Registratieoctrooi

From Termhotel.com
See also: Rijksoctrooi

Dutch

  • registratieoctrooi

English

  • [a so-called] ‘registration patent’

References

Dutch references

Octrooiaanvraag
In Nederland kan nu een octrooi aangevraagd worden langs drie wegen:

1. De nationale weg, door via Octrooicentrum Nederland in Nederland een octrooi aan te vragen. De aanvraag leidt tot een registratieoctrooi dat alleen voor Nederland geldig is;
2. De Europese weg, door via het Europees Octrooibureau een octrooi aan te vragen voor een aantal Europese landen tegelijk. […]
3. De internationale weg, door via een nationale instantie die door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom erkend is een internationale octrooiaanvraag in te dienen. […]

Een in Nederland verleend octrooi biedt geen bescherming tegen namaak in Duitsland of in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot het auteursrecht, waar internationale verdragen automatisch wereldwijde bescherming bieden. De uitvinder moet in elk land apart een octrooiaanvraag indienen om daar bescherming te krijgen. […]
Rijksoctrooiwet 1995
[…]
In 1995 leidde die tot de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995. Daarmee werd een registratiesysteem voor octrooien ingevoerd (registratieoctrooi), die erin voorzag dat in het vervolg Nederlandse octrooiaanvragen niet meer getoetst en enkel geregistreerd werden. Binnen deze wet werd het mogelijk goedkoper en sneller octrooi aan te vragen, zonder het jaren durende inhoudelijke onderzoek en zonder toetsing.
…
De waarde c.q. kracht van een Nederlands registratieoctrooi wordt dus pas na verlening, in rechte, bepaald, althans indien het octrooi onderwerp wordt van een juridisch geschil. Voordeel van het registratiesysteem is het gemak en snelheid waarmee octrooi kan worden verkregen, alsmede de lagere kosten voor de octrooihouder.

Sommigen menen dat een registratieoctrooi de rechtszekerheid aantast, aangezien de geldigheid van een registratieoctrooi niet relevant is voor de beslissing het octrooi te verlenen.
[…]
De Rijksoctrooiwet 1995 blijft voor octrooihouders een waardevolle aanvulling vormen op het Europese octrooisysteem. De voorwaarden (nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid) zijn nog steeds van kracht. Bij het beoordelen van de aanvraag spelen deze inhoudelijke eisen geen rol, omdat Nederland het ongetoetste octrooi kent (het zogenaamde registratieoctrooi). Dit betekent dat het octrooi altijd wordt verleend. De inhoudelijke toetsing vindt pas achteraf plaats bij de rechter als er een conflict ontstaat over het verleende octrooi. Daarbij kan NL Octrooicentrum door de rechter om advies worden gevraagd. Een aanvrager is er dus zelf verantwoordelijk voor of de uitvinding die hij met een octrooi wil beschermen aan de eisen voldoet. 
 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi_in_Nederland)

English references

Dutch patent
National patents applied for directly with Netherlands Patent Office are so-called "registration patents": no substantial examination takes place, and the patent is granted if certain formalities have been fulfilled. European patents designating the Netherlands have the same effect as direct national patents, provided that the patent description is translated in English and the claims in Dutch (The Netherlands has ratified the London Agreement (2000)). Inventions have to fulfill three requirements to be patentable: they have to be new, inventive and industrially applicable. Patents can be licensed and such license has effect against third parties only after registration with the Intellectual property office. The patents act provides for the grant of compulsory licenses in the public interest if the patent owner refuses to grant a licence,[1] and grant of compulsory licenses to the Kingdom in wartime.[1]

(https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_law_in_the_Netherlands)
MASTER: Shared management of intellectual property, the design of a Dutch IP management entity (TU/e Eindhoven University of Technology)

From table 9 the high costs of invention disclosures and patent applications (invention disclosures costs on average 9,8 million PPP$) are remarkable. The lower costs of patent grants can be explained by the Dutch system, which includes a 6-year registration patent for which no prior art search is executed. Related to economic impact performance, the high costs of license incomes are remarkable.
28. How long does it typically take, and how much does it typically cost, to obtain a patent?

National Dutch patent applications are granted without substantive examination, so there is no examiner who might refuse grant for lack of novelty or inventive step. After filing a nullity action, the court will decide on nullity.

The grant will take place no later than 18 months after the priority date of filing date in case no priority is claimed. In practice, a registration patent without search report can be obtained at very short notice, usually within a few weeks. If a search report is requested but not yet available, the grant will be delayed until no later than two months after the search report became available.

As to the search report, it is noted that at present this is not mandatory. In case no search report is requested, the patent will be granted with a maximum duration of six years, and with a search report the maximum duration will be 20 years.

This will, however, change when amendments to the Dutch Patent Act enter into force (expected in mid-2008). The request for a search report will become mandatory (be it that a grant without substantive examination will still be possible) and all future patents will have a maximum duration of 20 years.

At present an application needs to be in Dutch. This will also change in 2008, meaning that the application may be filed in either Dutch or English, albeit that the claims must always also be in Dutch.

(‘Getting the Deal Through – Patents 2008’, By Armand Killan @ https://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/getting-the-deal-through-patents-2008)(retrieved 2021-02-12)

External links