatie Inertial Rotation
InfiniBand InfiniBand
InfiniBand-controller InfiniBand Controller
InfiniBand-naar-PCI-bridge InfiniBand-to-PCI Bridge
InfiniBand-naar-PCI-hostbridge InfiniBand-to-PCI Host Bridge
Infinite Sustain Infinite Sustain
Inflate Decompressor Inflate Decompressor
Inflate Decompressor service Inflate Decompressor service
Info Info
Info About
Info Inspector
info inspector
Info Get Info
info Info
info Inspector
info info
Info Inspect
Info 1: Info 1:
Info 2: Info 2:
Info 3: Info 3:
Info 4: Info 4:
Info audiokanaal: Audio channel info:
Info contactpersoon Buddy Info
Info kernelextensie Kernel Extension Info
Info lens Lens Info
Info meervoudige selectie Multiple Item Info
Info opvragen getting info
Info over doorverwijzen Redirect Action Info
Info over gecodeerde private sleutel Encrypted Private Key Info
Info over tekststijl Text style info
Info over tijdsmarkering is beschikbaar Timestamping info is available
Info publieke sleutel Public Key Info
Info verkregen got info
Info videokanaal: Video channel info:
Info voor %@ Info for %@
Info voor <No name> Info for <No name>
Info: Info:
Info: ^0 ^0 Info
Info… About…
Info… Info…
Infobibliotheek niet geldig voor kext Info dictionary not valid for kext
Infoknop Info Button
INFORM INFORM
Informatie Information
Informatie Info
Informatie Informational Text
Informatie Inspect
Informatie achtergrondafbeelding. Background picture information.
Informatie batterij Battery Information
Informatie lezen... Reading...
Informatie mediatype:\n Media Type Information:\n
Informatie over AirPort-kaart AirPort Card Information
Informatie over Alfa-compositorfilter… Alpha Compositor Filter Information…
Informatie over Alfa-gainfilter… Alpha Gain Filter Information…
Informatie over Algemene convolutie… General Convolution Information…
Informatie over certificaat: Certificate Information:
Informatie over Chroma key… Chroma Key Information…
Informatie over ColorSync-filter… ColorSync Filter Information…
Informatie over de bewerking die gaat worden uitgevoerd. Information about the action to be performed.
Informatie over de systeemconfiguratie kan niet worden verzameld. Unable to gather system configuration information.
Informatie over de voorzieningen van de mobiele telefoon verzamelen. Collecting service information about your mobile phone.
Informatie over de voorzieningen van de muis verzamelen. Collecting service information about your mouse.
Informatie over de voorzieningen van het apparaat verzamelen. Collecting service information about your device.
Informatie over de voorzieningen van het toetsenbord verzamelen. Collecting service information about your keyboard.
Informatie over Explosie… Explode Information…
Informatie over Filmruis… Film Noise Information…
Informatie over geleidelijk vegen… Gradient Wipe Information…
Informatie over Helderheid en contrast… Brightness and Contrast Information…
Informatie over het automatisch tot stand brengen van verbindingen About Connecting Automatically
Informatie over het automatisch tot stand brengen van verbindingen About Connecting Automaticatlly
Informatie over het configureren van een verbinding via een telefoonmodem About Setting Up a Telephone Modem Connection
Informatie over het tot stand brengen van een verbinding via een ADSL-modem About Connecting Using a DSL Modem
Informatie over het tot stand brengen van een verbinding via een draadloos netwerk About Connecting to a Wireless Network
Informatie over het tot stand brengen van een verbinding via een kabelmodem About Connecting Using a Cable Modem
Informatie over HSL-balansfilter… HSL Balance Filter Information…
Informatie over Implosie… Implode Information…
Informatie over Iris… Iris Information…
Informatie over Kanaalcombinatie… Channel Composite Information…
Informatie over Kleurstijl… Color Style Information…
Informatie over Kleurtint… Color Tint Information…
Informatie over lichtvlekkenfilter… Lens Flare Filter Information…
Informatie over Matrixvegen… Matrix Wipe Information…
Informatie over nieuwe versies wordt opgevraagd. Even geduld a.u.b. Now getting update information. Please wait.
Informatie over Overvloeien… Cross Fade Information…
Informatie over Radiaal… Radial Wipe Information…
Informatie over Randdetectiefilter… Edge Detection Information…
Informatie over Reliëf… Emboss Information…
Informatie over RGB-balansfilter… RGB Balance Filter Information…
Informatie over Rimpeling… Ripple Information…
Informatie over Schuiven… Slide Information…
Informatie over spoor Track Information
Informatie over standaardvegen… Standard Wipe Information…
Informatie over toegangsinstellingen kan niet worden gelezen (%d) Unable to read access control information (%d)
Informatie over Universele toegang Universal Access Information
Informatie over Verscherpingsfilter… Sharpen Filter Information…
Informatie over Vervagingsfilter… Blur Filter Information…
Informatie over Vuur… Fire Information…
Informatie over Wegduwen… Push Information…
Informatie over Wolk… Cloud Information…
Informatie over Zoom… Zoom Information…
Informatie standaardafbeelding. Default image information.
Informatie uitwisselen met de telefoon mislukt. Negotiation with the phone failed.
Informatie uitwisselen... Negotiating…
Informatie vereist - Java Information Needed - Java
informatie verzamelen over afdrukbestand niet mogelijk unable to stat print file
Informatie verzamelen over het apparaat Gathering information about your device
Informatie verzamelen… Collecting information…
Informatie verzamelen… Gathering information…
Informatie wisselstroomlader AC Charger Information
Informatie zoeken/u2026 Finding information/u2026
Informatie\n Details\n
Informatieaanvraag (SIGINFO) Information Request (SIGINFO)
Informatiebestand beveiligingsbeleid Sec Policy Information File
Informatief Informative
Informatietoegang certificaatautoriteit Certificate Authority Information Access
InformationBox InformationBox
Informeer deelnemers en verwijder de activiteit uit de agenda van de deelnemers. Notify attendees and delete the event form their calendars.
Informeer deelnemers over toekomstige activiteiten. Notify attendees to future events.
Informeer deelnemers. Notify attendees.
Informeer organisator dat u niet deelneemt aan deze activiteit. Notify organizer that you are declining this event.
Informeer organisator. Notify organizer.
Infotekst Get Info String
Infotekst Info string
Infovenster Inspector
Infovenster 'Algemene info' General Info Inspector
Infovenster 'Annotaties' Annotation Inspector
Infovenster 'Bijsnijden en roteren' Crop and Rotate Inspector
Infovenster 'Codering' Encryption Inspector
Infovenster 'Meer info' More Info Inspector
Infovenster 'Trefwoorden' Keywords Inspector
Infraroodmenu-extra Infrared Menu Extra
Infraroodontvanger Infrared receiver
Infrastructuur publieke sleutel Public Key Infrastructure
Ingangen Inputs
Ingangen en uitgangen Inputs and Outputs
Ingangsdatum Effective Date
Ingangsdatum:\n\n Effective Date:\n\n
Ingangspad Entry Path
ingebed embedded
Ingebedde NT-ondertekening Embedded NT Signing
Ingebouwd Built-in
Ingebouwd Built-In
Ingebouwd 2 Built-in 2
Ingebouwd Ethernet Built-in Ethernet
Ingebouwd FireWire Built-in FireWire
Ingebouwde audio Built-in Audio
Ingebouwde audio 2 Built-in Audio 2
Ingebouwde audiokoptelefoon Built-in Audio Headphone
Ingebouwde audiolijningang Built-in Audio Line Input
Ingebouwde audiolijnuitgang Built-in Audio Line Output
Ingebouwde audioluidspreker Built-in Audio Speaker
Ingebouwde audiomicrofoon Built-in Audio Microphone
Ingebouwde Aux-audio-ingang Built-in Audio Auxilliary Input
Ingebouwde Aux-ingang Built-in Aux Input
Ingebouwde definities Built-In Definitions
ingebouwde definities Built-In Definitions
Ingebouwde digitale audio-ingang Built-in Audio Digital Input
Ingebouwde digitale audio-uitgang Built-in Audio Digital Output
Ingebouwde digitale ingang Built-in Digital Input
Ingebouwde digitale uitgang Built-in Digital Output
Ingebouwde Ethernet-poort %@ Built-in Ethernet port %@
Ingebouwde FireWire-ondersteuning Built-in FireWire
Ingebouwde geluidskaart Built In Sound Card
Ingebouwde hub Built-in Hub
Ingebouwde ingang Built-in Input
Ingebouwde iSight Built-in iSight
Ingebouwde iSight iSight Built-in
Ingebouwde koptelefoon Built-in Headphone
Ingebouwde lijningang Built-in Line Input
Ingebouwde lijnuitgang Built-in Line Output
Ingebouwde luidspreker Built-in Speaker
Ingebouwde microfoon Built-in Microphone
Ingebouwde seriële poort Built-in Serial Port
Ingebouwde uitgang Built-in Output
Ingebouwde USB-interface Built In USB
Ingedrukte toetsen op scherm tonen Show pressed keys on screen
Ingekort invoerbestand gevonden. Truncated input file detected.
Ingelogd Signed In
Ingelogd bij %@ Logged in to %@
Ingelogd bij Jabber Logged into Jabber
Ingelogd op .Mac Signed into .Mac
Ingelogde gebruikers Authenticated users
Ingenieur/wetenschapper/onderzoeker Engineering/Scientist/Researcher
Ingepakte gegevens Enveloped Data
Ingeschakeld On
ingeschakeld enabled
Ingeschakeld Enabled
ingeschakeld on
ingeschakeld checked
ingeschakeld On
ingeschakeld menuonderdeel enabled menu item
ingeschakelde menuonderdelen enabled menu items
Ingesloten binair bestand heeft voorkeur Prefer Binary Inside
ingesteld set
Ingesteld witpunt = %d °K Target White = %d °K
Ingesteld witpunt: Target White Point:
Ingetrokken certificaat Revoked certificate
Ingetrokken certificaten (CRL) Certificate Revocation (CRL)
Ingevoerde gegevens kunnen niet worden verwerkt door deze plugin Supplied data not handled by this plugin
Ingewonnen informatie is gewijzigd Inquiry data has changed
Inheems-Canadese syllaben Canadian Aboriginal Syllabics
Inhoud Contents
inhoud content
Inhoud Content
inhoud bericht message content
Inhoud bericht Message Content
Inhoud hiervan wordt bewaard op server.\nNaam op server: %@ Contents stored on server\nName on server: %@
Inhoud infovenster Inspector Content
inhoud kan worden bekeken can view content
inhoud kan worden bewerkt can edit content
Inhoud klembord: %@. Clipboard contents: %@.
Inhoud klembord: ^0 Clipboard contents: ^0
Inhoud knipsel: Clipping contents:
Inhoud knipsel: ^0 Clipping contents: ^0
Inhoud van '%@' gecontroleerd Checked contents of %@
Inhoud van map '%FSRef@' is gewijzigd tijdens het scannen. Contents of folder \"%FSRef@\" changed while being scanned.
Inhoud van nieuwe vensters Contents of New Windows
Inhoud van thuismap naar FileVault kopiëren... Copying contents of Home folder to FileVault...
Inhoudaanwijzingen Content Hints
Inhoudsopgave Table of Contents
Inhoudsopgave aanmaken… Generating TOC…
Inhoudsopgave bewaren… Saving table of contents…
Inhoudsopgave kan niet worden hersteld Unable to recover table-of-contents
Inhoudsopgave lezen Reading table of contents
Inhoudsopgave opnieuw opbouwen... (%d%% voltooid) Rebuilding table of contents… (%d%% done)
Initialen Initials
Initialisatie Initialization
Initialisatie PPP is mislukt The initialization of PPP has failed
Initialisatieprocedure heeft geen noErr opgeleverd Initialization procedure did not return noErr
Initialiseer… Initialize…
Initialiseren van applet mislukt: {0} Failed to initialize Applet: {0}
Initialiseren… Initializing…
Initiatoridentificatie Initiator Identifier
Initieel PAP-verzoek voor versturen gegevens kan niet worden verstuurd Unable to send initial PAP send data request
Ink-menu-extra Ink Menu Extra
Inkomend Inbox
Inkomend In
Inkomend Incoming
Inkomend bericht… Incoming Message…
Inkomend bestand Incoming File
Inkomend bestand van %@ Incoming File from %@
Inkomend gesprek Incoming Call
Inkomend. Incoming.
Inkomende berichten… Incoming Messages…
Inkomende bestanden Incoming File Transfer
Inkomende pakketten/sec: Packets in/sec:
Inkomende pakketten: Packets in:
Inkomende seriële poorten Incoming Serial Ports
inkorten Trim
Inkt bijna op Low Ink
Inkt/toner bijna op. Ink/toner low.
Inkt/toner op Ink/toner empty
inLayer inLayer
Inleiding Introduction
In-line-CSS Inline CSS
Inloggegevens client zijn ingetrokken Clients credentials have been revoked
Inloggegevens niet gevonden Credentials not found
Inloggegevens opgeven Enter Credentials
Inloggegevens Podcast Producer Podcast Producer Login
Inloggegevens server zijn ingetrokken Credentials for server have been revoked
Inloggegevens voor '%@' controleren... Checking login for “%@”…
Inloggen Log In
Inloggen Login
Inloggen login
Inloggen Logging in
Inloggen Sign In
Inloggen Login Items
Inloggen Login items
Inloggen %@ Login %@
Inloggen (%@) login (%@)
inloggen (%@) login (%@)
Inloggen als gebruiker '%@' Logging in as user “%@”
Inloggen bij .Mac mislukt .Mac login failed
Inloggen in Kerberos is mislukt: Kerberos Login Failed:
Inloggen is momenteel niet mogelijk Cannot log in right now
Inloggen is vereist voor netwerktoegang Network Access Requires Login
Inloggen mislukt Can’t log in
Inloggen mislukt Login failed
Inloggen mislukt Login Failed
Inloggen mislukt. Geef uw naam en wachtwoord opnieuw op voor '%@' op '%@'.\n Login failed. Please re-enter your name and password for the area \"%@\" on %@.\n
Inloggen mislukt: er heeft zich een uitzondering voorgedaan Login failed: an exception occurred
Inloggen mislukt: sessie kan niet worden geopend Login failed: couldn’t open session
Inloggen onmogelijk omdat de AIM-inlogvoorziening niet kan worden geïnitialiseerd Couldn’t sign on because the AIM signon service failed to initialize
Inloggen op .Mac mislukt. .Mac login failed.
Inloggen op account… Logging into account…
Inloggen op AIM is niet mogelijk. Er heeft zich een probleem voorgedaan bij de controle van uw schermnaam en wachtwoord. Wacht enkele minuten en probeer het opnieuw. Cannot log in to AIM. A problem occurred while checking your screen name and password. Wait a few minutes and try again.
inloggen vereist requires login
Inloggen via 802.1X is ingeschakeld 802.1X login is enabled
Inloggen via 802.1X is uitgeschakeld 802.1X login is disabled
Inloggen… Logging In…
Inlog-ID: Login ID:
inlognaam login name
Inlognaam Login Name
Inlognaam Login name
Inlognaam gebruiker User Login Name
Inlognaam van de gebruiker voor de iCal-server. Gebruik '%@' om de korte naam van de huidige gebruiker op te geven. User’s iCal server login name. Use “%@” to specify the current user’s short name.
Inlognaam voor de verbinding. Gebruik deze sleutel niet als u de inlognaam van de huidige gebruiker wilt gebruiken. Login name to use for connection. Do not use this key if you want to use the current user login name.
Inlognaam: Login:
Inlogopties Login options
Inlogopties Login Options
Inlogshell: Login Shell:
Inlogsleutelhanger aangemaakt Created login keychain
Inlogsleutelhanger gecontroleerd Checked login keychain
Inlogsleutelhanger kan niet worden aangemaakt (%d) Unable to create login keychain (%d)
Inlogvenster Login Window
Inlogvenster… Login Window…
Inlogwachtwoord Login password
Inlogwachtwoord is gesynchroniseerd Login password synchronized successfully
Inlogwachtwoord kan niet worden gesynchroniseerd met sleutelhanger '%1$@' (%2$d) Login password could not be synchronized with keychain %1$@ (%2$d)
in-naar-uit-vertraging in to out delay
Inpakken Wrap
input mode input mode
Ins Ins
INS-bestand downloaden van {0} Downloading INS file from {0}
Inschakeling van %1$@ is mislukt Failed to turn on %1$@
InsChr InsChr
Inschrijvingsagent Enrollment Agent
Inschrijvings-CSP Enrollment CSP
Inschrijvingsnaam/waardepaar Enrollment Name/Value Pair
InsertAccounts InsertAccounts
InsertDisc InsertDisc
inside box inside box
InsLn InsLn
Insluiting Containment
Inspecteer element Inspect Element
Inspecteer proces Inspect Process
Inspector Inspector
inspringen Indent
Inspringing Indentation
Inspringing: Indentation:
Install Summary <<DO NOT LOCALIZE>> Install Summary <<DO NOT LOCALIZE>>
Install Summary2 <<DO NOT LOCALIZE>> Install Summary2 <<DO NOT LOCALIZE>>
Installatie Installation
Installatie Install
Installatie configureren Configuring Installation
Installatie eerste schijf voltooid Finished Installing First Disc
Installatie geannuleerd Install cancelled
Installatie is geslaagd Install Succeeded
Installatie is gestopt Installation Stopped
Installatie kan niet worden uitgevoerd Unable to Perform Install
Installatie mislukt Install Failed
Installatie mislukt Installation failed
Installatie mislukt. (^3) Installation failed. (^3)
Installatie mislukt. Sommige pakketbestanden zijn ongeldig. Probeer het later opnieuw. (^3) Installation failed. Some package files are invalid. Please try again later. (^3)
Installatie optioneel pakket mislukt. Optional package installation failed.
Installatie van optioneel pakket geslaagd. Optional package installation succeeded.
Installatie voltooid. Klik op 'Ga door'. Installation Complete. Click Continue.
Installatie voltooien Finishing installation
Installatie voltooien Finishing Installation
Installatie voorbereiden Preparing for installation
Installatie wordt uitgevoerd - optioneel pakket Installation in Progress - Optional Package
Installatiedatum Date Installed
Installatie-dvd controleren Checking Installation DVD
Installatiehandleiding Install & Setup Guide
Installatie-info van Software-update Software update installation info
Installatiekeuzes Install Choices
Installatielogbestand Installer Log
Installatielogbestand %@.txt Installer Log %@.txt
Installatieoverzicht Install Summary
Installatieprogramma Installer
installatieprogramma installer
Installatieprogramma Help Installer Help
Installatieprogramma is beschadigd Installer is damaged
Installatieprogramma is bezig Installer Busy
Installatieprogramma starten… Starting installer…
Installatieprogramma wordt uitgevoerd. Even geduld… Running installer. Please wait…
Installatieprogramma-distributie Installer distribution
Installatieprogramma-pakket Installer package
Installatieprogramma-pakket (plat) Installer flat package
Installatieprogramma's Installers
Installatieschijf controleren Checking your installation disc
Installatiescript uitvoeren Running Installer Script
Installatietaken uitvoeren Running Installer actions
Installatietype Installation Type
InstallBox InstallBox
Installeer Install
Installeer %@ Install %@
Installeer %@ opnieuw. Try reinstalling “%@.”
Installeer %d onderdelen Install %d Items
Installeer 1 onderdeel Install 1 Item
Installeer alleen voor deze gebruiker Install for this user only
Installeer alleen voor mij Install for me only
Installeer de agent opnieuw op de telefoon. Please reinstall the agent on the phone.
Installeer de benodigde taak. Try installing the required action.
Installeer de bundel opnieuw. Try reinstalling the bundle.
Installeer de taak opnieuw. Try reinstalling the action.
Installeer een nieuwere versie van de bundel. Try installing a newer version of the bundle.
Installeer een nieuwere versie van de taak. Try installing a newer version of the action.
Installeer een nieuwere versie van Mac OS X. Upgrade to a newer version of Mac OS X.
Installeer een universele versie van de bundel. Try installing a universal version of the bundle.
Installeer een universele versie van de taak. Try installing a universal version of the action.
Installeer en bewaar pakket Install and Keep Package
Installeer en herstart Install and Restart
Installeer en zet uit Install and Shut Down
Installeer geselecteerd(e) programma('s) opnieuw Reinstall Selected Application(s)
Installeer geselecteerde lettertypen Install Checked
Installeer het BSD-pakket als u uw FTP-instellingen wilt wijzigen. Please install the BSD package if you want to modify your FTP settings.
Installeer het nieuwste besturingsbestand Please install latest driver
Installeer het programma opnieuw. Try reinstalling the application.
Installeer het programma. Try installing the application.
Installeer lettertype Install Font
Installeer lettertypen in de map 'Fonts' in het netwerk. De lettertypen zijn beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot deze netwerkbron. Install fonts into the Fonts folder of your network. Fonts will be available to all users that have access to this network resource.
Installeer lettertypen in de map 'Fonts' in uw thuismap. De lettertypen zijn alleen voor u beschikbaar. Install fonts into the Fonts folder of your home folder. Fonts will be available to only you.
Installeer lettertypen in de map 'Fonts' op de opstartschijf. De lettertypen zijn beschikbaar voor alle gebruikers van deze computer. Install fonts into the Fonts folder of the startup disk. Fonts will be available to all users of this computer.
Installeer lettertypen in de map 'Lettertypen' van de systeemmap die u voor Classic gebruikt. De lettertypen zijn beschikbaar voor uw Classic-programma's. Install fonts into the Fonts folder of your selected Classic System Folder. Fonts will be available to your Classic applications.
Installeer Mac OS 8.7 of hoger. Install Mac OS System Software version 8.7 or later.
Installeer Mac OS 9 Install Mac OS 9
Installeer Mac OS 9-besturingsbestanden Install Mac OS 9 Drivers
Installeer Mac OS 9-schijfbesturingsbestanden Install Mac OS 9 Disk Drivers
Installeer Mac OS X Install Mac OS X
Installeer Mac OS X Server Install Mac OS X Server
Installeer op een specifieke harde schijf… Install on a specific hard drive…
Installeer Open Transport 1.3 of hoger. Install Open Transport version 1.3 or later.
Installeer opnieuw… Reinstall…
installeer quicktime-software van andere fabrikanten install third party quicktime software
Installeer standaard in: Default Install Location:
Installeer voor alle gebruikers van deze computer Install for all users of this computer
Installeer voor alle gebruikers van deze computer Install for all users of this machine
Installeer... Install...
Installeren Installing
Installeren niet mogelijk Unable to Install
Installeren niet mogelijk Unable to install
Installeren... Installing...
Installeren… Installing…
InstallerFileListWindow InstallerFileListWindow
InstallLocation <<DO NOT LOCALIZE>> InstallLocation <<DO NOT LOCALIZE>>
Installs Mac OS X for the first time.<<DO NOT LOCALIZE>> Installs Mac OS X for the first time.<<DO NOT LOCALIZE>>
Installs Mac OS X for the first time.<<DO NOT LOCALIZE>>\nSecond line. <<DO NOT LOCALIZE>> Installs Mac OS X for the first time.<<DO NOT LOCALIZE>>\nSecond line. <<DO NOT LOCALIZE>>
Instant Message Framework Instant Message Framework
instant on vertraging instant on delay
Instanties Authorities
Instant-On vereist een verbindingssnelheid van minimaal 112 Kbps. Instant-On requires a connection speed of 112 Kbps or greater.
Instellen eigenaar en groep op '$$$1' mislukt. Fout $$$2: $$$3 Unable to set owner and group on \"$$$1\". Error $$$2: $$$3
Instellen van grootte van %@ mislukt Could not set the size for %@
Instelling actief na opnieuw opstarten Restart required for settings to take effect
instellingen settings
Instellingen New settings
Instellingen Settings
Instellingen Flags
Instellingen beheerd door Mac OS X Manager Settings managed by Mac OS X Manager
Instellingen gecorrigeerd op %@ Settings corrected on %@
Instellingen identiteitscontrole… Authentication Settings…
Instellingen sleutelhanger '%1$@' “%1$@” Keychain Settings
Instellingen SMTP-server SMTP Server Settings
Instellingen 'Speakable Items' Speakable Items settings
Instellingen spraakdetailniveau Verbosity settings
Instellingen uitzending Broadcast Settings
Instellingen van %@ %@’s settings
Instellingen van 'Keychain'… \"Keychain\" Settings…
Instellingen voor Settings for
Instellingen voor '%@' gecontroleerd Checked settings for %@
Instellingen voor '%@' kunnen leiden tot vergrendeling van sleutelhanger Settings for %@ may cause the keychain to be locked
Instellingen voor '%@' kunnen niet worden gelezen Unable to read settings for %@
Instellingen voor '%1$@' kunnen niet worden gelezen (%2$d) Unable to read settings for %1$@ (%2$d)
Instellingen voor compressie Compression Settings
Instellingen voor gedeeld gebruik Sharing Settings
Instellingen voor het geselecteerde apparaat: Settings for the selected device:
Instellingen voor ontwikkelaars Development Settings
Instellingen voor tijdelijke bestanden Temporary Files Settings
Instellingen voor: Settings for:
Instellingen wijzigen Change settings
Instellingen... Settings...
Instellingen: Settings:
Instellingen: Presets:
Instellingen… Settings…
Instellingenbestand: Settings file:
Instellingennaam Settings name
Instructie Instruction
instructies instructions
Instructies Instructions
Instructies 'fpgm'-tabel ‘fpgm’ table instructions
Instructies 'glyf'-tabel ‘glyf’ table instructions
Instructies 'prep'-tabel ‘prep’ table instructions
Instrument Instrument
Instrument: Instrument:
Instrument… Instrument…
Instrumentaal Instrumental
Instrumentale pop Instrumental Pop
Instrumentale rock Instrumental Rock
instrumentcategorie instrumentcategory
Instrumentcategorie Instrument category
Instrumentcategorie waartoe het bestand behoort. Instrument category to which the file belongs
instrumentnaam instrumentname
Instrumentnaam Instrument name
Integraal Integral
Integratie Integration
Integratie... Integration…
Integrator Integrator
Integrator: Integrator:
Integreer Integrate
Integreer: Integrate:
Integreren… Integrating…
Integriteit Integrity
Integriteitscontrole van decodering mislukt Decrypt integrity check failed
intekst intext
Intel Intel
Intel (64-bits) Intel (64-bit)
Intel (64-bits) Intel (64 bit)
Intel CDSA-beveiliging Intel CDSA Security
Intel CDSA-beveiligingsalgoritmen Intel CDSA Security Algorithms
Intel CDSA-beveiligingsstructuren Intel CDSA Security Formats
Intel GMA 900 Intel GMA 900
Intel GMA 950 Intel GMA 950
Intel GMA 965 Intel GMA 965
Intel High Definition Audio Intel High Definition Audio
Intel-certificaat Intel certificate
Intelligent I/O-controller Intelligent I/O Controller
Intensiteit Intensity
Interactie Interaction
Interactief interactive
Interactieve hoeken Hot corners
Interactieve hoeken… Hot Corners…
Interactieve modus Stay in Training
Interactive Mode Interactive Mode
Interactive Multimedia Association-compressie (IMA) met een verhouding van 4 tot 1. Interactive Multimedia Association (IMA) compression with a 4 to 1 ratio.
Interface Interface
Interface niet ondersteund Interface not supported
Interface: Interface:
Interface-elementen UI Elements
Interface-informatie Interface Information
Interfacenaam Interface Name
Interfacenaam: Interface Name:
Interfaces Interfaces
Interfacetype Interface Type
Interframe-gecomprimeerde VR-objectfilm Interframe Compressed VR Object Movie
Interlaced Interlaced
interlaced interlaced
Interlacetype Interlace Type
Interleavegrootte: Interleave Size:
Interleavegrootte: ^0?#x000d; Interleave Size: ^0?#x000d;
Interlock open. Interlock open.
Intermediaire CA Intermediate CA
Intermediaire certificaatautoriteit Intermediate certificate authority
Intern Internal
InternalModemSupport InternalModemSupport
Internationaal ISDN-nummer International ISDN Number
Interne archieffout. Internal archive error.
Interne ATAPI Internal ATAPI
Interne bestandsoverlapping (bestand '%@') Internal files overlap (file %@)
Interne bestandssysteemfout internal file system error
Interne bibliotheken Internal Libraries
Interne bibliotheken voor ontwikkelaars Internal Developer Libraries
Interne buffer kan niet worden toegewezen Couldn’t allocate internal buffer
Interne codecfout internal codec error
Interne component die wordt gebruikt bij het exporteren van beelden. Internal component used when exporting images
Interne consistentiefout: map '%@' heeft geen ouder Internal consistency error: folder %@ has no parent
Interne Ethernet-interface (en0) Internal Ethernet (en0)
Interne fout Internal error
interne fout internal error
Interne fout internal error
Interne fout (%1$@:%2$d). Internal error (%1$@:%2$d).
Interne fout in cache met inloggegevens Internal credentials cache error
interne fout in Code Signing-subsysteem internal error in Code Signing subsystem
Interne fout in coderingssysteem Cryptosystem internal error
Interne fout. Internal error.
Interne functie van apparaat opnieuw ingesteld Device internal reset
Interne iChat-fout. iChat Internal Error!
Interne inconsistentie vastgesteld Internal inconsistency discovered
interne informatie database-s van sleutelhanger (-blob-) is ongeldig a keychain database-s internal information (-blob-) is invalid
Interne klok Internal Clock
Interne luidspreker Internal Speaker
Interne luidsprekers Internal Speakers
Interne luidsprekers Internal speakers
Interne microfoon Internal Microphone
Interne microfoon Internal microphone
Interne modem Internal Modem
Interne server: Internal Server:
interne serverfout internal server error
Interne software Internal Software
Interne software voor ontwikkelaars Internal Developer Software
Interne TTLS-identiteitscontrole: TTLS Inner Authentication:
Interne volumes indexeren Indexing internal volumes
Internet Internet
Internet Connect.app Internet Connect.app
Internet en netwerk Internet & Network
Internet Explorer Internet Explorer
Internet iChat-fout iChat Internal Error
Internet Printing Protocol Internet Printing Protocol
Internet Printing Protocol - IPP Internet Printing Protocol - IPP
Internet Printing Protocol (http) Internet Printing Protocol (http)
Internet: Internet:
Internet… Internet…
Internetaanbieder ISP
Internetaanbieder wordt gebeld... Dialing your ISP...
Internetaanbieder: Service Provider:
Internetaanbieder: Service Provider
Internetaanbieders Internet Service Providers.
Internetactiviteit bewaken Monitoring Internet activity
Internetadres Internet Address
Internetadressen die beginnen met '%@' worden niet door iCal herkend…. iCal does not recognize internet addresses starting with “%@”….
Internetbestandstypen Internet file types
Internetconfiguratie Internet Configuration
Internetconfiguratie Internet Setup
Internetconfiguratie. Internet configuration.
Internetdeling Internet Sharing
Internetdeling Internet sharing
Internetdeling ingeschakeld Internet Sharing enabled
Internetdeling is ingeschakeld. Voor het delen van de verbinding wordt %@ gebruikt. Internet Sharing is on and is using %@ to share the connection.
Internetdeling is niet beschikbaar Internet Sharing is not available because you do not currently have an active Internet connection.
Internetdeling via netwerkadresconversie en DHCP is niet geactiveerd. Op de clientcomputers in het netwerk moet TCP/IP handmatig worden geconfigureerd. Internet sharing using network address translation and DHCP is not enabled. Client computers on the network must configure TCP/IP manually.
Internetdeling: ingeschakeld Internet Sharing: On
Internetdeling: ingeschakeld (%@-verbinding gedeeld) Internet Sharing: On (Sharing your %@ connection)
Internetdeling: uitgeschakeld Internet Sharing: Off
Internetlocatie Internet Location
Internetmap Internet Folder
Internetpluginmap Internet PlugIn Folder
Internetprinter (IPP) Internet Printer (IPP)
Internetprinter (JetDirect) Internet Printer (Jetdirect)
Internetprinter (LPD) Internet Printer (LPD)
Internetserviceplan Internet Service Plan
Internettoegang Get Internet Ready
Internettoegang Internet Access
Internettoegang beperken Restricting Internet access
Internettoegang via een draadloze gegevensvoorziening (zoals GPRS) via uw draadloze aanbieder. Access the Internet using a wireless data service (such as GPRS) from your wireless operator.
Internettoegang via gegevensverbinding van telefoon Access the Internet with your phone’s data connection
Internettoegang via uw mobiele telefoon door in te bellen bij uw internetaanbieder. Access the Internet using your mobile phone to dial your ISP.
Internetverbinding Internet Connect
Internetverbinding Your Internet Connection
Internetverbinding Internet Connection
Internetverbinding controleren Checking connection to internet
Internetverbinding delen Share Internet connection
Internetverbinding Help Internet Connect Help
Internetverbinding importeert een configuratie. Geef op waar u deze configuratie wilt bewaren. Internet Connect is importing a configuration. Please select where to place this configuration.
Internetverbinding laden… Loading Internet Connect…
Internetwachtwoord Internet password
Internetwachtwoordonderdeel van sleutelhanger Keychain Internet Password Item
Interpolate Interpolate
Interpolatie... Interpolation…
Interpolatiesingulariteit Interpolation Singularity
Interpolator Interpolator
Interpoleer Interpolate
Interpunctie Punctuation
interpunctie: punctuation:
IntersectionFinder IntersectionFinder
Intertrader Intertrader
interval interval
interval (milliseconden): Interval (milliseconds):
Interval in minuten waarmee agenda wordt bijgewerkt. Calendar refresh interval in minutes.
Interval inactief menu: Menu Idle Interval:
Interval LCP-echo LCP Echo Interval
Interval opnieuw bellen Redial Interval
Interval verwacht Interval expected
Interval voor achtergrondsynchronisatie in seconden. Background sync interval in seconds.
interval waarmee agenda waarop u bent geabonneerd automatisch wordt bijgewerkt subscribed calendar automatic refresh interval
IntlPreferences IntlPreferences
Intonatie Intonation
Intonatie-instelling Intonation control
Intra macroblock-cyclus geactiveerd Intra macroblock cycling enabled
Intra macroblock-cyclus ingeschakeld Intra macroblock cycling enabled
Intra Macroblocks-cyclus Cycle Intra Macroblocks
Intranet/LAN Intranet/LAN
Intrekkingsmarkering Revocation Flag
Intro Intro
Intro_Country Intro_Country
Introductie Introduction
Inuit (Mac OS) Inuit (Mac OS)
Inuktitut Inuktitut
Inuktitut - Nunavut Inuktitut - Nunavut
Inuktitut - Nutaaq Inuktitut - Nutaaq
Inuktitut - QWERTY Inuktitut - QWERTY
Inuktitut Nunavik Inuttitut Nunavik
Invalid Header Invalid Header
Invalid Range Invalid Range
Invalid State Invalid State
invalidSelectionTab invalidSelectionTab
Invers chromatisch Inverse Chromatic
Inverse Inverse
inverse inverse
Inverteer Invert
invoegen Insert
Invoegen Insert
Invoegpunt aan begin van tekst. Insertion at beginning of text.
