Collect

From Termhotel.com
See also: collection
collect
[ENVIRON.] inzamelen
opvangen (verzamelen)
verzamelen
sparen
bijeenbrengen
vergaren
innen
innemen (verzamelen)
halen, ophalen, afhalen
accumuleren
incasseren, heffen, innen [cf.: recover; Synonym of: cash, receive]
invorderen van belasting [cf.: levy]
ophalen, collecteren
afleiden, concluderen
(weer) onder controle krijgen [collect one's thoughts / ideas = zijn gedachten bijeenrapen]

Phrases

  • collecting pipe = verzamelpijp; verzamelbuis; vergaarpijp
  • collecting basin = verzamelbekken
  • collecting flue = verzamelrookkanaal; vergaarrookkanaal
  • collecting main = verzamelleiding
  • collecting system vergaarsysteem
  • collecting tank = verzameltank [PETROCHEM.]
  • collecting works = drainagewerken [HYDROL., CIV.ENG.]