Job matching

From Termhotel.com

English

  • job matching

Dutch

  • ‘job matching’, job-matching, jobmatching
  • vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af stemmen, afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, etc.
  • baanmatching, baanmatchen
  • taakafstemming
  • arbeidsbemiddeling

Examples

In terms of objective job characteristics, such as job security, job matching and remuneration, non-Western graduates are about as successful as their Dutch counterparts, albeit with slightly lower job satisfaction rates. In termen van objectieve baankenmerken als werkzekerheid, baanmatch en beloning zijn ze ongeveer even succesvol als afgestudeerden met een Nederlandse achtergrond, al zijn ze iets minder tevreden met hun werk.
EURES is intended to provide information, advice and service in the field of recruitment and employment mediation (job matching) to those seeking work and employers, as well as to any citizen who wishes to benefit from the principle of the freedom of movement of persons. EURES heeft tot doel informatie, advies en diensten te verlenen op het gebied van werving en arbeidsbemiddeling (“job-matching”) aan werkzoekenden en werkgevers, alsmede aan iedere burger die wil profiteren van het beginsel van vrij verkeer van personen. emnnetherlands.nl
job-matching services diensten voor het op elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van arbeidsplaatsen
complemented by a more substantial revision of the active labour market policies to improve

employability and job matching.

actieve arbeidsmarktbeleid om de emplooibaarheid en de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

te verbeteren.

eur-lex.europa.eu
However, there are several aspects of the portal that could be improved in order to increase the effectiveness of job matching via EURES. Verschillende aspecten van het portaal zijn echter voor verbetering vatbaar om de effectiviteit van de arbeidsbemiddeling [Note: this seems to be wrong. see JurLex ref. below] via Eures te vergroten. eur-lex.europa.eu
better job matching een meer aangepaste vervulling van vacatures eur-lex.europa.eu
job matching services arbeidsbemiddelingsdiensten [ibid.] europa.eu
job matching het zoeken van een gepaste baan
The different steps in benchmarking: reference market, job matching, collecting relevant market information, executing the benchmark, drawing up relevant summaries De verschillende stappen in benchmarking: referentiemarkt, jobmatching, verzamelen van relevante salarisinformatie, uitvoeren van de benchmark, opmaak van relevante samenvattingen be.hudson.com
As stated above, the activities of the Werkpleinen focus on job matching for Dutch citizens and European citizens.  De activiteiten van de Werkpleinen zijn zoals gezegd gericht op job-matching voor Nederlanders en EUonderdanen. emnnetherlands.nl

Juridisch-Economisch Lexicon (JurLex)

arbeidsbemiddeling
job placement, job placement services, job brokering, employment intermediation