Invoegpunt aan einde van tekst. Insertion at end of text.
Invoegpunt bij Insertion on
Invoegpunt volgt VoiceOver-cursor Insertion point follows VoiceOver cursor
Invoer Input
invoer 1-versterking input 1 gain
invoer 2-versterking input 2 gain
Invoer genegeerd Input Ignored
Invoer niet herkend als databasedump Input not recognized as database dump
Invoer wordt niet ondersteund Input is not supported
Invoer X Input X
Invoer Y Input Y
Invoer-/uitvoerfout Input/output error
Invoer: Input:
Invoerafbeelding Input Image
Invoerapparaatcontroller Input Device Controller
Invoerbron Input source
invoergatedrempel in gate threshold
invoergatetijd in gate time
Invoermenu Input Menu
invoermenu input menu
Invoermenu Input menu
Invoermenu in menubalk tonen Show input menu in menu bar
Invoermethode Input Method
Invoermethode Input type
Invoermethode '%@' \"%@\" input method
invoermethode graden wordt gebruikt using degrees input mode
invoermethode radialen wordt gebruikt using radians input mode
Invoermodus Input Mode
Invoermogelijkheden Number of Inputs
Invoerniveau: Input level:
Invoerparameters voor compositie Composition Input Parameters
Invoerprofielen Input Profiles
Invoerregel Input Line
invoerversterking input gain
Invoervolume: Input volume:
inwaartse kromming curve inward
Inzoomen: %@ Zoom in: %@
Inzoomen: ??= Zoom in: ??=
IO IO
IOBluetoothA2DPAudioDriver IOBluetoothA2DPAudioDriver
IOBluetoothBNEPDriver IOBluetoothBNEPDriver
IOBluetoothFamily IOBluetoothFamily
IOBluetoothHIDDriver IOBluetoothHIDDriver
IOBluetoothSCOAudioDevice IOBluetoothSCOAudioDevice
IOBluetoothSCOAudioDriverPlugIn IOBluetoothSCOAudioDriverPlugIn
IOBluetoothSerialManager IOBluetoothSerialManager
IOFWDVComponents IOFWDVComponents
IO-inhoud IO Content
IORegistry-statusbestand IORegistry state file
IORegPath IORegPath
IP IP
IP over FireWire IP Over FireWire
iPAddress: iPAddress:
IP-adres IP Address
IP-adres IP-Address
IP-adres IP address
IP-adres %@ IP Address %@
IP-adres gewijzigd IP Address Changed
IP-adres(sen): IP Address(es):
IP-adres: IP Address:
IP-adres: IP Address:\n
IP-adres: IP Address
IP-adres: %@\n IP Address: %@\n
IP-adres: afkomstig van server\n IP Address: Will be provided by server\n
IP-adressen IP Addresses
IPA-extensies IPA Extensions
IP-beveiliging (IPsec) IP Security (IPsec)
IP-configuratie IP Configuration
IPCP - compressie VJ IPCP Compression VJ
IPCP - gebruik gelijkwaardige DNS IPCP Use Peer DNS
IPFileServer IPFileServer
iPhone iPhone
iPhone (mobiel) iPhone (Cellular)
iPhone (mobiel) iPhone (cellular)
iPhoto iPhoto
iPhoto Bonjour-deling iPhoto Bonjour Sharing
iPhoto is niet gevonden. iPhoto cannot be found.
iPhoto schijf openen script iPhoto disc open script
iPhoto-afbeeldingen laden… Loading iPhoto images…
iPhoto-albums iPhoto Albums
iPhoto-albums iPhoto albums
iPhoto-bibliotheek iPhoto Library
iPhoto-fotodeling iPhoto Photo Sharing
iPhoto-foto's iPhoto photos
iPhoto-mozaïekcache aanmaken… Creating iPhoto Mosaic cache…
iPhoto-onderdelen iPhoto items
IPI-buscontroller IPI Bus Controller
IPI-controller IPI Controller
IPMI SMIC IPMI SMIC
IPMI-blokoverdracht IPMI Block Transfer
IPMI-controller IPMI Controller
IPMI-toetsenbordcontroller IPMI Keyboard Controller
iPod iPod
iPod-audio iPod audio
iPod-audio: %1$s iPod audio: %1$s
iPod-muziek iPod Music
iPod-muziek (beveiligd) iPod Music (Protected)
iPod-muziek (beveiligd) - foutopsporing iPod Music (Protected) - Debug
iPod-ondersteuning iPod Support
iPod-schijfkopie iPod image
iPod-video iPod Video
iPod-video iPod video
iPod-video: %1$s iPod video: %1$s
IPSec IPSec
IPSec gedeeld geheim IPSec Shared Secret
IPSEC-eindsysteem IPSEC End System
IPSEC-gebruiker IPSEC User
IPSEC-tunnel IPSEC Tunnel
IPTC IPTC
IPTC-kenmerken IPTC Properties
IPv4 IPv4
IPv4- of IPv6-adressen IPv4 or IPv6 addresses
IPv4-adres IPv4 Address
IPv4-adres: IPv4 Address:
IPv4-adressen IPv4 Addresses
IPv6 IPv6
IPv6 is niet geconfigureerd IPv6 Not Configured
IPv6-adres IPv6 Address
IPv6-adres: IPv6 Address:
IPv6-adressen IPv6 Addresses
IPv6-firewall IPv6 Firewall
IPv6-firewall configureren IPv6 Firewall Setup Assistant
IPv6-modus IPv6 Mode
Irak Iraq
Iran Iran
Iran (Islamitische Republiek) Iran (Islamic Republic Of)
IRC IRC
iRDA iRDA
IrDA IrDA
IrDA: inactief IrDA: Idle
IrDA: onderbroken signaal IrDA: Broken Beam
IrDA: ongeldig IrDA: Invalid
IrDA: uitgeschakeld IrDA: Off
IrDA: verbonden ( IrDA: Connected (
IrDA: zoeken IrDA: Discovering
iRDa-controller iRDa Controller
IrDA-modempoort IrDA Modem Port
iREZ iREZ
iREZ StealthFire iREZ StealthFire
Iris Iris
Irisopties Iris Options
IR-ontvanger IR Receiver
is is
is al geïnstalleerd en kan niet aan een bibliotheek worden toegevoegd. is already installed and can not be added to a library.
is bijna vol. U kunt bestanden op de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken. is almost full. You can delete files on the disk to make more space available.
is datum is the date
Is drijvend Is Float
Is een directory Is a directory
Is er een ander apparaat dat u opnieuw kunt opstarten? Is there another device you can restart?
is geen geldig sharepoint. is not a valid sharepoint.
Is geïndexeerd Is Indexed
is gelijk aan is equal to
is gelijk aan Is equal to
is gelijk aan equals
is geselecteerd is selected
is gisteren is yesterday
is groter dan is greater than
is groter dan of gelijk aan is greater than or equal to
is hersteld. was repaired successfully.
is kleiner dan is less than
is kleiner dan of gelijk aan is less than or equal to
is meer dan Is Greater Than
is minder dan Is Less Than
is momenteel actief is currently active
is niet is not
is niet gelijk aan not equals
is niet gelijk aan is not equal to
is niet groter dan is not greater than
is niet kleiner dan is not less than
is niet langer voor u toegankelijk is no longer accessible to you because its access privileges have been changed.
is OK. appears to be OK.
Is ondoorzichtig Is Opaque
is onvindbaar. Het is mogelijk verwijderd of verplaatst. cannot be found. It may have been deleted or moved.
Is onvolledig. Is incomplete.
is precies is exactly
Is S/Key: Is S-key:
is tabgroep is tab group
is te lang. is too long.
is vandaag is today
Is voltooid op %@. Was completed on %@.
is\n is\n
ISA-bridge ISA Bridge
iSCSI iSCSI
ISDN ISDN
ISDN-controller ISDN Controller
Ishikawa Ishikawa
iSight iSight
iSight HD iSight HD
iSight-update beschikbaar iSight Update Available
iSight-updater iSight Updater
Islamabad Islamabad
Islamitisch Islamic
ISMA-profiel 0 ISMA Profile 0
ISMA-profiel 1 ISMA Profile 1
ismidi ismidi
iso iso
ISO ISO
ISO (Europees) ISO (European)
ISO 10 ISO 10
ISO 9660 ISO 9660
ISO 9660 (Joliet) ISO 9660 (Joliet)
ISO 9660 (Rockridge) ISO 9660 (Rockridge)
ISO/IEC 9995-standaardtoetsenbord ISO/IEC 9995 standard keyboard
ISO/Macintosh-toetsenbord ISO/Macintosh keyboard
ISO-8859-1 ISO-8859-1
ISO9796-1 ISO9796-1
ISO9796-2 ISO9796-2
ISO9796-2 met RED ISO9796-2 with RED
ISO9796-2 met RND ISO9796-2 with RND
ISO9796-2 met RSA ISO9796-2 with RSA
ISO9796-2 met RSA-codering ISO9796-2 with RSA Encryption
iso-a4 na-letter
ISO-instelling ISO Setting
ISO-schijfkopie ISO Disk Image
ISO-selectie ISO Selection
ISO-snelheid ISO speed
ISO-snelheid ISO Speed Ratings
ISO-snelheid van de camera toen de foto werd gemaakt. ISO speed of the camera when the picture was taken
ISO-studio-tungsten ISO studio tungsten
ISP_Call_Waiting ISP_Call_Waiting
ISP_Modem_Selection ISP_Modem_Selection
ISP_PPP_Info ISP_PPP_Info
ISP_PPP_Info_No_Call_Waiting ISP_PPP_Info_No_Call_Waiting
ISPSetup_Connect_How ISPSetup_Connect_How
ISPSetup_Intro ISPSetup_Intro
Israël Israel
isRootMailbox isRootMailbox
ISSI-beveiligingscategorieën ISSI Security Categories
Istanbul Istanbul
iSub-geluid iSub sound
iSub-volume: iSub volume:
iSync iSync
iSync heeft de volgende apparaten gevonden die met een eerdere versie van iSync zijn gesynchroniseerd. iSync found these devices that you synchronized using a previous version of iSync.
iSync Help iSync Help
iSync HotSync-kanaal installeren… Installing the iSync HotSync conduit…
iSync is bezig met het synchroniseren van uw agenda's. Wacht tot iSync klaar is. iSync is synchronizing your calendars. Please wait until iSync is done.
iSync is bezig met synchroniseren iSync is synchronizing.
iSync is bijgewerkt. iSync has been upgraded.
iSync is gewijzigd en moet '%@' bijwerken. iSync has been updated and needs to refresh your information with %@.
iSync kan de iSync-agent niet naar uw telefoon kopiëren. Controleer of:\n• de telefoon is ingeschakeld\n• Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon iSync could not copy iSync Agent to your phone. Please check the following:\n• Your phone is turned on\n• Bluetooth is enabled on your phone
iSync kan de plugin voor deze telefoon niet vinden. iSync is unable to locate the plug-in for this phone.
iSync kan geen verbinding maken met dit apparaat. iSync cannot connect to this device.
iSync kan geen verbinding maken met Exchange iSync couldn't connect to Exchange
iSync kan niet met uw telefoon communiceren. iSync can’t communicate with your phone.
iSync kan niet worden geopend vanwege een probleem met een plugin. iSync can’t open because of a problem with a plug-in.
iSync kan niet worden gestart iSync can’t be launched
iSync stelt alle gegevens op het apparaat opnieuw in. iSync will reset all information on the device.
iSync voor overdracht van contactgegevens en afspraken Set up iSync to transfer contacts and events
iSync-agent bijwerken Update iSync Agent
iSync-agent installeren Install iSync Agent
iSync-agent naar uw telefoon kopiëren… Copying iSync Agent to your phone…
iSyncHelp iSyncHelp
iSync-logbestand iSync Log
iSync-menu-extra iSync Menu Extra
iSyncSchema iSyncSchema
iSync-voorkeuren iSync Preferences
iSync-waarschuwing iSync Alert
Italiaans Italian
Italiaans - Pro Italian - Pro
Italië Italy
Item Item
Item 2 Item 2
Item 3 Item 3
Item1 Item1
Item2 Item2
Item3 Item3
ItemSelection ItemSelection
Iteratie door alle secties op hoogste niveau wordt niet ondersteund Iteration through all top level section not supported
itm itm
itms itms
iTools_Configure_Connect iTools_Configure_Connect
iTools_Connecting iTools_Connecting
iTools_Get_iTools_Web iTools_Get_iTools_Web
iTunes iTunes
iTunes 7 iTunes 7
iTunes 7-voorkeuren voor ouderlijk toezicht. iTunes 7 parental control preferences.
iTunes Finder schijf openen script iTunes Finder disc open script
iTunes is niet geïnstalleerd. iTunes is not installed.
iTunes is niet geopend. iTunes is not open
iTunes kan niet worden benaderd. Couldn't contact iTunes.
iTunes kan niet worden gestart. Couldn't launch iTunes.
iTunes schijf openen script iTunes disc open script
iTunes Store iTunes Store
iTunes Top 10 iTunes Top 10
iTunes Top 10 muziekvideo's iTunes Top 10 Music Videos
iTunes U iTunes U
iTunes U met inleiding iTunes U with intro
iTunes wordt geopend en u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren. U kunt het nummer pas op deze computer afspelen wanneer u deze hebt gemachtigd vanuit iTunes. iTunes will open and prompt you for a password. You will not be able to play the song on this computer until you successfully authorize it using iTunes.
iTunes-afspeellijsten iTunes Playlists
iTunes-afspeellijsten iTunes playlists
iTunes-bibliotheek iTunes Library
iTunes-bibliotheek niet beschikbaar iTunes Library Unavailable
iTunes-bronnen iTunes sources
iTunes-illustraties iTunes Artwork
iTunes-muziek laden… Loading iTunes music…
iTunes-muziekbibliotheek iTunes Music Library
iTunes-nummers iTunes songs
iTunes-onderdelen iTunes items
iTunesPlugin iTunesPlugin
itunes-presents-directory-url itunes-presents-directory-url
iTunes-wachtwoord voor gedeeld materiaal iTunes sharing password
IU IU
Ivoorkust Cote D'Ivoire
Iwate Iwate
iWork iWork
iWork-licentiecodetekenreeks. iWork license number string.
iWork-registratie iWork Registration
iWork-registratievoorkeuren. iWork registration preference.
IXMicro IXMicro
J J
j j
j: dump jcov-gegevens\n j: dump jcov data\n
J2-fax J2 fax
J2SE-homepage J2SE Homepage
Ja Yes
JA YES
ja yes
Ja Agree
Ja Allow
Ja Supported
Ja (algemene schijfeenheidondersteuning) Yes (Generic Drive Support)
Ja (door Apple geleverde schijfeenheid) Yes (Apple Shipping Drive)
Ja (door Apple ondersteunde schijfeenheid) Yes (Apple Supported Drive)
Ja (door leverancier ondersteunde schijfeenheid) Yes (Vendor Supported Drive)
Ja/Nee-vertrouwenskenmerk Yes/No Trust Attribute
Jaar Years
jaar year
jaar years
Jaar Year
jaar Years
jaar in:\n year(s) in:\n
Jaar van %@ t/m %@ Year from %@ to %@
Jaar waarin het onderdeel is opgenomen. Year the item was recorded
Jabber Jabber
jabber jabber
Jabber IM met %@ Jabber IM with %@
Jabber: Jabber:
Jabber-account Jabber Account
Jabber-chat met %@ Jabber Chat with %@
Jabber-ID: Jabber ID:
Jabber-identiteitscontrole Jabber Authorization
Jabber-lijst Jabber List
Jabber-server Jabber Server
Jakarta Jakarta
Jakoetsk Yakutsk
Jamaica Jamaica
Jan Jan
Jan Jansen John Doe
jannetjansen janedoe
jannetjansen@apple.com janedoe@apple.com
jannetjansen@imservice.com janedoe@imservice.com
jannetjansen@voorbeeld.com janedoe@example.com
Jansen Jan Doe John
Januari January
January January
janUKMs janUKMs
Japan Japan
Japans Japanese
Japans (autodetectie) Japanese (Auto Detect)
Japans (EUC) Japanese (EUC)
Japans (ISO 2022-JP) Japanese (ISO 2022-JP)
Japans (ISO 2022-JP-1) Japanese (ISO 2022-JP-1)
Japans (ISO 2022-JP-2) Japanese (ISO 2022-JP-2)
Japans (JIS X0208) Japanese (JIS X0208)
Japans (Mac OS) Japanese (Mac OS)
Japans (NextStep) Japanese (NextStep)
Japans (Palm) Japanese (Palm)
Japans (Shift JIS X0213) Japanese (Shift JIS X0213)
Japans (Shift JIS) Japanese (Shift JIS)
Japans Kana-palet Japanese Kana Palette
Japans standaardtoetsenbord met invoermethodetoetsen Japanese standard keyboard with input method keys
Japanse Kun-variant Japanese Kun-Reading
Japanse On-variant Japanese On-Reading
Japanse variant Japanese Reading
Jar Jar
JAR-bestand(en) downloaden Downloading JAR file(s)
JAR-bestanden uit cache verwijderen. Deleting JAR files from cache.
JAR-bestanden vooraf laden: {0} Preloading JAR files: {0}
Jar-compressie: Jar compression:
JAR-resources in JNLP-bestand zijn niet ondertekend door hetzelfde certificaat JAR resources in JNLP file are not signed by same certificate
Java Java
Java 1.4+ is vereist voor HTTP-ondersteuning Java 1.4+ is required for HTTPS support
Java Applet Cache Viewer Java Applet Cache Viewer
Java Console Java Console
Java heeft toegang nodig tot uw Java-sleutelopslag om een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Java needs to access your Java key storage to establish a secure connection.
Java heeft toegang nodig tot uw sleutelhanger om een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Java needs to access your Keychain to establish a secure connection.
Java is niet beschikbaar Java is unavailable
Java is niet beschikbaar. Java is unavailable.
Java is niet ingeschakeld Java is not enabled
Java Runtime Environments Java Runtime Environments
Java Runtime-instellingen Java Runtime Settings
Java Runtime-versies Java Runtime Versions
Java Update - Waarschuwing Java Update - Warning
Java Update kan uw Java-software automatisch bijwerken als er een nieuwe versie beschikbaar is. Wilt u deze voorziening inschakelen? Java Update can automatically update your Java software as new versions become available. Would you like to enable this service?
Java Update werd voor het laatst uitgevoerd om {0} op {1}. Java Update was last run at {0} on {1}.
Java Web Start Java Web Start
Java Web Start - {0} Java Web Start - {0}
Java Web Start {0} Java Web Start {0}
Java Web Start Help Java Web Start Help
JavaAppLauncher JavaAppLauncher
Java-applet Java Applet
Java-beveiligingswaarschuwing Java Security Warning
Java-broncode Java source code
Java-console Java console
Java-installatieprogramma starten Launching Java installer
Java-installatieprogramma starten via '{0}' Launching Java installer through {0}
Java-plugin {0} Java Plug-in {0}
JavaPluginCocoa JavaPluginCocoa
Java-programma kan niet worden gestart Cannot launch Java application
JavaScript JavaScript
JavaScript: aanroeper en aangeroepene hebben dezelfde oorsprong JavaScript: caller and callee have same origin
JavaScript: Java-systeemcode aanroepen JavaScript: calling Java system code
JavaScript: standaardbeveiligingsbeleid = {0} JavaScript: default security policy = {0}
JavaScript: UniversalBrowserRead ingeschakeld JavaScript: UniversalBrowserRead enabled
JavaScript: UniversalJavaPermission ingeschakeld JavaScript: UniversalJavaPermission enabled
Javascript-bestand Javascript File
JavaScript-bestand JavaScript File
JavaScript-broncode JavaScript source code
JavaScript-script JavaScript script
Java-versie Java Version
Java-versie niet beschikbaar Java Version Unavailable
Java-voorkeuren Java Preferences
Jawi - QWERTY Jawi - QWERTY
Jazz Jazz
Jazz+funk Jazz+Funk
Jazz-drumstel Brush Kit
Jazz-kit Jazz Kit
JB0 JB0
JB1 JB1
JB10 JB10
JB2 JB2
JB3 JB3
JB4 JB4
JB5 JB5
JB6 JB6
JB7 JB7
JB8 JB8
JB9 JB9
JCB JCB
Jcov-gegevens gedumpt\n Jcov data dumped successfully\n
Jcov-runtimefout: controleer of u de juiste jcov-optie hebt opgegeven\n Jcov runtime error: check that if you specified the right jcov option\n
JDK JDK
Je hebt geen toestemming om e-mail naar '%@' te versturen. You do not have permission to send email to %@.
Je hebt toestemming gekregen om deze e-mail te versturen.\nKlik op 'Verstuur' om deze e-mail nu te versturen. You have been given permission to send this email. Click Send to send this email now.
Je verzoek om toestemming kan niet naar je ouders worden gestuurd. Controleer de netwerkverbinding en controleer of de server voor uitgaande post juist is geconfigureerd. Could not send your permission request to your parent. Please check your network connection and that your outgoing mail server is set up correctly.
Jekatarinenburg Yekaterinburg
Jemen Yemen
Jeruzalem Jerusalem
Jetdirect Jetdirect
JFIF JFIF
JFIF-kenmerken JFIF Properties
JFIF-versie JFIF Version
Jiddisch Yiddish
JIS (Japans) JIS (Japanese)
JIS Men-Ku-Ten: JIS Men-Ku-Ten :
JNLP Runtime-instellingen JNLP Runtime Settings
JNLP-beschrijving voor: {0} JNLP Descriptor for: {0}
JNLP-bestand/MIME-koppeling JNLP File/MIME Association
JNLP-homepage JNLP Homepage
Joegoslavië Yugoslavia
Jog shuttle Jog Shuttle
Joint Stereo Joint Stereo
Jordanië Jordan
Joule Joules
Journaled HFS Plus-volume wordt gecontroleerd. Checking Journaled HFS Plus volume.
Journaling Journal
Journaling al ingeschakeld. Journaling already enabled.
Journaling al uitgeschakeld. Journaling already disabled.
Journaling ingeschakeld Journaled
Journaling kan niet worden ingeschakeld op het volume '%@' Journaling could not be enabled on the volume “%@”
Journaling kan niet worden uitgeschakeld op het volume '%@' Journaling could not be disabled on the volume “%@”
Journaling niet ingeschakeld Journaling Not Enabled
Journaling niet uitgeschakeld Journaling Not Disabled
Journaling wordt ingeschakeld voor het volume '%@' Enabling Journaling for volume “%@”
Journaling wordt uitgeschakeld voor het volume '%@' Disabling Journaling for volume “%@”
Joystick Joystick
Joystick Down Joystick Down
Joystick Left Joystick Left
Joystick Press Joystick Press
Joystick Right Joystick Right
Joystick Up Joystick Up
jp2 jp2
JP2 JP2
JPEG JPEG
JPEG 2000 Decoder JPEG 2000 Decoder
JPEG 2000 Encoder JPEG 2000 Encoder
JPEG 2000 Graphics Importer JPEG 2000 Graphics Importer
JPEG 2000-afbeelding JPEG 2000 image
JPEG 2000-afbeelding JPEG 2000 Image
JPEG -2000-afbeelding JPEG-2000 Image
JPEG hoge kwaliteit JPEG High Quality
JPEG image JPEG image
JPEG/90000 JPEG/90000
JPEG2000 JPEG2000
JPEG-2000 JPEG-2000
JPEG2000-afbeelding JPEG2000 image
JPEG2000-afbeeldingbestandimportmodule JPEG2000 image file importer
JPEG-afbeelding JPEG image
JPEG-afbeelding JPEG Image
JPEG-afbeelding Jpeg Image
JPEG-afbeeldingbestandimportmodule JPEG image file importer
JPEG-compressie (alleen miniaturen) JPEG compression (thumbnails only)
JPEG-opties JPEG Options
jpg jpeg
JRE JRE
JRE {0} uit {1} opvragen Requesting JRE {0} from {1}
JRE-versie wordt gebruikt Using JRE version
JRE-zoeker JRE Finder
JS-methode aanroepen: {0} Invoking JS method: {0}
JSObject::call: name={0} JSObject::call: name={0}
JSObject::eval({0}) JSObject::eval({0})
JSObject::getMember: name={0} JSObject::getMember: name={0}
JSObject::getSlot: {0} JSObject::getSlot: {0}
JSObject::removeMember: name={0} JSObject::removeMember: name={0}
JSObject::setMember: name={0} JSObject::setMember: name={0}
JSObject::setSlot: slot={0} JSObject::setSlot: slot={0}
JSS is geconfigureerd JSS is configured
JSS is niet geconfigureerd JSS is not configured
JSS-pakket is geladen JSS package is loaded
JSS-pakket niet gevonden JSS package is not found
Juiste bestandsbevoegdheden bepalen. Determining correct file permissions.
Juiste S/MIME ExtendedKeyUsage niet gevonden Appropriate S/MIME ExtendedKeyUsage not found
Jul Jul
Juli July
Juliet Juliet
julUKMs julUKMs
Jumbo (9000) Jumbo (9000)
Jun Jun
Jungle Jungle
Juni June
junUKMs junUKMs
Juridische beroepen Law
Just a few seconds more please. Just a few seconds more please.
JVC JVC
k k
K K
k524 k524
k5g k5g
Kaapstad Cape Town
Kaapverdië Cape Verde
Kaart Card
Kaart geactiveerd. Card Activated.
Kaart-API-code Maps API Key
Kaartcertificaat vereist Card Cert Required
Kaartcertificaat vereist Card Certificate Required
Kaartdatum Map Datum
Kaarten Maps
Kabel (1 Mbps) 1 Mbps Cable
Kabel aangesloten op de kabel-\naansluiting Cable to the cable service
Kabel losgekoppeld Cable Unplugged
Kabelmodem Cable Modem
Kabelmodem Cable modem
Kabeltype Cable Type
Kabul Kabul
kader outline
kader frame
Kader Outline
Kader Frame
kadercel outline cell
kaderkoptekst outline header
kaderrij outline row
Kafka Kafka
Kafka-beveiligingscategorieën Kafka Security Categories
Kafka-tagsetnaam 1 Kafka Tag Set Name 1
Kafka-tagsetnaam 2 Kafka Tag Set Name 2
Kafka-tagsetnaam 3 Kafka Tag Set Name 3
Kagawa Kagawa
Kagoshima Kagoshima
Kalaallisut Kalaallisut
Kalender: Calendar:
Kalenderstijlen Calendar styles
Kalender-URI Calendar URI
Kalender-URI's Calendar URIs
Kalibratie nodig Needs calibration
Kalibratiedatum en -tijd Calbration date and time
Kalibrator kiezen Choose a calibrator:
Kalibreer... Calibrate…
Kalibreer... Calibrate
Kalimba Kalimba
kamer room
Kamermuziek Chamber Music
Kameroen Cameroon
Kampala Kampala
kan /dev/tty niet openen!! cannot open /dev/tty!!
kan antwoord niet analyseren cannot parse response
Kan bestand '%@' niet ontvangen van %@:\n%@ Could not receive file %@ from %@:\n%@
Kan bestand niet bijsluiten Cannot attach file
Kan bestand niet versturen Cannot send file
Kan bestanden niet bijsluiten Cannot attach files
Kan de bestaande map niet vervangen Couldn’t replace the existing folder
Kan definitie niet verwijderen Cannot Remove Definition
Kan definitie niet wijzigen Cannot Change Definition
Kan gebruikersinterface niet weergeven vanuit deze omgeving Can't display user interface from this environment
Kan geen beelden van de camera ontvangen. Can’t get video from the camera.
kan geen gasten vinden via deze kenmerkenset cannot locate guests using this attribute set
Kan geen gegevens schrijven naar bestand '%@'. Could not write data to file \“%@.\”
Kan geen geheugen toewijzen voor het geconverteerde geluid. Unable to allocate memory for the converted sound.
Kan geen informatie vinden op %@. Can’t get info on %@.
Kan geen informatie vinden op host. Can’t get info on host.
Kan geen iteraties gebruiken met meer dan een argument Cannot use iterations with more than one argument
Kan geen iteraties gebruiken met partiële afgeleide Cannot use iterations with partial derivative
Kan geen map voor te downloaden bestanden aanmaken Couldn’t create a folder to download files into
Kan geen partiële afgeleide gebruiken met meer dan een argument Cannot use partial derivative with more than one argument
Kan geen toegang verkrijgen tot de agenda '%@'. De agenda wordt mogelijk gebruikt door een andere gebruiker. Probeer het later opnieuw. Calendar %@ could not be accessed. It may be used by someone else. Please try later.
Kan geen toegang verkrijgen tot de agenda. De agenda wordt mogelijk gebruikt door een andere gebruiker. Probeer het later opnieuw. Calendar could not be accessed. It may be used by someone else. Please try later.
Kan geen verbinding maken met de synchronisatieserver Cannot connect to the sync server
Kan geen verbinding maken met Jabber-server Couldn’t connect to Jabber Server
Kan geen verbinding tot stand brengen met %@ omdat deze onbereikbaar of buiten gebruik is. Connection to %@ failed because it is unreachable or down.
Kan geluid niet aanmaken Cannot create sound
Kan hoofdklasse {0} in {1} niet vinden Could not find main-class {0} in {1}
Kan inloggen om %@ Can log in at %@
Kan KerberosLoginServer niet vinden Can't find KerberosLoginServer
kan materiaal niet decoderen cannot decode content data
Kan matrices niet opnemen Cannot include matrices
Kan matrices niet vergelijken Cannot compare matrices
Kan niet delen door matrix Cannot divide by matrix
Kan niet naar as verwijzen vanuit ander systeem Cannot refer to an axis from another system
Kan niet omzetten naar grootte Couldn’t convert to size
Kan niet schrijven naar '%@' Could not write to %@
kan niet worden aangemaakt; u hebt onvoldoende bevoegdheden. cannot be created because you don't have enough privileges.
kan niet worden geopend. cannot be opened.
kan niet worden hersteld na 3 pogingen. could not be repaired after 3 attempts.
kan niet worden hersteld. could not be repaired.
kan niet worden omgezet in type: {0} cannot be converted to type: {0}
Kan niet worden verwijderd: Unable to delete:
Kan niets decoderen Cannot Decrypt Any
Kan onderdeel niet selecteren Cannot Select Item
Kan opgegeven bestand/URL niet laden: {0} Could not load file/URL specified: {0}
Kan parameter niet animeren Cannot Animate Parameter
kan raw-gegevens niet decoderen cannot decode raw data
kan specificatie niet registreren: %@ couldn't register specification: %@
kan specificatie niet registreren: onbekend type '%@' couldn't register specification: unknown type '%@'
Kan verschil tussen geselecteerde grafieken niet integreren. Cannot integrate the difference between the selected graphs.
Kan volume niet herstellen wanneer hij met schrijftoegang is geactiveerd. Cannot repair volume when it is mounted with write access.
Kan worden ingesloten Embeddable
Kana Kana
Kanaal Channel
kanaal feed
Kanaal channel
Kanaal '%@' is verzocht om onbekende map-ID '%@' te verwijderen (deleteFolderWithID()) Conduit '%@' was asked to delete (deleteFolderWithID()) unknown folderID '%@'
Kanaal %d Channel %d
Kanaal 0 Channel 0
Kanaal 1 Channel 1
Kanaal 2 Channel 2
Kanaal 3 Channel 3
Kanaal 4 Channel 4
Kanaal 5 Channel 5
Kanaal 6 Channel 6
Kanaal 7 Channel 7
Kanaal 8 Channel 8
Kanaal: Channel:
Kanaal: %@ Channel: %@
Kanaal:\n Channel:\n
Kanaalcombinatie Channel Compositor
Kanaalcombinatie-effect Channel Composite Effect
Kanaalcombinatieopties Channel Compositing Options
Kanaalconfiguratie Channel Configuration
Kanaallabel Channel Label
Kanaalnaam Channel Name
Kanaaltype Feed Type
Kanaal-URL Feed URL
Kanaal-URL: Feed URL:
Kanagawa Kanagawa
kanalen channels
Kanalen Channels
kanalen feeds
Kanalen: Channels:
Kanalen: ^0 Channels: ^0
Kanalen\n Channels\n
Kanbun Kanbun
Kangxi-radicalen Kangxi Radicals
Kanji-cijfers Kanji Numerals
Kannada Kannada
Kantooruren Office Hours
Kap af Clip
Karakteristiek-Twee-basis Characteristic-Two Basis
Karakteristiek-Twee-veld Characteristic-Two Field
Karaoke Karaoke
Kastanjebruin Maroon
Katakana Katakana
Katakana fonetische uitbr. Katakana Phonetic Extensions
Kathedraal Cathedral
Katmandu Katmandu
Kattenoog Cat eye
Kattenoog gekanteld Cat eye side
Kauwgom Bubblegum
Kazachstan Kazakhstan
Kazaks Kazakh
KB Kb
KB KB
KB KBytes
KB/s kb/s
KB/s KB/s
KB/sec KBytes/sec
kbits/sec kbits/sec
kbps kbps
kbps/kanaal kbps/chan.
kdb5 kdb5
kdc kdc
KDC biedt geen ondersteuning voor type codering KDC has no support for encryption type
KDC biedt geen ondersteuning voor type controlegetal KDC has no support for checksum type
KDC biedt geen ondersteuning voor type padata KDC has no support for padata type
KDC biedt geen ondersteuning voor type transited KDC has no support for transited type
KDC kan gevraagde optie niet honoreren KDC can't fulfill requested option
KDC niet vertrouwd KDC not trusted
KDC-antwoord voldoet niet aan verwachtingen KDC reply did not match expectations
KDC-naam komt niet overeen KDC name mismatch
keer times
keer time
keer time(s)
Keer Times
Keer om Reverse
Keer om Invert
keer overgaan rings
Keer paginarichting om Reverse Page Orientation
keer worden afgespeeld times
keer/uur times/hour
Keert de kleuren in een afbeelding om. Inverts the colors in an image.
