kruisen

From Termhotel.com
Note: ‘Kruisen en kruizen zijn allebei correcte meervoudsvormen van kruis. In alle betekenissen van kruis kunnen beide meervoudsvormen gebruikt worden. Vooral in België is kruisen gebruikelijker dan kruizen.’ (https://taaladvies.net/kruizen-of-kruisen/)

Dutch

 • kruisen

English

 • (kruiselings plaatsen) cross
 • (zich kruiselings bewegen) crisscross
 • (snijden) cut across, cross, intersect
 • (insnijdingen aanbrengen) make crosswise cuts (in), score crosses (in)
 • plants/animals
  • (dieren, planten) cross-breed, interbreed
  • breed (to arrange the mating of specific animals or plants)[1]
  • (laten bevruchten; voornamelijk met betrekking tot planten) cross-fertilize
 • (GWIT#1) interlace
 • (met betrekking tot oorlogsschepen voornamelijk) cruise
 • (laveren) tack
 • (normale snelheid vliegen / rijden / varen) cruise

External links

Examples

Dutch English Source
visbestanden, indien dergelijke vissen ontsnappen en gaan kruisen met wilde vissen, met een mogelijk verwoestend domino-effect [...] [...] major damage to wild fish stocks if such fish escape and interbreed, with potentially devastating knock-on effects on the [...] eur-lex.europa.eu
Tussen Workum en Wieringermeer zal de leiding het IJsselmeer kruisen en daarbij het tracé van de twee reeds bestaande IJsselmeerleidingen volgen. The pipeline will cross the IJsselmeer between Workum and Wieringermeer, following the line of two already existing IJsselmeer pipelines. gasunie.nl
1. Op het keurmerk voor vers vlees wordt een diagonaal kruis aangebracht bestaande uit twee rechte lijnen die elkaar kruisen in het midden van het stempel; de informatie van het keurmerk moet leesbaar blijven. The health mark for fresh meat must bear a diagonal cross consisting of two straight lines intersecting at the centre of the stamp and enabling the information thereon to remain legible. eur-lex.europa.eu

References