Keltisch Celtic
Keltisch (ISO Latin 8) Celtic (ISO Latin 8)
Keltisch (Mac OS) Celtic (Mac OS)
Kelvin Kelvin
Ken Burns-effect Ken Burns Effect
Ken kleur toe aan geciteerde tekst Color quoted text
Ken markering toe Mark as flagged
Ken markering toe Mark as Flagged
Kenia Kenya
Kenmerk Feature
Kenmerk Attribute
Kenmerk Badge
kenmerk property
Kenmerk instellen: {0} Setting property: {0}
Kenmerk is in menu Attribute is in menu
Kenmerk komt niet overeen met bewerking Attribute inconsistent with operation
Kenmerk niet gevonden Attribute not found
Kenmerk nog niet bekend Property not yet known
kenmerk of keyform property or key form
Kenmerk ophalen: {0} Getting property: {0}
Kenmerkbuffer te klein Property buffer too small
Kenmerkcertificaat Attribute Certificate
Kenmerkcertificaatbestemming Attribute Certificate Targeting
Kenmerkcertificaatproxying Attribute Certificate Proxying
kenmerkcode property code
Kenmerken Properties
Kenmerken Attributes
Kenmerken apparaat: Device Attributes:
Kenmerken Dock-onderdeel Dock Item properties
Kenmerken geluidsinvoerapparaat Audio Input Device Properties
Kenmerken geluidsuitvoerapparaat Audio Output Device Properties
Kenmerken kunnen niet worden\nbewerkt op een apparaat dat\ndoor een besturingsbestand\nis aangemaakt. Properties cannot be edited\non driver-created devices
Kenmerken kunnen niet worden\nbewerkt op het MIDI-IAC-\nbesturingsbestand. Properties cannot be edited\non the MIDI IAC driver
Kenmerken onderwerpdirectory Subject Directory Attributes
Kenmerken samengesteld apparaat Aggregate Device Properties
Kenmerken van Properties For
Kenmerken van %@ %@ Properties
Kenmerken van '%@' Properties for “%@”
Kenmerken van: Properties For:
kenmerken wijzigen Change Attributes
Kenmerken: Properties:
Kenmerkenlijst geanalyseerd Property List Parsed
kenmerkenlijstwoordenboek property list dictionary
Kenmerkenschema Attribute Schema
Kenmerkgroep Attribute Group
Kenmerkobjectidentificaties Attribute Object Identifiers
Kenmerkverwijzing Attribute Reference
Kennisgeving Announcements
Kennisinformatie Knowledge Information
kERASE_GENERAL_ERASE_INSTRUCTIONS - do not localize kERASE_GENERAL_ERASE_INSTRUCTIONS - do not localize
kERASE_GENERAL_ERASE_TITLE - do not localize kERASE_GENERAL_ERASE_TITLE - do not localize
kERASE_OPTICAL_ERASE_INSTRUCTIONS - do not localize kERASE_OPTICAL_ERASE_INSTRUCTIONS - do not localize
kERASE_OPTICAL_ERASE_TITLE - do not localize kERASE_OPTICAL_ERASE_TITLE - do not localize
Kerberized POP (KPOP) Kerberized POP (KPOP)
Kerberos Kerberos
Kerberos - inloggen Kerberos Login
Kerberos %@ Kerberos %@
Kerberos Diffie-Hellman-sleutelgegevens Kerberos Diffie-Hellman Key Data
Kerberos Help Kerberos Help
Kerberos is zonder problemen voltooid Kerberos successful
Kerberos Key Distribution Center (KDC) Kerberos Key Distribution Center (KDC)
Kerberos Login Kerberos Login
Kerberos Login Library vereist Mac OS 8.1 of hoger Kerberos Login Library requires Mac OS 8.1 or higher
Kerberos Login Library: Kerberos Login Library:
Kerberos PKINIT Kerberos PKINIT
Kerberos TGT verlopen Kerberos TGT Expired
Kerberos v5 Kerberos v5
Kerberos v5 kan niet worden geïnitialiseerd Unable to initialize Kerberos v5
Kerberos versie 4 Kerberos Version 4
Kerberos versie 5 (GSSAPI) Kerberos Version 5 (GSSAPI)
Kerberos-antwoordsleutelgegevens Kerberos Reply Key Data
Kerberos-auth verlopen Kerberos auth expired
Kerberos-bewerking is mislukt: Kerberos Operation Failed:
Kerberos-bewerking: Kerberos Operation:
Kerberos-buffer voor standaardinlogopties is te groot Kerberos default login option buffer too large
Kerberos-buffer voor standaardinlogopties is te klein Kerberos default login option buffer too small
Kerberos-client Kerberos Client
Kerberos-clientidentiteitscontrole Kerberos Client Authentication
Kerberos-conversiebestand kan niet worden geopend/gevonden Can't open/find Kerberos configuration file
Kerberos-database - interne fout Kerberos database internal error
Kerberos-database niet toegankelijk Unable to access Kerberos database
Kerberos-databaserestricties geschonden Kerberos database constraints violated
Kerberos-fout: Kerberos Error:
Kerberos-fout: niet alle tickets geretourneerd Kerberos error: not all tickets returned
Kerberos-gebruikersnaam. Gebruik '%@' om de huidige gebruiker op te geven. Kerberos user name. Use “%@” to specify the current user.
Kerberos-identificatiegegevens Kerberos Authentication Data
Kerberos-identiteitscontrole Authenticate to Kerberos
Kerberos-identiteitscontrole v4/v5 Kerberos Authentication v4/v5
Kerberos-inloggen is mislukt: Kerberos Login Failed:
Kerberos-inloggen: Kerberos Login:
Kerberos-inloginformatie. Kerberos Login Information.
Kerberos-principal heeft een lege sleutel Kerberos principal has null key
Kerberos-principal niet uniek Kerberos principal not unique
Kerberos-principal onbekend Kerberos principal unknown
Kerberos-principal verlopen Kerberos principal expired
Kerberos-prompt mislukt: Kerberos Prompt Failed:
Kerberos-prompter Kerberos Prompter
Kerberos-prompter Kerberos Prompter:
Kerberos-realm Kerberos Realm
Kerberos-server Kerberos Server
Kerberos-service verlopen Kerberos service expired
Kerberos-ticket is voor verkeerde server (krb_rd_req) Kerberos ticket is for wrong server (krb_rd_req)
Kerberos-ticket nog niet geldig (krb_rd_req) Kerberos ticket not yet valid (krb_rd_req)
Kerberos-ticket of TGT niet gevonden Can't find Kerberos ticket or TGT
Kerberos-ticket verlopen (krb_rd_req) Kerberos ticket expired (krb_rd_req)
Kerberos-ticketbestand kan niet worden gelezen Can't read Kerberos ticket file
Kerberos-ticketopties Kerberos Ticket Options
Kerberos-ticketviewer Kerberos Ticket Viewer
Kerberos-verzoek inconsistent Kerberos request inconsistent
Kerberos-voorkeuren Kerberos Preferences
Kerberos-wachtwoord wijzigen Kerberos Change Password
Kerkorgel Church Organ
Kernel Event Agent Kernel Event Agent
Kernelextensie Kernel Extension
Kernelversie Kernel Version
Kers Maraschino
Keuzebeschrijving Choice Description
keuzelijst combo box
Keuzerondje Radio Button
keuzerondje radio button
keuzerondjecluster radio cluster
keuzerondjegroep radio group
Kext heeft een kernelafhankelijkheid die ouder is dan versie 6.0 en CFBundleIdentifier komt niet overeen met MODULE_NAME van uitvoerbaar bestand Kext has a kernel dependency prior to version 6.0 and CFBundleIdentifier does not match executable's MODULE_NAME
Kext heeft een kernelafhankelijkheid die ouder is dan versie 6.0 en CFBundleVersion komt niet overeen met MODULE_VERSION van uitvoerbaar bestand Kext has a kernel dependency prior to version 6.0 and CFBundleVersion does not match executable's MODULE_VERSION
Kext heeft geen ontvangstbewijs Kext has no receipt
Kext is gewijzigd Kext is modified
Kext meldt een uitvoerbaar bestand maar bestand bestaat niet Kext claims an executable file but it doesn't exist
kext-versie kext Version
key keysignature
Key Scaling Key Scaling
Key StartDate/EndDate ongeldig Key StartDate/EndDate invalid
Key To Decay Time Key To Decay Time
KeyboardSetupAssistant KeyboardSetupAssistant
KeyboardType KeyboardType
KeyboardViewerServer KeyboardViewerServer
Keychain Access.app Keychain Access.app
Keyed-hash-seal Keyed-hash-seal
keyformcode key form code
Keynote-document Keynote document
Keynote-thema Keynote theme
keyword contactkeyword
Kharoshthi Kharoshthi
Khartoum Khartoum
Khmer Khmer
Khmer-symbolen Khmer Symbols
kHz kHz
kHz KHz
Kies Choose
kies pick
Kies Please choose
Kies %@-menu. Choose menu “%@”.
Kies %1$@-menu >'%2$@'. Choose “%1$@” menu > “%2$@”.
Kies achtergrondkleur Choose background color
Kies andere schijf Choose Another Disk
Kies bestand Choose File
Kies bestand om standaardbrowser te starten Choose file to launch default browser
Kies bestand... Choose File…
Kies bestandsnaam Choose File Name
Kies bibliotheek Choose Library
kies criteriakenmerk choose criteria attribute
Kies de bron die u wilt gebruiken uit het venstermenu. Choose the source you want to use from the pop-up menu.
Kies de doelbibliotheek: Pick the destination library:
Kies de netwerkpoortconfiguratie die u wilt gebruiken om verbinding te maken met het internet.\n Choose the network port configuration you would like to use to connect to the Internet.\n
Kies de partitie-indeling die past bij de manier waarop u de schijf wilt gebruiken: Choose a partition scheme appropriate for the way you will use this disk:
Kies de sorteervolgorde voor de geselecteerde kolom. Choose the sorting order for the selected column.
Kies de voorzieningen die u met deze telefoon wilt gebruiken Choose the services to use with this phone
Kies deze optie als u een volumemenu wilt weergeven in de menubalk. Check this box to display a volume menu in your menu bar
Kies deze optie om al het geluid uit te schakelen. Check this box to mute all sound.
Kies deze optie om de subwoofer uit te schakelen. Check this box to mute the subwoofer.
Kies deze optie om geluid te laten horen wanneer de volumetoetsen op het toetsenbord worden ingedrukt. Check this box to provide audio feedback when the keyboard volume keys are pressed.
Kies deze optie om geluidseffecten van de gebruikersinterface in te schakelen. Check this box to enable interface sound effects.
Kies een adreskaart: Choose an Address Card:
Kies een AirPort Extreme- of AirPort Express-netwerk om verder te gaan. Choose an AirPort Extreme or AirPort Express network to continue.
Kies een ander bestand en probeer het opnieuw. Please choose another file and try again.
Kies een andere codering (zoals UTF-8). Please choose another encoding (such as UTF-8).
Kies een andere locatie voor het bestand. Please choose another location for the file.
Kies een andere modem als deze niet juist is. Choose a different modem if this is not correct.
Kies een bestandsnaam van maximaal 31 tekens. Please choose a filename that is no longer than 31 characters.
Kies een besturingsbestand:\n Choose A Driver:\n
Kies een doelmap voor de postbusarchieven… Choose a destination folder for mailbox archives…
Kies een element Pick an element
Kies een harde-loop-ID: Choose a hard loop ID:
Kies een identiteit waarmee uw CA-uitnodigingen worden ondertekend. Choose an identity that will sign your CA invitations.
Kies een kleur in het kleurenvak. Choose a color from the color well.
Kies een lettergrootte om te gebruiken voor de afgedrukte voettekst. Hiervoor moet 'Voettekst afdrukken' zijn ingesteld op 'true'. Set to a font size number to be used when printing print footer information. Requires PrintFooter to be set to true.
Kies een map voor de teruggezette onderdelen Please choose a folder for the restored items
Kies een maximale grootte voor deze filmbijlage: Choose a maximum size for this movie attachment:
Kies een mediamap om af te spelen. Choose a media folder to play.
Kies een methode voor identiteitscontrole Choose an Authentication Method
Kies een netwerk en klik op 'Ga door' of klik op 'Ga door' om een basisstation via Ethernet te configureren. Click Continue after choosing a network or to configure a base station using Ethernet.
Kies een programma voor het openen van het document '^0'. Choose an application to open the document “^0”.
kies een script om toe te wijzen choose a script to attach
Kies een script om toe te wijzen: Choose a Script to Attach:
Kies een sjabloon voor uw widget:\n Choose a template for your widget:\n
Kies een smiley Pick a smiley
Kies een symbool voor dit apparaat. Select an icon for this device
Kies een te configureren protocol:\n Select a protocol to configure:\n
Kies een te configureren proxyprotocol. Select a proxy protocol to configure it.
Kies een type podcast. Choose a podcast type.
Kies een verstrekker voor het certificaat. Deze verstrekker ondertekent het certificaat dat u aanmaakt. Please choose an issuer for the certificate. An issuer signs the certificate you are going to create.
Kies een VIDEO_TS-map om af te spelen. Choose a VIDEO_TS folder to play.
Kies een voorziening Choose a service
Kies een voorziening uit het venstermenu of geef de publieke en private IP-adressen en poorten op die u wilt koppelen. Choose a service from the pop-up menu or enter the public and the private IP address and ports that you want to map between.
Kies een wachtwoord voor '%@'. Choose a password for “%@”.
Kies handtekening: Choose Signature:
Kies het %@-menu. Choose the “%@” menu.
Kies het %@-menu. Choose the menu “%@”.
Kies het AirPort-netwerk waarvan de %@ die u wilt configureren deel uitmaakt. Choose the AirPort network containing the %@ you want to set up.
Kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken Pick a Network to Join
Kies het onderdeel dat u wilt openen via de alias '^0'. Choose the item that you want alias “^0” to open.
Kies het type draadloze beveiliging waarmee u uw netwerk wilt beveiligen. 'WPA/WPA2 - persoonlijk' wordt aanbevolen. Choose wireless security to protect your network. “WPA/WPA2 Personal” is recommended.
Kies hieronder de juiste gegevensbron voor elk conflict. Choose the correct information source below for each conflict.
Kies invoer voor Please choose input on
Kies JRE of JDK voor productnaam Choose JRE or JDK for product name
Kies kaart Choose Card
Kies kaart… Choose Card…
kies kleur pick color
Kies locatie… Choose Location…
Kies map voor teruggezette onderdelen Choose Folder for Restored Items
Kies map... Choose Folder…
Kies map… Choose Folder…
Kies netwerk Choose Network
Kies 'Nieuw'&gt; 'Schijfkopie van map' uit het Archief-menu. Try choosing \"New\"> \"Disk Image from Folder…\" from the \"File\" menu.
Kies 'Pas aan' om op te geven welke onderdelen u in nieuwe berichtvensters wilt weergegeven. Choose Customize to select which items appear in new message windows
Kies plattegrond... Choose Map...
Kies postbus Choose Mailbox
Kies programma… Choose Application…
kies reservekopieschijf choose backup disk
Kies reservekopieschijf... Choose Backup Disk…
Kies script... Choose Script...
Kies structuur: Choose format:
Kies taal… Choose Language…
Kies tekstkleur Choose text color
Kies uit afbeeldingenbibliotheek Choose from the picture library
Kies uw modem: Choose your modem:
Kies uw modemverbinding: Choose your modem connection:
Kies venster Choose Window
Kies via welke server u dit bericht wilt versturen Choose which server to send this message with
Kies 'Wijzig'>'Spelling' om deze optie voor afzonderlijke documenten te wijzigen. Choose Edit > Spelling to change this option for individual documents.
Kies 'Wijzig'>'Spelling' om deze optie voor afzonderlijke documenten te wijzigen.. Choose Edit > Spelling to change this option for individual documents.
Kies 'Wijzig'>'Vervanging' om deze optie voor afzonderlijke documenten te wijzigen. Choose Edit > Substitutions to change this option for individual documents.
Kies... Select...
Kies... Choose...
Kies... Choose…
Kies: Choose:
Kies… Pick…
Kies… Choose…
Kiev Kiev
Kijk op het scherm van de telefoon en geef zo nodig uw PIN-code op. Please check your phone screen and enter your PIN if necessary.
Kilo Kilo
Kilogram Kilogram
Kilogram/vierkante meter Kilograms/Square Meter
Kilogramcalorie Kilogram-Calories
Kilogrammeter Kilogram-Meters
Kilometer Kilometer
Kilometer Kilometers
Kilometer per uur Kilometers per hour
Kilometer/minuut Kilometers/Minute
Kilometer/uur Kilometers/Hour
Kilowatt Kilowatts
Kilowattuur Kilowatt-Hours
Kinderen Children
Kinshasa Kinshasa
Kinyarwanda Kinyarwanda
Kioskmodus Kiosk mode
Kioskmodus (schakel menubalk uit) Kiosk Mode (disable menu bar)
Kirgizië Kyrgyzstan
Kirgizisch (Cyrillisch) Kirghiz (Cyrillic)
Kiribati Kiribati
Klaar om te verbinden? Ready To Connect?
Klaar om te verbinden? Ready to Connect?
Klaar om te verbinden\n Now you’re ready to connect\n
Klaar om te verbinden\n Now You’re Ready to Connect\n
Klaar. Finished!
Klarinet Clarinet
Klaslokaal Classroom
Klasse Class
Klasse @1 kan niet worden gemaakt. Can’t make class @1.
Klasse koptekstprofiel is onjuist. Header profile class is not correct.
Klasse: Class:
klassecode class code
Klassen Classes
klassenaam class name
Klassenschema Class Schema
Klassiek Classic
Klassiek Classical
Klassieke rock Classic Rock
Klavecimbel Harpsichord
Klaver Clover
Klein Small
Klein drumstel Room Kit
Klein formaat Use Small Size
klein vertr. bereik small delay range
Kleine aanpassingen vereist in Master Directory Block Master Directory Block needs minor repair
Kleine aanpassingen vereist in volumebitoverzicht Volume Bit Map needs minor repair
Kleine aanpassingen vereist in volumeheader Volume Header needs minor repair
Kleine afbeelding\n Small image\n
Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten United States Minor Outlying Islands
Kleine kamer Small Room
Kleine luidsprekers Small Speakers
kleine omvang small size
Kleine ruimte Small Space
kleine symbolen small icon size
Kleine symbolen en tekst Use Small Size
Kleine vormen Small Forms
Kleine vormen - varianten Small Form Variants
Kleiner Smaller
kleiner dan less than
kleiner dan of gelijk aan less-than or equal to
Kleinere tekst Smaller Text
kleinere tekst smaller text
Kleinere tekst Smaller text
Klembord Clipboard
Klep gesloten Clamshell Closed
Kleur Color
kleur color
Kleur %d Color %d
Kleur 1 Color 1
Kleur 2 Color 2
Kleur geselecteerde curven opnieuw met: Recolor the selected curves with:
Kleur geselecteerde curven opnieuw... Recolor Selected Curves…
Kleur het resultaat Colorize result
kleur instellen Set Color
Kleur kan uit staal worden gesleept Drag in swatch drags out the color
Kleur monochroom Color Monochrome
Kleur voor actief geheugen in grafiek Color for active memory on graph
Kleur voor bericht %1$d van %2$d bijwerken Updating color for message %1$d of %2$d
Kleur voor CPU-gebruik door gebruiker in grafiek Color for user CPU usage on graph
Kleur voor CPU-gebruik door systeem in grafiek Color for system CPU usage on graph
Kleur voor gebruikte ruimte in grafiek Color for utilized space on graph
Kleur voor inactief CPU-gebruik in grafiek Color for idle CPU usage on graph
Kleur voor inactief geheugen in grafiek Color for inactive memory on graph
Kleur voor inkomende gegevens per seconde in grafiek Color for data in per second on graph
Kleur voor nice-CPU-gebruik in grafiek Color for nice CPU usage on graph
Kleur voor uitgaande gegevens per seconde in grafiek Color for data out per second on graph
Kleur voor vrij geheugen in grafiek Color for free memory on graph
Kleur voor vrije ruimte in grafiek Color for free space on graph
Kleur voor 'wired' geheugen in grafiek Color for wired memory on graph
kleur wijzigen Color Change
Kleur wordt vastgehouden Holding Color
Kleur... Color...
Kleur: Color:
Kleur:\n Color:\n
Kleuraanpassing Color Adjustment
Kleurafhandeling Color Handling
Kleurafleveringsruimte Color Handoff Space
Kleurbalansfilter Color Balance Filter
Kleurbeheer via ColorSync ColorSync Manages Color
Kleurbeheer via ColorSync ColorSync Manages Colors
Kleurbeheer via printer Printer Manages Color
Kleurbeheer via programma Application Manages Colors
kleurbereik colorspace
Kleurbereik Color space
Kleurbereik Color Space
Kleurbereik ColorSpace
Kleurbereik Colorspace
Kleurbereikmodel van deze afbeelding. Color space model of this image
Kleurbereikprofielen Colorspace Profiles
Kleurcontrast Color Contrast
Kleurconversie uitgevoerd met ColorSync Color translation done using ColorSync
Kleureffect Color Effect
Kleuren Colors
Kleuren: Colors:
Kleuren:\n Colors:\n
Kleurendia Color Slide
Kleurenfoto Color Photo
Kleurenkubus Color Cube
Kleuren-LCD Color LCD
Kleurenlijst openen Open Color List
Kleurenlijst verwijderen Remove Color List
Kleurenmatrix Color Matrix
Kleurenmodus Color Mode
Kleurenpaletten Color Palettes
Kleurenposter Color Posterize
Kleurenregelaars Color Sliders
Kleurenschema afbeelding Image Color Map
Kleurentabel Mac OS-systeem Mac OS system color table
Kleurentabel Windows-systeem Windows system color table
Kleurentabel: Color table:
kleurenvak color well
Kleurenwiel Color Wheel
Kleurevenaring Matching option
Kleurevenaring Color Matching
Kleurevenaring fabrikant Vendor Matching
Kleurevenaring van één bron. Color matching of a single source
Kleurgebiedsensor met drie chips Three-chip color area sensor
Kleurgebiedsensor met één chip One-chip color area sensor
Kleurgebiedsensor met twee chips Two-chip color area sensor
Kleuring Colorization
Kleuring: Coloring:
Kleurkwaliteit Chromaticities
Kleurmodel Color Model
Kleurmodel: Color Model:
Kleurmodel: Color model:
Kleuronscherpte: Chroma Softness:
Kleurpotloden Crayons
Kleurpotlood Color Pencil
Kleurregelaars Color Controls
Kleurstaal Color Sample
Kleurstijl Color Style
Kleurtint Color Tint
Kleurtoewijzing Color Map
Klik Click
Klik dubbel om dit apparaat toe te voegen... Double-click to add this device...
Klik dubbel om dit apparaat toe te voegen… Double click to add this device…
Klik dubbel om het %1$@-apparaat '%2$@' toe te voegen. Double click to add %1$@ device named %2$@.
Klik dubbel om in te voeren Double-click to enter
Klik eerst op een knop! Select a button first!
Klik en sleep om gedeelten van de afbeelding te maskeren. Option-sleep om meer van de afbeelding te gebruiken. Druk op Return om de afbeelding bij te snijden en te voltooien. Click and drag to matte out areas of the image. Option drag to add to the image. Press Return to crop and finalize.
Klik hier dubbel om de tekst te wijzigen. Double-click here to edit text.
Klik hier om 802.1X-identiteitscontrole voor deze netwerkvoorziening in of uit te schakelen. Click to enable or disable system 802.1X authentication for this network service.
Klik hier om codering voor dit bericht uit te schakelen. Click to turn off encryption for this message
Klik hier om de instellingen te vergrendelen. Click the lock to prevent further changes.
Klik hier om de instellingen te wijzigen. Click the lock to make changes.
Klik hier om de schijf in partities te verdelen. Click to partition your disk
Klik hier om de toetscombinaties te herstellen die standaard worden gebruikt. Click to reset all shortcuts to their default key combinations.
Klik hier om deze schijf te branden. Click to burn this disc
Klik hier om digitale ondertekening voor dit bericht uit te schakelen. Click to turn off digital signing for this message
Klik hier om dit bericht te coderen. Click to encrypt this message
Klik hier om dit bericht van een digitale handtekening te voorzien. Click to digitally sign this message
Klik hier om dit volume te verwijderen. Click to eject this volume
Klik hier om een schijfkopie te kiezen. Click to choose a disk image file
Klik hier om het berekenen van de vereiste ruimte voor deze brandmap te stoppen. Click to stop calculating how much space this Burn Folder requires
Klik hier om het gewijzigde programma geen toegang te geven tot sleutelhangeronderdelen. Click to deny changed application access to keychain items.
Klik hier om het gewijzigde programma toegang te geven tot sleutelhangeronderdelen. Click to allow changed application access to keychain items.
Klik hier om het synchroniseren van uw iDisk te onderbreken. Click to interrupt syncing your iDisk
Klik hier om het terugzetten te starten. Click to start restoring
Klik hier om nogmaals te zoeken met behulp van dezelfde criteria. Click to search again using the same criteria
Klik hier om opnieuw op te starten in de doelschijfmodus. Click to restart this computer in Target Disk Mode
Klik hier om te berekenen hoeveel ruimte vereist is voor deze brandmap. Click to calculate how much space this Burn Folder requires
Klik hier om Time Machine te stoppen. Click to stop Time Machine
Klik hier om toetscombinaties binnen programma's te definiëren. Click to define shortcuts within applications.
Klik hier om uw iDisk te synchroniseren. Click to sync your iDisk
Klik hier voor hulp bij het aanmaken van een veilig wachtwoord. Click to help you create a secure password.
Klik hier voor meer informatie Click for more information
Klik in de schuifbalk om: Click in the scroll bar to:
Klik in dit venster om het beeldscherm\n'%@' te kalibreren. Click this window to calibrate\nthe display ‘%@’.
Klik in het combinatievak. Click the combo box.
Klik in het tekstgebied. Click the text area.
Klik in het tekstveld. Click the text field.
Klik met muis Click mouse
Klik om '%@' in te stellen op online Click to take %@ online
Klik om de huidige weergave met een pagina te wijzigen. Click to change the current view by a page.
Klik om de sleutelhanger '%@' te ontgrendelen. Click to unlock the %@ keychain.
Klik om de sleutelhanger '%@' te vergrendelen. Click to lock the %@ keychain.
Klik om identiteitscontrole via een 802.1X-configuratie uit te voeren Click to authenticate using an 802.1X configuration
Klik om info over de verbindingsfout weer te geven. Click to display connection error
Klik op '%@' in het Dock. Click “%@” in the Dock.
Klik op %@-menu. Click menu “%@”.
Klik op + om een printer of fax toe te voegen. Click + to add a printer or fax
Klik op 'Akkoord' om door te gaan of op 'Niet akkoord' om de installatie af te breken en het installatieprogramma te stoppen. Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Klik op 'Akkoord' om door te gaan of op 'Niet akkoord' om de installatie af te breken en het installatieprogramma te stoppen.\n Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.\n
Klik op 'Bereken' Click Calculate to show
Klik op 'Bevestig' om de nieuwe beeldscherminstelling te accepteren. Klik op 'Vorige instelling' om terug te keren naar de vorige beeldscherminstelling. Click Confirm to use the new display setting. Click Revert to revert to the previous display setting.
Klik op bits om de waarde te wijzigen. Click bits to change value.
Klik op de afnamepijl in de schuifbalk. Click the decrement arrow in the scroll bar.
Klik op de knop '%@'. Click the “%@” button.
Klik op de knop 'Ga door' om te beginnen. Click the continue button below to begin.
Klik op de knop 'Ga door' om te beginnen. Click the Continue button below to begin.
Klik op de knop met het plusteken om op te geven hoelang clients standaard toegang tot dit netwerk hebben. Click Add (+) to set the default network time limits.
Klik op de knop met het plusteken om op te geven hoelang deze client toegang tot het netwerk heeft. Click Add (+) to set this client's network time limits.
Klik op de knop 'Verbind' om verbinding te maken met het netwerk. Press the Connect button to connect to the network.
Klik op de knop 'Werk nu bij' hieronder om naar updates te zoeken. Als er een update beschikbaar is Click the \"Update Now\" button below to check for updates. An icon will appear in the system tray if an update is available. Move the cursor over the icon to see the status of the update.
Klik op de knop. Click the button.
Klik op de knoppenbalkknop '%@'. Click the “%@” toolbar button.
Klik op de knoppenbalkknop. Click the toolbar button.
Klik op de menubalkoptie '%@'. Click the “%@” menu bar item.
Klik op de menuknop '%@'. Click the “%@” menu button.
Klik op de minimaliseerknop. Click the minimize button.
Klik op de onderstaande knop om uw computer opnieuw op te starten en te beginnen met de installatie. Click the button below to restart your computer and begin the installation process.
Klik op de plusknop om een nieuwe CalDAV-account toe te voegen. Click the plus button to add a new CalDAV account.
Klik op de sluitknop. Click the close button.
Klik op de tab '%@'. Click the “%@” tab.
Klik op de tab '%@'. Click the tab.
Klik op de tekst '%@' Click the text “%@”
Klik op de titel van een instelling om de instelling te wijzigen: Click on a setting title to edit the setting:
Klik op de toenamepijl in de schuifbalk. Click the increment arrow in the scroll bar.
Klik op de URL '%@'. Click the “%@” URL.
Klik op de zoomknop. Click the zoom button.
Klik op 'Deel' om de voorvertoning van dit bestand in iChat Theater weer te geven. Click Share to show this file’s preview in iChat Theater.
Klik op 'Deel' om de voorvertoningen van deze bestanden in iChat Theater weer te geven. Click Share to show these files’ previews in iChat Theater.
Klik op deze knop om alle bijlagen snel weer te geven of te bekijken als een diavoorstelling. Click to Quick Look or see a slideshow of all attachments
Klik op een bit om de waarde om te zetten. Click a bit to toggle its value
Klik op een rij voor een meer gedetailleerde status. Click on a row for more detailed status.
Klik op 'Ga door' (%d seconden)… Click Continue (%d seconds)…
Klik op 'Ga door' om de basisstationinstellingen te wijzigen. Click Continue to change base station settings.
klik op 'Ga door' om de beschikbare voorzieningen van de headset te configureren. Click Continue to set up the services available on your headset.
Klik op 'Ga door' om de beschikbare voorzieningen van de mobiele telefoon te configureren. Click Continue to set up the services available on your mobile phone.
Klik op 'Ga door' om de beschikbare voorzieningen van de muis te configureren. Click Continue to set up the services available on your mouse.
klik op 'Ga door' om de beschikbare voorzieningen van het apparaat te configureren. Click Continue to set up the services available on your device.
Klik op 'Ga door' om de beschikbare voorzieningen van het toetsenbord te configureren. Click Continue to set up the services available on your keyboard.
Klik op 'Ga door' om de instellingen van uw basisstation te wijzigen. Click Continue to change settings on your base station.
Klik op 'Ga door' om de koppeling te voltooien. To complete the pairing process click Continue.
Klik op 'Ga door' om de voorzieningen die beschikbaar zijn op de printer te configureren. Click Continue to set up the services available on your printer.
Klik op 'Ga door' om opnieuw te zoeken. Click Continue to scan again.
Klik op 'Ga door' om problemen met uw basisstation te verhelpen. Click Continue to resolve problems on your base station.
Klik op 'Ga door' om te beginnen. Click Continue to begin.
Klik op 'Ga door' om uw basisstation te configureren. Click Continue to set up your base station.
Klik op 'Ga door' om uw lokale account te configureren. Click Continue to set up your local account
Klik op 'Ga door' om uw registratiegegevens naar Apple te versturen en uw computer te configureren. Click Continue to send your registration to Apple and set up your computer.
Klik op 'Ga door' om uw registratiegegevens te versturen. Click Continue to send your registration.
Klik op 'Ga door' om verbinding te maken met '%@'. Click Continue to connect to “%@.”
Klik op 'Ga door' om verder te gaan. Click Continue to proceed.
Klik op 'Ga door' om voor dit programma beheerdersbevoegdheden te krijgen. Click Continue to obtain administrator privileges for this application.
Klik op 'Ga door' voor meer configuratie-opties. Click Continue for more configuration choices.
Klik op 'Geef secundaire locatie op' om de website op een andere locatie aan te maken. Click “Specify Alternate Location...” to create the web site at a different location.
Klik op 'Gereed' als u klaar bent. Click done when you are finished.
Klik op 'Gereed' om iChat te gaan gebruiken. Click Done to start using iChat.
Klik op 'Gereed' om nog een basisstation te selecteren. Click Done to select another base station.
Klik op 'Herstart' en probeer opnieuw te installeren. Click Restart to try installing again.
Klik op 'Herstart' om de computer opnieuw op te starten. Probeer hierna de installatie opnieuw uit te voeren. Click Restart to restart your computer and try installing again.
Klik op 'Herstart' om de installatie te voltooien en opnieuw op te starten. Click Restart to finish the installation and restart.
Klik op 'Herstart' om de installatie te voltooien. Click Restart to finish installing the software.
Klik op 'Herstart' om uw computer nu opnieuw op te starten. Click Restart to restart your computer now.
Klik op het %@-menu. Click the “%@” menu.
Klik op het %@-menu. Click the menu.
Klik op het aankruisvak '%@'. Click the “%@” checkbox.
Klik op het aankruisvak. Click the checkbox.
Klik op het hangslot om de instellingen te vergrendelen. Click the lock to prevent further changes.
Klik op het hangslot om de instellingen te wijzigen. Click the lock to make changes.
Klik op het hangslot om dit toe te staan of de instellingen te bewaren. Click the lock to allow or save.
Klik op het hangslotsymbool voor toegang tot de geavanceerde bediening. Alleen voor ervaren gebruikers! To access the advanced controls -- for expert users only! -- click the lock.
Klik op het keuzerondje '%@'. Click the “%@” radio button.
Klik op het keuzerondje. Click the radio button.
Klik op het menu '%@'. Click the menu “%@”.
Klik op het menubalkonderdeel. Click the menu bar item.
Klik op het tekstelement. Click the text element.
Klik op 'Installeer' om een standaardinstallatie van deze software uit te voeren in uw thuismap. Click Install to perform a standard installation of this software in your home directory.
Klik op 'Installeer' om een standaardinstallatie van deze software uit te voeren op het volume '%@'. Click Install to perform a standard installation of this software on the volume “%@”.
Klik op 'Installeer' om een standaardinstallatie van deze software uit te voeren voor alle gebruikers van deze computer. Click Install to perform a standard installation of this software for all users of this computer.
Klik op 'Installeer' om een standaardinstallatie van deze software uit te voeren. Click Install to perform a standard installation of this software.
Klik op 'Ja' om wisselgesprek uit te schakelen terwijl u met internet verbonden bent. Select Yes to turn off Call Waiting while you’re online.
Klik op 'Ja' om wisselgesprek uit te schakelen terwijl u met internet verbonden bent. Select Yes to turn off Call Waiting while you‘re online.
Klik op 'Kopieer' om de geselecteerde onderdelen te kopiëren: Click Transfer to transfer the selected items:
Klik op 'Laad' om deze software nu te installeren. Click Upload to install it now.
Klik op 'Log uit' om de installatie te voltooien. Click Logout to finish installing the software.
Klik op 'Maak aan' om uit te loggen en een gecodeerde lokale thuismap aan te maken die wordt gesynchroniseerd met uw netwerkthuismap. Zo kunt u ook op uw computer inloggen als deze niet met het netwerk is verbonden. Click Create to log out and create an encrypted local home folder that stays in sync with your network home folder. Then you can log in to your computer even when it's off the network.
Klik op 'Maak aan' om uit te loggen en een lokale thuismap aan te maken die wordt gesynchroniseerd met uw netwerkthuismap. Vervolgens kunt u zelfs op uw computer inloggen wanneer deze zich niet in het netwerk bevindt. Click Create to log out and create a local home folder that stays in sync with your network home folder. Then you can log in to your computer even when it's off the network.
Klik op 'Negeer' om ervoor te zorgen dat het statuslampje van uw basisstation niet oranje knippert bij dit probleem. Click Ignore to prevent your base station's status light from blinking amber for this problem.
Klik op 'OK' om de map te herstellen en door te gaan met inloggen. Klik op 'Annuleer inloggen' om als een andere gebruiker in te loggen. Click OK to repair the folder and continue logging in. Click Cancel Login to log in as a different user.
Klik op 'OK' om door te gaan of op 'Annuleer' om op de huidige pagina te blijven. Press OK to continue or Cancel to stay on the current page.
Klik op 'OK' om nogmaals te proberen een verbinding tot stand te brengen met de server Click OK to continue trying to contact the server
Klik op 'Rapport' om meer informatie te bekijken of een rapport naar Apple te versturen. Click Report to see more details or send a report to Apple.
Klik op 'Start' om 'Terug naar mijn Mac' op deze computer in te schakelen. U moet 'Terug naar mijn Mac' inschakelen op alle computers die u toegankelijk wilt maken. Click Start to turn on Back to My Mac on this computer. You need to turn on Back to My Mac on all the computers you want to access.
Klik op 'Start' om uw sleutelhangerconfiguratie te controleren of te herstellen. Click Start to verify or repair your keychain configuration.
Klik op 'Stop' en open Mail opnieuw. Als u Mail opent Click Quit and then open Mail again. Mail will import your messages when you open it.
Klik op 'Stop' om te annuleren. Click Stop to cancel.
Klik op 'Stop' om 'Terug naar mijn Mac' op deze computer uit te schakelen. U hebt dan niet langer via 'Terug naar mijn Mac' toegang tot deze computer vanaf andere computers. Click Stop to turn off Back to My Mac on this computer. You will no longer be able to access this computer from other computers using Back to My Mac.
Klik op 'Stop' om terug te keren naar uw iDisk op het internet. U kunt uw iDisk alleen benaderen wanneer u bent verbonden met het internet. Click Stop to return to using your Internet-based iDisk. You will be able to access your iDisk only when you're connected to the Internet.
Klik op 'Verbreek verbinding met alle gebruikers' als u een schijf wilt loskoppelen. Click Disconnect All Users if you want to unplug a disk.
Klik op 'Vertrouw' om deze applet uit te voeren en onbeperkte toegang tot uw computer te geven. Klik op 'Vertrouw niet' om deze applet met de standaardbeperkingen van Java uit te voeren. Click Trust to run this applet and allow it unrestricted access to your computer. Click Don't Trust to run this applet with standard Java restrictions.
Klik op 'Vertrouw' om dit programma te gebruiken en het onbeperkte toegang tot uw computer te geven. Klik op 'Vertrouw niet' om dit programma te stoppen. Click Trust to use this application and allow it unrestricted access to your computer. Click Don't Trust to quit this application.
Klik op 'Vervang' om deze vermelding bij te werken. Click Replace to update this entry.
Klik op 'Verwijder' om de widget te sluiten en naar de prullenmand te verplaatsen. Click Remove to close the widget and move it to the Trash.
Klik op 'Vraag toestemming' om toestemming te vragen voor het versturen van deze e-mail. De e-mail wordt bewaard in de map 'Concepten'. Met een koptekst in de e-mail wordt aangegeven of je toestemming hebt om de e-mail te versturen. Click Ask Permission to request permission to send this email. The email will be saved in the Drafts folder. A banner in the email tells you if you’ve been given permission to send it.
Klik op 'Werk bij' om de configuratie van uw basisstation te voltooien. Click Update to finish configuring your base station.
Klik op 'Werk bij' om de firmware nu te installeren. Click Update to install it now.
Klik op 'Werk bij' om Software-update te starten en AirPort-configuratieprogramma te stoppen. Click Update… to launch Software Update and quit AirPort Utility.
Klik op 'Werk bij' om te beginnen. Click Update to begin.
Klik op 'Werk firmware bij' om de nieuwste firmware voor dit basisstation te downloaden. Click Update Firmware to get the newest firmware available for this base station.
Klik op 'Zet terug' om '%@' terug te zetten Click Restore to recover %@
Klik op 'Zet terug' om '%1$@' van '%2$@' terug te zetten Click Restore to recover %1$@ on %2$@
Klik op 'Zet terug' om alle postbussen van '%@' terug te zetten Click Restore to recover all mailboxes on %@
Klik op 'Zet terug' om de %d geselecteerde berichten terug te zetten Click Restore to recover the %d selected messages
Klik op 'Zet terug' om de postbus '%@' terug te zetten Click Restore to recover the mailbox “%@”
Klik op 'Zet terug' om de postbus terug te zetten Click Restore to recover mailbox
Klik op 'Zet uit' om de installatie te voltooien. Click Shutdown to finish installing the software.
Klikken Clicking
-klikken: –click:
Klikkend geluid weergeven bij indrukken toetsen Click key sounds
Kliktrack Click Track
Klingon Klingon
klok clock
Klok Clock
Klokafwijking te groot Clock skew too great
Klokafwijking te groot in KDC-antwoord Clock skew too great in KDC reply
Klokkenspel Glockenspiel
Klokkenspel Tubular bells
Klokmenu-extra Clock Menu Extra
Klokopties instellen Set clock options
KneeHigh: Knee High:
KneeLow: Knee Low:
Knijpen Pinch
Knip Cut
Knip alleen deze activiteiten Cut Only These Events
Knip deze activiteit Cut This Event
Knip deze activiteiten Cut these events
knippen Cut
Knippen... Cutting...
Knippen… Cutting…
Knipper bij activiteit Flash On Activity
Knipper met het scherm bij waarschuwingssignalen Flash the screen when an alert sound occurs
Knipper met scherm Flash Screen
Knipperen met het scherm bij waarschuwingssignalen Flash screen for alerts
Knipperend scherm aan Flash Screen On
Knipperend scherm uit Flash Screen Off
Knipperende cursor Blink cursor
Knipperende scheidingstekens Flash the time separators
Knipperende scheidingstekens Blink Separators
Knipsel Clipping
knipsel clipping
Knipsel laden Loading Clip
Knipsel laden. Loading Clip.
Knipsel laden.. Loading Clip..
Knipsel laden... Loading Clip...
Knop Button
knop button
knop Button
Knop 1 Button 1
Knop 10 Button 10
Knop 11 Button 11
Knop 12 Button 12
Knop 13 Button 13
Knop 14 Button 14
Knop 15 Button 15
Knop 16 Button 16
Knop 17 Button 17
Knop 18 Button 18
Knop 19 Button 19
Knop 2 Button 2
Knop 20 Button 20
Knop 21 Button 21
Knop 22 Button 22
Knop 23 Button 23
Knop 24 Button 24
Knop 25 Button 25
Knop 26 Button 26
Knop 27 Button 27
Knop 28 Button 28
Knop 29 Button 29
Knop 3 Button 3
Knop 30 Button 30
Knop 31 Button 31
Knop 32 Button 32
Knop 4 Button 4
Knop 5 Button 5
Knop 6 Button 6
Knop 7 Button 7
Knop 8 Button 8
Knop 9 Button 9
knop om toe te wijzen. button to assign.
knop voor kaderkoptekst outline header button
knop voor knoppenbalk toolbar button
knop voor knoppenbalkonderdeel toolbar item button
Knopen Knots
Knopinfo toolTip
Knoppen Buttons
Knoppen in inlogvenster verbergen Hide login window buttons
knoppenbalk toolbar
Knoppenbalk - afbeeldingenmap Toolbar Pictures Folder
Knoppenbalk - documentenmap Toolbar Documents Folder
Knoppenbalk - favorieten Toolbar Favorites
Knoppenbalk - filmmap Toolbar Movie Folder
Knoppenbalk - muziekmap Toolbar Music Folder
Knoppenbalk - programmamap Toolbar Applicatons Folder
Knoppenbalk - publieke map Toolbar Public Folder
Knoppenbalk - thuismap Toolbar Home
Knoppenbalk aanpassen Configure Toolbar
knoppenbalkknop toolbar button
knoppenbalkonderdeel toolbar item
knoppenbalkonderdeel voor lijstmenu toolbar item pull down menu
knoppenbalksymbool toolbar icon
Knoxville Knoxville
Kobalt Cobalt
Kobolds Goblins
Kochi Kochi
Kodak Kodak
Kodak Raw Kodak Raw
Kodak XCD-SX900/K Kodak XCD-SX900/K
Koel blauwwit - standaard voor de meeste beeldschermen en televisietoestellen. Cool blueish white - standard for most displays and televisions.
Koersen ophalen… Getting rates…
Koeweit Kuwait
Kolkata (Calcutta) Kolkata (Calcutta)
kolom column
Kolom Column
Kolom %d rij %d Column %d row %d
Kolom %i Column %i
Kolom links Column Left
Kolom rechts Column Right
Kolombeschrijving Column description
Kolomkopbeschrijving Header description
kolommen columns
Kolommen Columns
Kolommen as Columns
Kolommen: Columns:
kolommodus column mode
Kolomscheidingsteken: Column Separator:
Kolomweergave Column View
kolomweergave column view
kolomweergave-overschakeling column view switcher
Komedie Comedy
komma comma
Komt te vaak voor. Too many instances.
Kondig aan wanneer Caps Lock-toets wordt ingedrukt Announce when the caps lock key is pressed
Kondig aan wanneer cursor in venster komt Announce when mouse cursor enters a window
Kondig aan wanneer een programma de aandacht vraagt Announce when an application requires your attention
Kondig aan wanneer een speciale toets wordt ingedrukt Announce when a modifier key is pressed
Kondig aan wanneer gebeurtenis zich voordoet Announce when event occurs
Kondig aan wanneer waarschuwingen worden getoond Announce when alerts are displayed
Kongo Congo
Konica Minolta Raw Konica Minolta Raw
Konkani Konkani
Koop nu Buy Now
Koop QuickTime Pro… Buy QuickTime Pro…
Koor Chorus
Koor Choir
Kop Cup
Kopenhagen Copenhagen
Koper Copper
Koper Brass
Kopersectie Brass Section
kopie Copy
Kopie Cc
kopie copy
Kopie archiveren in postbus '%@' Archiving copy to mailbox “%@”
Kopie kan niet worden voltooid. Could not complete copy.
Kopie maken: Backing up:
Kopie van %@ Copy of %@
Kopie van {0} in cache is verouderd\n Cachekopie: {1}\n Serverkopie: {2} Cached copy of {0} is out of date\n Cached copy: {1}\n Server copy: {2}
Kopie: Cc:
Kopie-adresveld Cc Address Field
Kopieën van verstuurde post ouder dan %d dagen wissen Erasing copies of sent messages older than %d days
Kopieën van verstuurde post ouder dan één dag wissen Erasing copies of sent messages older than one day
Kopieer Copy
Kopieer Transfer
Kopieer '%@' Copy “%@”
Kopieer %d onderdelen Copy %d items
Kopieer '^0' Copy “^0”
Kopieer ^0 onderdelen Copy ^0 Items
Kopieer adres Copy Address
Kopieer adressen Copy Addresses
Kopieer afbeelding Copy Image
Kopieer alleen deze activiteiten Copy Only These Events
Kopieer als Copy As
Kopieer beeld Copy Image
Kopieer bericht Copy Message
Kopieer bericht naar postbus: %@ Copy message to mailbox: %@
Kopieer deze activiteit Copy This Event
Kopieer deze activiteiten Copy These Events
Kopieer deze gebruikersaccount niet Do not transfer this user account
Kopieer e-mailadres Copy Email Address
Kopieer e-mailadressen Copy Email Addresses
Kopieer instellingen Copy Settings
Kopieer instellingen voor '%@' Copy Settings for “%@”
Kopieer kleur als afbeelding Copy Color As Image
Kopieer kleur als tekst Copy Color As Text
Kopieer kleur naar klembord als in staal wordt geklikt Click in swatch copies color to pasteboard
Kopieer koppeling Copy Link
Kopieer LaTeX-uitdrukking Copy LaTeX Expression
Kopieer lettertype Copy Font
Kopieer liniaal Copy Ruler
Kopieer locatie naar klembord Copy Location To Clipboard
Kopieer locatie van afbeelding Copy Image Address
Kopieer mijn gegevens nu niet Do not transfer my information now
Kopieer naar Copy To
Kopieer naar scriptsmap… Copy to Scripts Folder…
Kopieer niet. Do not copy.
Kopieer notitie naar klembord Copy Note to Clipboard
Kopieer opnieuw naar '%@' Copy to “%@” Again
Kopieer stijl Copy Style
Kopieer URL naar klembord Copy URL to Clipboard
Kopieer wachtwoord naar klembord Copy Password to Clipboard
Kopieerapparaat Copier
Kopieerapparaat Copy Machine
Kopieerbewerking kan niet worden uitgevoerd omdat host niet kan worden losgekoppeld Copy cannot execute since host cannot disconnect
Kopieerfout Transfer Error
Kopieermachine Copy Machine
kopiëren Copy
Kopiëren Transfer
Kopiëren Copy
Kopiëren Copying
Kopiëren mislukt Copy failed
Kopiëren naar '^0' voorbereiden Preparing copy to “^0”
Kopiëren ongedaan maken Undoing Copy
Kopiëren uit deze pdf is niet toegestaan. You may not copy from this PDF.
Kopiëren uit deze pdf is toegestaan. You may copy from this PDF.
Kopiëren van ^0 onderdelen voorbereiden Preparing to copy ^0 items.
Kopiëren van '^0' voorbereiden Preparing to copy ^0
Kopiëren van bestand '%@' geslaagd Successfully copied file \"%@\"
Kopiëren van documenten op andere volumes voorbereiden Preparing to transfer documents on other volumes
Kopiëren van gebruikersaccounts voorbereiden Preparing to transfer user accounts
Kopiëren van gebruikersdocumenten voorbereiden Preparing to transfer user documents
Kopiëren van multicastbestand mislukt - %@ Multicast file copy failed - %@
Kopiëren van 'one' naar 'two' voorbereiden Preparing copy of \"one\" to \"two\"
Kopiëren van programma's en documenten voorbereiden Preparing to transfer your applications and documents
Kopiëren voltooid... Copy complete...
Kopiëren. Geschatte tijd: %@ Copying. Estimated time: %@
Kopiëren... Copying...
Kopiëren: Copying:
Kopiëren… Copying…
kopniveau %d heading level %d
koppel pair
Koppel Bind
Koppel Pair
Koppel de iSight los en sluit deze opnieuw aan. Please unplug and replug your iSight.
Koppel een Client-ID of MAC-adres aan een IP-adres Map a Client ID or MAC address to an IP Address
Koppel lokaal adres Link Local Address
Koppel niet Don't Pair
Koppel schijfkopie Attach Image
Koppel… Pair…
Koppelen met de headset Pairing with the headset
Koppelen met de iPhone Bluetooth-headset Pairing with the iPhone Bluetooth Headset
Koppelen met de mobiele telefoon Pairing with the mobile phone
Koppelen met de muis Pairing with the mouse
Koppelen met de muis '%@'. Pairing with the mouse “%@”.
Koppelen met de printer Pairing with the printer
Koppelen met het apparaat Pairing with the device
Koppelen met het toetsenbord Pairing with the keyboard
Koppelen met het toetsenbord '%@'. Pairing with the keyboard “%@”.
Koppelen van logische eenheid mislukt Attachment of logical unit failed
Koppelen… Attaching…
koppeling link
Koppeling Link
koppeling hyperlink
koppeling aanmaken Create Link
koppeling bewerken Edit Link
Koppeling binnen pdf Link within PDF
Koppeling gemaakt Link Established
Koppeling geslaagd. Pairing was successful.
Koppeling in nieuw tabblad openen en dit tabblad selecteren. Opens a link in a new tab and selects it.
Koppeling in nieuw tabblad openen. Opens a link in a new tab.
Koppeling in nieuw venster achter het huidige venster openen. Opens a link in a new window behind the current one.
Koppeling in nieuw venster openen en dit venster selecteren. Opens a link in a new window and selects it.
Koppeling is voltooid. Pairing is complete.
Koppeling kan niet worden geopend Cannot Open Link
Koppeling komt niet overeen met bewerking Map inconsistent with operation
Koppeling met Bluetooth-apparaat Pair with a Bluetooth Device
Koppeling mislukt Link Failed
Koppeling mislukt Binding failed
Koppeling mislukt Pairing failed
Koppeling mislukt (identiteitscontrolefout). Pairing failed (authentication error).
Koppeling mislukt. Pairing failed.
Koppeling naar informatie over de rechten voor het document. Link to information about the rights held on the document
Koppeling opgeven Enter Link
koppeling toevoegen Add Link
Koppeling tot stand brengen met '%@'. Attempting to pair with %@.
Koppeling tot stand brengen met '%@'… Attempting to pair with %@…
Koppeling tot stand brengen met muis #%d (%@)… Attempting to pair with mouse #%d (%@)…
Koppeling tot stand gebracht Link Established
Koppeling vereist Requires Pairing
Koppeling vereist ter beveiliging Require pairing for security
koppeling verwijderen Unlink
koppeling verwijderen Remove Link
Koppeling… Link…
Koppelingen Links
Koppelingen naar beschadigde bestanden kunt u vinden in de directory 'DamagedFiles'. Look for links to corrupt files in DamagedFiles directory.
koppelingen: links:
Koppelingkiezer Link Chooser
Koppelingsannotatie Link Annotation
koppelingscode pairing code
Koppelingspijl Link Arrow
Koppelingsverzoek van Pairing Request from
Koppelingsverzoek van: Pairing Request from:
Koppelingsverzoekpaneel Pairing Request Panel
Koppelt de kleuren van een afbeelding aan verschillende bruintinten. Maps the colors of an image to various shades of brown.
Koppelt een driehoekig gedeelte van een afbeelding aan een driehoekig gebied en verdeelt vervolgens het resultaat in tegels. Maps a triangular portion of image to a triangular area and then tiles the result.
koppelteken hyphen
koptekst heading
Koptekst Header
Koptekst Headline
koptekst header
Koptekst en voettekst Header and Footer
Koptekst witpunt is niet gelijk aan D50. Header white point is not D50.
Koptekstcreator is onjuist. Header creator is not correct.
kopteksten headers
kopteksten bericht message headers
Kopteksten berichten Message Headers
Kopteksten configureren Configuring mail headers
Kopteksten ophalen… Fetching headers…
Koptekstvulling is niet leeg. Header padding is not null.
Koptelefoon Headphones
Koptelefoon Headphone
Koptelefoon links Headphones Left
Koptelefoon rechts Headphones Right
Koptelefoonpoort Headphone port
Koptisch Coptic
Korea Korea
Koreaans Korean
Koreaans (EUC) Korean (EUC)
Koreaans (ISO 2022-KR) Korean (ISO 2022-KR)
Koreaans (KSC 5601-1987) Korean (KSC 5601-1987)
Koreaans (Mac OS) Korean (Mac OS)
Koreaanse variant Korean Reading
Korrel Seed
Kort Short\n
Kort Short
Kort in Trim
Kort in tot selectie Trim to Selection
Kort\n Short\n
Korte beschrijving Short Description
Korte gebruikersnaam Short user name
Korte kant binden Short-edge binding
Korte kant binden Short-Edge Binding
Korte naam Short name
Korte naam Short Name
Korte naam: Short Name:
Korte naam: %@ Short Name: %@
Korte vertraging Short Delay
Koto Koto
Krabbels Doodles
Krasdichtheid Scratch Density
Krasdikte Scratch Width
Krasduur Scratch Duration
KRA-sleutel KRA Key
Krasnojarsk Krasnoyarsk
Krassen Scratches
krb krb
krb5 krb5
KRB5-foutcode 100 KRB5 error code 100
KRB5-foutcode 101 KRB5 error code 101
KRB5-foutcode 102 KRB5 error code 102
KRB5-foutcode 103 KRB5 error code 103
KRB5-foutcode 104 KRB5 error code 104
KRB5-foutcode 105 KRB5 error code 105
KRB5-foutcode 106 KRB5 error code 106
KRB5-foutcode 107 KRB5 error code 107
KRB5-foutcode 108 KRB5 error code 108
KRB5-foutcode 109 KRB5 error code 109
KRB5-foutcode 110 KRB5 error code 110
KRB5-foutcode 111 KRB5 error code 111
KRB5-foutcode 112 KRB5 error code 112
KRB5-foutcode 113 KRB5 error code 113
KRB5-foutcode 114 KRB5 error code 114
KRB5-foutcode 115 KRB5 error code 115
KRB5-foutcode 116 KRB5 error code 116
KRB5-foutcode 117 KRB5 error code 117
KRB5-foutcode 118 KRB5 error code 118
KRB5-foutcode 119 KRB5 error code 119
KRB5-foutcode 120 KRB5 error code 120
KRB5-foutcode 121 KRB5 error code 121
KRB5-foutcode 122 KRB5 error code 122
KRB5-foutcode 123 KRB5 error code 123
KRB5-foutcode 124 KRB5 error code 124
KRB5-foutcode 125 KRB5 error code 125
KRB5-foutcode 126 KRB5 error code 126
KRB5-foutcode 127 KRB5 error code 127
KRB5-foutcode 27 KRB5 error code 27
KRB5-foutcode 28 KRB5 error code 28
KRB5-foutcode 29 KRB5 error code 29
KRB5-foutcode 30 KRB5 error code 30
KRB5-foutcode 53 KRB5 error code 53
KRB5-foutcode 54 KRB5 error code 54
KRB5-foutcode 55 KRB5 error code 55
KRB5-foutcode 56 KRB5 error code 56
KRB5-foutcode 57 KRB5 error code 57
KRB5-foutcode 58 KRB5 error code 58
KRB5-foutcode 59 KRB5 error code 59
KRB5-foutcode 67 KRB5 error code 67
KRB5-foutcode 68 KRB5 error code 68
KRB5-foutcode 69 KRB5 error code 69
KRB5-foutcode 82 KRB5 error code 82
KRB5-foutcode 83 KRB5 error code 83
KRB5-foutcode 84 KRB5 error code 84
KRB5-foutcode 85 KRB5 error code 85
KRB5-foutcode 86 KRB5 error code 86
KRB5-foutcode 87 KRB5 error code 87
KRB5-foutcode 88 KRB5 error code 88
KRB5-foutcode 89 KRB5 error code 89
KRB5-foutcode 90 KRB5 error code 90
KRB5-foutcode 91 KRB5 error code 91
KRB5-foutcode 92 KRB5 error code 92
KRB5-foutcode 93 KRB5 error code 93
KRB5-foutcode 94 KRB5 error code 94
KRB5-foutcode 95 KRB5 error code 95
KRB5-foutcode 96 KRB5 error code 96
KRB5-foutcode 97 KRB5 error code 97
KRB5-foutcode 98 KRB5 error code 98
KRB5-foutcode 99 KRB5 error code 99
krb5naar4 krb524
krbtgt/DOMEIN.COM@DOMEIN.COM krbtgt/DOMAIN.COM@DOMAIN.COM
kRestoreOpStreamBufSizeKey wordt alleen gebruikt voor multicastterugzetbewerkingen kRestoreOpStreamBufSizeKey is only used for multicast restores
kRestoreOpTargetFileKey is alleen bedoeld voor multicastterugzetbewerkingen kRestoreOpTargetFileKey is only for multicast restores
Kris Holmes en... Kris Holmes and...
Kristal Crystal
Kristalliseren Crystallize
Kritiek Critical
kritieke waarschuwing critical alert
Kroatië Croatia
Kroatisch Croatian
Kroatisch (Mac OS) Croatian (Mac OS)
Kromming\n Curvature\n
Kruis Cross
Kruis deze optie aan als u wilt dat Sleutelhanger-EHBO de instellingen van uw inlogsleutelhanger wijzigt Check this box if you want Keychain First Aid to change the settings of your login keychain so that it remains unlocked when you are logged in.
Kruis dit vak aan om activiteiten die de hele dag duren af te drukken. Check to print All-Day Events.
Kruis dit vak aan om af te drukken in zwart-wit. Check to print in Black and White.
Kruis dit vak aan om de legenda af te drukken. Check to print the Calendar Keys.
Kruis dit vak aan om de maandminiaturen af te drukken. Check to print the Mini-Months.
Kruis dit vak aan om meer informatie af te drukken over activiteiten en taken. Check to print more details about Events and To Dos.
Kruis dit vak aan om taken af te drukken. Check to print To Dos.
Kruis dit vak aan om telefoonnummers van contactpersonen af te drukken bij de details. Check to print Phone Numbers of Contacts in the details.
Kruis dit vak aan om terugkerende activiteiten af te drukken. Check to print regular Events.
Kruisbreedte Cross Width
Kruiselings certifcaatpaar Cross Certificate Pair
Kruiselingse apparaatkoppeling Cross-device link
Kruishoek Cross Angle
Kruisopaciteit Cross Opacity
Kruisschaal Cross Scale
Kruizen Crosses
Krullende pagina Page Curl
KS KS
KT-sleutelgegevens KT Key Data
KT-sleutelnummer KT Key Number
Kuala Lumpur Kuala Lumpur
Kubieke meter Cubic Meter
kubisch polynomiaal cubic polynomial
kubische term cubic term
Kubus Cube
Kubusafmeting Cube Dimension
Kubusgegevens Cube Data
Kumamoto Kumamoto
kunnen niet worden gebruikt met %@ can't be used with %@
Kun-variant: Kun Reading :
Kussenvervorming Pincushion
kv5m kv5m
kwachtwoord kpasswd
Kwadraat Square
kwadraatterm squared term
Kwajalein Kwajalein
kwalificatie qualifier
Kwalificatiecode #%d Qualifier ID #%d
Kwaliteit Quality
Kwaliteit: Quality:
Kwaliteit: ^0 Quality: ^0
Kwaliteit:\n Quality:\n
Kwaliteitsinstelling voor samplefrequentieconvertor. Quality setting for the sample rate converter.
Kwart Quarter
Kwartaal Quarter
Kwikzilver Mercury
Kwint-zaagtand 5th Saw Wave
KY KY
Kyoto Kyoto
L L
l l
L* L*
L*a*b* L*a*b*
L/R L/R
l: dump classloaderlijst\n l: dump classloader list\n
L16/44100/1 L16/44100/1
L16/44100/2 L16/44100/2
L2-cache L2 Cache
L2-cache (per core) L2 Cache (per core)
L2-cache (per processor) L2 Cache (per processor)
L2-cache (per processor) L2 Cache (per CPU)
L2TP L2TP
L2TP over IPSec L2TP over IPSec
L2TP via IPSec L2TP over IPSec
L2TP-status: L2TP Status:
L2TP-voorzieningen L2TP Services
L3-cache (per processor) L3 Cache (per CPU)
LA LA
La Paz La Paz
Laad Load
Laad Upload
Laad afbeeldingen Load Images
Laad alle tabbladen opnieuw Reload All Tabs
Laad beleidsconfiguratie opnieuw Reload policy configuration
Laad document opnieuw Reload Document
Laad firmware… Upload Firmware…
Laad gehele logbestand opnieuw Reload entire log
Laad logbestand opnieuw Reload Log File
Laad opnieuw Reload
laad opnieuw reload
Laad opnieuw: hiermee laadt u de huidige lijst opnieuw. Reload button: Reload the current listing
Laad pagina opnieuw Reload Page
Laad proxyconfiguratie opnieuw… Reload proxy configuration…
Laad tabblad opnieuw Reload Tab
Laad… Load…
Laadadres Load Address
laag layer
Laag Low
laag low
laag filter low filter type
Laag: Layer:
Laagnamen Layer Names
Laagst Lowest
Laagst Least
Laagste Least
Laat Late
Laat afbeeldingen van contactpersonen bewegen Animate buddy pictures
Laat alle andere gebruikers uitloggen en converteer FileVault vervolgens voor deze account. Have all other users log out then convert FileVault for this account.
Laat alle andere gebruikers uitloggen en schakel vervolgens FileVault in voor deze account. Have all other users log out then turn on FileVault for this account.
Laat alle andere gebruikers uitloggen en schakel vervolgens FileVault uit voor deze account. Have all other users log out then turn off FileVault for this account.
Laat anderen niet zien dat ik inactief ben Block others from seeing that I am Idle
laat archief staan leave archive alone
laat bestanden staan leave files alone
Laat deze melding vandaag niet meer zien Don't remind me again today
Laat dia's overvloeien Cross-fade between slides
Laat dit venster niet meer zien Don’t show this dialog again
Laat een afbeelding overgaan in een andere door de doelafbeelding zichtbaar te maken via onregelmatig gevormde gaten. Transitions from one image to another by revealing the target image through irregularly shaped holes.
Laat een afbeelding overgaan in een andere door een vegende beweging na te bootsen. Transitions from one image to another by simulating a swiping action.
Laat een afbeelding overgaan in een andere door het effect van een kopieerapparaat na te bootsen. Transitions from one image to another by simulating the effect of a copy machine.
Laat een afbeelding overgaan in een andere door rechthoekige gedeelten van de afbeelding op de voorgrond weg te vegen zodat de doelafbeelding zichtbaar wordt. Transitions from one image to another by swiping rectangular portions of the foreground image to disclose the target image.
Laat een afbeelding overgaan in een andere via de vorm die door het masker wordt gedefinieerd. Transitions from one image to another using the shape defined by a mask.
Laat een afbeelding overvloeien in een andere. Uses a dissolve to transition from one image to another.
Laat elementen los Release Elements
Laat geluid horen wanneer volume wordt gewijzigd Play feedback when volume is changed
Laat geluidseffecten van Front Row horen Play Front Row sound effects
Laat geluidseffecten van gebruikersinterface horen Play user interface sound effects
Laat inlogsleutelhanger ontgrendeld Keep login keychain unlocked
Laat leeg voor standaardwachtrij. Leave blank for default queue.
Laat mij kiezen Let me choose
Laat mij sleutelkoppelingsinformatie opgeven Let me specify key pair information
Laat mij standaardinstellingen negeren Let me override defaults
Laat mij standaardinstellingen voor deze aanvraag negeren Let me override defaults for this request
Laat open Leave Open
Laat regels bij regeleinden omlopen Wrap Lines at Line Breaks
Laat staan op server Leave On Server
Laat weg Drop
Laat weg Exclude
Laatst bewaard Last Saved
Laatst bewaarde versie Revert to Saved
Laatst bewerkt Last modified date
Laatst bewerkt %@ Last modified %@
Laatst bijgewerkt Last Updated
Laatst bijgewerkt: Last updated:
Laatst bijgewerkt: Last Updated:
Laatst gebruikt Last Used
Laatst gebruikt Recently Used
Laatst geopend Last opened
Laatst geopend Last Opened
Laatst geopend Last opened date
Laatst gereserveerde foutcodenummer voor Code Fragment Manager Last reserved error code number for Code Fragment Manager
Laatst gesynchroniseerd: nooit Last synchronized: Never
Laatst gewijzigd Last Modified
Laatst uitgevoerd Last Run
laatste the last
laatste last
Laatste Last
Laatste .Mac-synchronisatie: %@ Last .Mac Sync: %@
Laatste 10 Last 10
Laatste 20 Last 20
Laatste 5 Last 5
Laatste afspeelpunt Last Time Played
laatste bewerkingsdatum last modification date
laatste bewerkingsdatum van activiteit event last modification date
Laatste bewerkingsdatum van bestand in cache Cached file last modify date
laatste bewerkingsdatum van taak to do last modification date
Laatste cel Last cell
Laatste controle: Last check:
Laatste fout: Last error:
Laatste informatie opvragen Requesting latest information
Laatste onderdeel Last item
laatste onderdeel last item
Laatste onderdeel in <WINDOW_TYPE/> Last item in <WINDOW_TYPE/>
Laatste onderdeel in dialoogvenster Last item in dialog
Laatste onderdeel in Dock Last item in Dock
Laatste onderdeel op bureaublad Last item on Desktop
Laatste oorzaak Last Cause
Laatste poging: Last attempt:
Laatste protocol: Last protocol:
Laatste reservekopie:\r Last Backup:\r
laatste rij %d last row %d
Laatste schijfinstelling Last Disc Setting
Laatste status: Last status:
Laatste synchronisatie Last Synchronized
Laatste synchronisatie geannuleerd. Last sync canceled.
laatste synchronisatie is mislukt Last sync failed
laatste synchronisatie is onderbroken Last sync interrupted
Laatste synchronisatie van thuismap: %@ Last Home Sync: %@
Laatste synchronisatie: Last synchronized:
Laatste synchronisatie: Last Sync:
Laatste synchronisatie: %@ Last synchronized: %@
laatste synchronisatie: ^0 Last sync: ^0
laatste synchronisatie: onbekend Last sync: unknown
laatste synchronisatiedatum last sync date
Laatste toegang: Last access:
Laatste update Last update
Laatste wijzigingstijd: Last change time:
Laatste woord Last word
Laatste zichtbare cel Last visible cell
Laatste zichtbare onderdeel Last visible item
laatste zichtbare rij %d visible last row %d
Laatste zichtbare woord Last visible word
Laatste zin kan niet op bureaublad worden bewaard Unable to save last phrase to desktop
Laatste zin naar klembord gekopieerd. Last phrase copied to the pasteboard.
Laatste zin op bureaublad bewaard als: Last phrase saved to desktop as:
Laatstgebruikte instellingen Last Used Settings
Laatstgebruikte printer Last Printer Used
Lab Lab
label label
Label Label
Label Dock-onderdeel Dock Item label
Label lettertypetekst\n1\n2\n3 Label Font Text\n1\n2\n3
Label van onderdeel '%@' heeft geen UTF-8-codering Label for item “%@” is not in UTF-8 encoding
Label: Label:
Labelkenmerk voor '%@' is bijgewerkt Updated label attribute for “%@”
Labelpositie Label Position
Lab-plot: Lab Plot:
Lab-profielen Lab Profiles
Lacerte Lacerte
Lade Drawer
lade drawer
Lade is geopend Tray is open
Lade is gesloten Tray is closed
Lade openen Drawer opening
Lade sluiten Drawer closing
Laden Loading
Laden gestopt… Stopped loading…
Laden mislukt. Failed to load.
Laden of verwijderen van media mislukt Media load or eject failed
Laden van afbeelding Loading image
Laden van foto's uit eerdere sessies mislukt Unable to load pictures from previous sessions
Laden van frame is onderbroken Frame load interrupted
Laden van Java-applet mislukt… Loading Java Applet Failed…
Laden van pagina mislukt Can’t load page
Laden van pagina op %@ mislukt Cannot load page on %@
Laden van plugin mislukt. Unable to load plug-in.
Laden van plugin mislukt. Loading a plug-in failed.
Laden van resource {0} is geannuleerd door gebruiker Loading of resource {0} was canceled by user
Laden van resource mislukt Failed to load resource
Laden voorbereiden… Preparing for upload…
Laden... Loading...
Laden... Loading…
Laden: Loading:
Laden: {0} uit {1} Loading {0} from {1}
Laden… Loading…
laden… loading…
Lading onder kritiek niveau Charge below critical level
Lading onder waarschuwingsniveau Charge below warning level
Ladingsinformatie Charge Information
lage band low band
Lage complexiteit Low Complexity
lage dichtheid small density
lage frequentie low frequency
Lage fusertemperatuur. Fuser temperature low.
lage hoge-frq. abs. small hifreq absorption
lage prioriteit low priority
Lage prioriteit As Low Priority
Lage prioriteit Low Priority
Lage tonen Bass
Lage tonen: Bass:
Lage tonen\n Bass\n
lage versterking low gain
Lage versterking omhoog Low gain up
Lage versterking omlaag Low gain down
Lage verzadiging Low saturation
Lagen Layers
Lagen met lagere nummers \nliggen verder naar voren. Layers with lower numbers are farther forward.
lager lower
lager shorter
Lagere processorsnelheid Reduce Processor Speed
Lagos Lagos
LAN/intranet LAN/Intranet
LAN_Auto_Configure LAN_Auto_Configure
Lan_IP_Info Lan_IP_Info
LAN_IP_Info LAN_IP_Info
LAN_PPPoE LAN_PPPoE
Lan_Ready_To_Connect Lan_Ready_To_Connect
Lanczos-schaaltransformatie Lanczos Scale Transform
Land Country
land country
land en regio country and region
Land of locatie waar het onderdeel is aangemaakt volgens de verstrekker. Country or location where the item was created according to the provider
Land van verblijf Country of Residence
Land/Primaire locatiecode Country / Primary Location Code
Land/Primaire locatienaam Country / Primary Location Name
Land: Country:
Land:\n Country:\n
Land-\ninstellingen International
Landcode Country code
Landcode Country Code
Landinstellingen International
Landinstellingen Localization
Landinstellingenmenu-extra International Menu Extra
LAN-doorsturing LAN forwarding
Landschap Sweep
Lang Long
Lang Lang
Lange beschrijving Long Description
lange gebruiksduur van batterij long battery life
lange gebruiksduur van UPS long UPS life
Lange kant binden Long-edge binding
Lange kant binden Long-Edge Binding
Lange kopteksten Long Headers
Langere gebruiksduur van batterij Better Battery Life
Langere gebruiksduur van UPS Better UPS Life
Langetermijnvoorspelling Long Term Prediction
Langs as Along Axis
Langzaam Slow
Langzaam afspelen Playing Slow
Langzaam scannen Scan Slow
Langzame film Slow Movie
LAN-IP-adres LAN IP Address
LAN-IPv6-adres LAN IPv6 Address
LAN-poort LAN Connector
LAN-subnetmasker LAN Subnet Mask
LAN-toegangspunt LAN Access Point
Lao Lao
Laos Lao People's Democratic Republic
Laps Lappish
Laps Saamisk
Lassoselectie Lasso Selection
laten vallen Drop
laten vallen drop
Laten vallen. (Cmd + Delete) Drop. (Cmd-Delete)
Latentietijd: Latency:
Latentietijdaanp. Latency adj.
Later Later
LaTeX LaTeX
Latijn Latin
Latijn - Basis Basic Latin
Latijn ABCDEFG abcdefg Latin ABCDEFG abcdefg
Latijn met accenten Accented Latin
Latijn Uitgebreid Aanvullend Latin Extended Additional
Latijn Uitgebreid-A Latin Extended-A
Latijn Uitgebreid-B Latin Extended-B
Latijn Uitgebreid-C Latin Extended-C
Latijn Uitgebreid-D Latin Extended-D
Latijn-1 Aanvulling Latin-1 Supplement
Latijns Uitgebr. en diakr. Latin Ext. & Diacritics
Latijns-Amerika Latin America
Latijns-VS (DOS) Latin-US (DOS)
Latin Latin
Lavendel Lavender
Layer 1 Layer 1
Layer 2 Layer 2
Layer 3 Layer 3
Lay-out Layout
Lay-out 2D Layout 2D
Lay-out 3D Layout 3D
Lay-out audiokanaal Audio Channel Layout
Lay-out berekenen... Calculating layout...
layout popup - do not loc layout popup - do not loc
Lay-out… Layout…
Lay-outrichting Layout Direction
Lay-outrichting: Layout Direction:
Lay-outweergavemodus Layout View Mode
lBhs lBhs
Lc Lc
LCD LCD
lcd lcd
LCP - compressie AC-veld LCP Compression AC Field
LCP - compressie P-veld LCP Compression P Field
LCP - ontvangst ACCM LCP Receive ACCM
LCP - verzending ACCM LCP Transmit ACCM
LCP mislukt. LCP failed.
LCP MRU LCP MRU
LCP MTU LCP MTU
LCP-echo geactiveerd LCP Echo Enabled
ldap Directory servers
LDAP-certificaatdistributie LDAP Certificate Distribution
LDAP-definities LDAP Definitions
LDAP-server LDAP Server
Leaf Leaf
Leaf-RAW-afbeelding Leaf raw image
LEAP LEAP
Leasebegintijd Lease Start Time
Leaseduur (seconden) Lease Duration (seconds)
Leasetijd Lease Time
Leden Members
Ledger Ledger
leeg empty
Leeg Depleted
Leeg Empty
Leeg Blank
LEEG EMPTY
leeg blank
leeg void
Leeg bericht Empty Message
Leeg extern optisch apparaat: %@ Empty external optical device: %@
Leeg intern optisch apparaat: %@ Empty internal optical device: %@
Leeg Kerberos-ticket geretourneerd door KDC (get_pw_tkt) Null Kerberos ticket returned by KDC (get_pw_tkt)
Leeg optisch apparaat: %@ Empty optical device: %@
Leeg pad in ontvangstbewijs van '$$$1'. Empty path in \"$$$1\" receipt.
Leeg prullenmand Empty Trash
Leeg prullenmand veilig Secure Empty Trash
Leeg prullenmand veilig Empty Trash securely
Leeg prullenmand veilig… Secure Empty Trash…
Leeg prullenmand… Empty Trash…
Leeg veilig Empty Securely
Leeg wachtwoord Blank Password
Leer geluiden Learn Sounds
Lees Read
Lees getallen als: Read numbers as:
Lees inhoud Read Contents
Lees licentie Read License
Lees meer&hellip; Read more&hellip;
Lees vensterinhoud Read Window Contents
Lees voor installatie Read Before You Install
Lees zichtbare tekst Read visible text
Lees-/schrijfbevoegdheid staat geen wegschrijven toe Read/write permission doesn't allow writing
Leesbaar bestand File readable
Leesbevoegdheden Read permissions
Leesbewerkingen/sec: Reads in/sec:
Leesbewerkingen: Reads in:
Leesfout - Geen streaming Read error - loss of streaming
Leeskanaal kan niet worden aangemaakt Couldn’t create read channel
Leeskenmerken Read attributes
Leesmij Read Me
Leesmij ReadMe
Leest dvd Reads DVD
Leest dvd's Reads DVD
Leesteken en witruimte Punctuation and whitespace
Leestekens Punctuation Marks
Leestekens: Punctuation:
Left Left
left bottom left left bottom left
Left Pad Left Pad
Left Panning Left Panning
Left Selector Left Selector
Left Spacebar Left Spacebar
Left Tumbler Left Left Tumbler Left
Left Tumbler Right Left Tumbler Right
Left Whiz Wheel Down Left Whiz Wheel Down
Left Whiz Wheel Press Left Whiz Wheel Press
Left Whiz Wheel Up Left Whiz Wheel Up
Leg alleen vast indien zichtbaar Log only when visible
Leg events en resultaten vast Log Events and Results
Leg events vast Log Events
Leg niets vast Log Nothing
Leg scherm vast in bestand Capture screen to a file
Leg vast Capture
Leg vast van: ^0 Capture from: ^0
Leg vast van: ^0 - ^1 Capture from: ^0 - ^1
Legal Legal
Lege basis Null Basis
lege bd Blank BD
lege buffer Buffer underrun
Lege buffer Buffer underrun
lege cd Blank CD
Lege cd plaatsen Blank CD insertion
Lege chat Empty Chat
Lege chat Empty chat
Lege chatruimte Empty chat room
lege dvd Blank DVD
Lege dvd plaatsen Blank DVD insertion
lege harde schijf Blank Hard Disk
Lege inhoud Empty Content
Lege of gedeeltelijk geschreven gereserveerde track Empty or partially written reserved track
Lege pagina Blank page
Lege pagina Empty Page
Lege ruimte Space
Lege ruimte Free Space
Lege schijfkopie… Blank Disk Image…
Lege uitdrukking Empty expression
Legen prullenmand wordt voorbereid… Preparing to empty the Trash…
Legenda Calendar Keys
Legenda Legend
Legt film vast op schijf. Writes to disk for movie capture
Legt geluid van Core Audio- en Sound Input Manager-apparaten vast op een spoor in een QuickTime-film. Captures audio from Core Audio and Sound Input Manager devices to a track in a QuickTime movie.
Legt tekst vast in QuickTime-films. Captures text into QuickTime movies
Leica Raw Leica Raw
Leica-RAW-afbeelding Leica raw image
Leiding Staff
Lekbak voor inkt/toner bijna vol. Ink/toner waste bin almost full.
Lekbak voor inkt/toner vol. Ink/toner waste bin full.
Lempel-Ziv & Welch Lempel-Ziv & Welch
Lengte Length
Lengte artikel: Article Length:
Lengte LAN-voorvoegsel LAN Prefix Length
Lengte van teksttag is onjuist. Text tag has an incorrect length.
lengte vereist length required
Lengte vereist Length Required
Lengte voorvoegsel Prefix Length
Lengte voorvoegsel: Prefix Length:
Lengte WEP-sleutel: WEP Key Length:
Lengte: Length:
Lengte-eenheid (standaard): Default length unit:
lengtegraad longitude
Lengtegraad Longitude
Lensadapter Lens Adapter
Lensmodel Lens Model
Lente Spring
Lenticulaire halo Lenticular Halo
Leopard-dvd Leopard DVD
Lernout & Hauspie Lernout & Hauspie
Lesotho Lesotho
Let op: \"{0}\" beweert dat dit materiaal veilig is. Accepteer dit materiaal alleen als u die bewering van \"{1}\" vertrouwt. Caution: \"{0}\" asserts that this content is safe. You should only accept this content if you trust \"{1}\" to make that assertion.
Let op: als u doorgaat met importeren Warning -- continuing to import will overwrite existing databases!
Letland Latvia
Letlands Latvian
Lets Latvian
Letter Letter
Letterachtige symbolen Letterlike Symbols
letterbeeld typeface
Letterbeeld Typeface
Letterbeeld Typeface\n
Letterbeeld van Lettertypecatalogus Font Book typeface
Letterbeelden Typefaces
letterbeelden typefaces
letterbeeldenlijst typeface list
Letterbeeldenlijst Typeface List
lettergrootte font size
Lettergrootte Font size
lettergrootte in punten point font
Lettergrootte menu's: Menu Font Size:
lettergrootte toevoegen add font size
lettergrootte verwijderen delete font size
Lettergrootte voor afgedrukte voettekst Print Footer Font Size
Lettergrootte: Font size:
lettergrootten font sizes
Letterkleur afzender: Sender’s font color:
Letters aangepaste spatiëring Spacing Modifier Letters
Letters en cijfers Letters & Numbers
Letters en kleur Fonts & Colors
Lettertekenpalet Character Palette
Lettertype Font
lettertype font
lettertype font type
Lettertype berichten: Message font:
lettertype instellen Set Font
lettertype is: Font type is:
Lettertype lijsten: Message list font:
Lettertype notities: Note font:
lettertype plakken Paste Font
lettertype platte tekst plain text font
Lettertype platte tekst:\n Plain text font:\n
Lettertype postbus: Mailbox font:
Lettertype RTF-tekst:\n Rich text font:\n
Lettertype: Font:
Lettertype\n Font\n
Lettertype… Font…
Lettertypeanalyse Font parsing
Lettertypebestand Font File
Lettertypebestand Font file
lettertypebibliotheek font library
Lettertypecatalogus Font Book
Lettertypecatalogus Help Font Book Help
Lettertypecatalogus/Maak lettertypebibliotheek van tekst aan Font Book/Create Font Library From Text
Lettertypecatalogus/Maak set van tekst aan Font Book/Create Collection From Text
Lettertypecatalogus-scripts Font Book Scripts
Lettertypecatalogus-voorkeuren Font Book Preferences
Lettertypeconflict Font Conflict
lettertypecontainer font container
Lettertypecontrole Font Validation
lettertypedomein font domain
lettertypefamilie font family
Lettertypekoppeling: Font mapping:
Lettertypemap Fonts Folder
Lettertypen Fonts
Lettertypen controleren... Validating fonts...
Lettertypen die in dit onderdeel worden gebruikt. Fonts used in this item
Lettertypen testen... Testing fonts...
Lettertypen worden vanuit de huidige locatie geactiveerd en zijn alleen voor u beschikbaar. Fonts will be enabled from the current location and will be available to only you.
Lettertypenaam Font name
Lettertypenaam voor afgedrukte voettekst Print Footer Font Name
Lettertype-opties Font Options
lettertypeset font collection
Lettertypeset van Lettertypecatalogus Font Book font collection
lettertypesets font collections
Lettertypesuitcase Font suitcase
lettertypesuitcase font suitcase
Lettertypevariatie Font Variation
Lettertypevoorbeeld Font sample
Levenscycluscache is vol. Verwijder recentelijk minst gebruikte applets. Lifecycle cache is full - prune least recently used applets
Levensduur mobiele account Mobile Account Lifetime
Levensduur: Lifetime:
Leverancier Vendor
Leverancier: Vendor:
Leverancierafhankelijk Vendor-Specific
Leverdatum Due date
levering delivery
Levering: Submission:
Leveringsmechanisme Delivery Mechanism
Lex-broncode Lex source code
Lexem Lexem
Lexmark-printerbestanden Lexmark Printer Drivers
Lezen en schrijven Read & Write
Lezen en schrijven Read and Write
Lezen en schrijven You can read and write
Lezen en schrijven Read and write
Lezen van apparaatnamen is voltooid. Reading device names complete.
Lezen van blok niet compleet Incomplete block read
Lezen van wachtwoord onderbroken Password read interrupted
Lezen voorbij begin van medium Read past beginning of medium
Lezen voorbij einde van medium Read past end of medium
Lezen/schrijven Read/Write
Lezen/schrijven read/write
Lezen/schrijven-fout Read/Write Error
Lezen/schrijven-schijfkopie read/write disk image
Lezen: {0} Read {0}
Lezen: {0} van {1} ({2}%) Read {0} of {1} ({2}%)
LFE LFE
LFE Screen LFE Screen
LFE2 LFE2
LFO Delay LFO Delay
LFO Depth LFO Depth
LFO Offset LFO Offset
LFO Period LFO Period
LFO Ramp-up time LFO Ramp-up time
LFO Shape LFO Shape
LFO Stereo LFO Stereo
LHS Container LHS Container
Libanon Lebanon
Liberia Liberia
Libië Libya
Libische Arabische Jamahiriya Libyan Arab Jamahiriya
Licentie License
Licentiecode License Number
Licentieovereenkomst License Agreement
Licentieovereenkomst wordt bevestigd... Confirming license agreement...
Licht Light
licht light
Lichtazimut: Light azimuth :
Lichtbron Light Source
Lichte delen: White Level:
Lichte gate Light Gate
Lichte kleur Light Color
Lichtelevatie: Light elevation :
Lichtnetadapter Power Adapter
Lichtnetadapter kan batterij niet opladen AC adapter cannot charge battery
Lichtpositie Light Position
Lichtpunten op Light Points At
Lichttunnel Light Tunnel
Lichtvlekken Lens Flare
Lichtvlekkencentrum Flare Center
Lichtvlekkenfilter Lens Flare Filter
Lichtvlekkentype Flare type
Lid Member
lid van member of
Lidmaatschap Membership
Lidmaatschap niet gepubliceerd Membership not published
Lidmaatschap: Membership:
Liechtenstein Liechtenstein
ligaturen uitschakelen Turn Off Ligatures
Ligatuur Ligature
Liggend Landscape
Liggend Landscape mode
Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) Lightweight Extensible Authentication Protocol
ligt in de laatste is in the last
ligt in de volgende is in the next
ligt in deze week is this week
ligt in reeks is in the date range
ligt in vorige week is last week
ligt na datum is after the date
ligt niet in de laatste is not in the last
ligt niet in de volgende is not in the next
ligt tussen is between
ligt voor datum is before the date
LiHeiPro LiHeiPro
lijn line
Lijn Line
Lijn Stroke
Lijn bovenzijden uit Align Top Edges
lijn in midden uit align center
Lijn linkerzijden uit Align Left Edges
Lijn links uit Align Left
lijn links uit align left
Lijn midden horizontaal uit Align Centers Horizontally
Lijn midden verticaal uit Align Centers Vertically
lijn natuurlijk uit align natural
Lijn onderzijden uit Align Bottom Edges
Lijn rechterzijden uit Align Right Edges
Lijn rechts uit Align Right
lijn rechts uit align right
Lijn tekst onder video uit Align text below video
Lijn uit Align
Lijn: Line:
Lijn\n Line\n
Lijnannotatie Line Annotation
Lijnbreedte: Line Width:
Lijning Justification
Lijning Align
Lijning: Align:
Lijninvoer Line In
Lijnniveau-ingang Line Level Input
Lijnniveau-uitgang Line Level Output
Lijnoverlapping Line Overlay
Lijnscherm Line Screen
Lijnstijlen Line Styles
lijnstijlen Line Styles
Lijnuitvoer Line Out
Lijst List
Lijst as List
lijst list
lijst invoegen Insert List
Lijst is leeg. List is empty.
Lijst me sites die nooit zijn toegestaan List of sites to never allow
lijst met aanduidingen van herhaalde audioherinneringen list of snoozed audio alarm identifiers
lijst met aanduidingen van herhaalde berichtherinneringen list of snoozed message alarm identifiers
lijst met aanduidingen van herhaalde e-mailherinneringen list of snoozed mail alarm identifiers
lijst met aanduidingen van herhaalde open-bestandherinneringen list of snoozed open file alarm identifiers
lijst met aantal dagen list of day frequencies
Lijst met aanwezigen is niet toegestaan. Occupant list is not allowed.
Lijst met accounts Accounts list
Lijst met agenda's List of calendars
lijst met agenda's list of calendars
Lijst met beheerde onderdelen die niet bij het in- en uitloggen worden gesynchroniseerd. List managed items to exclude from Login & Logout Sync.
Lijst met beheerde onderdelen die niet in de achtergrond worden gesynchroniseerd. List managed items to exclude from Background Sync.
Lijst met certificaatsjablonen Certificate Template List
lijst met dagen van de maand list of day of month
lijst met dagen van het jaar list of day of year
Lijst met Dock-onderdelen List of Dock Items
Lijst met Dock-onderdelen Dock Item List
Lijst met geabonneerde postbussen ophalen Getting list of subscribed mailboxes
Lijst met gebruikers List of users
Lijst met geregistreerde computers \"Registered computers table\"
Lijst met geregistreerde computers bijwerken… Updating list of registered computers…
Lijst met geregistreerde computers opvragen… Getting list of registered computers…
Lijst met ingetrokken autoriteiten Authority Revocation List
Lijst met ingetrokken certificaten Certificate Revocation List
Lijst met ingetrokken certificaten (CRL): Certificate Revocation List (CRL):
Lijst met ingetrokken delta's Delta Revocation List
Lijst met ingetrokken Fortezza-certificaten Fortezza Certificate Revocation List
Lijst met ingetrokken SDNS-certificaten SDNS Certificate Revocation List
lijst met maanden list of month
Lijst met onderdelen Item List
Lijst met onderdelen die niet bij het in- en uitloggen worden gesynchroniseerd. List items to exclude from Login & Logout Sync.
Lijst met onderdelen die niet in de achtergrond worden gesynchroniseerd. List items to exclude from Background Sync.
Lijst met personen People List
lijst met posities list of positions
Lijst met postbussen ophalen Getting list of mailboxes
Lijst met sites die altijd zijn toegestaan List of sites to always allow
Lijst met sleutelhangers gecontroleerd Checked keychain search list
Lijst met sleutelhangers is niet juist geconfigureerd Keychain search list not properly configured
Lijst met sleutelhangers opnieuw opgebouwd Rebuilt keychain search list
Lijst met te negeren proxy's kan niet worden omgezet in normale expressie - negeer Unable to convert proxy bypass list to regular expression - ignore
Lijst met Telesec-certificaten Telesec Certificate List
Lijst met Teletrust-certificaten Teletrust Certificate List
lijst met uitvoeringsdatums van herhaalde audioherinneringen list of snoozed audio alarms trigger dates
lijst met uitvoeringsdatums van herhaalde berichtherinneringen list of snoozed message alarms trigger dates
lijst met uitvoeringsdatums van herhaalde e-mailherinneringen list of snoozed mail alarms trigger dates
lijst met uitvoeringsdatums van herhaalde open-bestandherinneringen list of snoozed open file alarms trigger dates
lijst met weekdagen list of day names
lijst met weeknummers list of week number
Lijst met X.509-certificaten X.509 Certificate List
Lijst met zinnen Phrase List
Lijst… List…
Lijsten Lists
lijstknop pull down button
lijstmarkering list marker
Lijstmarkering List Marker
lijstmenu met overflow voor knoppenbalk toolbar overflow pull down menu
lijstmenutitel toolbar item title
lijstmodus list mode
lijstonderdeel list item
Lijstonderdelen Dock-onderdeel Dock Item List items
Lijstvermeldingen List entries
Lijstweergave List View
lijstweergave list view
lijstweergave-overschakeling list view switcher
Lima Lima
Limbu Limbu
limiet limit
Limiet bereikt Limit reached
Limiet pakketduur Packet Duration Limit
Limiet pakketduur (ms): Packet Duration Limit (ms):
Limiet pakketgrootte (bytes): Packet Size Limit (bytes):
Limiet: Limit:
Limoen Lime
Line Printer Daemon - LPD Line Printer Daemon - LPD
Lineair Linear
Lineair B Linear B
Lineair B-ideogrammen Linear B Ideograms
Lineair B-syllabenschrift Linear B Syllabary
Lineair\ngamma Linear\nGamma
Lineaire gradiënt Linear Gradient
Lineaire PCM Linear PCM
lineaire term linear term
Lineair-kleurgebiedsensor Color sequential linear sensor
LineStyle LineStyle
liniaal ruler
liniaal plakken Paste Ruler
Liniaalmarkering Ruler Marker
liniaalmarkering ruler marker
Liniaalmarkering verwijderen? Delete ruler marker?
liniaalmarkering voor inspringing van de eerste regel first line indent ruler marker
liniaalmarkering voor linkerinspringing head indent ruler marker
liniaalmarkering voor rechterinspringing tail indent ruler marker
linker Left
Linker Left
linker Shift-toets left shift key
linkerbenedenhoek bottom left corner
linkerbovenhoek top left corner
linkerrand left edge
Linkerranden Left Edges
linkertabstop left tab stop
Linkertabstop Left Tab Stop
Links Left
Links left
links left
Links Position on Left
Links 180° Left 180°
Links breed Left Wide
Links en rechts Left & Right
Links midden Left Center
Links naar rechts Left to Right
Links surround Left Surround
Links surround direct Left Surround Direct
Links totaal Left Total
Links uitgelijnd Left aligned
links uitlijnen Align Left
Links/Onder Left/Bottom
Links: Left:
Links-\nachter\nsurround left rear\nsurround
links\nmidden left\ncenter
Links\nsurround left\nsurround
Links-\nvoor left\nfront
Linksboven Top Left
Linksboven Top left
linksom roteren Rotate Left
linksom roteren rotate left
Linksom roteren Rotate left.
Linksom vanaf linksboven Counter Clockwise Top Left Matrix
Linksom vanaf linksonder Counter Clockwise Bottom Left Matrix
Linksom vanaf rechtsboven Counter Clockwise Top Right Matrix
Linksom vanaf rechtsonder Counter Clockwise Bottom Right Matrix
Linksonder Bottom Left
Linksonder Bottom left
Links-rechts-boven-onder Left-Right-Top-Bottom
Lin-Lin Lin-Lin
Lin-Log Lin-Log
Lissabon Lisbon
Liter Liter
Litouwen Lithuania
Litouws Lithuanian
Little endian Little Endian
Little endian Little endian
little endian little endian
Little-endian Little-endian
live live
Livecontrole uitvoeren. Performing live verification.
Live-uitzending Live Broadcast
Live-uitzending - Pauze Live Broadcast - Paused
LiveVideo LiveVideo
Ljubljana Ljubljana
llvm llvm
LMP-subversie LMP Subversion
LMP-versie LMP Version
LM-verwerking LM Digest
ln ln
lname-conversiedatabase kan niet worden geopend/gevonden Can't open/find lname translation database
lnk lnk
Locatie Location
locatie location
Locatie Locality
Locatie Where
Locatie (%@) Location (%@)
Locatie gedownloade bestanden: Save downloaded files to:
Locatie hostcontroller Host Controller Location
Locatie niet ingesteld Location not set
Locatie of e-mailadres: Location or Email Address:
Locatie onderwerp Subject Location
Locatie ontvangen bestanden: Save received files to:
Locatie op scherm Location on Screen
locatie publiceren publish location
Locatie reservekopie selecteren Select a Backup Source
Locatie selecteren Select location
Locatie tijdelijke bestanden Temporary Files Location
Locatie USB-bus USB Bus Location
Locatie van '%@' wijzigen Changing location of “%@”
Locatie van mobiele thuismap Mobile Home Location
Locatie van opmaaksjabloon van gebruiker User Style Sheet Location
Locatie van website Web site location
Locatie voor downloads Downloads Location
Locatie voor het certificaat opgeven Specify a Location For The Certificate
locatie wijzigen Change Location
locatie wijzigen Location Change
Locatie: Location:
Locatie: Where:
Locatie: %@\n Location: %@\n
Locatie: %1$@\nHost: %2$@ Location: %1$@\nHost: %2$@
Locatie: %1$@\nWaarschuwingen: %2$d\nFouten: %3$d Location: %1$@\nWarnings: %2$d\nErrors: %3$d
Locatie: {0} Location: {0}
Locatie: onbekend\nHost: %@ Location: Unknown\nHost: %@
Locatie:\n Where:\n
Locatie:\n\n Location:\n\n
Locatiecode Location ID
Locatiecode locationID
Locatiecode materiaal Content Location Code
Locatienaam materiaal Content Location Name
Locatienaam: Location Name:
Locaties Locations
LOCATIES PLACES
Locaties wijzigen Edit Locations
Location: Location:
Lo-fi Lo-Fi
log log
Log '%@' uit Log Out %@
Log '%@' uit… Log Out %@…
Log automatisch in als '%@' Log in automatically as %@
Log automatisch in als:\n Automatically log in as:\n
Log Curves Log Curves
Log in Log In
Log in Login
Log in Sign In
Log in in '%1$@' op de %2$@-proxyserver '%3$@'. Please log in to area \"%1$@\" on the %2$@ proxy server %3$@
Log in op %@ Log In to %@
Log in op de %1$@-proxyserver '%2$@'. Please log in to the %1$@ proxy server %2$@.
Log in op uw account om .Mac op deze computer te configureren. Sign into your account to set up .Mac on this computer.
Log in... Sign In...
Log later opnieuw in en probeer het nogmaals. Log back in at a later time and try again.
log met grondtal 10 log base 10
Log niet in Don’t Log In
Log uit Log Out
Log uit Sign Out
Log uit Logout
Log uit bij %@ Log Out of %@
Log uit en probeer het opnieuw. Please log out and try again.
Log uit na inactieve periode van Log out after
Log uit… Sign Out…
Log uit… Log Out…
Log10 Log10
logaritme logarithm
Logbestand Log
logbestand log
Logbestand Log File
Logbestand bestaat niet. Log does not exist.
Logbestand faxmodem Fax modem log
Logbestand faxnotificatie-mails Fax notification email log
Logbestand gebruikerevents User events log
Logbestand inkomende gesprekken Incoming Call Log
Logbestand installatie Installer log
Logbestand is leeg. Log is empty.
Logbestand Panic-meldingen (systeemcrashes) Panic (system crashes) log
Logbestand printerfouten Printer error log
Logbestand printertoegang Printer access log
Logbestand schijfopname Disc recording log
Logbestand sleutelhangerherstel Keychain Repair Log
Logbestand Software-update Software update log
Logbestand systeemevents System events log
Logbestand verwijderen Delete Log File
Logbestand Windows-bestandsdeling (nmbd) Windows file sharing nmbd log
Logbestand Windows-bestandsdeling (smbd) Windows file sharing smbd log
Logbestand: Log File:
Logbestandduur Log duration
Logbestanden Logs
LOGBESTANDEN LOG FILES
Logbestanden bijhouden in regelpaneel Logging in control panel
Logbestanden en geschiedenis Log & History
Logbestanden en SNMP Logging & SNMP
Logbestanden en SNMP… Logging & SNMP…
Logbestanden en statistieken Logs and Statistics
Logbestanden ouderlijk toezicht Parental controls logs
Logbestandensets Log Collections
Logbestandparameters gewijzigd Log parameters changed
Logbestandteller heeft maximum bereikt Log counter at maximum
Logbestanduitzondering Log exception
Logde minder dan een minuut geleden uit Logged off under a minute ago
Logde uit %@ geleden Logged off %@ ago
LogFileTabViewItem LogFileTabViewItem
login.oscar.aol.com login.oscar.aol.com
LoginWindow LoginWindow
loginwindowUI loginwindowUI
Logisch blokadres buiten bereik Logical block address out of range
Logische eenheid heeft zichzelf nog niet geconfigureerd Logical unit has not self-configured yet
Logische eenheid niet geconfigureerd Logical unit not configured
Logische eenheid niet ondersteund Logical unit not supported
Logische eenheid reageert niet op selectie Logical unit does not respond to selection
Logische eenheid wordt gereedgemaakt. Logical unit is in process of becoming ready
Logische SCSI-eenheid @ %d SCSI Logical Unit @ %d
Logische volumegroep Logical Volume Group
Logitech-camera Logitech Camera
Log-Lin Log-Lin
Log-Log Log-Log
LogNote LogNote
lokaal local
Lokaal Local
Lokaal On My Mac
Lokaal extremum Local Extremum
Lokaal IPv6-adres Local IPv6 Address
Lokaal maximum Local Maximum
Lokaal minimum Local Minimum
Lokaal netwerk Local Area Network
Lokaal netwerk (Ethernet) Local network (Ethernet)
Lokale account Local Account
Lokale agenda Local calendar
Lokale apparaten Local Devices
Lokale camera-instellingen Local Camera Settings
Lokale camera-instellingen… Local Camera Settings…
Lokale gebruikers Local Users
Lokale gebruikers en groepen Local Users & Groups
Lokale gebruikers mogen niet inloggen. Neem contact op met uw systeembeheerder. Local users are not allowed to log in. Please contact your system administrator.
Lokale groepen Local Groups
Lokale hostnaam niet vastgesteld Local host name could not be determined
Lokale hostnaam of adresgegevens kunnen niet worden opgehaald Unable to get local hostname or address information
Lokale koppeling Link Local
Lokale naam: Local name:
Lokale netwerk (LAN) Your Local Area Network
Lokale opnameagent stopt niet. Local capture agent failed to stop.
lokale poort local port
Lokale raw-printer Local Raw Printer
Lokale schijven local disks
Lokale sleutelcode (voor PKCS-12) Local Key ID (for PKCS-12)
Lokale System V-printer Local System V Printer
Lokale variabelen Local Variables
Lokale verzending toegestaan Local transfer allowed
Lokale videogrootte is ongeldig. Local video size is invalid.
Lokale zone Local zone
Lokale zone Local Zone
LOM-revisie LOM Revision
Londen London
Long Ton (VK) Long Ton (UK)
Lood Lead
Loodlijn Perpendicular
Lookup Lookup
lookup is gestart ...\n\n Lookup has started ...\n\n
Loopback-IP Loopback IP
Loopband Travelator
Los alle conflicten op door de bestanden uit te sluiten van volgende synchronisatiebewerkingen. Resolve all conflicts by excluding the files from future syncs.
Los alle conflicten op door het bestand in het netwerk te gebruiken Resolve all conflicts using the file on the network
Los alle conflicten op door het bestand met de meest recente bewerkingsdatum te behouden. Resolve all conflicts by keeping the file with the most recent mod date.
Los alle conflicten op door het bestand op .Mac te gebruiken Resolve all conflicts using the file on .Mac
Los alle conflicten op door het bestand op deze computer te gebruiken Resolve all conflicts using the file on this computer
Los alle conflicten op met behoud van beide bestanden Resolve all conflicts by keeping both files
Los alle vergelijkbare %2$@-conflicten op door %1$@ te gebruiken. Resolve all similar %2$@ conflicts using %1$@.
Los alle vergelijkbare conflicten met deze %i bronnen op door %@ te gebruiken Resolve all similar conflicts involving these %i sources using %@
Los alle vergelijkbare conflicten op door %1$@ te gebruiken. Resolve all similar conflicts using %1$@.
Los Angeles Los Angeles
Los conflicten op Resolve Duplicates
Los de onderstaande %d problemen op voordat u dit basisstation bijwerkt. Correct the %d problems below before updating this base station.
Los het onderstaande probleem op voordat u dit basisstation bijwerkt. Correct the problem below before updating this base station.
losgekoppelde activiteit detached event
Losgekoppelde bestandsserver Disconnected File Server
losgekoppelde taak detached to-do
Loskoppelen Detach
Loskoppelen… Detaching…
lost+found lost+found
Lotus Lotus
LotusPIC LotusPIC
Loudness Loudness
Lounge Lounge
low pass low pass
Low power polling Low Power Polling
low shelf low shelf
LowerSplitView LowerSplitView
lowpass-cutoff-freq. lowpass cutoff frequency
LP-balk CP bar
LPC Audio Codec LPC Audio Codec
LPC/8000/1 LPC/8000/1
LPC-geluid LPC sound
LPD/LPR-host of -printer LPD/LPR Host or Printer
LPD-commando kan niet worden verstuurd Unable to send LPD command
LP-modus LP mode
Ls Ls
Lsd Lsd
Lt Lt
lThs lThs
Luanda Luanda
Luchtpost Air Mail
Lucida Grande Lucida Grande
Lucida Grande Bold Lucida Grande Bold
Lucida Grande;... Lucida Grande;...
Lucida is een... Lucida is a ...
LucidaGrande LucidaGrande
LucidaGrande-Bold LucidaGrande-Bold
Luid-\nspreker speaker
Luidspreker Speaker
Luidspreker Loudspeaker
Luidsprekers configureren Configure Speakers
Luister alleen bij indrukken toets(en) Listen only while key is pressed
Luister voortdurend met gebruik van beginwoord Listen continuously with keyword
Luisteren Listening
Luistermethode computer instellen Set computer listening method
luistertoets listening key
Luistertoets instellen Set listening key
Luminantieverscherping Sharpen Luminance
Lunch Lunch
Lus gevonden in krb5_get_in_tkt Looping detected inside krb5_get_in_tkt
Lus in directoryhiërarchie Loop in directory hierarchy
Lusaka Lusaka
Luv Luv
Luv-profielen Luv Profiles
Luxemburg Luxembourg
Luxemburgs Luxembourgish
LVG-type: LVG Type:
lvl lvl
Lw Lw
LZW LZW
m m
M M
M- M-
m: vermeld geheugengebruik\n m: print memory usage\n
M+ M+
m3url m3u
m4a m4a
m4b m4b
m4p m4p
m4v m4v
MA MA
Maa Mar
Maagdeneilanden (Brits) Virgin Islands (British)
Maagdeneilanden (VS) Virgin Islands (U.S.)
Maak %@ standaard Make Default %@
Maak '^0' de eigenaar Make “^0” the owner
Maak <WINDOW_TYPE/> breder Increase <WINDOW_TYPE/> width
Maak <WINDOW_TYPE/> hoger Increase <WINDOW_TYPE/> height
Maak <WINDOW_TYPE/> iets breder Increase <WINDOW_TYPE/> width a bit
Maak <WINDOW_TYPE/> iets hoger Increase <WINDOW_TYPE/> height a bit
Maak <WINDOW_TYPE/> iets lager Decrease <WINDOW_TYPE/> height a bit
Maak <WINDOW_TYPE/> iets smaller Decrease <WINDOW_TYPE/> width a bit
Maak <WINDOW_TYPE/> lager Decrease <WINDOW_TYPE/> height
Maak <WINDOW_TYPE/> smaller Decrease <WINDOW_TYPE/> width
Maak aan Create
Maak aan Archive
Maak aan… Create…
Maak aangepaste symbolen aan Create custom icons
Maak account aan Set up account
Maak account aan Create Account
Maak afbeelding van mij… Take My Picture…
Maak alias aan Make Alias
Maak alle pagina's even groot Make All Pages the Same Size
Maak alle pagina's zo groot: Make All Pages this Size:
Maak animatie aan Create Animation
Maak animatie aan... Create Animation…
Maak AppleTalk actief Make AppleTalk Active
Maak archief aan… Create Archive…
Maak bijsnijden PDF ongedaan Remove PDF Crop
Maak bladwijzer aan Create Bookmark
Maak blokkering van '%@' ongedaan… Unblock %@…
Maak bovenliggende mappen opnieuw aan Recreate Enclosing Folders
Maak buiten lokale netwerk bekend via Bonjour Advertise globally using Bonjour
Maak bureaubladprogramma aan Create Desktop Application
Maak cache leeg Empty the cache
Maak configuratie buiten lokale netwerk bekend via Bonjour Advertise configuration globally using Bonjour
Maak de omtrek nauwkeuriger en druk op Return als u klaar bent. Refine the outline and press Return when done.
Maak deelnemerscache leeg Clear Attendee Cache
Maak detecteerbaar gedurende 3 minuten Make Discoverable for 3 minutes
Maak deze instelling standaard Make this setting the default
Maak dialoogvenster breder Increase dialog width
Maak dialoogvenster hoger Increase dialog height
Maak dialoogvenster iets breder Increase dialog width a bit
Maak dialoogvenster iets hoger Increase dialog height a bit
Maak dialoogvenster iets lager Decrease dialog height a bit
Maak dialoogvenster iets smaller Decrease dialog width a bit
Maak dialoogvenster lager Decrease dialog height
Maak dialoogvenster smaller Decrease dialog width
Maak diavoorstelling aan Build Slide Show
Maak diavoorstelling aan Build slide show
Maak diavoorstelling aan Help Build slide show Help
Maak dit de standaard-CA Make this CA the default
Maak dit de standaardtaak Make this action the default
Maak downloadcache leeg Empty Download Cache
Maak draadloos netwerk aan Create a wireless network
Maak een CA-website aan: Create a CA web site:
Maak een certificaat aan met '%@'… Create a Certificate With “%@”…
Maak een certificaat aan… Create a Certificate…
Maak een certificaatautoriteit aan met '%@'… Create a Certificate Authority With “%@”…
Maak een certificaatautoriteit aan... Create a Certificate Authority...
Maak een certificaatautoriteit aan… Create a Certificate Authority…
Maak een foto van mij tijdens uitvoeren van takenreeks Take my picture when workflow runs
Maak een lokale gebruikersaccount aan om deze computer te beheren Create a local user account to administer this computer
Maak een nieuw draadloos netwerk aan Create a new wireless network
Maak een nieuwe configuratie aan met de naam: Create a new configuration called:
Maak een nieuwe voorziening aan met de naam: Create a new service called:
Maak een selectie in het venstermenu. Make a selection from the popupbutton.
Maak elke pagina passend Size Each Page to Fit
Maak elke pagina passend op papier Scale each page to fit paper
Maak filmposter aan Set Poster Frame
Maak foto Take Photo
Maak foto Take a snapshot
Maak foto Take Picture
Maak foto Take picture
Maak foto Take Snapshot
Maak geen reservekopie van: Do not back up:
Maak gegevens in cache ongeldig Invalidate cached data
Maak gereed voor internetstreaming Prepare for Internet Streaming
Maak gesloten netwerk aan Create a closed network
Maak gesproken iCal-herinneringen aan Create iCal alarms and reminders by voice
Maak grafiek aan van invoercurves van:\n\n Graph input curves of:\n\n
Maak grafiek aan van invoercurves van:\n\n Graph input curves of:\n\n
Maak grafiek aan van matrixcurves van:\n\n Graph matrix curves of:\n\n
Maak grafiek aan van uitvoercurves van:\n\n Graph output curves of:\n\n
Maak grafiek aan van uitvoerwaarden van:\n\n Graph output values of:\n\n
Maak groep aan Create Group
Maak iCal-reservekopie… Back up iCal…
Maak identiteitscontrole ongedaan Deauthenticate
Maak inkomende berichten opnieuw op Reformat incoming messages
Maak 'Keychain' standaard Make \"Keychain\" Default
Maak koppeling aan Make Link
Maak leaf aan Make Leaf
Maak markeringsbeschrijvingen opnieuw op Reformat marker descriptions
Maak minimalisatie ongedaan Expand
Maak mobiele account aan Create Mobile Account
Maak mobiele thuismap aan Create Portable Home Directory
Maak momentopname Sample Process
Maak momentopname van proces Sample Process
Maak naast elkaar plaatsen van visuele onderdelen ongedaan Untile visuals
Maak negatief Negate
Maak netwerk aan… Create Network…
Maak niet aan Don't Create
Maak niet aan Don’t Create
Maak nieuw bericht aan Compose New Message
Maak nieuwe aan Create New
Maak nieuwe notitie aan Compose New Note
Maak nieuwe plaknotitie aan Make New Sticky Note
maak nieuwe set aan create new collection
Maak nieuwe widget aan Create new widget
Maak notities en taken aan in: Create Notes & To Do's in:
Maak nu aan Create Now
Maak nu reservekopie Back Up Now
Maak ontbrekende agenda's aan Create Missing Calendars
Maak ontbrekende miniaturen aan Generate Missing Thumbnails
Maak opnieuw een videofoto Retake a video snapshot
Maak overdraagbare voorkeuren aan… Create Portable Preferences…
Maak passend Fit within
Maak passend Scale to Fit Mode
Maak passend Scale to fit
Maak passend To Fit
Maak passend in afmetingen Fit within dimensions
Maak passend in formaat Fit within size
Maak passend: Scale To Fit:
Maak PDF aan MakePDF
Maak PDF aan Help MakePDF Help
Maak PDF/X-3-document aan Create PDF/X-3 Document
Maak PPPoE-voorziening aan… Create PPPoE Service…
Maak printergroep aan… Create Printer Pool…
Maak printers buiten lokale netwerk bekend via Bonjour Advertise printers globally using Bonjour
Maak programma aan Create Application
Maak programma aan… Create Application…
Maak reservekopie van '^0' Backup “^0”
Maak reservekopie van geselecteerde map Backup Selected Folder
Maak reservekopie van mijn systeem vóór installatie Back up my system before installation
Maak samenvatting Summarize
Maak schijven buiten lokale netwerk bekend via Bonjour Advertise disks globally using Bonjour
Maak SDP-bestand Create SDP File
Maak selectie ongedaan Select None
Maak selectie ongedaan Deselect All
Maak sleutelhanger '%@' standaard Make Keychain “%@” Default
Maak slimme postbus aan Create Smart Mailbox
Maak standaard Make Default
Maak taak aan Create To Do
Maak takenreeks aan met opgegeven bestanden… Create Workflow with Specified Files…
Maak takenreeks aan… Create Workflow…
Maak tekst groter Make Text Bigger
Maak tekst kleiner Make Text Smaller
Maak toevoeging van grammatica ongedaan Unlearn Grammar
Maak toevoeging van spelling ongedaan Unlearn Spelling
Maak uw keuze: Please make your selection:
Maak venster schermvullend Resize window to full screen
Maak verbinding met het internet Please connect to the Internet
Maak verbinding met mijn draadloze netwerk Join my wireless network
Maak verbinding met mijn huidige draadloze netwerk Connect to my current wireless network
Maak verwijdering ongedaan Undelete
Maak videofoto Take a video snapshot
Maak videofoto Take Video Snapshot
Maak voor iemand anders een certificaat aan als certificaatautoriteit... Create a Certificate For Someone Else as a Certificate Authority...
Maak voorvertoning Create Preview
Maak voorziening actief Make Service Active
Maak voorziening inactief Make Service Inactive
Maak voorzieningen in dit domein bekend via Bonjour Advertise services in this domain using Bonjour
Maak WebKit-cache leeg Clear WebKit cache
Maak webpagina aan Build Web Page
Maak webpagina aan Help Build Web Page Help
Maak webpagina aan-voorkeuren Build Web Page Preferences
Maak wijzigingen ongedaan Discard Changes
Maak wijzigingen ongedaan Revert changes
Maak wijzigingen ongedaan Discard Change
Maakt de lichte gedeelten van een afbeelding fletser. Dulls the highlights of an image.
Maakt de samples van de achtergrondafbeelding donkerder om de samples van de bronafbeelding te weerspiegelen. Als de waarden voor de samples van de bronafbeelding wit aangeven Darkens the background image samples to reflect the source image samples. Source image sample values that specify white do not produce a change.
Maakt de samples van de achtergrondafbeelding lichter Brightens the background image samples to reflect the source image samples. Source image sample values that specify black do not produce a change.
Maakt een afbeelding vager of scherper op basis van een schijfvormige convolutiekernel. Smooths or sharpens an image using a disc-shaped convolution kernel.
Maakt een afbeelding vager of scherper op basis van een vakvormige convolutiekernel. Smooths or sharpens an image using a box-shaped convolution kernel.
Maakt het mogelijk dat wijzigingen in het invoermenu de X11-toetsenbordindeling overschrijven. Allows input menu changes to overwrite the current X11 keymap.
Maakt het mogelijk om de grootte van het braillepaneel aan te passen met de pijltoetsen. Allows resizing of the Braille Panel using the arrow keys
Maakt het mogelijk om het braillepaneel te verplaatsen met de muistoetsen. Allows moving the Braille Panel using the arrow keys
Maakt u gebruik van WisselGesprek? Do you have call waiting?
Maakt u gebruik van wisselgesprek? Do you have call waiting?
Maakt voorvertoningen van afbeeldingbestanden. Makes picture file previews
Maakt voorvertoningen van filmbestanden. Makes movie file previews
Maakt voorvertoningen van QuickTime-afbeeldingbestanden. Creates previews for QuickTime Image files
maand month
Maand Month
Maand van %@ t/m %@ Month from %@ to %@
maandag Monday
Maandag Monday
Maandagen Mondays
maanden months
maanden Months
maanden month(s)
Maandminiaturen Mini-Months
Maandweergave Month View
maar alleen de volgende Java-versies zijn geïnstalleerd: %s. but only the following Java versions are installed: %s.
maar alleen Java %s en %s zijn geïnstalleerd. but only Java %s and %s are installed.
maar alleen Java %s is geïnstalleerd. but only Java %s is installed.
Maart March
Maat Geometry
Maat-\nstreepjes: Ticks:
Maataanduiding Time signature
Maataanduiding van het nummer in het audio- of MIDI-bestand. Time signature of the song in the audio or MIDI file
maateenheden size units
Maateenheden Measurement units
Maateenheden: Measurement Units:
Maatstreepjes Tick Marks
Maatvak Grow Box
maatvak grow box
Mac Mac
MAC MAC
Mac (CR) Mac (CR)
Mac Help Mac Help
Mac mini Mac mini
MAC op wachtwoordbasis Password-Based MAC
Mac OS 9 Mac OS 9
Mac OS 9-besturingsbestanden Mac OS 9 Drivers
Mac OS 9-besturingsbestanden geïnstalleerd Mac OS 9 Drivers Installed
Mac OS 9-bevoegdheden herstellen Fixing Mac OS 9 Permissions
Mac OS 9-bevoegdheden zijn hersteld Mac OS 9 Permissions Fixed
Mac OS 9-bevoegdheden zijn niet hersteld Mac OS 9 Permissions Not Fixed
Mac OS 9-bevoegdheden zijn niet hersteld\n%@ Mac OS 9 Permissions Not Fixed\n%@
Mac OS Standaard (HFS) Mac OS Standard
Mac OS Uitgebreid (HFS+) Mac OS Extended
Mac OS Uitgebreid (hoofdlettergevoelig) Mac OS Extended (Case-sensitive)
Mac OS Uitgebreid (journaled) Mac OS Extended (Journaled)
Mac OS X Mac OS X
mac os x mac os x
Mac OS X (Systeem) Mac OS X (System)
Mac OS X (UFS) Mac OS X (UFS)
Mac OS X 10.2.8 Interne SDK Mac OS X 10.2.8 Internal SDK
Mac OS X 10.2.8 SDK Mac OS X 10.2.8 SDK
Mac OS X 10.3 Interne SDK Mac OS X 10.3 Internal SDK
Mac OS X 10.3.9 SDK Mac OS X 10.3.9 SDK
Mac OS X 10.3.9-ondersteuning Mac OS X 10.3.9 Support
Mac OS X 10.4 Interne SDK Mac OS X 10.4 Internal SDK
Mac OS X 10.5 Interne SDK Mac OS X 10.5 Internal SDK
Mac OS X 10.5 kan niet op deze computer worden geïnstalleerd. Mac OS X 10.5 cannot be installed on this computer.
Mac OS X 10.5 kan niet over Mac OS X Server worden geïnstalleerd. Mac OS X 10.5 cannot be installed over Mac OS X Server.
Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.5 Leopard
Mac OS X is geïnstalleerd. Mac OS X is installed.
Mac OS X is niet aangetroffen op het geselecteerde volume. Mac OS X was not found on the volume you selected.
Mac OS X is op uw computer geïnstalleerd. Mac OS X was installed on your computer
Mac OS X kan niet op deze computer worden geïnstalleerd. Mac OS X cannot be installed on this computer.
Mac OS X kan niet op uw computer worden geïnstalleerd Mac OS X could not be installed on your computer
Mac OS X Server Mac OS X Server
mac os x server mac os x server
Mac OS X Server (UFS) Mac OS X Server (UFS)
Mac OS X Server Help Mac OS X Server Help
Mac OS X Server-verbinding Connect to Mac OS X Server
Mac OS X terugzetten Restore Mac OS X
Mac OS X-audio-HAL Mac OS X Audio HAL
Mac OS X-configuratie-assistent Mac OS X Setup Assistant
Mac OS X-installatie Install Mac OS X
Mac OS X-installatie Help Install Mac OS X Help
Mac OS X-installatieprogramma Mac OS X Installer
Mac OS X-software… Mac OS X Software…
Mac OS X-softwareupdate\n Mac OS X Software Update\n
Mac OS X-synchronisatievoorzieningen zijn uitgeschakeld op deze computer. Mac OS X synchronization services are disabled on this computer.
Mac OS X-versie Mac OS X Version
Mac OS X-voorkeurenpaneel Mac OS X Preference Pane
Mac OS-resource Mac OS resource
Mac Pro Mac Pro
Mac OS X Mac OS X
Mac OS X Server Mac OS X Server
MAC-adres MAC address
MAC-adres MAC Address
MAC-adres in afgedrukte voettekst Print Footer MAC Address
Macau Macau
MacBinary MacBinary encoding
MacBinary-archief MacBinary archive
MacBook MacBook
MacBook Pro 15\" MacBook Pro 15\"
MacBook Pro 17\" MacBook Pro 17\"
MAC-controle mislukt tijdens importeren van PKCS12. MAC verification failed during PKCS12 Import.
MACE 3:1 MACE 3:1
MACE 3:1 MACE 3 to 1
MACE 6:1 MACE 6:1
MACE 6:1 MACE 6 to 1
Macedonisch Macedonian
mach mach
Mach Mach
mach.sym mach.sym
mach_kernel mach_kernel
Mach-berichten in: Mach Messages In:
Mach-berichten uit: Mach Messages Out:
Mach-systeemaanroepen: Mach System Calls:
Macintosh Audio Compression and Expansion-compressie (MACE) met een verhouding van 3 tot 1. Macintosh Audio Compression and Expansion (MACE) compression with a 3 to 1 ratio.
Macintosh Audio Compression and Expansion-compressie (MACE) met een verhouding van 6 tot 1. Macintosh Audio Compression and Expansion (MACE) compression with a 6 to 1 ratio.
Macintosh/pc-bestandsuitwisseling (MS-DOS) Macintosh PC Exchange (MS-DOS)
Macintosh-bestandstypen Macintosh file types
Macintosh-bureaucomputer Macintosh Desktop
Macintosh-computer Macintosh Computer
Macintosh-server Macintosh Server
MacKoreaans MacKorean
MacKoreaans: MacKorean :
MacPaint MacPaint
MacPaint Image MacPaint Image
MacPaint-afbeelding MacPaint image
MacPaint-afbeelding MacPaint Image
MacPaint-afbeeldingbestandimportmodule MacPaint image file importer
MacPICT MacPICT
Macro Macro
Mac-scriptnaam: Mac Script Name:
Mac-server Mac Server
MacWord MacWord
Madagascar Madagascar
Madeliefjes Daisies
Madrid Madrid
mAdvancedFunctionsBox mAdvancedFunctionsBox
Mag '%@' e-mail versturen\nnaar deze personen? Is it OK for %@ to send email to these people?
Mag '%1$@' e-mail ontvangen\nvan '%2$@'? Is it OK for %1$@ to receive email from %2$@?
Mag '%1$@' e-mail versturen\nnaar '%2$@'? Is it OK for %1$@ to send email to %2$@?
Mag '<0>' worden afgespeeld? Allow the media \"<0>\" to play?
Mag cd's en dvd's branden Can burn CDs and DVDs
Mag de account '%@' berichten versturen via elke server voor uitgaande post? Allow the “%@” account to send through any Outgoing Server?
Mag het Dock wijzigen Can modify the Dock
Mag maximaal Playback count:
Mag printers beheren Can administer printers
Mag wachtwoord wijzigen Can change password
Magadan Magadan
Magenta Magenta
Magnesium Magnesium
Magnetische richting Magnetic direction
Mail Mail
Mail Email
mail mail
Mail afbeelding Mail Image
Mail bijwerken Mail Upgrade
Mail document Mail Document
Mail en iChat Mail & iChat
Mail geselecteerde afbeeldingen Mail Selected Images
Mail heeft andere berichten in de postbus '%1$@' bewaard in '%2$@' Mail has saved other messages in mailbox “%1$@” in “%2$@” so that you can complete the actions while online.
Mail heeft andere berichten in de postbussen '%1$@' bewaard in '%2$@' Mail has saved other messages in mailboxes “%1$@” in “%2$@” so that you can complete the actions while online.
Mail heeft bewerkingen voor sommige berichten ongedaan gemaakt Mail has undone actions on some messages so that you can redo the actions while online.
Mail heeft de postbusinstelling van uw account gewijzigd; de lokale postbus '%@' wordt nu gebruikt. Mail has changed your account’s Mailbox Behaviors preferences to use the local “%@” mailbox.
Mail heeft de volgende geïnstalleerde bundels uitgeschakeld:\n\n\t%@\n\nNeem contact op met de leveranciers van deze bundels voor informatie over een versie die compatibel is met Mail van Mac OS X 10.5 voordat u ze opnieuw installeert. Mail has disabled the following installed bundles:\n\n\t%@\n\nPlease contact the makers of these bundles for a version compatible with Mac OS X 10.5 Mail before reinstalling them.
Mail heeft een bestaande postbus met de naam 'Outbox' gevonden. Deze naam kan alleen door Mail worden gebruikt voor het bezorgen van berichten. De naam van de postbus is veranderd in '%@'. Mail has found an existing mailbox named Outbox. This mailbox is now reserved for Mail’s use during delivery. Your mailbox has been renamed to “%@”.
Mail heeft een internetverbinding tot stand gebracht. Mail was able to connect to the internet.
Mail heeft geen toegang tot uw %@-informatie Mail cannot access your %@ information because another copy of Mail is using it.
Mail heeft geen toegang tot uw %@-informatie Mail cannot access your %@ information because it is in use.
Mail heeft geen toegang tot uw postbusinformatie Mail cannot access your mailbox information because another copy of Mail is using it.
Mail heeft geen toegang tot uw postbussen omdat ze beveiligd zijn. Mail cannot access your mailboxes because they are locked.
Mail Help Mail Help
Mail is niet gevonden. Mail cannot be found.
Mail kan de bijlage '%@' niet op schijf bewaren. Controleer of uw downloadsmap bestaat en of u naar deze map mag schrijven. Mail was unable to save the attachment “%@” to disk. Please verify your downloads folder exists and is writable.
Mail kan de bijlage '%@' niet verwijderen. Mail was unable to remove the attachment %@.
Mail kan de echtheid van het S/MIME-certificaat van '%@' niet controleren. Berichten die door deze gebruiker zijn ondertekend Mail was unable to verify the authenticity of the S/MIME certificate provided by “%@”. Messages signed by this user may be coming from a different source.
Mail kan de identiteit van '%@' niet controleren Mail can’t verify the identity of “%@”.
Mail kan de map '%@' niet aanmaken. Mail was unable to create the folder %@.
Mail kan de naam van '%@' niet wijzigen. Mail was unable to rename “%@”.
Mail kan de URL '%@' niet openen. Mail was unable to open the URL “%@”.
Mail kan de verwijderde berichten in de postbus '%1$@' op de server '%2$@' niet wissen. Mail was unable to remove the deleted messages in the mailbox “%1$@” on server “%2$@”.
Mail kan deze postbus op de server '%@' niet openen. Mail was unable to open this mailbox on the server “%@”.
Mail kan geen informatie over uw postbussen bewaren Mail cannot save information about your mailboxes because there isn’t enough space in your home folder.
Mail kan geen informatie over uw postbussen bewaren vanwege een netwerkprobleem. Mail cannot save information about your mailboxes because of a network problem.
Mail kan geen programma vinden om de bijlage '%@' te openen. Wilt u het bestand op de schijf bewaren? Mail couldn’t find an application to open the attachment “%@”. Would you like to save the file to disk?
Mail kan geen sessie starten met de systeemomvattende RSS-voorziening. Er worden geen RSS-kanalen bijgewerkt. Mail cannot start a session with the system-wide RSS service. No RSS feeds will be refreshed.
Mail kan het bestand '%@' niet bewaren. Mail was unable to save the file “%@”.
Mail kan het bestand '%@' niet bewaren. Mail was unable to save the file %@.
Mail kan niet inloggen op de %1$@-server '%2$@' via %3$@-identiteitscontrole. Zorg dat de accountinstellingen juist zijn. Mail was unable to log in to the %1$@ server “%2$@” using “%3$@” authentication. Please make sure your account settings are correct.
Mail kan niet inloggen op de account '%@' vanwege een tijdelijk serverprobleem. Probeer het later opnieuw. Mail could not log in to the account “%@” because of a temporary server error. Please try again later.
Mail kan niet worden geopend Mail can’t open because its index is read-only.
Mail kan niet worden geopend Mail can’t open because you don’t have the necessary permissions to change the folder where it saves information.
Mail kan uw antwoord op het bericht '%@' niet vinden. Misschien hebt u het bericht verwijderd. Mail was unable to find your response to the message “%@”. You may have deleted the message.
Mail moet de informatie over uw postbussen herstellen Mail needs to repair its information about your mailboxes
Mail moet het IMAP-padvoorvoegsel voor de account '%1$@' wijzigen om de postbus '%2$@' aan te maken. Wilt u dat Mail het voorvoegsel nu wijzigt? Mail needs to change the IMAP path prefix for account “%1$@” to create the “%2$@” mailbox. Do you want Mail to change the prefix now?
Mail Time Machine-helper Mail Time-Machine Helper
Mail voor Mac OS X Mail for Mac OS X
mail.voorbeeld.com mail.example.com
Mail/Verstuur bestand Mail/Send File
Mail/Verstuur naar Mail/Send To
Mail/Verstuur selectie Mail/Send Selection
Mail-accounts Mail accounts
MAIL-ACTIVITEIT MAIL ACTIVITY
Mail-agenda Mail calendar
Mailbegroeting Mail Greeting
Mail-berichten Mail messages
Mail-berichten importeren Mail Message Import
Mailbox-Agent Mailbox-Agent
mailboxes mailboxes
mailboxType mailboxType
Mail-database bijwerken… Dit kan enkele minuten duren. Upgrading your Mail database… This may take a few minutes.
Mail-database voorbereiden… Preparing your Mail database…
Mail-downloads Mail Downloads
Mailinglijst Mailing list
mailinglijst mailing list
Maillijstuitbreidingsgeschiedenis Mail List Expansion History
Mail-onderdelen Mail items
Mailontvanger Mail Recipient
Mail-postbus Mail Mailbox
Mail-postbussen Mail mailboxes
Mails Mails
Mail-sjabloon Mail Stationery
Mail-symbool Mail icon
Mail-symbool Mail Icon
mailto: mailto:
Mail-verbindingsassistent Mail Connection Doctor
MailViewer MailViewer
Mail-voorkeuren Mail preferences.
main display main display
MainMenu MainMenu
MainNib MainNib
mainStatusContainer mainStatusContainer
Maintain aspect ratio Maintain aspect ratio
mainView mainView
MainWindow MainWindow
Maithean Maithean
Maker Author
maker creator
Maker Artist
Maker Maker
Maker van dit onderdeel Producer of this item
Maker:\n Creator:\n
Makers Authors
Makers van dit onderdeel. Authors of this item
Malagasy Malagasy
Malawi Malawi
Malayalam Malayalam
Maldiven Maldives
Male Male
Maleisië Malaysia
Maleisisch Malay
Mali Mali
Malta Malta
Maltees Maltese
Man Male
Manage Interfaces Manage Interfaces
ManagedDelegatesSheet ManagedDelegatesSheet
Manager Manager
Manages access to data on FTP and HTTP servers for QuickTime media handlers Manages access to data on FTP and HTTP servers for QuickTime media handlers
Manages data at arbitrary memory addresses for QuickTime media handlers Manages data at arbitrary memory addresses for QuickTime media handlers
Managua Managua
Manama Manama
Manchester Manchester
Mandarijn Tangerine
Manila Manila
Manx Manx
Maori Maori
map folder
Map Folder
Map '%s' Folder \"%s\"
Map '@1' is onvindbaar. Folder @1 wasn’t found.
Map aanmaken Create Folder
Map 'Afbeeldingen' Pictures Folder
Map bestaat niet. Folder does not exist.
map dock onderdeel folder dock item
Map 'Films' Movies Folder
Map 'Gebruikers' verwacht in: %s. \"Users\" directory expected at: %s.
Map kan niet worden aangemaakt. Could not create folder.
Map kan niet worden gelezen. Could not read folder.
Map kan niet worden geschreven. Could not write folder.
Map kan niet worden verwijderd. Could not delete folder.
Map kiezen Choose a Folder
Map met contextueelmenu-onderdelen Contextual Menu Items Folder
Map met dia's\n Slide Folder\n
Map met eigenaar Owned Folder
Map met locales Locales Folder
Map met printerbeschrijvingen Printer Description Folder
Map met printerbesturingsbestanden Printer Driver Folder
Map met recente documenten Recent Documents Folder
Map met recente programma's Recent Applications Folder
Map met recente servers Recent Servers Folder
Map met regelpanelen Control Panel Folder
Map met scriptextra's Scripting Additions Folder
Map met tekstcoderingen Text Encodings Folder
Map met thema's Themes Folder
Map met uitgeschakelde extensies Disabled Extensions Folder
Map met uitgeschakelde onderdelen voor uitschakeling Disabled Shutdown Items Folder
Map met uitgeschakelde opstartbestanden Disabled Startup Items Folder
Map met uitgeschakelde regelpanelen Disabled Control Panel Folder
Map met uitgeschakelde systeemextensies Disabled System Extension Folder
Map naar onderliggende bladwijzers en submappen Folder to Child Bookmarks and Subfolders
Map niet gevonden. Folder not found.
Map niet gevonden: Folder not found:
Map 'Programma's' Applications folder
Map 'Public' van andere gebruiker... Other User's Public Folder...
Map selecteren voor aanmaken schijfkopie Select Folder to Image
Map 'Speakable Items' Speakable Items folder
Map terugplaatsen naar bovenliggende map Back mapping from a Folder to its parent
Map voor bladeren Folder other devices can browse
Map voor downloads: Downloads folder:
Map voor geaccepteerde onderdelen Folder for accepted items
Map voor geaccepteerde onderdelen: Folder for accepted items:
Map voor programmaondersteuning Application Support Folder
Map voor slimme postbus:\n Smart Mailbox Folder:\n
Mapactie verwijderen Delete Folder Action
mapacties folder actions
Mapacties Folder Actions
Mapacties kunnen ook worden in- of uitgeschakeld via Mapacties-configuratie of het contextuele menu van de Finder. Folder Actions can also be enabled or disabled using Folder Actions Setup or Finder's contextual menu
Mapacties zijn ingeschakeld. Folder Actions are enabled.
Mapacties zijn uitgeschakeld. Folder Actions are disabled.
Mapacties: Folder Actions:
Mapacties-configuratie Folder Actions Setup
Mapacties-configuratie Help Folder Actions Setup Help
Mapacties-verzender Folder Actions Dispatcher
Mapdoorverwijzing Folder Redirection
Mapgrootte: Content size:
Mapinhoud kan niet worden opgevraagd (onbekende fout). Failed to get folder contents (Unknown Error).
Mapinhoud kan niet worden opgevraagd (ongeldig verzoek). Failed to get folder contents (Bad Request).
Mapinhoud opvragen… Getting Folder contents…
Mappad Folder Path
Mappen Folders
mappen folders
Mappen die zijn toegevoegd door Beheerde client. Folders added by Managed Client.
Mappen lezen… Reading folders…
Mappen met acties Folders with Actions
Mappen om te doorzoeken Folders in which to search
Maputo Maputo
mapvermelding directory entry
Mapvlag Folder Flag
Marathi Marathi
Marge Margin
Marges Paper Margins
Marges Margins
Marimba Marimba
Marineblauw Navy
Markeer Mark Up
markeer mark up
Markeer Flag
Markeer Mark
Markeer adressen die niet eindigen op Mark addresses not ending with
Markeer alle berichten als gelezen Mark All Messages as Read
Markeer alles als gelezen Mark All As Read
Markeer als Mark
Markeer als gelezen Mark as read
Markeer als gelezen Mark Read
Markeer als gelezen Mark as Read
Markeer als gereed Mark as Done
Markeer als niet gereed Mark as Not Done
Markeer als ongelezen Mark Unread
Markeer als onvoltooid Mark Incomplete
Markeer als voltooid Mark Complete
Markeer artikelen als gelezen: Mark articles as read:
Markeer geselecteerde curven met handgrepen Mark selected curves with handles
Markeer niet-gelezen artikelen Highlight unread articles
Markeer nieuwe artikelen met kleur: Color new articles:
Markeer pagina voor SnapBack Mark Page for SnapBack
Markeer resultaat Highlight Results
Markeer tekst Highlight Text
Markeer verwante berichten met de kleur Highlight related messages using color
Markeer wijzigingen Highlight Changes
MarkerFelt-Thin MarkerFelt-Thin
MarkerFelt-Wide MarkerFelt-Wide
Markering Hilite
markering marker
Markering Highlight
markering highlight
markering berichtenreeksen thread highlight
markering toekennen Mark As Flagged
markering verwijderen Mark As Unflagged
markering voor bit 0 marker for bit 0
markering voor bit 15 marker for bit 15
markering voor bit 31 marker for bit 31
markering voor bit 32 marker for bit 32
markering voor bit 47 marker for bit 47
markering voor bit 63 marker for bit 63
Markering: Mark:
Markeringen Flags
markeringen flags
Markeringen voor %1$d berichten in postbus '%2$@' wijzigen Changing flags for %1$d messages in mailbox “%2$@”
Markeringen voor bericht in postbus '%@' wijzigen Changing flags for message in mailbox “%@”
Markeringen voor hersynchronisatie Re-sync markers
Markeringen wijzigen Changing flags
Markeringen: Marks:
Markeringsfout bij gegevenssynchronisatie Data synchronization mark error
Markeringskleur Highlight color
Markeringskleur: Highlight Color:
Marketing/sales Marketing/Sales
Markup Markup
Marokko Morocco
Marshalleilanden Marshall Islands
Martinique Martinique
marUKMs marUKMs
Mashup-URL Mashup URL
Masker Mask
Masker Masking
Masker naar alfa Mask To Alpha
Masker: Masking:
Maskerafbeelding Mask Image
Massa-opslagcontroller Mass Storage Controller
MassStorage MassStorage
Master Master
Master Card MasterCard
MasterCard MasterCard
Mastersleutel komt niet overeen met database Master key does not match database
Masterstream Master Stream
Mate van posterisatie Posterize Amount
Mate van reliëf Amount of embossing
Mate van solarisatie Solarize Amount
Mate van verscherping Amount of sharpening
Mate van vervaging Amount of blurring
Materiaal Content
Materiaal dat op iTunesU wordt gepubliceerd wordt binnen deze tabweergave geplaatst. Content published to iTunesU will be located within this tab view.
Materiaal verloopt na ^0 dagen Content expires after ^0 days
Materiaal verloopt op ^0 Content expires on ^0
Materiaal waarvoor takenreeksgoedkeuring is vereist Content files requiring workflow approvals will be stored in this folder.
Materiaalbeheer: Content Control:
Materiaaltype beloofde bestand Promised file content type
Matig Poor
matrix matrix
Matrix Matrix
Matrix moet lineair zijn. Matrix should be linear.
Matrix niet ondersteund als exponentargument Matrix not supported as exponent argument
Matrix niet ondersteund als indexargument Matrix not supported as index argument
Matrix ontbreekt. Matrix is missing.
Matrix voor kleuraanpassing Chromatic adaptation matrix
Matrixcurves Matrix Curves
Matrixdeling niet ondersteund Matrix division not supported
Matrixevaluatie niet ondersteund Matrix evaluation not supported
Matrixopties Matrix Options
Matrix-stereo (L R) Matrix Stereo (Lt Rt)
Matrixvegen Matrix Wipe
Matrox Matrox
Mauretanië Mauritania
Mauritius Mauritius
max size - do not loc max size - do not loc
Max toevoegen Add Max
Max. Max
Max. bitsnelheid: Max bit rate:
Max. breedte Max Width
Max. gegevenssnelheid: Limit data rate to
Max. grootte van mobiele FileVault-thuismap FileVault Mobile Home Max Size
Max. groottepercentage van mobiele FileVault-thuismap FileVault Mobile Home Max Size Percent
Max. hoogte Max Height
Max. lengte Max Length
Max. mm lens Lens Max MM
Max. pakketduur: Max packet duration:
Max. pakketgrootte: Max packet size:
Max. verzadiging: Max saturation :
Max. verzendtijd: Max transmission time:
Max. waarde Max Value
Max.:\n Max:\n
maxdiafragma maxaperture
Maximaal Maximum Possible
Maximaal Maximum
Maximaal At most
Maximaal (uitsluitend 128-bits) Maximum (128 bit only)
Maximaal ^0 keer afspelen Playback up to ^0 times
Maximaal 1 Up to 1.5 Mb/sec
Maximaal 100 Mb/sec Up to 100 Mb/sec
Maximaal 12 Mb/sec Up to 12 Mb/sec
Maximaal 200 Mb/sec Up to 200 Mb/sec
Maximaal 3 knoppen toegestaan. Maximum of 3 buttons allowed.
Maximaal 400 Mb/sec Up to 400 Mb/sec
Maximaal 480 Mb/sec Up to 480 Mb/sec
Maximaal 800 Mb/sec Up to 800 Mb/sec
Maximaal aantal iteraties: Max. Number of Iterations:
Maximaal aantal iteraties: Max. # of Iterations:
Maximaal aantal toegestane bytes in een bericht Maximum number of bytes allowed in a message
Maximaal diafragma Max aperture
Maximaal toegestane Amerikaanse beoordeling tv-programma's Maximum Allowed U.S. TV Show Rating
Maximaal toegestane Amerikaanse filmbeoordeling Maximum Allowed U.S. Movie Rating
Maximale aantal geneste mappen en harde koppelingen van directory's bereikt Maximum nesting of folders and directory hard links reached
Maximale alfa van gedeelte Area Maximum Alpha
Maximale bestandslengte overschreden Maximum file length exceeded
Maximale component Maximum Component
Maximale diafragma Max Aperture Value
Maximale diepte B-tree overschreden Exceeded maximum B-tree depth
Maximale grootte: %d x %d Maximum size: %d x %d
Maximale grootte: {0} Maximum size: {0}
Maximale invoer: Maximum entries:
Maximale pakketduur: Maximum packet duration:
Maximale pakketgrootte: Maximum packet size:
Maximale processorsnelheid Maximum CPU Speed
Maximale radius Maximum Radius
Maximale radius striatie Maximum Striation Radius
Maximale schijfruimte: Amount of disk space to use:
Maximale verbindingstijd Maximum Connect Time
Maximale vergroting instellen Magnification range for zooming
Maximale vergroting: Maximum Zoom:
Maximale wachttijd Maximum Wait
Maximale wachttijd tot alle menu-aanvullingen zijn toegevoegd of verwijderd. Maximum time to wait for all menu extras to be added or removed.
Maximaliseer splittergebied bovenaan of links Maximize top/left splitter region
Maximaliseren Maximize
Maximum Maximum
maximum maximum
Maximum aantal seconden om dialoogvensters met inlogfouten of conflicten weer te geven. Stel in op '0' voor onbeperkte weergave. Maximum seconds to display login error or conflict dialogs. Set to 0 for no time limit.
Maximum aantal seconden om dialoogvensters met uitlogfouten of conflicten weer te geven. Stel in op '0' voor onbeperkte weergave. Maximum seconds to display logout error or conflict dialogs. Set to 0 for no time limit.
Maximum overschreden Maximum exceeded
Maximum van gedeelte Area Maximum
Maximum: Max:
Maximum: Maximum:
Maximumsnelheid Maximum Speed
Maximumsnelheid: Maximum Speed:
Maximumwaarde: Maximum Value:
maxXSwitch maxXSwitch
maxYSwitch maxYSwitch
Mayotte Mayotte
mayUKMs mayUKMs
MB Mb
MB MB
MB/s Mb/s
MB/s MB/s
MB\n Mo\n
Mbit/s Mbit/s
mbox-bestanden mbox files
MBR (hoofdopstartrecord) Master Boot Record
MBR (hoofdopstartrecord) MBR (Master Boot Record)
MBR-indeling Master Boot Record Scheme
MC MC
MCA-bridge MCA Bridge
mcActions mcActions
MCS-index MCS Index
MCS-index: %@ MCS Index: %@
'M'-curves ontbreken. “M” curves are missing.
MCX_XACCNT_ALLOW_BUTTON MCX_XACCNT_ALLOW_BUTTON
MCX_XACCNT_AUTH_CHECKBOX MCX_XACCNT_AUTH_CHECKBOX
MCX_XACCNT_AUTH_TITLE MCX_XACCNT_AUTH_TITLE
MCX_XACCNT_DENY_BUTTON MCX_XACCNT_DENY_BUTTON
MCX_XACCNT_WINDOW_TITLE MCX_XACCNT_WINDOW_TITLE
MD MD
MD2 MD2
MD2 met ElGamal MD2 with ElGamal
MD2 met RSA MD2 with RSA
MD2 met RSA-codering MD2 with RSA Encryption
MD2 met RSA-codering BSAFE1 MD2 with RSA Encryption BSAFE1
MD2 met RSA-handtekening MD2 with RSA Signature
MD4 MD4
MD4 met RSA MD4 with RSA
MD4 met RSA en ISO9697 MD4 with RSA and ISO9697
MD4 met RSA en Telesec-handtekeningstandaard MD4 with RSA and Telesec Signature Standard
MD4 met RSA-codering MD4 with RSA Encryption
MD4-pakket MD4 Packet
MD5 MD5
MD5 Challenge-Response MD5 Challenge-Response
MD5 met RSA MD5 with RSA
MD5 met RSA en ISO9697 MD5 with RSA and ISO9697
MD5 met RSA en Telesec-handtekeningstandaard MD5 with RSA and Telesec Signature Standard
MD5 met RSA-codering MD5 with RSA Encryption
MD5 met RSA-codering BSAFE1 MD5 with RSA Encryption BSAFE1
MD5 met RSA-handtekening MD5 with RSA Signature
MD5-handtekening:\n MD5 Signature:\n
MDC-2 MDC-2
MDC2 Double Length MDC2 Double Length
MDC2 met RSA-handtekening MDC2 with RSA Signature
MDC2 Single Length MDC2 Single Length
ME ME
Measured CPU load Measured CPU load
Mechanisch Mechanics
Mechanische positionerings- of wisselaarfout Mechanical positioning or changer error
Mechanische positioneringsfout Mechanical positioning error
Mechanisme is onjuist Mechanism is incorrect
Medeleven Sentiments
Media Media
MEDIA MEDIA
Media blijft beschrijfbaar Media is appendable
Media in RAM laden... Loading media into RAM...
Media in RAM laden… Loading media into RAM…
Media is aanwezig Media is present
Media is bezig met overdracht Media is transitioning
Media is gereserveerd Media is reserved
Media is in gebruik Media is busy
Media is leeg Media is blank
Media kan niet worden vastgelegd. Media cannot be captured.
Media kan worden gewist Media is erasable
Media kan worden overschreven Media is overwritable
Media met verschillende structuren kunnen niet in hetzelfde bestand worden vastgelegd. Media of different formats cannot be recorded to the same file.
Media vastleggen vanaf het apparaat '%@' is niet mogelijk Could not capture media from the device \"%@\" because it is already in use elsewhere in this application.
Media verwijderen Eject
Media witpunts tristimulus Media white-point tristimulus
Media worden geladen… Loading Media
Media zwartpunts tristimulus Media black-point tristimulus
Media100 Media100
Mediabestanden Media Files
Mediacapaciteit: Media capacity:
Mediakiezer Media Browser
MediaKit meldt \"freeze\"-poging op partitie die al \"frozen\" is. MediaKit reports freeze attempted on already frozen partition.
MediaKit meldt dat de \"semaphored\" taak al wordt uitgevoerd. MediaKit reports semaphored task already executing.
MediaKit meldt dat de besturingsbestandbundel niet is gevonden. MediaKit reports driver bundle not found.
MediaKit meldt dat de bewerking is afgebroken. MediaKit reports operation aborted.
MediaKit meldt dat de bewerking niet is toegestaan. MediaKit reports operation not allowed.
MediaKit meldt dat de extents-tree indelingsnodes heeft. MediaKit reports the extents tree has map nodes.
MediaKit meldt dat de extents-tree te klein is om van te stelen. MediaKit reports the extents tree is too small to steal from.
MediaKit meldt dat de laatste 1 MB van de extents-tree in gebruik is. MediaKit reports the last 1MB of the extents tree is in use.
MediaKit meldt dat de partitie (indeling) te klein is. MediaKit reports partition (map) too small.
MediaKit meldt dat een fout is aangetroffen. MediaKit reports fault detected.
MediaKit meldt dat er onvoldoende ruimte op het apparaat is voor de gevraagde bewerking. MediaKit reports not enough space on device for requested operation.
MediaKit meldt dat het apparaat bezig is met het formatteren van media. MediaKit reports device busy formatting media.
MediaKit meldt dat het apparaat bijna gereed is. MediaKit reports device is becoming ready.
MediaKit meldt dat het apparaat is gereserveerd door iemand anders. MediaKit reports device is reserved by someone else.
MediaKit meldt dat het apparaat melding maakt van gewijzigde media. MediaKit reports device reported changed media.
MediaKit meldt dat het apparaat moet worden geïnitialiseerd of ingeschakeld. MediaKit reports device needs initialization or power-up.
MediaKit meldt dat het apparaat niet gereed is. MediaKit reports device not ready.
MediaKit meldt dat het gebied aangrenzend moet zijn. MediaKit reports the area is required to be contiguous.
MediaKit meldt dat het opgegeven woordenboek niet kan worden geopend. MediaKit reports the specified dictionary could not be opened.
MediaKit meldt dat het opstartbestand al bestaat. MediaKit reports the startup file already exists.
MediaKit meldt dat het opstartbestand beschadigd is. MediaKit reports the startup file is damaged.
MediaKit meldt dat het opstartbestand te klein is voor de I/O. MediaKit reports the startup file is too small for the I/O.
MediaKit meldt dat het opstartbestand voorbij 8 GB op de schijf ligt. MediaKit reports the startup file is past 8GB on the disk.
MediaKit meldt dat het volume geen UFS-volume is. MediaKit reports not a UFS Volume.
MediaKit meldt dat I/O is ingekort (underrun). MediaKit reports I/O was truncated (underrun).
MediaKit meldt dat interne logica een situatie niet heeft afgehandeld. MediaKit reports internal logic has failed to handle a situation.
MediaKit meldt dat media in het apparaat ontbreekt. MediaKit reports device is lacking media.
MediaKit meldt dat toewijzingsblokken te groot zijn. MediaKit reports allocation blocks are too large.
MediaKit meldt dat vorige commando nog wordt uitgevoerd. MediaKit reports busy executing previous command.
MediaKit meldt dat zo'n apparaat niet bestaat. MediaKit reports no such device.
MediaKit meldt dat zo'n partitie niet bestaat. MediaKit reports no such partition.
MediaKit meldt dat zo'n partitieschema niet bekend is. MediaKit reports no such partition scheme known.
MediaKit meldt dat zo'n structuur niet bestaat. MediaKit reports no such format exists.
MediaKit meldt dat zo'n type partitie niet bestaat. MediaKit reports no such partition type.
MediaKit meldt Device Level-parameterfout. MediaKit reports Device Level parameter error.
MediaKit meldt eindmarkering. MediaKit reports end marker.
MediaKit meldt fout bij lezen partitie-indeling. MediaKit reports partition map read failure.
MediaKit meldt fout bij schrijven partitie-indeling. MediaKit reports partition map write failure.
MediaKit meldt fout in controlegetalbewerking. MediaKit reports checksum operation failure.
MediaKit meldt het ontbreken van partities; het hele apparaat is één volume. MediaKit reports no partitioning; whole device is single volume.
MediaKit meldt I/O-overrun. MediaKit reports I/O overrun.
MediaKit meldt I/O-time-out bij wachten op Tx/Rx. MediaKit reports I/O timed out waiting for Tx/Rx.
MediaKit meldt mogelijke integriteitsproblemen; offlining/flushing vereist. MediaKit reports integrity in question; offlining/flushing required.
MediaKit meldt onjuist Disk Label-controlegetal. MediaKit reports bad Disk Label checksum.
MediaKit meldt onjuiste cilindergroepstructuur. MediaKit reports bad cylinder group structure.
MediaKit meldt onjuiste Disk Label-structuur. MediaKit reports bad Disk Label structure.
MediaKit meldt onjuiste partitie of geen indeling aangetroffen. MediaKit reports bad partition or no map found.
MediaKit meldt onjuiste superblock-structuur. MediaKit reports bad superblock structure.
MediaKit meldt onlogisch verzoek. MediaKit reports illogical request.
MediaKit meldt poging tot \"thaw\" op normale partitie. MediaKit reports thaw attempted on normal partition.
MediaKit meldt status offline. MediaKit reports offline.
MediaKit meldt structuurbeschadiging. MediaKit reports structure corruption.
MediaKit meldt waarschuwingsfout eenheid. MediaKit reports unit attention error.
Medialade bijna leeg. Media tray almost empty.
Medialade leeg. Media tray empty.
Medialade moet worden bijgevuld. Media tray needs to be filled.
Medialade ontbreekt. Media tray missing.
Medianaam Media Name
Medianis Media Bay
Mediaopties Media Options
Mediapad: Media Path:
Mediasleutel: Media Key:
Mediasleutels Media Keys
Mediasleutels geven u toegang tot beveiligde mediabestanden. Media keys authorize your access to secured media files.
Mediasleutels… Media Keys…
MEDIASPACE ADPCM MEDIASPACE ADPCM
Mediastoring. Media jam.
Mediastructuren Media Formats
Mediastructuren media formats
Mediasubtype Media Subtype
mediatype mediatype
Mediatype Media Type
Mediatypen Media types
Mediavak Media Box
Mediavak: Media Box:
Mediaverwijdermenu-extra Eject Menu Extra
Mediaverzoek Media Request
MEDIAVISION ADPCM MEDIAVISION ADPCM
Meditatief Meditative
Medium kan niet worden beschreven - Niet-compatibele structuur Cannot write medium - Incompatible format
Medium kan niet worden beschreven - Onbekende structuur Cannot write medium - Unknown format
Medium kan niet worden geformatteerd - Niet-compatibel medium Cannot format medium - Incompatible medium
Medium kan niet worden gelezen - Niet-compatibele structuur Cannot read medium - Incompatible format
Medium kan niet worden gelezen - Onbekende structuur Cannot read medium - Unknown format
Medium wordt al afgespeeld. Media is already being played.
Mediumcassette beveiligd Medium magazine locked
Mediumcassette geplaatst Medium magazine inserted
Mediumcassette niet toegankelijk Medium magazine not accessible
Mediumcassette niet-beveiligd Medium magazine unlocked
Mediumcassette verwijderd Medium magazine removed
Mediumdoelelement leeg Medium source element empty
Mediumdoelelement vol Medium destination element full
Mediumstructuur beschadigd Medium format corrupted
Meedere leesfouten Multiple read errors
Meer More
Meer afbeeldingen… More Pictures…
Meer argumenten verwacht More arguments expected
Meer berichten More messages
Meer beschikbaar More available
Meer bladwijzers More Bookmarks
Meer compressie More Compression
Meer dan %d onderdelen gevonden More than %d matches
meer dan %d uur geleden more than %d hours ago
meer dan ^0 more than ^0
Meer dan ^0 onderdelen More than ^0 items
meer dan 1 uur geleden more than 1 hour ago
Meer dan 10.000 gevonden 10000+ matches
Meer dan 100 EB Over 100 EB
meer dan 25% more than 25%
meer dan 5% more than 5%
meer dan 50% more than 50%
Meer dan een certificaat gebruikt voor ondertekening van resource: {0} More than one certificate used to sign resource: {0}
Meer dan een handtekening voor onderdeel in resource: {0} More than one signature on entry in resource: {0}
Meer details More Details
Meer energiebesparing Better Energy Savings
Meer hoge tonen Treble Booster
Meer info More Info
Meer info... More Info...
Meer Info... More Info...
Meer info... more info...
Meer info... More info…
Meer info: More Info:
Meer info… More info…
Meer informatie Learn More
Meer informatie More Information
Meer informatie Tell me more
Meer informatie over het tot stand brengen van verbindingen via Ethernet More information about connecting using Ethernet
Meer informatie... Learn more...
Meer informatie... More Information...
Meer informatie... Learn More…
Meer informatie… Read more…
Meer informatie… More Information…
Meer informatie… Learn More…
Meer informatie… Explain…
Meer informatie… More Info…
Meer keuzes More choices.
meer knoppenbalkonderdelen more toolbar items
Meer lage tonen Bass Booster
Meer opties More Options
Meer opties... More Options...
Meer printers More Printers
Meer profielen… More profiles…
Meer suggesties More Suggestions
Meer tabbladen More Tabs
Meer widgets… More Widgets…
meer&hellip; more&hellip;
Meer... More...
Meer… More…
Meerdere %@-documenten bevatten niet-bewaarde wijzigingen. Wilt u deze wijzigingen bekijken voordat u het programma stopt? You have several %@ documents with unsaved changes. Do you want to review these changes before quitting?
meerdere accounts multiple accounts
Meerdere bestanden kunnen niet worden geïmporteerd. Multiple files could not be imported.
Meerdere cycli Multi-pass
Meerdere definities geselecteerd Multiple Definitions Selected
Meerdere documenten Multiple Documents
Meerdere eigenaars Multiple owners
Meerdere exemplaren Multiple Copies
Meerdere groepen Multiple groups
Meerdere herinneringen Multiple alarms
meerdere keuzes multiple choices
Meerdere keuzes Multiple Choices
Meerdere lettertypen geselecteerd Multiple fonts selected
Meerdere printers geselecteerd Multiple Printers Selelcted
Meerdere processors: Multiple Processors:
Meerdere programma's Multiple applications
Meerdere randapparaten geselecteerd Multiple peripheral devices selected
Meerdere scans Multiple Scans
Meerdere synchronisatiebronnen proberen uw %@ te synchroniseren. More than one synchronization source is trying to sync your %@.
Meerdere typen Multiple types
Meerdere vergelijkingen geselecteerd Multiple Equations Selected
Meerdere voorzieningen Multiple Services
Meerdere waarden Multiple Values
Meerdere waarden voor single of folded enctype Multiple values for single or folded enctype
Meerderheidsverklaring Declaration of Majority
Meerkanaals Multichannel
Meerkanaals analoog Multichannel Analog
Meertalige beschrijving Multi-localized description strings
Meertalige beschrijving van apparaatmodel Multi-localized device model description strings
Meertalige beschrijving van Apple Apple multi-localized description strings
Meertalige beschrijving van fabrikant van apparaat Multi-localized device manufacturer description strings
Meertalige beschrijving van schermweergave Multi-localized screening description strings
Meertalige beschrijving van weergaveomstandigheden Multi-localized viewing conditions description strings
Meertalige tekenreeksen Multi-localized strings
meervoudige klassenaam plural class name
Meervoudige selectie Multiple Selection
meest gebruikt most used
Meest gebruikt Most Used
Meest linkse cel Leftmost cell
Meest linkse onderdeel Leftmost item
Meest linkse zichtbare cel Leftmost visible cell
Meest linkse zichtbare onderdeel Leftmost visible item
meest recent toegevoegd most recently added
Meest recente Most Recent
Meest recente instellingen Most Recent Settings
Meest rechtse cel Rightmost cell
Meest rechtse onderdeel Rightmost item
Meest rechtse zichtbare cel Rightmost visible cell
Meest rechtse zichtbare onderdeel Rightmost visible item
meest relevant most relevant
Meest relevant Most Relevant
Meeste Most
Meeste berichten Most messages
meeste leestekens punctuation most
Meetmodus Measure Mode
meetwaarde metering value
Mei May
Meisjesnaam Maiden name
Mekka Mecca
Melbourne Melbourne
Meld aan bij groep Join Group
Meld u aan Sign Up
Meld u nu aan Sign Up Now
Meld u nu aan voor een proefabonnement en probeer .Mac 60 dagen gratis. Sign up now and experience .Mac for 60 days at no charge.
Meld: Notify Me:
Melding bij het maken van meer dan Display warning when creating more than
Melding bij onveilig versturen van wachtwoord Warn before password is sent insecurely
Melding gebruiker User Notice
Melding van %@ Notification from %@
melding van bestandsoverdracht van %@ file transfer notification from %@
melding van uitnodiging voor audiochat van %@ audio chat invitation notification from %@
melding van uitnodiging voor schermdeling van %@ screen sharing invitation notification from %@
melding van uitnodiging voor videochat van %@ video chat invitation notification from %@
MELDINGEN NOTIFICATIONS
Melodische tom Melodic Tom
Meloen Cantaloupe
Memory Manager Memory Manager
Memphis Memphis
Men-Ku-Ten Men-Ku-Ten
Menu Menu
menu menu
Menu omlaag Menu down
Menu sluiten Closing menu
menubalk menubar
Menubalk Menu Bar
menubalk menu bar
Menubalk Menubar
menubalk aanpassen menubar customize
menubalkonderdeel menu bar item
Menucommando's Menu Items
menu-extra menu extra
Menu-extra voor snelle gebruikersoverschakeling Fast User Switching Menu Extra
Menu-extra's Menu Extras
menuknop menu button
Menuknop navigatiekolom Sidebar Menu Button
Menunaam: Menu Title:
Menu-onderdeel Menu Item
menu-onderdeel menu item
menu's menus
menutitel menu title
merk make
Merk Brand
Merk Make
Merk apparaat Device make
Merk en model: Make & Model:
Merk van het apparaat waarmee dit document is vastgelegd. Make of the device used to acquire this document
MESSAGE (DON'T LOCALIZE) MESSAGE (DON'T LOCALIZE)
MESSAGE 1 <<DO NOT LOCALIZE>>\nLINE 2\nLINE 3\nLINE 4 MESSAGE 1 <<DO NOT LOCALIZE>>\nLINE 2\nLINE 3\nLINE 4
Message Text Message Text
Message Text (Placeholder: DO NOT LOCALIZE) Message Text (Placeholder: DO NOT LOCALIZE)
met with
MET MET
Met '%@' installeert u de nieuwste software op de iSight. Click %@ to put the latest software on your iSight.
met %d onderdelen. with %d items.
Met accounts With accounts
Met afbeelding achterzijde wordt de achtergrond voor de achterkant van de widget aangeduid. Deze afbeelding heeft een schaduweffect. U kunt de afronding van de hoeken aanpassen in het infovenster 'Vulling en lijn'. De grootte en de instellingen voor het automatisch aanpassen van de afmetingen kunt u aanpassen in het infovenster 'Formaat'. A back image is used as a background for your widget's back. It includes a drop shadow. Adjust the roundness of the corners in the Fill & Stroke inspector. Adjust its size and autoresize properties in the Metrics inspector.
Met afbeelding voorzijde wordt de achtergrond voor de achterkant van de widget aangeduid. Deze afbeelding heeft een schaduweffect. U kunt de afronding van de hoeken aanpassen in het infovenster 'Vulling en lijn'. De grootte en de instellingen voor het automatisch aanpassen van de afmetingen kunt u aanpassen in het infovenster 'Formaat'. A front image is used as a background for your widget's front side. It includes a drop shadow and a customizable appearance. Adjust the roundness of the corners and the fill and stroke in the Fill & Stroke inspector. Adjust its size and autoresize properties in the Metrics inspector.
Met basisstationwachtwoord With base station password
Met bestandsdeling geeft u andere computers toegang tot de gedeelde mappen op deze computer. File Sharing allows users of other computers to access shared folders on this computer.
Met bestandsdeling geeft u andere computers toegang tot de Publiek-mappen op deze computer. File Sharing allows users of other computers to access Public folders on this computer.
Met bestandssysteem synchroniseren Synchronizing with file system
Met 'Bewaar als' bewaart u uw wijzigingen en afspeelinstellingen in een kopie van het filmbestand met een nieuwe naam. Save As allows you to retain your edits and playback settings in a newly named copy of your movie file.
Met 'Bewaar' bewaart u uw wijzigingen en afspeelinstellingen voor de volgende keer dat u of iemand anders de film bekijkt. Save allows you to retain your edits and playback settings for the next time you or someone else watches your movie.
Met bijschriften voor spraak en geluiden Captioned
Met BOM aangemaakt gecomprimeerd CPIO-archief BOM-generated compressed CPIO archive
Met computers die gebruikmaken van: To computers using:
Met de CA een certificaat voor iemand anders aanmaken Use your CA to create a certificate for someone else
Met de huidige instellingen mag u niet inloggen. Neem contact op met uw systeembeheerder. Your current settings do not allow you to log in. Please contact your system administrator.
Met de pijltoetsen kunt u <WINDOW_TYPE/> met daarin de VoiceOver-cursor verplaatsen. Arrow keys will move the <WINDOW_TYPE/> containing the VoiceOver cursor.
Met de pijltoetsen kunt u de grootte van <WINDOW_TYPE/> met daarin de VoiceOver-cursor wijzigen. Arrow keys will resize the <WINDOW_TYPE/> containing the VoiceOver cursor.
Met de pijltoetsen kunt u de grootte van het dialoogvenster met de VoiceOver-cursor wijzigen. Arrow keys will resize the dialog containing the VoiceOver cursor.
Met de pijltoetsen kunt u de schuifbalken bedienen als de VoiceOver-cursor in het scrolgebied staat. Arrow keys will control the scrollbars if the VoiceOver cursor is in a scroll area.
Met de zoekfunctie 'Alle postbussen' wordt niet gezocht in postbussen in de prullenmand. “All Mailboxes” does not search trash mailboxes
Met 'Deel' maakt u in enkele eenvoudige stappen het perfecte filmbestand aan om via e-mail te versturen of op uw .Mac HomePage weer te geven. Share helps you to easily create the perfect movie file for sharing via email or your .Mac HomePage.
Met deling via Xgrid geeft u Xgrid-controllers de mogelijkheid om een verbinding met uw computer tot stand te brengen en taken toe te wijzen die uw computer moet uitvoeren. Xgrid sharing allows Xgrid controllers to connect and distribute Xgrid tasks to be performed on your computer.
Met deze functie behoudt u het geselecteerde gedeelte van de film en verwijdert u de rest. This feature keeps the part of your movie that is selected and deletes the rest.
Met deze functie geeft u het filmbeeld weer dat is geselecteerd om de film bij de gebruiker te introduceren. This feature takes you to the frame of the movie that has been selected to represent the movie to the user.
Met deze functie kunt u alle wijzigingen ongedaan maken die u hebt aangebracht in de film en de bijbehorende instellingen sinds u de film voor de laatste keer hebt bewaard. This feature allows you to undo all your edits and settings changes since the last time you saved your movie.
Met deze functie kunt u automatisch webformulieren invullen op basis van de informatie in uw eigen Adresboek-kaart of de informatie in eerder door u ingevulde webformulieren. AutoFill completes webpage forms using information from your Address Book card or from web forms you completed previously.
Met deze functie kunt u automatisch webformulieren invullen op basis van de informatie in uw eigen Adresboek-kaart of de informatie in eerder door u ingevulde webformulieren. De informatie die voor dit formulier is vereist AutoFill completes webpage forms using information from your Address Book card or from web forms you completed previously. The information required by this form does not match any of the information available to AutoFill.
Met deze functie maakt u een nieuw spoor aan in de film en voegt u de inhoud van het klembord aan dit spoor toe. This feature adds the contents of the Clipboard to your movie in its own track.
Met deze functie maakt u in enkele eenvoudige stappen diavoorstellingen en animaties aan van afbeeldingen en tekeningen. This feature makes it easy to create slideshows and animations from your still images and drawings in just a few simple steps.
Met deze functie maakt u met één muisklik een audio-opname die u als commentaar aan uw films en diavoorstellingen kunt toevoegen. This feature allows you to capture audio on your computer in a single click for easy narration of your movies and slideshows.
Met deze functie opent u een leeg QuickTime Player-venster waarin u media kunt plakken en sporen kunt toevoegen om een nieuwe film aan te maken. This feature opens an empty QuickTime Player window where you can paste media and add tracks to create a new movie.
Met deze functie speelt u alle geopende films tegelijkertijd af This feature simultaneously plays all of your opened movies so that you can compare movie versions or host a “movie multiplex.”
Met deze functie speelt u alleen het geselecteerde gedeelte van de film af. This feature plays just the selected portion of your movie.
Met deze functie speelt u de film steeds opnieuw vooruit en achteruit. This feature plays your movie forward and then backward over and over again.
Met deze functie voegt u de inhoud van het klembord aan de film toe. Er wordt een nieuw spoor aangemaakt en de lengte van dit spoor wordt aangepast aan het geselecteerde gedeelte van de film. This feature adds the contents of the Clipboard to your movie in its own track and either stretches or shortens it to match the length of the selected portion of your movie.
Met deze functie wist u het begin- en eindpunt van uw selectie This feature clears the start and end points of your selection so that no portion of the movie is highlighted.
Met deze instellingen configureert u Windows-bestandsdeling. These settings configure Windows File Sharing.
Met deze knop opent u %@ om te zoeken naar nieuwe softwareversies. This button opens %@ to check for updated software.
Met deze knop opent u %@ voor meer info over het systeem. This button opens %@ for more info about the System.
Met deze knop wordt de afbeelding van uw contactpersoon ingesteld op de afbeelding van deze knop. Druk op Esc om te annuleren. This button sets your buddy picture to the image shown on this button. Press escape to cancel.
Met deze opties wordt de ongebruikte ruimte op de geselecteerde schijf of het geselecteerde volume overschreven om te voorkomen dat de verwijderde bestanden kunnen worden teruggehaald met programma's voor schijfherstel. These options write over the unused space on the selected disk or volume to prevent disk recovery applications from recovering deleted files.
Met deze taak activeert of deactiveert u QuickTime-filmsporen. This action enables or disables QuickTime movie tracks.
Met deze taak activeert u de doorgegeven lettertypen. This action activates the fonts passed from the previous action.
Met deze taak codeert u PDF-bestanden met het opgegeven wachtwoord. This action encrypts PDF files using the provided password.
Met deze taak comprimeert u de afbeeldingen in de doorgegeven PDF-bestanden. This action will compress the images within the passed PDF files.
Met deze taak controleert u de lettertypen die bij de doorgegeven bestanden horen. Alleen de lettertypen die voldoen aan het opgegeven foutniveau worden weergegeven. This action validates the fonts associated with the files passed from the previous action. It filters the fonts that do not match the specified level of severity for the problems that are found.
Met deze taak deactiveert u de doorgegeven lettertypen. This action deactivates the fonts passed from the previous action.
Met deze taak extraheert u de opgegeven lettertypegegevens en geeft u deze gegevens op de gewenste manier weer. This action extracts and formats the given font information.
Met deze taak extraheert u de opgegeven metagegevens uit PDF-documenten. Extracts specified metadata from PDF documents
Met deze taak extraheert u platte of opgemaakte tekst uit PDF-documenten. Extracts plain or styled text from PDF documents
Met deze taak geeft u de lettertypen weer die worden gebruikt in het voorste Teksteditor-document. This action returns the fonts used in the frontmost TextEdit document.
Met deze taak geeft u de PostScript-namen weer van de doorgegeven lettertypen. This action returns the PostScript names of the fonts passed from the previous action.
Met deze taak haalt u de bestanden op die bij de doorgegeven lettertypen horen. This action returns the files associated with the fonts passed from the previous action.
Met deze taak haalt u de definitie van een woord op uit het geselecteerde woordenboek. This action gets the definition of a word from the selected dictionary.
Met deze taak haalt u de lettertypen op die bij de doorgegeven bestanden horen. This action returns the fonts associated with the files passed from the previous action.
Met deze taak importeert u alle foto's vanuit een camera in de map 'Afbeeldingen'. This action will download all images from a camera to your Pictures folder.
Met deze taak kunt u elke willekeurige Quartz-compositie van het type afbeeldingsfilter gebruiken die is geïnstalleerd in de Quartz Composer-compositiebewaarplaats (/Bibliotheek/Compositions of ~/Bibliotheek/Compositions) zolang deze niet afhankelijk is van tijd. This action can use any Quartz Composition of type Image Filter installed in the Quartz Composer Composition Repository (\"/Library/Compositions\" or \"~/Library/Compositions\") as long as it does not depend on time.
Met deze taak kunt u ook de geopende film activeren of deactiveren. The action can also enable or disable the currently open movie.
Met deze taak maakt u een cd of dvd aan met de bestanden en mappen afkomstig van de vorige taak. This action creates a CD or DVD containing the files and folders passed in from the previous action.
Met deze taak maakt u een nieuw PDF-document met één pagina aan voor elke pagina van een ingevoerd PDF-document. Creates a new single-page PDF document from each page of an input PDF document
Met deze taak maakt u één PDF-document met meerdere pagina's aan op basis van een aantal ingevoerde afbeeldingen. Creates a single multi-page PDF document from a number of input images
Met deze taak opent u een nieuw audio-opnamevenster in QuickTime. This action opens a new QuickTime audio recording window.
Met deze taak opent u een nieuw video-opnamevenster in QuickTime. This action opens a new QuickTime video recording window.
Met deze taak past u bepaalde SQL-instructies toe op een SQLite-database en voert u de gegevens uit in de opgegeven structuur. This action executes some SQL against an SQLite database and produces output in one of several formats.
Met deze taak past u de SQL-invoerinstructies toe op een SQLite-database en voert u de gegevens uit in de opgegeven structuur. This action applies the input SQL against an SQLite database and produces output in one of several formats.
Met deze taak past u een geselecteerd ColorSync-profiel toe op afbeeldingen. This action applies a selected ColorSync profile to images.
Met deze taak past u een geselecteerd Quartz-filter toe op PDF-documenten. This action applies a selected Quartz Filter to PDF documents.
Met deze taak past u een geselecteerde Quartz-compositie uit de Quartz Composer-compositiebewaarplaats als afbeeldingsfilter toe op afbeeldingsbestanden. This action applies a selected image filter Quartz Composition from the Quartz Composer Composition Repository to image files.
Met deze taak pauzeert u de actieve QuickTime-opname. This action pauses any ongoing QuickTime capture.
Met deze taak rendert u Quartz-compositiebestanden met opgegeven beeldduur en afmetingen naar PNG-afbeeldingsbestanden. This action renders Quartz Composition files at specified frame time and dimensions to PNG image files.
Met deze taak selecteert u de doorgegeven lettertypen in Lettertypecatalogus. This action selects passed fonts in Font Book.
Met deze taak start u een audio- of video-opname die op de harde schijf wordt bewaard. This action starts an audio or video capture to disk.
Met deze taak stopt u een audio- of video-opname en opent u de resulterende film. This action stops an audio or video movie capture and returns the newly created movie.
Met deze taak verandert u de naam van de doorgegeven PDF-bestanden in de interne titeltag van elk document. This action will rename the passed PDF files with the internal title tag of each document.
Met deze taak verwijdert u de lettertypen die horen bij de doorgegeven bestanden uit de lijst met actieve lettertypen. De lettertypebestanden worden naar de prullenmand verplaatst. This action removes the fonts associated with the files passed from the previous action from the list of active fonts. The font files will be moved to the Trash.
Met deze taak verzamelt u de bestanden die horen bij de doorgegeven lettertypen en kopieert u deze naar de aangegeven map. This action collects the files associated with the fonts passed from the previous action and copies them to the indicated folder.
Met deze taak voegt u de doorgegeven objecten toe aan een lettertypebibliotheek in Lettertypecatalogus. This action adds the objects passed from the previous action to a font library in Font Book.
Met deze taak voegt u de opgegeven metagegevens aan PDF-documenten toe of vervangt u ze. Adds or replaces specified metadata in PDF documents
Met deze taak voegt u een raster in de opgegeven kleur toe aan de doorgegeven PDF-bestanden. This action will place a grid of a chosen color into the passed PDF files.
Met deze taak voegt u pagina's van de doorgegeven PDF-bestanden samen tot één PDF-document. This action will combine pages from the passed PDF files into a single PDF document.
Met deze taak wijzigt u de afbeeldingbestanden die aan de taak worden doorgegeven. Wilt u de taak 'Kopieer Finder-onderdelen' toevoegen This action will change the image files passed into it. Would you like to add a Copy Finder Items action so that the copies are changed and your originals are preserved?
Met deze taak wijzigt u de afbeeldingsbestanden die aan de taak worden doorgegeven. Wilt u de taak 'Kopieer Finder-onderdelen' toevoegen This action will change the image files passed into it. Would you like to add a Copy Finder Items action so that the copies are changed and your originals are preserved?
Met deze taak wijzigt u de PDF-bestanden die aan de taak worden doorgegeven. Wilt u de taak 'Kopieer Finder-onderdelen' toevoegen This action will change the PDF files passed into it. Would you like to add a Copy Finder Items action so that the copies are changed and your originals are preserved?
Met deze taak zet u elke pagina van de doorgegeven PDF-bestanden om in een afbeelding. This action will render each page of the passed PDF files as images.
Met deze taak zet u kommagescheiden invoer (CSV) om in een SQL-instructie die geschikt is voor toepassing op een database. This action converts comma-separated value (CSV) input to SQL suitable for application to a database.
Met deze taak zet u Quartz-compositiebestanden om in QuickTime-films met opgegeven lengte en afmetingen. This action converts Quartz Composition files to QuickTime movies with specified duration and dimensions.
Met deze taak zoekt u naar PDF-documenten die overeenkomen met een Spotlight-zoekopdracht naar metagegevens. Searches for PDF documents that match a Spotlight metadata query
Met deze test bepaalt u welke talen het lettertype ondersteunt. This test determines which languages the font supports.
Met deze test controleert u de aanwezigheid van geïnstalleerde lettertypen met dezelfde naam. This test verifies the presence of installed fonts with the same name.
Met deze test controleert u de consistentie tussen de verschillende subtabellen van een 'cmap'. This test checks for consistency between the various subtables of a ‘cmap’.
Met deze test controleert u de consistentie tussen de waarden in de 'hdmx'- en 'hmtx'-tabel in een lettertype. This test checks the consistency of metrics between the ‘hdmx’ and ‘hmtx’ tables in a font.
Met deze test controleert u de opgegeven gegevens op elementaire ontleedbaarheid. Als deze test mislukt This test checks for basic parsability; failure means we can't even successfully parse the supplied data as a font.
Met deze test controleert u de structuur van de verschillende subtabellen van een 'cmap'. This test checks the structure of the various subtables of a ‘cmap’.
Met deze test controleert u of de aan een 'FOND'-resource gekoppelde Type 1 PostScript-gegevens bruikbaar zijn. This test ensures the Type 1 PostScript data associated with a ‘FOND’ resource is usable.
Met deze test controleert u of de afspatiëringstabel in de 'FOND' bruikbaar is. This test ensures the kerning table in the ‘FOND’ is usable.
Met deze test controleert u of de 'cmap'-tabel ten minste één bruikbare subtabel heeft. This test ensures the ‘cmap’ table has at least one usable subtable.
Met deze test controleert u of de in een 'fpgm'-tabel ingebedde instructies geldig zijn. This test ensures the instructions embedded in a ‘fpgm’ table are sound.
Met deze test controleert u of de in een 'glyf'-tabel ingebedde instructies geldig zijn. This test ensures the instructions embedded in a ‘glyf’ table are sound.
Met deze test controleert u of de in een 'prep'-tabel ingebedde instructies geldig zijn. This test ensures the instructions embedded in a ‘prep’ table are sound.
Met deze test controleert u of de ingebedde bitmapgegevens geldig zijn. This test ensures the embedded bitmap data is valid.
Met deze test controleert u of de lettertypeassociatietabel in de 'FOND' bruikbaar is. This test ensures the font association table in the ‘FOND’ is usable.
Met deze test controleert u of de 'name'-tabel de juiste structuur heeft. This test ensures the ‘name’ table is structurally sound.
Met deze test controleert u of de 'name'-tabel geldig is. This test ensures the ‘name’ table is valid.
Met deze test controleert u of de 'NFNT'-resource de juiste structuur heeft. This test ensures the ‘NFNT’ resource is structurally sound.
Met deze test controleert u of de offsets in de 'FOND' bruikbaar zijn. This test ensures the offsets in the ‘FOND’ are usable.
Met deze test controleert u of de omtrekkaders in de 'FOND' bruikbaar zijn. This test ensures the bounding boxes in the ‘FOND’ are usable.
Met deze test controleert u of de 'post'-tabel geldig is. This test ensures the ‘post’ table is valid.
Met deze test controleert u of de 'sfnt' over alle vereiste tabellen beschikt. This test ensures the ‘sfnt’ has all the required tables.
Met deze test controleert u of de stijltoewijzingstabel in de 'FOND' bruikbaar is. This test ensures the style mapping table in the ‘FOND’ is usable.
Met deze test controleert u of een 'glyf'-tabel de juiste structuur heeft. This test ensures the ‘glyf’ table is structurally sound.
Met deze updater installeert u de iSight %@-update. This updater will install the iSight %@ update.
Met deze versie van AirPort-configuratieprogramma kunt u dit AirPort-basisstation niet configureren. Gebruik de software die bij het basisstation is geleverd of download de benodigde software. This version of AirPort Utility cannot set up this AirPort Base Station. Please use the software that came with the base station or that is available online to set it up.
Met dynamische DNS geeft u gebruikers van andere computers de mogelijkheid om verbinding te maken met uw computer via uw dynamisch DNS-domein. Dynamic DNS allows users of other computers to connect to your computer through your Dynamic DNS domain.
met een draadloos netwerk with a wireless network
Met een firmwarewachtwoord voorkomt u dat onbevoegden uw computer kunnen opstarten vanaf een andere schijf. Zo is uw computer nog beter beveiligd. The firmware password is used to prevent others from starting your computer with a different disk. This makes your computer even more secure.
Met een gastaccount kunnen anderen inloggen op uw computer en deze tijdelijk gebruiken. Alle informatie in de gastaccount wordt verwijderd als de gast uitlogt. Voor een gastaccount is geen wachtwoord vereist. Met een gast-account is uw computer niet toegankelijk via een netwerk. Guest account allows your friends to log in and temporary use your computer. All information located in that account will be deleted when guest logs out. Guest account has no password and doesn't allow network access to your computer.
Met een schijfwachtwoord With a disk password
Met een schuifknop kan de gebruiker een keuze maken uit een reeks waarden op de achterkant van een widget. De geretourneerde waarde ligt tussen 0 en 100. U kunt de standaardwaarde en andere kenmerken van een schuifknop aanpassen in het infovenster 'Kenmerken'. A slider lets users choose a value within a range of values on a widget's back. The value returned is between 0 and 100. Adjust a slider's default value and other properties in the Attributes inspector.
Met een schuifknop kan de gebruiker een keuze maken uit een reeks waarden. De geretourneerde waarde ligt tussen 0 en 1. U kunt de standaardwaarde en andere kenmerken van een schuifknop aanpassen in het infovenster 'Kenmerken'. A slider lets users choose a value within a range of values. The value returned is between 0 and 1. Adjust a slider's default value and other properties in the Attributes inspector.
Met een veiligheidsbeleid bepaalt u de veiligheidsbuffers rond programma's en applets. Use security policies to control the security barriers around applications and applets.
Met 'Exporteer' krijgt u de beschikking over honderden geavanceerde opties voor het aanmaken en converteren van multimediabestanden in verschillende structuren. Export gives you hundreds of advanced options for creating or converting multimedia files to and from a variety of formats.
Met 'Exporteer voor web' converteert u uw mediabestand naar een structuur die geoptimaliseerd is voor weergave via het internet op de iPhone en het bureaublad. Export for Web allows you to convert your media file into a format optimized for Internet delivery to iPhone and the desktop.
Met extern beheer hebben andere gebruikers toegang tot deze computer via Apple Remote Desktop. Remote Management allows other users to access this computer using Apple Remote Desktop.
Met extern inloggen geeft u gebruikers van andere computers toegang tot deze computer via SSH. Remote Login lets users of other computers access this computer using SSH.
Met externe Apple events kunnen programma's op Mac OS X-computers Apple events naar deze computer versturen. Remote Apple Events allows applications on other Mac OS X computers to send Apple Events to this computer.
Met FTP geeft u gebruikers van andere computers de mogelijkheid om bestanden met deze computer uit te wisselen via FTP-programma's. FTP allows users of other computers to exchange files with this computer using FTP applications.
Met FTP kunnen gebruikers van andere computers bestanden met deze computer uitwisselen via FTP-programma's. FTP allows users of other computers to exchange files with this computer using FTP applications.
Met geselecteerd teken Containing selected character
met gworld using gworld
Met 'Herstel' maakt u de laatste wijziging ongedaan die u in het filmbestand hebt aangebracht. Undo removes the last change you made to your movie file.
Met het schermgordijn maakt u de videoweergave donkerder. Screen curtain darkens the video display.
Met internetdeling kunnen andere computers uw internetverbinding delen. Internet Sharing allows other computers to share your connection to the Internet.
Met 'Knip' verwijdert u het geselecteerde gedeelte van de film en plaatst u het op het klembord voor gebruik elders. Cut removes the selected portion of your movie and puts it on the Clipboard for use elsewhere.
Met 'Kopieer' maakt u een kopie van het geselecteerde gedeelte van de film en plaatst u deze kopie op het klembord voor gebruik elders. Copy makes a duplicate of the selected portion of your movie and puts it on the Clipboard for use elsewhere.
Met ODBC-tracering kunt u logbestanden maken van de oproepen die naar ODBC-besturingsbestanden worden verstuurd. Deze logbestanden kunnen worden gebruikt door ondersteuningspersoneel of voor het opsporen van fouten in programma's. ODBC tracing allows you to create logs of the calls to ODBC drivers for use by support personnel or to aid you in debugging your applications.
Met 'Opnieuw' past u de laatste wijziging die u in het filmbestand hebt aangebracht (en vervolgens hebt verwijderd) opnieuw toe. Redo reapplies the last change you made to (and then removed from) your movie file.
Met Option + Tab worden alle onderdelen behalve koppelingen gemarkeerd. Option-Tab highlights all items except links.
Met Option + Tab worden alleen tekstvelden en venstermenu's gemarkeerd. Option-Tab highlights only text fields and pop-up menus.
Met Option + Tab worden alleen tekstvelden gemarkeerd. Option-Tab highlights only text fields.
Met Option + Tab wordt elk onderdeel gemarkeerd. Option-Tab highlights each item.
Met persoonlijke webserver geeft u gebruikers van andere computers de mogelijkheid om de webpagina's in de Webpagina's-mappen op deze computer te bekijken. Web Sharing allows users of other computers to view Web pages in the sites folders on this computer.
Met 'Plak' voegt u de inhoud van het klembord in de film in op de locatie die u hebt opgegeven. Paste inserts the contents of the Clipboard into your movie at the location you specify.
Met Podcast Producer kunt u het aanmaken en beschikbaar stellen van podcasts automatiseren. Voor Podcast Producer is toegang tot een computer met Mac OS X Server 10.5 of hoger vereist. Podcast Producer allows you to automate the creation and delivery of podcasts. Podcast Producer requires access to a computer running Mac OS X Server version 10.5 or higher.
Met Podcastopname kunt u gemakkelijk podcasts opnemen en verspreiden. Voor Podcastopname is toegang tot een computer met Mac OS X Server en Podcast Producer vereist. Podcast Capture lets you easily record and distribute podcasts. Podcast Capture requires access to a computer running Mac OS X Server with Podcast Producer.
Met 'Presenteer film' krijgt u de beschikking over formaat- en afspeelopties voor het afspelen van films of diavoorstellingen tegen een effen achtergrond voor een bioscoopeffect. Present Movie gives you size and playback options for playing your movie or slideshow against a solid background for a cinematic effect.
Met printerdeling geeft u andere gebruikers toegang tot de printers die met deze computer zijn verbonden. Printer Sharing allows other people to use printers connected to this computer.
Met Remote Desktop hebben beheerders de mogelijkheid om uw scherm te bekijken en uw computer te beheren met het programma %@. Remote Desktop allows administrators to observe your screen and manage your computer using the %@ program.
Met schermdeling kunnen gebruikers van andere computers deze computer vanaf een andere computer observeren en bedienen. Screen Sharing allows users of other computers to remotely view and control this computer.
Met Schijfhulpprogramma kunt u elk van deze schijven herstellen. Selecteer een schijf en klik op de knop 'Volgende' om opties voor het wissen in te stellen. Disk Utility can fix any of these disks. Select a disk and then click on the Next button for erase options.
Met Schijfhulpprogramma kunt u elk van deze schijven wissen. Selecteer een schijf en klik op de knop 'Volgende' om opties voor het wissen in te stellen. Disk Utility can erase any of these disks. Select a disk and then click on the Next button for erase options.
Met 'Selecteer alles' markeert u de gehele film als geselecteerd zodat u bewerkingsfuncties zoals 'Knip' of 'Kopieer' op de gehele film kunt toepassen. Select All marks your entire movie as selected so you can perform editing functions like Cut or Copy on the whole movie.
Met server synchroniseren Synchronizing with server
met serverfout: %@ with server error: %@
Met Spaces organiseert u uw vensters in groepen zodat uw bureaublad overzichtelijk blijft. Spaces lets you organize your windows into groups to reduce desktop clutter.
Met Spotlight vindt u snel wat u zoekt op uw computer. Spotlight helps you quickly find things on your computer.
Met Spotlight vindt u snel wat u zoekt op uw computer. Spotlight bevindt zich in de rechterbovenhoek van het scherm. Spotlight helps you quickly find things on your computer. Spotlight is located at the top right corner of the screen.
Met terugzetten worden al uw iCal-gegevens vervangen Restoring will replace your iCal data
Met tijdgebonden toegangscontrole bepaalt u op welke dagen en tijdstippen een bepaalde client verbinding kan maken met het netwerk. U stelt dit in aan de hand van het draadloze MAC-adres van de client. In het eerste onderdeel geeft u op hoelang clients met draadloze MAC-adressen die niet in de lijst voorkomen verbinding kunnen maken. Timed access specifies times and days that a client can join the network based on their wireless MAC address. The first item allows you to specify the default amount of access for any wireless MAC addresses that are not listed.
met visuele context using visual context
Met Windows-deling geeft u geselecteerde Windows-gebruikers via SMB/CIFS toegang tot gedeelde mappen op deze computer. Windows-gebruikers kunnen via deze functie ook afdrukken op gedeelde printers. Windows Sharing allows selected Windows users access shared folders on this computer using SMB/CIFS. This will also let Windows users print to shared printers.
Met 'Zoek volgende' zoekt u in de tekstsporen van de film naar het volgende exemplaar van het woord of de zin die u hebt opgegeven. Find Next searches the text tracks in your movie for the next occurrence of the word or phrase you specify.
Met 'Zoek vorige' zoekt u in de tekstsporen van de film naar het vorige exemplaar van het woord of de zin die u hebt opgegeven. Find Previous searches the text tracks in your movie for the previous occurrence of the word or phrase you specify.
Met 'Zoek' zoekt u in de tekstsporen van de film naar het woord of de zin die u hebt opgegeven. Find searches the text tracks in your movie for the word or phrase you specify.
Met: To:
Meta SDNS CKL Meta SDNS CKL
Meta SDNS-handtekening CKL Meta SDNS Signature CKL
Metaal Metal
Metagegevensvelden Metadata Fields
Metal Metal
Meter Meter
Meter Gauge
Meter/seconde Meters/Second
Methode Method
methode method
Methode #%d Method #%d
methode niet toegestaan method not allowed
Methode niet toegestaan Method not Allowed
Methode voor identiteitscontrole Authentication Method
Methode voor identiteitscontrole: Authentication method:
Methode waarmee het medium wordt verstuurd (snelstarten of RTSP). Method used to deliver the media (Fast Start or RTSP)
Methode: Listening Method:
meting metering
Meting zonder differentiaalcorrectie Measurement without differential correction
metingsmodus meteringmode
Metingsmodus Metering mode
Metingsmodus Metering Mode
metriek metric
Metriek Metric
Metrische ton Metric Ton
Mexico Mexico
Mexico Stad Mexico City
Mexico/Baja Norte Mexico/BajaNorte
Mexico/Baja Sur Mexico/BajaSur
Mexico/General Mexico/General
mh11389 mh11389
MHz MHz
MI MI
Miami Miami
Microcode is gewijzigd Microcode has been changed
microfoon microphone
Microfoon Microphone
Microfoon geactiveerd Microphone Enabled
Microfoon: Microphone:
Microfoonkalibratie Microphone Calibration
Microfoonpoort Microphone port
microfoons microphones
Microseconde Microseconds
microseconden microseconds
Microsoft Microsoft
Microsoft ADPCM Microsoft ADPCM
Microsoft CA-vernieuwingsversie Microsoft CA Renewal Version
Microsoft DRM-individualisering Microsoft DRM Individualization
Microsoft Enrollment-infrastructuur Microsoft Enrollment Infrastructure
Microsoft Entourage Microsoft Entourage
Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft Excel 2007-spreadsheet (macro's geactiveerd) Microsoft Excel 2007 spreadsheet (macros enabled)
Microsoft Excel-werkboek Microsoft Excel workbook
Microsoft Exchange Server-objectklasse Microsoft Exchange Server object class
Microsoft Java Microsoft Java
Microsoft Kerberos Microsoft Kerberos
Microsoft Outlook Express Microsoft Outlook Express
Microsoft Outlook/Exchange Microsoft Outlook/Exchange
Microsoft PKCS-10-objectidentificaties Microsoft PKCS-10 Object Identifiers
Microsoft PKCS-12-kenmerken Microsoft PKCS-12 Attributes
Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint
Microsoft PowerPoint-presentatie Microsoft PowerPoint presentation
Microsoft Project Microsoft Project
Microsoft Video Microsoft Video
Microsoft Video 1 Microsoft Video 1
Microsoft Word Microsoft Word
Microsoft Word 2003 XML-document Microsoft Word 2003 XML document
Microsoft Word-document Microsoft Word document
Microsoft Works Microsoft Works
Microsoft-bestandsstructuren Microsoft file formats
Microsoft-BMP Microsoft BMP
Microsoft-certificaatserverinfrastructuur Microsoft Certificate Server Infrastructure
Microsoft-cursor Microsoft Cursor
Microsoft-licenties Microsoft Licenses
Microsoft-licentieserver Microsoft License Server
Microsoft-muziek-DRM Microsoft Music DRM
Microsoft-symbool Microsoft Icon
Mid Mid
Middelbaar onderwijs High School
Middelgrote kamer Medium Chamber
Middelgrote kamer Medium Room
Middelgrote zaal Medium Hall
Middelgrote zaal 2 Medium Hall 2
Middelgrote zaal 3 Medium Hall 3
Middellang Medium
Middelpunt zoom Zoom Center
Middelste muisknop Middle Mouse Button
midden center
Midden Center
Midden Middle
Midden center
Midden bovenkant Top center
Midden horizontaal Barn horizontal
Midden linkerkant Left center
Midden onderkant Bottom center
Midden rechterkant Right center
Midden surround Center Surround
Midden surround direct Center Surround Direct
Midden verticaal Barn vertical
Midden\nsurround center\nsurround
middenband 1 mid band 1
middenband 2 mid band 2
middenband 3 mid band 3
Midden-Europees Central European
Midden-Europees (DOS Latin 2) Central European (DOS Latin 2)
Midden-Europees (ISO Latin 2) Central European (ISO Latin 2)
Midden-Europees (ISO Latin 4) Central European (ISO Latin 4)
Midden-Europees (Mac OS) Central European (Mac OS)
Midden-Europees (Windows Latin 2) Central European (Windows Latin 2)
middenfreq 1 center freq 1
middenfreq 2 center freq 2
middenfreq 3 center freq 3
Middenkleur 1 Center Color 1
Middenkleur 2 Center Color 2
Middenkleur 3 Center Color 3
Midden-Oosten/Riyad87 Mideast/Riyadh87
Midden-Oosten/Riyad88 Mideast/Riyadh88
Midden-Oosten/Riyad89 Mideast/Riyadh89
Midden-Oosterse schriften Middle Eastern Scripts
Middentinten Midtones
middenversterking 1 center gain 1
middenversterking 2 center gain 2
middenversterking 3 center gain 3
Middernacht Midnight
MIDI MIDI
midi mid
MIDI Beat-klok MIDI Beat Clock
MIDI in MIDI In
MIDI in: MIDI In:
MIDI Machine Control MIDI Machine Control
MIDI uit MIDI Out
MIDI uit: MIDI Out:
MIDI-apparaatkenmerken MIDI Device Properties
MIDI-apparaten MIDI Devices
MIDI-audio MIDI audio
MIDI-bestand MIDI File
MIDI-bestandimportmodule MIDI file importer
MIDI-configuratie is leeg MIDI Setup Is Empty
MIDI-kanaal: MIDI Channel:
MIDI-netwerkconfiguratie MIDI Network Setup
MIDI-tijdcode MIDI Time Code
Mid-Side Mid-Side
Mie Mie
Mig-definitiebroncode Mig definition source code
migrate migrate
Migrate_BackupSource Migrate_BackupSource
Migrate_Customize Migrate_Customize
Migrate_Done Migrate_Done
Migrate_How Migrate_How
Migrate_How2 Migrate_How2
Migrate_Migrating Migrate_Migrating
Migrate_Warnings Migrate_Warnings
Migrate_YesNo Migrate_YesNo
Migratie van de persistent store is geannuleerd voordat deze was voltooid. Persistent store migration was cancelled before completion.
Migratie van de persistent store is mislukt tijdens verwerken entiteitsmigratiebeleid. Persistent store migration failed while processing entity migration policy.
Migratie wordt uitgevoerd. Aangeraden wordt nu niet te stoppen. Migration is in progress. It is recommended you do not quit now.
Migratie-assistent Migration Assistant
Migratie-instellingen Migration Options
Migratie-instellingen configureren Configure Migration Options
Migratiemethode Migration Method
mijl Miles
Mijl Mile
Mijl Miles
Mijl (nautisch) Mile (nautical)
Mijl per uur Miles per hour
Mijl/minuut Miles/Minute
Mijl/uur Miles/Hour
Mijn %@ My %@
Mijn .Mac-account My .Mac Account
Mijn aangepaste instelling My Custom Setting
Mijn account My Account
Mijn account: My Account:
Mijn ballonkleur: My balloon color:
Mijn bureaublad My Desktop
Mijn camera My Camera
Mijn certificaten My Certificates
Mijn code My Code
Mijn computer My Computer
Mijn computer maakt geen verbinding met het internet My computer does not connect to the Internet
Mijn documenten My Documents
Mijn fax\ntweede regel My Fax\nsecond line
Mijn film.mov My Great Movie.mov
Mijn iDisk My iDisk
Mijn iPhoto-bibliotheek my iPhoto Library
Mijn iTunes-bibliotheek my iTunes Library
Mijn letterkleur: My font color:
Mijn lettertypen My Fonts
Mijn Mac My Mac
Mijn Mac my Mac
Mijn naam My name
Mijn netwerk My Network
Mijn PPPoE-voorziening My PPPoE Service
Mijn printer My Printer
Mijn processen My Processes
Mijn profiel My Profile
Mijn programma's My Applications
Mijn RGB-profiel My RGB Profile
Mijn scherm delen Share My Screen
Mijn schijf My Disc
Mijn sessies My Sessions
Mijn status My Status
mijn status my status
Mijn status: My Status:
Mijn takenreeksen My Workflows
Mijn venster My Window
Mijn\nprinterJjGg My\nPrinterJjGg
mijnhost.voorbeeld.com:5004\nof 192.168.0.1:5006 myhost.example.com:5004\nor 192.168.0.1:5006
Mike Mike
Miljoenen Millions
miljoenen Millions
Miljoenen kleuren Millions of Colors
Miljoenen kleuren+ Millions of Colors+
Miljoenen+ Millions+
Millimeter Millimeter
Million Million
Milliseconde Milliseconds
milliseconden milliseconds
Milliseconden Milliseconds
Milliseconden in seconde Milliseconds in second
MIME-instellingen MIME Settings
MIME-instellingen… MIME Settings…
MIME-type MIME type
MIME-type: {0} MIME type: {0}
MIME-typen: MIME Types:
min minus
min Minus
Min Minus
min of plus minus or plus
min size - do not loc min size - do not loc
Min toevoegen Add Min
Min. Min
min. min
Min. breedte Min Width
Min. hoogte Min Height
Min. mm lens Lens Min MM
min. na aanvang minutes after
min. vóór aanvang minutes before
Min. waarde Min Value
Min.:\n\n:\n Min:\n\n:\n
Minder Less
minder dan %@ less than %@
minder dan 1 minuut less than 1 minute
minder dan een minuut Less than a minute
minder dan een minuut less than a minute
Minder dan een minuut resterend Less than a minute remaining
Minder dan een minuut resterend… Less than a minute remaining…
Minder dan een seconde resterend Less than a second remaining
Minder details Less Details
Minder hoge tonen Treble Reducer
Minder informatie Less Information
Minder lage tonen Bass Reducer
Minder opties Fewer Options
Minder profielen… Less profiles…
Minder vaak (5 sec) Less often (5 sec)
Miniaturen Thumbnails
miniatuur thumbnail
Miniatuurafbeeldingen aanmaken Creating thumbnail images
Miniatuurweergave Thumbnail View
miniatuurweergave thumbnail view
Minimaal Minimum
Minimaal At least
Minimaal aantal berichten Minimal messages
Minimaal elke At least every
Minimale alfa van gedeelte Area Minimum Alpha
Minimale component Minimum Component
Minimale hoek Minimum Angle
Minimale lettergrootte Minimum Font Size
minimale lettergrootte die voor alle webpaginatekst wordt gebruikt minimum font size used for any webpage text
Minimale Mac OS X-versie voor widget: Minimum Mac OS X version for this widget:
Minimale processorsnelheid Minimum CPU Speed
Minimale radius Minimum Radius
minimale schijfgrootte: ^0 minimum disc size: ^0
Minimale SPC-criteria SPC Minimal Criteria
Minimale vergroting: Minimum Zoom:
minimalisatieknop minimize button
minimalisatievak minimize box
Minimaliseer Minimize
Minimaliseer Collapse
Minimaliseer alles Minimize All
Minimaliseer in huidige positie Minimize in Place
Minimaliseer palet bij overschakeling naar ander programma Minimize Palette on Application Switch
Minimaliseer splittergebied bovenaan of links Minimize top/left splitter region
Minimaliseer venster Minimize Window
Minimaliseer venster Collapse Window
Minimaliseer venster na dubbel klikken op titelbalk Minimize when double-clicking a window title bar
Minimaliseren Minimize
Minimaliseringseffect Minimize Using
Minimaliseringseffect. Minimization effect.
Minimaliseringseffect. Minimization Effect
Minimaliseringseffect: Minimize using:\n
MiniModeBox MiniModeBox
minimum minimum
Minimum Minimum
Minimum van gedeelte Area Minimum
Minimum: Min:
Minimum: Minimum:
Minimumkwaliteit: Minimum Quality:
Minimumwaarde: Minimum Value:
Miniprofiel Mini Profile
MiniTerm MiniTerm
MiniTerm-windows windows
Minneapolis Minneapolis
Minolta Minolta
minst gebruikt least used
minst recent toegevoegd least recently added
minst relevant least relevant
minuten minutes
minuten minutes of inactivity
Minuten Mins
Minuten Minutes
minuten alvorens opnieuw te bellen minutes before redialing
minuten geleden minutes ago
minuten inactief minutes
minuten inactief minutes to maintain connection
Minuut Minutes
minuut minute
Minuut Minute
minXSwitch minXSwitch
minYSwitch minYSwitch
Mirror Mirror
Mirror van stripes (RAID 10) Mirror of Stripes (RAID 10)
MIS/IT MIS/IT
misc misc
Mislukt Failed
Mislukt! Failure!
Mislukt\n Failed\n
Mislukte import van {0}. Unable to import {0}.
Mislukte vergrendeling in een beheerde objectcontext. Could not acquire a lock in a managed object context.
Mislukte vergrendeling in een beheerde permanente opslagruimtecoördinator. Could not acquire a lock in a managed persistent store coordinator.
Mislukte zachte reset Unsuccessful soft reset
Misschien Maybe
MISTY1-CBC MISTY1-CBC
MIT gebruiker-naar-gebruiker Kerberos MIT User-to-User Kerberos
MIT Kerberos V5 MIT Kerberos V5
Mitsubishi Mitsubishi
mix mix
Mix 4 kanalen Mix 4 channels
Mixbaar Mixable
Mixer Mixer
Mixmodus Blend Mode
Miyagi Miyagi
Miyazaki Miyazaki
M-JPEG A naar M-JPEG B M-JPEG A to M-JPEG B
M-JPEG B naar M-JPEG A M-JPEG B to M-JPEG A
mm mm
MN MN
mnu mnu
mnubar mnubar
mnus mnus
mnz mnz
mnzd mnzd
MO MO
mobiel mobile
Mobiel Mobile
mobiel privé home mobile
mobiel werk work mobile
Mobiele account Mobile Account
Mobiele account aanmaken? Create a mobile account?
Mobiele account en andere opties Mobile Account & Other Options
Mobiele account kan niet worden aangemaakt. Unable to create mobile account.
Mobiele account met een mobiele thuismap aanmaken? Create a mobile account with a portable home directory?
Mob